Hotărârea nr. 192/2007

HOTARAREnr. 192 din 2007-09-13 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI PROIECTULUI " PASAJ DENIVELAT INFERIOR SOS. NORDULUI - STR. ELENA VACARESCU SI MODERNIZARE STRAZI"
HOTARARE nr. 192 din 13/09/2007
HOTARARE nr. 192 din 13/09/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici aferenti proiectului  „Pasaj denivelat inferior Sos. Nordului – Str. Elena Vacarescu si modernizare strazi”

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti precum si  raportul Directiei Generale Infrastructura si Servicii Publice;

Vazand raportul Comisiei Transporturi si Infrastructura Urbana si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu Cap. III, sectiunea a 3-a, art. 44 din Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale;

In conformitate cu art.36, alin.(2), lit. ,,b ”, alin.(4), lit. ,,d ” si art.  45, alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala republicata;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art.1 Se aproba documentatia tehnico-economica si indicatorii tehnico-economici aferenti proiectului  Pasaj denivelat inferior Sos. Nordului – Str. Elena Vacarescu si modernizare strazi”, prevazuti in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

Art.2 Finantarea proiectului se va face din bugetul propriu al Municipiului Bucuresti.

 

Art.3 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 13.09.2007

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Valentin  Mircea

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 13.09.2007

Nr.192

 ■' - '    ; - anexa

La H.C.G.M.B.NR..ĂĂa.LAA

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai proiectului

„ Pasaj denivelat inferior Șos. Nordului - Str. Elena Vâcărescu și modernizare străzi”

faza SF

LEI ( cu TVA)

EURO (cu TVA)

1.VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI

101.006.838

29.792.012

din care :

lucrări de construcții montaj

86.699.070

25.571.929

în prețuri curs valutar 3.3904 Lei/Euro

2. DURATA INVESTIȚI EI

24 luni

3. EȘALONAREA INVESTIȚIEI

LEI ( cu T\ A >

EURO teu TVA)

-ANUL I    --

30.302.051

8.937.603

din care CaM

26.009.721

7.671.579

- ANUL II

70.704.787

20.854.409

din care CaM

60.689.349

17.900.350

4. CAPACITĂȚI

Principalii indicatori tehnici ai investiției :

a.    Pasaj denivelat inferior:

-    Lungime pasaj subteran auto și pietona! 550 m

-    Lățime pane carosabilă - 4 benzi de circulație 14 m

-    Sistem rutier    2 benzi/sens

-    Lățime structură casetatâ ptr. trafic pietonal 5 m    -

a)    Poduri de șosea

-    acces b-dui Ficusului

-    acces Autobaza Nordului

-    acces artera perspectivă

-    peste Șoseaua Nordului

b)    Poduri de cale ferată, inclusiv peste pasajul pietonal - magistrala București-Comstanța

-    Racord și bretele Str. Elena Văcărescu

-    Racord și bretele Șos. Nordului

b.    lucrări de modernizare drumuri :    Șos. Nordului    - 1.300 m

Str. Elena Văcărescu - 350 m

c.    Repoziționare rețele

/^ ■ ■

-direcția

’ Ș GENERALĂ A INFnASTRUCTUR

Șl SERVICE SA PUBLICE ;A    ,Pag 2