Hotărârea nr. 187/2007

HOTARAREnr. 187 din 2007-09-13 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI SI STUDIILOR DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "FINALIZAREA BLOCURILOR D1A, D1B, D4, PR6, SITUATE IN SATUL GHERMANESTI, LOCALITATEA SNAGOV, JUDETUL ILFOV" SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 27/2014
HOTARARE nr. 187 din 13/09/2007
HOTARARE nr. 187 din 13/09/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si studiilor de fezabilitate pentru obiectivul de investitii „Finalizarea blocurilor D1A, D1B, D4, PR6, situate in satul Ghermanesti, localitatea Snagov, judetul Ilfov”

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General si raportul Directiei Investitii;

            Vazand raportul Comisiei Patrimoniu si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti; 

            Tinand cont de avizele C.T.E.-P.M.B. nr.45/06.03.2007, nr.46/06.03.2007, nr.47/06.03.2007, nr.48/06.03.2007 ; ;

In conformitate cu art.36 alin.2 lit.b), alin.4 lit.d) si art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata ;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE :

 

Art.1 Se aproba indicatorii tehnico-economici si studiile de fezabilitate pentru obiectivul de investitii  „Finalizarea blocurilor D1A, D1B, D4, PR6, situate in satul Ghermanesti, localitatea Snagov, judetul Ilfov”, conform anexelor 1-8.

 

Art.2 Anexele 1-8 fac parte integranta din prezenta hotarare.

 

Art.3 Finantarea obiectivului prevazut la art.1 va fi asigurata din bugetul local si din alte surse, potrivit legii.  

           

Art.4. Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 13.09.2007

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Valentin  Mircea

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 13.09.2007

Nr.187ANEXA 1

LA HOTARAREA C.G.M.B,Nr.

Caracteristici principale si indicatori tehnico-economici ai

' Blocului Dl A din satGHERMANESTI -localitatea SNAGOV

l.Ordonator principal de credite: Primarul General al Municipiului București


2.1nvestitor:

3.    Proiectant:

4.    Faza

5.    sursă finanțare

lEuro=3,4261 lei


Primăria Municipiului București S.C. Prodomus S.A.

Studiu de fezabilitate Buget local


INDICATORUL

u.m.

Valoarea la faza S.F.preturi luna decembrie 2006 inclusiv TVA

VALOAREA TOTALA din care;locuinte

S.A.D

CONSTRUCTII+MONTAJ

TOTAL

Din care : locuințe .    SAD

LEI

3.399.615 LEI

2.997.265 lei

492.350 lei

2.867.555 lei

2.517.697 lei

349.858 lei

CAPACITĂȚI

Nr.apartamente

Aria construită desfășurată Locuințe

S.A.D.

Regim de înălțime

m.p.

m.p.

m.p.

nivele

24

3510

2258

582

S+P+3

Durata de realizare a investiției

luni

Max.18


Consolidarea structurii,refacerea acoperișului ,a șarpantei și a învelitorii,închideri și,izolații la infra și suprastructură, realizarea;protecției termice tip termosistem de fațadă cu polistiren de 6 cm ; strat izolator din placi de vata minerala in pod,precum și tâmplărie din PVC cu geam termopan.In interior zugrăveli simple, pardoseli din P.V.C.;

încălzirea și prepararea apei calde prin centrală termică comuna avand drept combustibil gaze natural^
1.Ordonator principal de credite: Primarul General al Municipiului București

2.1nvestitor:

3.    Proiectant:

4.    Faza

5 Sursă finanțare

lEuro=3,42611ei


Primăria Municipiului București

S.C. Prodomus S.A.

Studiu de fezabilitate Buget local

INDICATORUL

u.m.

Valoarea la faza S.F.preturi luna decembrie 2006 inclusiv TVA

VALOAREA TOTALA din care;locuinte

S.A.D

CONSTRUCTII+MONTAJ

TOTAL

Din care : locuințe .    SAD

LEI

2.580.863LEI

2.261.452 lei

319.411 lei

2.137.314 lei

1.861.928 lei

273.386 Iei

CAPACITATI

Nr.apartamente

Aria construita desfasurata Locuințe

S.A.D.

