Hotărârea nr. 2/2007

HOTARAREnr. 2 din 2007-01-18 HOTARIRE 2 din 18/01/2007 PRIVIND ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 244/2002 REFERITOARE LA TRECEREA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 71.220 MP., SITUAT IN SOS. OLTENITEI NR. 219, SECTOR 4
HOT. 2 18/01/2007
HOTARIRE 2 din 18/01/2007

HOTARIRE     2 din 18/01/2007

PRIVIND ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 244/2002 REFERITOARE LA TRECEREA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 71.220 MP., SITUAT IN SOS. OLTENITEI NR. 219, SECTOR 4

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind abrogarea Hotararii C.G.M.B. nr.244/2002 referitoare la trecerea in administrarea Consiliului local al sectorului 4 a terenului in suprafata de 71.220 mp., situat in Sos. Oltenitei nr.219, sector 4

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul Directiei de Investitii;

Luand in considerare raportul Comisiei Patrimoniu si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata;

In temeiul art.38 alin.2 lit. "c", alin.5 lit. "a" si art.46 alin.21 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr.286/2006,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 Hotararea C.G.M.B. nr.244/2002 referitoare la trecerea in administrarea Consiliului local al sectorului 4 a terenului in suprafata de 71.220 mp., situat in Sos. Oltenitei nr.219, sector 4, se abroga.

Art.2 Destinatia terenului ramas in suprafata de 58.527 m.p., va fi utilizata pentru realizarea de locuinte, in conformitate cu Legea nr.114/1996, modificata si completata.

Art.3 Finantarea constructiei de locuinte pe terenul prevazut la art.2 va fi asigurata din fonduri de la bugetul local sau din fonduri de la bugetul Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

Art.4 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 18.01.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

p. SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Adrian Iordache

 

Bucuresti, 18.01.2007

Nr. 2