Hotărârea nr. 199/2007

HOTARAREnr. 199 din 2007-09-13 PRIVIND INREGISTRAREA VEHICULELOR PENTRU CARE NU EXISTA OBLIGATIVITATEA INMATRICULARII
HOTARARE nr. 199 din 13/09/2007
HOTARARE nr. 199 din 13/09/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind inregistrarea vehiculelor

pentru care nu exista obligativitatea inmatricularii

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General, precum si raportul Directiei Generale Infrastructura si Servicii Publice;

Vazand Raportul Comisiei Transporturi si Infrastructura Urbana si Avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul  Consiliului General al Municipiului si avizul consultativ nr.8969/24.05.2007 al Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor;

In conformitate cu prevederile Sectiunii a 2-a din OUG nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, a Sectiunii a doua din HGR nr.1391/2006 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr.195/2002 si ale art.23 din Ord.M.A.I nr.1501/2006 privind procedura inmatricularii, inregistrarii, radierii si eliberarea autorizatiei de circulatie provizorie sau pentru probe a vehiculelor;

In temeiul art.36 (1), art.36 (9) si art. 45 (1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art.1. (1) Tractoarele care nu se supun inmatricularii, masinile si utilajele autopropulsate utilizate in lucrari de constructii, agricole, forestiere, troleibuzele si tramvaiele ale caror proprietari au domiciliul stabil, resedinta sau sediul in municipiul Bucuresti se inregistreaza la Primaria Municipiului Bucuresti.

                        (2) Mopedele ale caror proprietari au domiciliul stabil, resedinta sau sediul in municipiul Bucuresti se inregistreaza la consiliile locale ale sectoarelor pe a caror raza teritoriala isi au domiciliul stabil, resedinta sau sediul.                                

Art.2. (1) Inregistrarea vehiculelor prevazute la art.1 alin. (1) se face de catre Directia Transporturi, Drumuri si Sistematizarea Circulatiei.

                         (2) Inregistrarea mopedelor se face de catre consiliile locale ale sectoarelor, prin compartimente aflate in cadrul aparatului propriu sau a serviciilor publice din subordine.

Art.3. (1) La data inregistrarii vehiculelor prevazute la art.1, acestora li se atribuie un numar de inregistrare, iar proprietarilor acestora li elibereaza un certificat de inregistrare si unul sau, dupa caz, doua placute cu numarul de inregistrare.

                        (2) Detinatorii de vehicule inregistrate au obligatia sa monteze pe acestea placutele cu numarul de inregistrare.

                        (3) Caracteristicile numerelor de inregistrare, precum si ale placutelor cu numarul de inregistrare si ale certificatelor de inregistrare sunt prevazute in anexa la prezenta hotatare.

Art.4. (1) Inregistrarea vehiculelor prevazute la art.1 alin. (1) se face pe baza urmatoarelor documente:

                        a) cererea solicitantului;

                        b) actul de identitate al solicitantului, in cazul persoanelor fizice, sau certificatul de inmatriculare al solicitantului, in cazul persoanelor juridice, in original si in copie;

                        c) actul de proprietate al vehiculului, in original si in copie;

                        d) dovada efectuarii inspectiei tehnice, potrivit legii;

                        e) dovada platii taxei pentru vehicule lente, dupa caz;

                        f) dovada platii taxei de inregistrare;

                        g) dovada platii contravalorii certificatului de inregistrare;

                        h) dovada platii contravalorii placutei, sau, dupa caz, a placutelor cu numarul de inregistrare

                        i) dovada locului de parcare

                        (2) Inregistrarea mopedelor se face pe baza urmatoarelor documente:

                        a) cererea solicitantului;

                        b) actul de identitate al solicitantului, in cazul persoanelor fizice, sau certificatul de inmatriculare al solicitantului, in cazul persoanelor juridice, in original si in copie;

                        c) actul de proprietate al mopedului, in original si in copie;

                        d) cartea de identitate a mopedului, in original si in copie;

                        e) dovada efectuarii inspectiei tehnice, potrivit legii;

                        f) dovada platii taxei de inregistrare;

                        g) dovada platii contravalorii certificatului de inregistrare;

                        h) dovada platii contravalorii placutei cu numarul de inregistrare.

