Hotărârea nr. 190/2007

HOTARAREnr. 190 din 2007-09-13 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI PENTRU PROIECTUL " REABILITARE SISITEM RUTIER SI LINIE TRAMVAI - BD. LIVIU REBREANU"
HOTARARE nr. 190 din 13/09/2007
HOTARARE nr. 190 din 13/09/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea documentatiei tehnico – economice si a indicatorilor tehnico-economici  aferenti pentru proiectul “Reabilitare sistem rutier si linie tramvai – Bd. Liviu Rebreanu’’

 

          Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si  raportul Directiei Generale Infrastructura si Servicii Publice;

          Vazand  raportul Comisiei Transporturi, Drumuri si Sistematizarea Circulatiei si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In conformitate cu Cap. III , sectiunea 3 , art. 44 din Legea nr. 273/2006  privind finantele publice locale;

          In temeiul art. 36 alin (2) lit. ,,b”, alin. (4) lit. ,,d’’ si art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala republicata,

 

CONSILIUL  GENERAL  AL  MUNICIPIULUI  BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 Se aproba documentatia tehnico–economica aferenta  proiectului “Reabilitare sistem rutier si linie tramvai – Bd. Liviu Rebreanu’’ si indicatorii tehnico-economici, prevazuti in anexa care face parte integranta din hotarare.

 

Art.2 Finantarea proiectului se va face din bugetul propriu al Municipiului Bucuresti.

 

Art.3 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 13.09.2007

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Valentin  Mircea

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 13.09.2007

Nr.190ANEXĂ

La H.C.G.M.B NR...ZX/.ĂL

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI ai proiectului

„Reabilitare sistem rutier și linie tramvai - Bd. Liviu Rebreanu""

faza SF

LEI ( cu TVA )

EURO (cu TVA)

1. VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI

118.573.80(1

36.484.251

din care :

lucrări de construcții montaj

80.183.285

24.671.780

în prețuri curs valutar 3.25 Lei/Euro

2. DURATA INVESTIȚIEI.

18 iuni

5. EȘALONAREA INVESTIȚIEI

LEI j cu TVa i

EURO (cu TVA;

- ANUL I

71.144.280

21.890.548

din care C-M

48.109.971

14.803.068

- ANUL II

47.429.520

14.593.703

din care C+M

32.073.314

9.868.712

4. CAPACITĂȚI

Principalii indicatori tehnici ai investiției :

- Lungime stradă

2.780 m

- Lungime linie tramvai

2.780 m

- Suprafață carosabil

39.480 mp

- Cantități principale

- Suprafață carosabil - stradă

39.480 mp

- trotuare

16.920 mp

- Suprafață zonă verde

8.460 mp

- Casete edilitare

2.820 m