Hotărârea nr. 189/2007

HOTARAREnr. 189 din 2007-09-13 PENTRU MODIFICAREA ANEXELOR NR. 1,2 SI 9 ALE H.C.G.M.B. NR. 22/2006 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII "MODERNIZARE STRAZI CU LINII DE TRAMVAI" ISI INCETEAZA APLICABILITATEA PRIN HCGMB NR. 57/2008
HOTARARE nr. 189 din 13/09/2007
HOTARARE nr. 189 din 13/09/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

pentru modificarea anexelor nr. 1,2 si 9 ale H.C.G.M.B. nr.22/2006 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii  „Modernizare strazi cu linii de tramvai”

 

           Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti precum si raportul Directiei Generale Infrastructura si Servicii Publice;

            Vazand  raportul Comisiei Transporturi si Infrastructura Urbana si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu Cap. III, sectiunea a 3-a, art. 44 din Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale;

            In conformitate cu art. 36, alin.(2), lit. ,,b ”, alin.(4), lit. ,,d ” si art.  45, alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala republicata;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art.1 Se aproba modificarea anexelor 1,2 si 9 ale H.C.G.M.B. nr.22/2006 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii  „Modernizare strazi cu linii de tramvai” si indicatorii tehnico-economici aferenti, prevazuti in anexele  1, 2 si 3.

 

Art.2   Anexele 1, 2 si 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.

 

Art.3    Celelalte prevederi ale Hotararii C.G.M.B. nr.22/2006 isi pastreaza aplicabilitatea.

 

Art.4  Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 13.09.2007

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Valentin  Mircea

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 13.09.2007

Nr.189, ANEXA nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. Z^Z-ArNĂ.^..

INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI ai proiectului “Modernizare străzi cu linii de tramvai“ -Reabilitare unică Șos. Colentina între Șos. Mihai Bravu, limita administrativă — inclusiv capăt RATB


faza SF

1.VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI

LEI ( cu TVA) 280.821.880

EURO (cu TV 79.368.572

din care :

lucrări de construcții montaj

247.706.150

70.009.087

în prețuri curs valutar 3.5382 lei/Euro

2. DURATA INVESTIȚIEI

24 luni

3. EȘALONAREA INVESTIȚIEI

LEI ( cu TVA )

EURO (cu TY

- ANUL I

175.079.132

47.621.143

din care C-M

154.433.044

42.005.452

- ANUL II

105.742.748

31.747.429

din care C-M

93.273.106

28.003.635

4. CAPACITĂȚI

Principalii indicatori tehnici ai investiției :

- lungime stradă

5.095 km

- carosabil

3 benzi/sens

- parcări în spic ■+■ suplimentare

3.750 mp

- pistă bicicliști

4.447 ml

- înlocuire stâlpi de beton cu stâlpi metalici

376 buc.

- lungime traseu linie tramvai

10,2 km cale simplă    ,A

- rețea de contact troleibuz

14 km

- amenajări peroane stație tramvai +

autobuz (troleibuz)

19 buc.

- cabină cap linie

1 buc.    A

:    ANEXA nr.

Ia H C.G.M.B. nr. ..LĂĂ.Z..vĂU;

INDICATORII TEHNICO -ECONOMICI ai proiectului “Modernizare străzi cu linii de tramvai" -

Reabilitare unică pe Calea Moșilor inclusiv Terminal între Șos. Mihai Bravu și Str. Bărăției

faza SF

1. VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI din care :

lucrări de construcții montaj în prețuri curs valutar 3.677 lei/Euro

LEI ( cu TVA ) 212.647.648

199.569.605

EURO (cu TVA) 57.831.833

54.275.117

2. DURATA INVESTIȚIEI

18 iuni

3. EȘALONAREA INVESTIȚIEI

-------

LEI ( cu TVA )

EURO (cu TVA)

- ANUL 1

170.008.342

46.241.899

din care C-M

159.633.976

43.420.094

- AN U LL

42.639.306

11.589.934

din care C+M

39.935.629

10.855.023

4. CAPACITĂȚI

Principalii indicatori tehnici ai investiției :

t: km

1 -2 benzi/sens

5.620 mp 257 buc.

2.577 km

5.65    km cale simplă

1.65    km cale simplă 7,70 km

3,10 km

7 buc.

1    buc.

2    buc.

20 km

2 buc.


-    iungime strada

-    carosabil

-    parcări în spic

-    înlocuire stâlpi de beton cu stâlpi metalici

-    management de trafic

-    lungime traseu linie tramvai

-    lungime cale terminal Sf. Gheorghe

-    rețea de contact tramvai

-    rețea de contact troleibuz

-    amenajări peroane stație tramvai + autobuz (troleibuz)

-    cabină cap linie

-    substații

-    cabluri curent continuu


-    telemecanică energetică pentru 2 substații

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, RomâniajleL^40gl305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

h ș lift* M î. î

'AU?


ANEXA n r. la H.C.G.M.R..nr.    Ăr. ~

INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI


ai proiectului “Modernizare străzi cu linii de tramvai44 -Reabilitare unică pe Șos. Olteniței, între Piața Eroii Revoluției și limita administrativă a Municipiului București


faza SF

1.    VALOARE A TOTALĂ A INVESTIȚIEI

din care :

lucrări de construcții montaj în prețuri curs valutar 3.5382 lei/Euro

2.    DURATA INVESTIȚIEI

3.    EȘALONAREA INVESTIȚIEI


-    ANUL I din care C~M

-    ANUL II

din care C+M

4, CAPACITĂȚI

Principalii indicatori tehnici ai investiției :

-    lungime stradă

-    parcări de-a lungul străzii

-    lungime traseu linie tramvai

-    înlocuire stâlpi de beton cu stâlpi metalici

-    management de trafic

-    amenajări peroane stații tramvai autobuz

-    teiemecanică energetică pentru 1 substație

-    cabluri armate c.c. substație Nițu Vasile terminal cap linie 34 bucla ROMPRIM

-    lungime traseu linie tramvai

-    rețea de contact    —

-    amenajări peroane stații tramvai

-    cabină cap linie    -

-    stâlpi metalici

cale rulare tramvai PIAȚA SUDULUI


LEI ( cu TVA ) 256.894.570

235.165.930

EURO (cu TVA) 72.606.005

66.464.850

18 luni

LEI ( cu TVA )

EURO (cu TVA»

160.161.586

43.563.603

146.614.813

39.878.910

96.732.984

29.042.402

88.551.117

26.585.940

5.0 km

10.730

mt

simnit


9.315 km 316 buc. 5.0 km

19    buc.

1 buc.

20    km


0,8 km cale simplă 1,12 km cale simplă 4 buc.

1 buc.

23 buc.


-    lungime traseu linie tramvai

-    rețea de contact '

-    stâlpi metalici

lucrări Str. ȘURA MARE

-    carosabil

-    trotuare


0,47 km cale simplă 1,3 km cale simplă 29 buc.
Pag 4

7/+)