                        (3) Placutele cu numarul de inregistrare si certificatul de inregistrare se elibereaza personal proprietarului sau delegatului acestuia.

 

Art.5. (1) Eliberarea unui duplicat al certificatului de inregistrare se efectueaza in baza urmatoarelor documente:

                        a) cererea solicitantului;

                        b) actul de identitate al solicitantului, in cazul persoanelor fizice, sau certificatul de inmatriculare al solicitantului, in cazul persoanelor juridice, in original si in copie;

                        c) certificatul de inregistrare deteriorat, dupa caz;

                        d) dovada platii contravalorii certificatului de inregistrare.

                        (2) In cazul mopedelor se va solicita si cartea de identitate.

Art.6.(1) Eliberarea unui nou certificat de inregistrare ca urmare a modificarii unor date inscrise in acesta se efectueaza in baza urmatoarelor documente:

                        a) cererea solicitantului;

                        b) actul de identitate al solicitantului, in cazul persoanelor fizice, sau certificatul de inmatriculare al solicitantului, in cazul persoanelor juridice, in original si in copie;

                        c) vechiul certificat de inregistrare;

                        d) dovada platii contravalorii certificatului de inregistrare;

                        (2) In cazul mopedelor se va solicita si cartea de identitate, cu modificarile tehnice operate de Regia Autonoma "Registrul Auto Roman”.

Art.7. (1) Proprietarii de vehicule inregistrate pot solicita radierea din circulatie a acestora, daca fac dovada depozitarii acestora intr-un spatiu adecvat, detinut in conditiile legii.

                        (2) Proprietarii de vehicule inregistrate sunt obligati sa solicite radierea din circulatie a acestora in termen de 30 de zile de la data:

                        a) cand vehiculul a fost dezmembrat, casat sau predat unei unitati specializate, in vederea dezmembrarii;

                        b) scoaterii definitive din Romania a vehiculului;

                        c) declararii furtului vehiculului;

                        d) trecerii vehiculului inregistrat in proprietatea altei persoane.

                        (3) Vehiculul declarat, prin dispozitie a autoritatii administratiei publice locale, fara stapan ori abandonat se radiaza din oficiu in termen de 30 de zile de la primirea dispozitiei respective.

                        (4) Vehiculul pentru care politia rutiera a dispus radierea din circulatie, potrivit legii, se radiaza de la data comunicarii masurii.

                        (5) Radierea se face pe baza depunerii certificatului de inregistrare si a placutelor cu numarul de inregistrare, a cartii de identitate a vehiculului, dupa caz, precum si a documentelor care atesta faptul ca a intervenit una dintre situatiile prevazute la alin. (1)-(4).

Art.8. (1) Taxa de inregistrare este de 300 lei pentru art.1 alin.(1) si 40 lei pentru art.1 alin.(2). Contravaloarea certificatului de inregistrare este de 24 lei. Contravaloarea placutei cu numarul de inregistrare este de 30 lei.

                        (2) Vehiculele apartinand Primariei Municipiului Bucuresti, primariilor sectoarelor 1-6, precum si institutiilor publice, regiilor autonome, societatilor comerciale si serviciilor publice aflate in subordinea Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a consiliilor sectoarelor 1-6  sunt scutite de la plata taxei de inregistrare.

                        (3) Sumele incasate din plata taxei de inregistrare si a contravalorilor placutelor cu numarul de inregistrare si a certificatelor de inregistrare ale vehiculelor prevazute la art.1 alin. (1) se fac venit la bugetul Consiliului General al Municipiului Bucuresti. 

                        (4) Sumele incasate din plata taxei de inregistrare si a contravalorilor placutelor cu numarul de inregistrare si a certificatelor de inregistrare ale mopedelor se fac venit la bugetele consiliilor locale ale sectoarelor 1-6.

Art.9. Institutiile care inregistreaza vehicule vor asigura rezolvarea cu celeritate si cu titlu gratuit a solicitarilor din partea organelor abilitate cu privire la identitatea detinatorilor de vehicule inregistrate si cu privire la evidenta lor, respectand art.5, alin.(2), lit.e) din Legea nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera cirulatie a acestor date.

