Hotărârea nr. 193/2007

HOTARAREnr. 193 din 2007-09-13 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI PROIECTULUI "REABILITARE POD COLENTINA"
HOTARARE nr. 193 din 13/09/2007
HOTARARE nr. 193 din 13/09/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici aferenti proiectului  „Reabilitare Pod Colentina”

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti precum si raportul Directiei Generale Infrastructura si Servicii Publice;

Vazand  raportul Comisiei Transporturi si Infrastructura Urbana si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu Cap. III, sectiunea a 3-a, art. 44 din Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale;

In conformitate cu art. 36, alin.(2), lit. ,,b ”, alin.(4), lit. ,,d ” si art.  45, alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala republicata;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art.1 Se aproba documentatia tehnico-economica si indicatorii tehnico-economici aferenti proiectului „Reabilitare Pod Colentina”, prevazuti in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

Art.2 Finantarea proiectului se va face din bugetul propriu al Municipiului Bucuresti.

 

Art.3 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 13.09.2007

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Valentin  Mircea

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 13.09.2007

Nr.193La H.C.G.M.B NR../.C


.ANEXA


5/;

V*'


INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI ai proiectului

“Reabilitare Pod Colentina “

faza SF

1. VALOAREA TOTALA A INVESTIȚIEI din care :

lucrări de construcții montaj în prețuri curs vaiutar 3.135^ iei/Euro


LEI ( cu TVA)

4.862.330

4.349.866

EURO (cu TVA)

1.550.537

1.387.119

V DURATA INVESTIȚIEI

8 iuni


3. EȘALONAREA INVESTIȚIEI


- ANUL I

din care C+M


LEI ( cu TVA )

4.862.330

4.349.866


EURO teu TVa;


1.550.537


4. CAPACITĂȚI

Principalii indicatori tehnici ai investiției : Cantități principale:

-    betoane

-    hidroizolație

-    parapeți

-    borduri

-    mortare și betoane asfaltice

-    balast stabilizat

-    dispozitive de acoperire a rosturilor

760 mc 2146 mp 120 ml 133 mi 395 tone 127 mc 82 ml