Regim de înălțime

m.p.

nivele

24

3527

2265

587

S+P+3

Durata de realizare a investiției

luni

Max.18

Consolidarea structurii,refacerea acoperișului ,a șarpantei și a învelitorii,închideri și,izolații la infra și suprastructură , realizarea;protecției termice tip termosistem de fațadă cu polistiren de 6 cm ; strat izolator din placi de vata minerala in pod,precum și tâmplărie din PVC cu geam termopan.In interior zugrăveli simple, pardoseli din P.V.C.;

încălzirea și prepararea apeicăldeTurin centrală termică comuna avand drept combustibil gaze natur«dC2<>--


ANEXA Nr. 3 LA HOTARAREAG.G.M.B,Nr. /


Caracteristici principale si indicatori tehnico-economici ai Blocului D4 din satGHERMANESTI -localitatea SNAGOV


1. Or donator principal de credite: Primarul General al Municipiului București


2.1nvestitor:

3.    Proiectant:

4.    Faza

5.    Sursă finanțare

lEuro=3,42611ei


Primăria Municipiului București S.C. Prodomus S.A.

Studiu de fezabilitate Buget local


INDICATORUL

u.m.

Valoarea la faza S.F.preturi luna decembrie 2006 inclusiv TVA

VALOAREA TOTALA din care;locuinte

S.A.D

CONSTRUCTII+MONTAJ

TOTAL

Din care :locuinte .    SAD

LEI

2.646.806LEI

2.156.965 lei

469.841 lei

2.227.887 lei

1.799.716 lei

428.172 lei

CAPACITATI

Nr.apartamente

Aria construita desfasurata Locuințe

S.A.D.

Regim de înălțime

m.p.

nivele

14

2830

1568

587

S+P+2

Durata de realizare a investiției

luni

Max.18

Consolidarea structurii,refacerea acoperișului ,a șarpantei și a învelitorii,închideri și,izolații la infra și suprastructură , realizarea;protecției termice tip termosistem de fațadă cu polistiren de 6 cm ; strat izolator din placi de vata minerala in pod,precum și tâmplărie din PVC cu geam termopan.In interior zugrăveli simple, pardoseli din P.V.C.;

încălzirea și prepararea ap^frt^Ș^Rrin centrală termică comuna avand drept combustibil gaze natur,afLîS^-™^->t^'<x
LA HOTARAREA C.G.M,B,Nr. jfy

i

f


1.Ordonator principal de credite: Primarul General al Municipiului București


2.1nvestitor:

3.    Proiectant:

4.    Faza

5.    Sursă finanțare lEuro=3,42611ei


Primăria Municipiului București S.C. Prodomus S.A.

Studiu de fezabilitate Buget local


INDICATORUL

u.m.

Valoarea la faza S.F.preturi luna decembrie 2006 inclusiv TVA

VALOAREA TOTALA

CONSTRUCTII+MONTAJ

TOTAL

LEI

1.935.663

1.640.5981ei

CAPACITATI

Nr.ap arta mente

Aria construita desfasurata Locuințe

Regim de inaltime

m.p.

nivele

24

1.707

S+P+2

Durata de realizare a investiției

luni

Max.18

Consolidarea structurii,refacerea acoperișului ,a șarpantei și a învelitorii,închideri și,izolații la infra și suprastructură , realizarea;protecției termice tip termosistem de fațadă cu polistiren de 6 cm ; strat izolator din placi de vata minerala in pod,precum și tâmplărie din PVC cu geam termopan.In interior zugrăveli simple, pardoseli din P.V.C.;

încălzirea și prepararea apei cglUfi-firin centrală termică comuna avand drept combustibil gazenaturale^^A    /vX

str. N. Filipescu 53-55, sector 2, 70136 București 37 tel: 021-311 4303, 04, 05, 06; Fax: 021 - 311 4301; e-mail: nicolae@prodoraus.con3.ro

Reg. com. J40/2389/93j C.U.L 680; Cont? IBANRQ94BRDE410SV20641474300BKD«GSG-Academiei

y Jeț/?#

PROIECT NR. 735/2006

FAZA: S.F.

FINALIZARE CLĂDIRI DE LOCUIT GHERMANESTI

BLOC PR6

BENEFICIAR:


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PROIECTANT GENERAL: PRODOMUS SA

BUCUREȘTI

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR TEHNIC: SEF PROIECT:


arh

arh

arh.


ADRIAN NICOLAE 't ; IULIUS RADULES^ MAIA SOMMER ‘- Decembrie 2006 -

PRODOMUS S.A.


