Hotărârea nr. 20/2007

HOTARAREnr. 20 din 2007-01-18 HOTARIRE 20 din 18/01/2007 PRIVIND APROBAREA PLANULUI LOCAL DE MASURI PENTRU APLICAREA STRATEGIEI DE IMBUNATATIRE A SITUATIEI ROMILOR 2007-2008 LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOTARARE nr. 20 din 18/01/2007
HOTARIRE 20 din 18/01/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Planului local de masuri pentru

aplicarea Strategiei de imbunatatire a situatiei romilor 2007-2008 la nivelul Municipiului Bucuresti

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul Directiei Generale de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti;

Vazand raportul Comisiei de Sanatate si Protectie Sociala si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu prevederile H.G. nr.430/2001 privind aprobarea Strategiei Guvernului Romaniei de imbunatatire a situatiei romilor, modificata si completata prin H.G. nr.522/2006;

Tinand seama de prevederile Legii nr.47/2006 privind sistemul national de asistenta sociala;

In temeiul art.38 alin.2 lit.”b”, alin.4 lit. “e” si art. 46 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr.286/2006,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 Se aproba Planul local de masuri pentru aplicarea Strategiei de imbunatatire a situatiei romilor 2007-2008 la nivelul Municipiului Bucuresti, prezentat In anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General si Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 18.01.2007.

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

p. SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Adrian Iordache

 

Bucuresti, 18.01.2007

Nr. 20
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA BIROUL COMBATEREA DISCRIMINĂRII ROMILOR


Str. Academiei nr. 3-5, Sector 3, București Tel. / Fax 31558 27


PLAN LOCAL DE MASURI

Pentru aplicarea Strategiei de imbunatatire a situației romilor 2007-2008


> !

J J %) OBIECTIVE

ACTIVITATI

TERMEN

RĂSPUNDE

INIȚIATOR/

PARTENERI

INDICATORI/ SURSE DE INDICATORI

SURSA

FINANȚĂRII

1

Creearea unei baze de date in vederea    obținerii    unor

statistici privind nevoile persoanelor de etnie roma de pe    raza    municipiului

București

Solicita direcțiilor de asistenta sociala si protecția copilului ale sectoarelor municipiului    București    informații

privind cetățenii de etnie roma cat si privind problemele cu care se confrunta aceștia.

perioada

2007-2008

DGASMB+ DGASPC    de

sector

Realizarea unei evidente.

Fara finanțare

întâlniri cu expertii romi din cadrul primăriilor de sector, cu mediatori sanitari, mediatori școlari, lideri ai comunităților pentru identifirea reala a problemelor cu care se confrunta comunitățile de romi din municipiul București

perioada

2007-2008

DGASMB+ Expertii romi din cadrul primăriilor de sector+ mediator scolar+ mediator sanitar+ lideri ai romilor

Număr    de

întâlniri

Consiliul General    al

Municipiului București-—----V-

încheierea    de    parteneriate    cu

organizatiile/asociatiile    rome    din

municipiul București in vederea derulării de activitati specifice comune in sprijinul cetățenilor de etnie roma.

perioada

2007-2008

---

DGASMB+

ONG-uri

Numărul

parteneriate

încheiate

de

Consiliul

General    ai

Municipiului

București

încheierea unui parteneriat cu Agenția Municipala de Ocupare a Forței de Munca in vederea îmbunătățirii accesului persoanelor de etnie roma pe piața muncii.

perioada

2007-2008

DGASMB+

AMOFM

Număr

beneficiari

de

Consiliul General    al

Municipiului București

încheierea de parteneriate cu Direcțiile Generale de Evidenta Informatizata Persoanei din cadrul primăriilor de sector in vederea sprijinirii cetățenilor de etnie roma pentru obținerea actelor de identitate.

perioada

2007-2008

DGASMB+

DGEIP

Număr

beneficiari

de

Consiliul General    al

Municipiului București

încheierea de parteneriate cu Autoritatea de Sanatate Publica in vederea înscrierii persoanelor de etnie roma pe lista medicilor de familie.

