Hotărârea nr. 195/2007

HOTARAREnr. 195 din 2007-09-13 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI PROIECTULUI " MODERNIZARE SISTEM RUTIER SI LINII DE TRAMVAI" SE MODIFICA ANEXA NR. 3 PRIN HCGMB NR. 173/2010
HOTARARE nr. 195 din 13/09/2007
HOTARARE nr. 195 din 13/09/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici aferenti proiectului  „Modernizare sistem rutier si linii de tramvai”

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti precum si raportul Directiei Generale Infrastructura si Servicii Publice;

Vazand raportul Comisiei Transporturi si Infrastructura Urbana si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu Cap. III, sectiunea a-3-a, art.44 din Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale;

In conformitate cu art.36, alin.2, lit.,,b ”, alin.4, lit.,,d ” si art.  45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala republicata;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art.1 Se aproba documentatia tehnico-economica si indicatorii tehnico-economici aferenti proiectului „Modernizare sistem rutier si linii de tramvai”, prevazuti in anexele 1, 2 si 3.

 

Art.2 Anexele 1, 2 si 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.

 

Art.3 Finantarea proiectului se va face din bugetul propriu al Municipiului Bucuresti.

 

Art.4 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 13.09.2007

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Valentin  Mircea

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 13.09.2007

Nr.195.    ANEXA n r.

La H.C.G.M.B NR...Z^.zĂĂ

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI ai proiectului

Modernizare sistem rutier și linii de tramvai” Reabilitare unică Șoseaua Pantelimon,

între Șos. Iancuiui - limita administrativă

faza SF

l.VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI din care :

-    lucrări de construcții montaj

în orețuri curs valutar 3.1786 Lei/Euro 01.08.200


LEI ( cu TVA )

232.943.387

196.789.083


EURO (cu TVA)


73.284.901


61.910.616


2.    DURATA INVESTIȚIEI    12 luni

3.    EȘALONAREA INVESTIȚIEI

LEI ( cu TVA )

EURO (cu TVa

- ANUL I

139.766.032

43.970.941

din care C+M

118.073.450

37.146.369

- ANUL II

93.177.355

29.313.960

din care C+M

78.715.633

24.764.246

4. CAPACITĂȚI

Principalii indicatori tehnici ai investiției :

-    Lungime totală traseu Șos. Pantelimon. între Șos. Iancuiui și limita administrativă

-    carosabil

-    management de trafic tramvai

-    lungime traseu linie tramvai

-    lungime cabluri c.c.

3.85 km

3 benzi/sens

6.51    km

6.51    km cale simplă 7,10 kmANEXA NR.

La R.C.G.M.B NIL...:.......?.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI ai proiectului

„Modernizare sistem rutier și linii de tramvai” Reabilitare unică Șoseaua lancului.

între Șos. Pantelimon și Șos. Mihai Bravu

faza SF

1.    VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI

din care :

lucrări de construcții montaj în prețuri curs valutar 3.172 Lei/Euro -

2.    DURATA. investiției

2. EȘALONAREA INVESTIȚIEI ~


LEI ( cu TVA )

80.222.108

64.007.667

6 luni

LEI ( cu TVA )


EURO (cu TVA)

25.290.704

20.178.962

EURO (cu TVA)


- ANUL I din care CUv


80.222.108

64.007.667


25.290.704

20.178.962


4. CAPACITĂȚI

Principalii indicatori tehnici ai investiției :

-    Lungime totală traseu Șos. lancului.

între Șos. Pantelimon și Șos. Mihai Bravu

-    lățime

-    număr benzi rulare (2x3.75)- (2x3.751

-    lungime traseu linie tramvai

-    parcări

-    ranforsare structură rutieră

-    frezare 10-13 cm. element antifisură. 6 cm mixtură asfaltică în strat de bază. 6 cm beton asfaltic

deschis In strat de iegâtură. 4 cm strat de uzură MASF16

-    marcaje rutiere

-    tip longitudinal

-    tip transversal

-    semnalizare verticală - indicatoare


1.250    km 22 m

4 benzi

1.250    km caie dublă

110 locuri / 1.940 mp 18.750 mp


2.5 km echiv. 460 mp 136 buc.B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.; +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 3


.-H. ......... ' '!    t ANEXA NR. 3

LaH.C.G.M.BNR...;;.;.:l'.A

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI ai proiectului

..Modernizare sistem rutier și linii de tramvai”

Reabilitare unică Bulevardul Aerogării,

între Șos. București-PIoiești și Str. Alexandru Șerbănescu

faza SF

1.    VALOARE A TOTALĂ A INVESTIȚIEI

din care :

lucrări de construcții montaj în prețuri curs valutar 3.172 Lei/Euro

2.    DURATA INVESTIȚIEI

3.    EȘALONAREA INVESTIȚIEI

- ANUL I din care CAM

4. CAPACITĂȚI

Principalii indicatori tehnici ai investiției :

-    Lungime totală traseu Bd. Aerogării.

Șos. București-PIoiești și Str. Alex. Șerbănescu

-    lățime

-    număr benzi rulare (2x3,5)- (2x3.5)

-    lungime traseu linie tramvai

-    parcări

-    ranforsare structură rutieră

-    frezare 10 cm

-    6 cm mixtură asfaltică în strat de bază

-    4 cm strat de uzură MASF16

-    marcaje rutiere

-    tip longitudinal

-    tip transversal

LEI ( cu TVA )

58.737.68"

46.861.283

6 iuni

LEI ( cu T'-L '


EURO (cu TVA)

18.517.556

14.773.41"


58.73”.68' 46.861.282


18.51 7.556 14.773.41"


0.915 km 21 m

4 benzi

0,915 km caie dublă 580 mr

1 5.350 mr