Proiect nr. 735/PR6/2006 z    /

Finalizare clădiri de locuit GHERMANESTI / Bloc PR6    .    /

Faza: S.F.

LISTA DE SEMNATURI

PROIECTANT GENERAL:

S.C. PRODOMUS S.A.

DIRECTOR GENERAL:


arh. Adrian Nicolae


,7    \\


■*

\\ ..


DIRECTOR TEHNIC:

arh. lulius Radulescu

SEF DE PROIECT:

arh. Maia Sommer

ARHITECTURA:

arh. Maia Sommer

EXPERTIZA - STRUCTURA:

ing. Emil Sabo

STRUCTURA:

ing. Ruxandra «ari

INSTALAȚII ELECTRICE :

ing. Stelian Ștefan

INSTALAȚII SANITARE:

ing. Dinu Zaharescu

DOCUMENTAȚIE ECONOMICA:

ing. Paul Panait

' i

TEHNOREDACTARE:

op. Ileana Buescu c

\\

PRODOMUS S.A.


Proiect 735/PR6/2006

Finalizare clădiri de locuit Ghermanesti BLOC PR6 Faza: S.F.

BORDEROU
PIESE SCRISE

1.    Foaie de capat    .. ' <

2.    Lista de semnaturi

3.    Borderou    c

4.    Tema de proeictare    >

5.    Anexa la tema de proiectare - lista finisajelor

6.    Memoriu general

7.    Soluții tehnice privind asigurarea exigentelor minime de calitate

8.    Analiza stadiului fizic - imagini foto

9.    Memoriu structura

10.    Memoriu instalații electrice

11.    Memoriu instalații sanitare

12.    Memoriu instalații termice

13.    Nota justificativa

14.    Documentația economica - devize si anexe

15.    Cereri pentru obținerea avizelor de utilitati - apa - canal, gaze naturale, electricitate


PIESE DESENATE

1.    Plan de 'încadrare in zona

2.    Plan de amplasament

3.    Plan subsol

4.    Plan parter

5.    Plan etaj 1

6.    Plan etaj 2

7.    Plan invelitoare

8.    Secțiunea A-A

9.    Fațada principala

10.    Fațada laterala dreaptaA01

A02

A03

A04

A05

A06

A07

A08

A09

A10

A11

A12


PROIECT 735ZPR6Z2006 < Finalizare clădiri de locuit Ghermanesti

Bloc PR6 Faza S.F.

MEMORIU GENERAL

1. DATE GENERALE

1.1.    Denumirea investiției:    FINALIZARE CLĂDIRI DE LOCUIT

GHERMANESTI

BLOC PR6 - 24 APARTAMENTE

1.2.    Elaborator:    S.C. PRODOMUS S.A.

1.3.    Ordonator principal de credite PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI -

DIRECȚIA DE INVESTIȚII

1.4.    Autoritatea contractanta:    PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI -

DIRECȚIA pE INVESTIȚII

1.5.    Amplasament:    Sat Ghermanesti, comuna Snagov

1.6.    Documentații aprobate:    Certificat de urbanism nr. 110/23.02.2006

emis de Primăria com.Snagov, jud. Ilfov

1.7.    Descrierea funcționala si tehnologica:

Blocul PR6 este o clădire de locuit, cu apartamente de 1 camera (garsoniera) cu regim de inaltime S+P+2 etaje.

La subsol se afla boxe, cate una pentru fiecare apartament, la parter si etaj -apartamente.

Istoricul construcției

Construirea blocului PR6 a fost începută in 1989 si s-a realizat după un proiect elaborat de ISLGC in anul 1987, avand la baza un “Proiect tip de clădiri de locuit din panouri mari cu apartamente de 1 camera - tip IA pentru grad seismic 8”. Lucrările au fost sistate in 1991.

Finalizarea blocurilor a fost dispusa prin Decizia înaltei Curți de Justiție si Casație nr. 6633/2004 care obliga Primăria Municipiului București sa finalizeze si sa predea blocul PR6, împreuna cu alte 3 imobile, blocurile D1A, D1B si D4 din comuna Snagov, sat Ghermanesti.

Pentru finalizarea lucrărilor, proiectarea a fost atribuita firmei S.C. PRODOMUS S.A., care a întocmit si proiectul inițial al blocului, sub denumirea ISLGC.