perioada

2007-2008

DGASMB+

ASP

Număr de beneficiari

Consiliul General    al

Municipiului București

încheierea de parteneriate cu Autoritatea Naționala Pentru Protecția Drepturilor Copilului, cu DGASPC de sector cat si cu ONG-uri cu activitati in domeniu in vederea reintegrării sociale a copiilor străzii apartinad etniei rome. ( plasare in Centre de urgenta, sprijin in reintegrare familiala, monitorizarea cazului)

perioada

2007-2008

DGASMB+ ANPDC+ DGASPC    de

sector+

ONG-uri

Număr cazuri

Fara finanțare

Colaborarea in parteneriat cu unitățile de invatamant si cu unitățile de cult recunoscute in Romania pentru implicarea copiilor romi in programele de educare interculturala si informare civica.

perioada

2007-2008

DGASMB+

1SMB+

ONG-uri

Număr de beneficiari

Consiliul General    al

Municipiului București
Încurajarea angajărilor in cadrul autoritatilor centrale sau locale a tinerilor romi    absolvenți ai

invatamantului mediu si superior.

perioada

2007-2008

__3£6t-_

DGASMB

Număr de recomandări

Fara finanțare

Derularea unei campanii de informare cu privire la serviciile    sociale    in

comunitățile de romi

<C?-y2

X G.fc. 'X

Inițierea unui proiect comun avand ca scop creșterea gradului de informare a persoanelor de etnie roma la nivelul Municipiului București;

perioada

2007-2008

DGASMB+ DGASPC de sector+

0NG-URI+ alti actori

Număr de beneficiari

Număr de broșuri

Consiliul General al Municipiului București

Surse

extrabugetare

Informarea persoanelor de etnie roma care nu au acte de identitate/acte de stare civila in vederea obținerii lor.

2007-2008 ori de cate ori    este

necesar

DGASMB+

DGASPC+

ONG-uri

Număr    de

beneficiari

Consiliul General    al

Municipiului București

Informarea cetățenilor de etnie roma cu privire la locurile de munca vacante , inscrierea la cursurile de calificare si recalificare profesionala organizate de Agenția Municipala de Ocupare a Forței de Munca, cat si de organizatii/asociatii ale romilor de profil

perioada

2007-2008

DGASMB+

AM0FM+

Agenția    de

Dezvoltare Comunitara “împreuna”

Număr    de

beneficiari.

Fara finanțare.

Informare si consiliere a persoanelor de etnie roma in vederea intocmirii si depunerii dosarului pentru atribuirea unei locuințe sociale.

perioada 2007-2008 ori de cate ori    este

nevoie

DGASMB

Număr    de

beneficiari

Fara finanțare

. .. .. <'■<■

T&prij ftî    in    o rgan i zarea

/srrliatBrilor    specifice

conkinitatilor de etnie roma.

Ay

Incheirea de parteneriate cu DGASPC-urile de sector si cu organizații si asociații ale romilor

perioada

2007-2008

DGASMB+ DGASPC    de

sector+

ONG-uri

Număr acțiuni

Consiliul General    al

Municipiului București

Surse

extrabugetare

5

Formare    profesionala

Participarea angajatilor din cadrul

perioada

DGASMB

Număr de cursuri

Consiliul

PLAN LOCAL DE MASURI - DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

3


-t-


continua.

Biroului Combaterea Discriminării Romilor    la cursurile de formare

profesionala continua.

2007-2008

(Biroul

Combaterea

Discriminării

Romilor)

General    al

Municipiului

București

Surse

extrabugetare

6

Evaluare periodica

Elaborarea unor rapoarte statistice si de evaluare cu privire la nevoile, mai sus menționate ale persoanelor de etnie roma din Municipiul București.

perioada 2007-2008 trimestrial si anual

DGASMB

(Biroul

Combaterea

Discriminării

Romilor)

Număr

rapoarte

de

Fara finanțare

PLAN LOCAL DE MASURI - DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

4