Hotărârea nr. 194/2007

HOTARAREnr. 194 din 2007-09-13 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI PROIECTULUI " MODERNIZARE STRADA 16 FEBRUARIE SI STR. GODEANU"
HOTARARE nr. 194 din 13/09/2007
HOTARARE nr. 194 din 13/09/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea documentatiei tehnico–economice si a indicatorilor tehnico-economici aferenti proiectului ,,Modernizare Strada 16 Februarie si Strada Godeanu’’

 

          Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si  raportul Directiei Generale Infrastructura si Servicii Publice;

          Vazand  raportul Comisiei Transporturi, Drumuri si Sistematizarea Circulatiei si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In conformitate cu Cap. III , sectiunea 3 , art. 44 din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale;

          In temeiul art.36 alin (2) lit. ,,b”, alin. (4) lit. ,,d’’ si art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala republicata;

 

CONSILIUL GENERAL  AL  MUNICIPIULUI  BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art.1 Se aproba documentatia tehnico–economica aferenta  proiectului ”Modernizare Strada 16 Februarie si Strada Godeanu” si indicatorii tehnico-economici, prevazuti in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

Art.2 Finantarea proiectului se va face din bugetul propriu al Municipiului Bucuresti.

 

Art.3 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 13.09.2007

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Valentin  Mircea

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 13.09.2007

Nr.194.....VACCn-,    , ..ANEXA

■' ‘    lîă'lf C.G.M.B NR.ĂCĂ:...

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI ai proiectului ..Modernizare Strada 16 Februarie și Strada Godeanu’’

faza SF

LEI ( cu TVA )

EURO (cu TVA)

l.VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI

193.318.775

61.215.572

din care :

lucrări de construcții montaj

80.521.394

25.497.592

în prețuri curs valutar 3.158 Lei/Euro 31 iulie 2007

2. DURATA INVESTIȚIEI

18 iuni

3. EȘALON ARTA INVESTIȚIEI

LEI ( cu TVA )

EURO (cu TV?..

- ANUL I

193.318. ”75

61.215.572

din care C-4M

80.521.394

25.497.592

4. CAPACITĂȚI

Principalii indicatori tehnici a: investiției


Lucrări de drum Strada Godeanu

Suprafața totală din care : suprafață carosabii

suprafață trotuare Strada 16 Februarie

Suprafața totală din care : suprafață carosabii

suprafață trotuare Structură rutieră nouă

strat geotextil anticontaminator strat de formă materiale granulate fundație balast

strat materiale sranulare stabilizate cu ciment


strat de mixtură tip AB2

strat de binder criblură tip BAD 25

strat de uzură din BA 16

Lucrări linie tramvai pe Strada 16 Februarie

Rețele edilitare noi

Strada Godeanu    -

canalizare, electrică, telecomunicații, gaze. termoficare

Strada 16 Februarie

Canalizare (guri de scurgere și cămine), electrică, telecomunicații, gaze, termoficare '


5-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București. Rorr/ânia/tel./;V îi ’
1.820 m 25.490 mc 24.210 mn

1.280 mp

1.020 m 21.420 mp 14.280 mp

7.140 mp


25 cm 25 cm 30cm


6 cm 5 cm 4 cm

.400 m cale dublă

.820 m!Of>5'55 6»; www.bucuresti-primaria.ro


Pag 2