Art.10. Anexa face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.11.(1) Prezenta hotarare isi incepe aplicabilitatea la 60 de zile de la adoptare. Incepand cu aceeasi data, HCGMB nr.168/2003 privind inregistrarea vehiculelor pentru care nu exista obligativitatea inmatricularii, precum si orice alte prevederi contrare, isi inceteaza aplicabilitatea.

                        (2) Mopedele inregistrate la Primaria Municipiului Bucuresti pana la data inceperii aplicabilitatii acestei hotarari isi pastreaza numarul de inregistrare pana la schimbarea proprietarului, dupa care vor fi inregistrate la consiliile locale ale sectoartelor 1-6.                 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 13.09.2007

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Valentin  Mircea

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 13.09.2007

Nr.199ANEXA

...... laHCGMBnr..M^

W' ,^'s,    ?\

1.    Caracteristicile numerelor de înregistrare

Numărul de inregistrare pentru vehiculele prevăzute la art.l aliniatul (1) din hotarare este compus din litera majuscula B si un grup de 5 cifre arabe.

Numărul de inregistrare pentru mopede este compus din litera majuscula B, urmata de o cifra araba reprezentând numărul sectorului si apoi un grup de 5 cifre arabe.

2.    Caracteristicile certificatelor de inregistrare

Caracteristicile certificatului de inregistrare pentru vehiculele specificate la art.l aliniatul (1) din hotarare sunt prevăzute in fig.l.

In cazul mopedelor, se vor păstră forma si conținutul prevăzute in fig.l, urmând a se particulariza datele despre emitent.

3.    Caracteristicile plăcutelor cu numărul de inregistrare

Plăcutele cu numerele de inregistrare sunt de culoare galben reflectorizant, avand in stanga stema municipiului București, urmata de numărul de inregistrare, ambele de culoare negru.

Plăcutele cu numerele de inregistrare sunt din aluminiu cu grosimea de 1 mm, avand conturul si cifrele in relief. Cifrele au forma si dimensiunile in conformitate cu art.2.1.3.2. din SR ISO 13078.

Folia reflectorizanta este de clasa 1, cu agrement tehnic, conform SR EN 12899, avand inserate in structura denumirea producătorului si numărul lotului de producție.

Pentru vehiculele specificate la art.l aliniatul (1) din hotarare, forma si dimensiunile plăcutei cu numărul de inregistrare sunt prevăzute in fig.2.

Pentru mopede, forma si dimensiunile plăcutelor cu numărul de inregistrare sunt prevăzute in fig.3.

Toate vehiculele prevăzute la art.l vor fi echipate cu cate doua plăcute cu numărul de inregistrare, care se fixeaza la partea la partea din fata si din spate, cu excepția mopedelor, care vor fi echipate cu cate o plăcută care se fixeaza la partea din spate.DIRECT _ f GENERAL# \OY INFrASTRUCTURĂ' Ș=

. Șl SERVICII njl

i. PUBUCE &    vZ


fi


înstrăinat către_______...........

'    '•    • uni:

Ia data de .........._______________...................    .........................

'    Semnătură, ■

In cazul instrainarii vehiculului, titularul este obligat sa menționeze in certificatul de inregistrare numele/ denumirea noului deținător si data instrainarii, după care sa semneze.

Persoana care a intrat in posesia vehiculului inregistrat pe numele fostului deținător este obligata sa solicite o noua inregistrare.

Titularul certificatului de inregistrare este obligat sa declare organului emitent schimbarea domiciliului/sediului, precum si modificarea sau inlocuirea unor elemente inscrise in certificatul de inregistrare, inainte de repunerea vehiculului in circulație.

Pierderea, furtul sau distrugerea certificatului de inregistrare trebuie declarata organului emitent, in termen de 48 ore de la constatarea faptului.


fată

140

1. Numărul de inregistrare:


BXXXXX


10. Observații


2. Data înregistrării:

3. Proprietarul:

4. Adresa:


11. Certificat eliberat de:


Primăria Municipiului București Direcția Transporturi, Drumuri si Sistematizarea Circulației