Hotărârea nr. 198/2007

HOTARAREnr. 198 din 2007-09-13 PRIVIND INAINTAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI A PROPUNERII DE EMITERE A UNEI HOTARARI DE GUVERN PRIVIND TRANSMITEREA BLOCURILOR V53A SI V53B, SITUATE IN ANSAMBLUL VITAN BARZESTI, BD. OCATVIAN GOGA NR. 28 SI 30, DIN DOMENIUL PRIVAT AL STATULUI SI ADMINISTRAREA MINISTERULUI APARARII NATIONALE IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRECUM SI ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 184/2006.


Consiliul General al Municipiului București


HOTĂRÂRE

privind înaintarea către Guvernul României a propunerii de emitere a unei Hotărâri de Guvern privind transmiterea blocurilor V53A și V53B, situate în Ansamblul Vitan Bârzești, Bd. Octavian Goga nr.28 și 30,

din domeniul privat al statului și administrarea Ministerului Apărării

Naționale în domeniul privat al Municipiului București și în administrarea Consiliului General al Municipiului București, precum și abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 184/2006

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General și raportul Direcției de Investiții;

Văzând raportul Comisiei Patrimoniu și avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

în temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.”c” și art.121 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se solicită Guvernului României emiterea unei Hotărâri de Guvern privind transmiterea blocurilor V53A și V53B, situate în Ansamblul Vitan Bârzești, Bd. Octavian Goga nr.28 și 30, din domeniul privat al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul privat al Municipiului București și în administrarea Consiliului General al Municipiului București.

Blocurile se identifică conform planului anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre și fac parte din domeniul public al Municipiului București.

Art.2 Hotărârea C.G.M.B. nr.184/2006 se abrogă,;    ■

: : ■ ' '

'V "    '    1

, ■■

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 13.09.2007

PREȘEDINTE DE


București, 13.09.2007 Nr.198SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Tudor Toma# / a    Al;