Tema de ,_________ ,

Prin tema de proiect^re-selc^L 1. Expertiza ^riicfurij^)^^

latoarele:

;a
2.    Expertiza tehnico - economica    w '

3.    Elaborarea unui Studiu de fezabilitate

4.    Elaborarea proiectului la fazele PAC, PT si DE.

Se cere finalizarea lucrărilor prin păstrarea materialelor si dotărilor prevăzute in

proiectul inițial.

Lucrările prevăzute inițial sunt:

Finisaje


-    Tencuiala driscuita

-    Glet de var la pereți

-    Glet de ipsos cu aracet 2 straturi la pereți

-    Idem un (1) strat la tavane

-    Tencuieli sclivisjte la pereți - acces subsol

-    Rectificări pe suprafețe beton turnat

-    Rectificări pe fasii si placi b.c.a.

-    Pardoseli din PVC 1.5 mm fara suport textil - < 5 mp. bucătării, camara. vestibule. debara.

-    Pardoseli din PVC 2,5 mm cu suport textil - > 5 mp. dormitoare, camera de zi

-    Pardoseli din mozaic turnat - in încăperi < 5 mp. bai

-    Plinte mozaic la pereți - bai

-    Plinte mozaic înclinate la scări

-    Pardoseli dale mozaicate - acces subsol

-    Placaj faianța la pereți - 5 mp. - bai

-    Zugrăveli huma la pereți si tavane

-    Vopsitorii ulei culoare crem la pereți - bai si bucătării

Finisaje exterioare

-    Mozaic spalat alb - soclu

-    Terasit

-    Nuturi cu lapte de ciment alb si aracet

-    Glafuri mozaicate prefabricate

Tamplarie interioara

-    Usi celulare pe toc/captuseli finisate transparent

-    Usi de dulap vopsite

-    Usi de lemn cu rame si tăblii la boxe subsol

Tamplarie exterioara

-    Ferestre din lemn de rasinoase cuplate

-    Tamplarie din tabla ambutisata - acces parter

Compartimentări

-    Zidărie de cărămidă plina de 7,5 si 12,5 cm

Acoperiș

-    Șarpanta din lemn

-    Invelitoare din țigla profilata trasa

Instalații interioare

-    Instalații sanitare - conducte din PVC

-    Instalații electrice - conductori din aluminiu

-    încălzire - cu combustibil solid in sobe

Prin specificațiile la tema program (adresa nr. 2617/27.10.2007 si adresa nr.2753/3/11.2006) se precizează ca se vor executa următoarele lucrări:

-    tamplaria cuplata din lemn

-    conductorii din aluminiu se înlocuiesc cu conductori din cupru

înlocuiește cu aducerea conductei de gaze la proprietarii sa-si instaleze o centrala proprie.Se pastreaza un cos de fum de emergenta in fiecare apartament, situat in bucătărie    <

Memoriu de arhitectura    ‘ î

Blocul PR6 care face obiectul proiectului are un regim de inaltime S+P+2, subsolul fiind compartimentat in boxe, pentru depozitarea lemnelor de foc. Proiectul inițial prevedea incalzirea cu sobe cu lemne. La parter, etaj 1 si etaj 2 sunt apartamente de 1 camera, 12 apartamente la sc. I si 12 apartamente la scara II. Apartamentele au Autila = 36,30 mp (24 apartamente).

Toate apartamentele au balcoane cu suprafața de 4,80 mp cu excepția apartamentelor de la parter.

BLOC PR6

Scara-LtJI

Tip

Nr.

Au

Aed

Ap.

unitar

total

unitar

total

1c

24

36,30

871,20

55.10

1.322,40

Tot

24

871,20

1.322,40

Aria construita la sol este 412,40 mp.

Aria construita desfasurata este 1.322,40 mp.(inclusiv balcoane)

Arie subsol = 412,40 mp.

Partiul este rezolvat, pe o trama de 4,20 cu 5,40 pe o structura din panouri mari prefabricate cu inchideri din panouri tristrat si plansee prefabricate.

Suprafețele apartamentelor din proiectul inițial au fost de tip IA, si corespund cu suprafețele minimale din legea 114/1996 a locuinței.

Compartimentări, finisaje, tâmplarii

Compartimentările din proiectul inițial au fost din fasii de b.c.a. armate. Prin proiectul actual propunem realizarea compartimentărilor din zidarii de b.c.a. de 7,5 x 30 x 60 cm.

