Hotărârea nr. 188/2007

HOTARAREnr. 188 din 2007-09-13 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU IMOBILUL SITUAT IN BDUL SCHITU MAGUREANU NR. 19, SECTOR 1
HOTARARE nr. 188 din 13/09/2007
HOTARARE nr. 188 din 13/09/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru consolidarea imobilului situat in B-dul Schitu Magureanu nr.19, sector 1

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul Directiei Generale  de Dezvoltare, Investitii si Planificare Urbana;

Vazand  raportul Comisiei Patrimoniu si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;

In temeiul art. 36 alin.(2), lit.,,b ", alin.(4), lit.,,d" si art 45, alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata;

 

CONSILIUL  GENERAL  AL  MUNICIPIULUI  BUCURESTI

HOTARASTE :

 

Art.1 Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru consolidarea imobilului situat in B-dul Schitu Magureanu nr.19, sector 1, conform anexei care face parte integranta din hotarare.

 

Art.2 Finantarea investitiei se asigura din transferuri de la bugetul de stat  pentru locuintele proprietate persoane fizice, din alocatii de la bugetul local pentru spatii aflate in administrarea C.G.M.B, prin Administratia Fondului Imobiliar  si din sursele proprii ale proprietarilor, persoane juridice, ai spatiilor cu destinatia de locuinta si/sau ai spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta.

 

Art.3 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General  vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 13.09.2007

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Valentin  Mircea

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 13.09.2007

Nr.188ANEXA nr. 1

’' ' ■'

Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului/

CONSOLIDARE IMOBIL SITUAT ÎN BD. SCHITU MĂGUREANU NR. 19, SECTOR 1

Proiect 26133

Valori conform Deviz General proiect de consolidare faza SF (inclusiv TVA) (prețuri august 2006 actualizate la iulie 2007)

Total

locuințe proprietate particulară fbuaet de stat)

locuințe

proprietate de stat (buget local)

locuințe proprietate I agenți economici 1 (surse proprii ale

acestora)

100.000 %

93.550 %

0.642 %

5.808 %    (

Valoarea investiției

1

INV/CM

i

lei

4.573.433

4.278.447

29.361

265.625 i

iei

3.535.872

3.307.809

_    22.700

205.363 i

1.295.590

1.212.025

8.318

75.248 '

1.001.664

937.055

6 431

58.177 i

Capacități de consolidat

Suprafața desfășurată (mp'

2972

2780.33

î 9.08

172.62    :

Apartamente (nr)

t “

t '

15

1

DIRECȚIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE. INVESTITE șrpLANIFICAREDRBANĂ

?    V ',.y'    :    \

' Director Generali -1 VLAD^ftlRSOMMER -

'A ? \ -    -

__

DIRECȚIA INVESTIȚII

Director Executiv