Hotărârea nr. 196/2007

HOTARAREnr. 196 din 2007-09-13 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI PROIECTULUI " SUPRALARGIRE CALEA GRIVITEI, INTRE PIATA CHIBRIT SI INTERSECTIA SOSEAUA CHITILEI CU BULEVARDUL BUCURESTII NOI, INCLUSIV LARGIRE POD CF BUCURESTI-CONSTANTA"
HOTARARE nr. 196 din 13/09/2007
HOTARARE nr. 196 din 13/09/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici aferenti proiectului  „ Supralargire Calea Grivitei, intre Piata Chibrit si intersectia Soseaua Chitilei cu Bulevardul Bucurestii Noi, inclusiv largire pod CF Bucuresti - Constanta”

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti precum si raportul Directiei Directiei Generale Infrastructura si Servicii Publice;

Vazand raportul Comisiei Transporturi si Infrastructura Urbana si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu Cap. III, sectiunea a 3-a, art. 44 din Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale;

In conformitate cu art.36, alin.(2), lit. ,,b ”, alin.(4), lit. ,,d ” si art.  45, alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala republicata;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art.1 Se aproba documentatia tehnico-economica si indicatorii tehnico-economici aferenti proiectului  „ Supralargire Calea Grivitei, intre Piata Chibrit si intersectia Soseaua Chitilei cu Bulevardul Bucurestii Noi, inclusiv largire pod CF Bucuresti – Constanta, prevazuti in anexa, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

Art.2 Finantarea proiectului se va face din bugetul propriu al Municipiului Bucuresti.

 

Art.3 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 13.09.2007

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Valentin  Mircea

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 13.09.2007

Nr.196

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI ai proiectului „Supralărgire Calea Griviței, între Piața Chibrit și intersecția Șoseaua Chitiiei cu Bulevardul Bucureștii Noi. inclusiv lărgire pod CF București-Constanța’"

faza SF

LEI ( cu TVA )

EURO (cu TVA)

1.VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI

118.710.990

37.842.202

din care :

lucrări de construcții montaj

87.943.970

28.034.418

în prețuri curs valutar 3.137 Lei/Euro

12 iulie 2007

2. DURATA INVESTIȚIEI

24 luni

2. EȘALONAREA INVESTIȚI EI

LEI ( cu TVA ')

EURO (cu TVA;

- ANUL I

61.252.127

19.525.702

din care C-M

4S.969.931

15.61 (i.434

- ANUL II

57.458.863

18.316.506

din care C+M

38.974.039

12.423.984

4. CAPACITĂȚI

Principalii indicatori tehnici ai investiției :

Pasaj rutier subteran dintre Calea Griviței și Șos. Chitită    442 rr>

Pasaj subteran

251 m

Înălțime liberă

4.2 m

Trotuare laterale

2x0.6 m.

Carosabil

2 benzi/sert

Pasaj rutier subteran dintre Șos. Chitiia și Calea Griviței

264 m

Pasaj subteran

79 m

Înălțime liberă

4.2 m

Trotuare laterale

2x0.6 m

Carosabil

1 bandă

Modernizare carosabil

Suprafață

23.986 mp

Trotuare

7.775 mp

Lățime

3x3,5 /sens

Linie de tramvai

200 ml

Bretele de legătură

446 ml

Spații verzi

1.460 mp

Iluminat public

2.000 m