Hotărârea nr. 191/2007

HOTARAREnr. 191 din 2007-09-13 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE SI INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI PENTRU PROIECTUL " STRAPUNGERE SPLAI DUDESCU-SOSEAUA OLTENITEI"
HOTARARE nr. 191 din 13/09/2007
HOTARARE nr. 191 din 13/09/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea documentatiei tehnico–economice si indicatorilor tehnico-economici  aferenti pentru proiectul “Strapungere Splai Dudescu - Soseaua Oltenitei’’

 

          Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si  raportul Directiei Generale Infrastructura si Servicii Publice;

          Vazand  raportul Comisiei Transporturi, Drumuri si Sistematizarea Circulatiei si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In conformitate cu Cap. III , sectiunea 3 , art. 44 din Legea nr. 273/2006  privind finantele publice locale;

          In temeiul art. 36 alin (2) lit. ,,b”, alin. (4) lit. ,,d’’ si art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala republicata,

 

CONSILIUL  GENERAL  AL  MUNICIPIULUI  BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

 Art.1 Se aproba documentatia tehnico–economica aferenta  proiectului “Strapungere Splai Dudescu - Soseaua Oltenitei’’ si indicatorii tehnico-economici, prevazuti in anexa care face parte integranta din hotarare.

 

Art.2 Finantarea proiectului se va face din bugetul propriu al Municipiului Bucuresti.

 

Art.3 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 13.09.2007

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Valentin  Mircea

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 13.09.2007

Nr.191La H.C.G.M.B NR


IV,


NEXA

ZeX-'V


INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI ai proiectului

„ Străpungere Splai Dudescu - Șoseaua Olteniței”

faza SF

LEI ( cu TVA )

EURO (cu TVA)

1. V ALO ARE A TOTALĂ A INVESTIȚIEI

231.073.100

71.099.415

din care :

lucrări de construcții montaj

97.046.460

29.860.449

în prețuri curs valutar 3.25 Lei/Euro

2. DURATA INVESTIȚIEI

24 luni

3. EȘALONAREA INVESTIȚIEI

LEI ( cu TVa )

EURO (cu TVa;

- ANUL I

168.773.231

51.930.225

din care C+M

48.523.231

14,930.225

- ANUL II

62.299.869

19.169.190

din care C+M

48.523.229

14.930.224

4. CAPACITĂȚI

Principalii indicatori tehnici ai investiției :

Lungime traseu

1.685 m

Lățime platformă

45 m

din care:    - pane carosabilă    (2x3,

5) + (2x3,5) m

- trotuare

2x6.5 m

din care spații verzi

2x1,5 m

- zona verde mediană

11,0 m

- Cantități principale