Tamplaria interioara a fost prevăzută din lemn - usi celulare pe toc si căptușeli. Prin proiect se propune același tip de tamplarie interioara.

Tamplaria exterioara prevăzută este din lemn de rasinoase - tamplarie cuplata cu geam clar de 3 mm.

Ca finisaje interioare, se realizează aceleași finisaje prevăzute in proiectul inițial: pardoseli din PVC in bucătării, holuri, dormitoare si camere de zi, mozaic turnat in bai, pereți si tavane - zugrăveli huma, cu excepția bucătăriilor si băilor, unde este prevăzută vopsitorie ulei la pereți la h = 1,50 m si faianța in bai in suprafața de 5 mp.

Finisajele exterioare - sunt realizate ca in proiectul inițial: tencuiala tip strop ,a pereți, nuturi cu lapte de ciment alb si aracet, glafuri mozaicate prefabricate, soclu similipiatra.

Acoperișul este tip șarpanta - din lemn, cu invelitoare din țigla presata.

Scările si balustradele de acces corespund ca dimensiuni normativului de incendiu in vigoare P 118/1999.

Casele scărilor sunt luminate si ventilate natural.

Clădirea se incadreaza in ansamblu existent atat prin volumetria propusa si acoperișul cu șarpanta si invelitoare din țigla cat si prin finisajele exterioare menționate.

V    X r    £>

STADIUL FIZIC AL LUCRĂRILOR DE FINISAJ BLOC PR6 - GARSONIERE

SCARA I    >    J

a) SPATII COMUNE - Lucrări de executat    /

INTRARE    - lipsa usa metalica acces (exista restul tamplariei

metalice)

-    lipsa usa metalica Windfang

-    lipsa usa acces subsol - usa lemn cu rame si tăblii vopsita

-    vopsitorie pe tamplarie metalica existenta la acces

CASA SCĂRII


ACOPERIȘ ptr.Sc.l si II


FAȚADE

SUBSOL


rectificări tencuieli, glet, spalare zugrăveli existente, zugrăveli noi huma

șlefuire mozaic existent _____

repartii trepte mozaic 20% + plinta reparații completări noi

vopsitorie balustrada metalica existenta

reparații tamplarie existenta 100%

balcoane casa scării - finisaje tencuieli, vopsitorie existenta 100% pardoseli mozaic 100%

termoizolatie peste palca 15 cm vata minerala reabilitare elemente șarpanta 50% (curățire popi rotunzi) completări țigla 40%

desfacere tabla 40%

chituire țigle la rosturi 100%

desfacere sageac vechi, refacere 100% (streasina infundata)

jgheaburi si burlane 100%

refacere finisaj fațada - vopsitorie lavabila

compartimentări cărămidă - conform plan

tencuieli pereți compartimentare

zugrăveli var - pe pereți de beton si compartimentări pardoseli ciment sclivisit

tamplarie lemn usi cu rame si tăblii vopsite la boxe grille metalice + vopsitorie in pereți existenti subsol (vezi plan)

b) APARTAMENTE - Lucrări de executat

Sc. I Ap.1,2,3,4,5,7,8,9,10,12 (10 apart.de 2 tipuri)

sapa existenta peste tot

de pus: - pardoseala linoleum (P.V.C.) + plinte - pardoseala mozaic turnat bai + plinta

• reparații pereți fasii b.c.a. existenti 50%

reparații tencuieli, spalare huma, zugrăveli noi 100% pereți compartimentare noi 50%

rectificări glet - pereți din b.a. interiori si exteriori la camera de zi, la bucătărie 100% ■ spalare huma si ulei (buca

zugrăveli noi huma -pe hol    jp, camera, baie-faianța 5,00 mp. in baie

-    coșuri de fum - exista

-    desfacere tocuri de lemn tamplarie exterioara veche 50% ~

-    tamplarie exterioara din lemn cuplata 100%

-    desfacere tocuri tamplarie interioara de lemn 50%

-    tamplarie interioara lemn 100% (usi din plan)

-    balcoane - pardoseala mozaic

-    tencuieli, zugrăveli

-    compartimentare

APARTAMENT 6

Terminat - toate lucrările executate 100%

-    finisaje + tâmplarii

APARTAMENT 11__

Terminat parțial

De executat:- spalare huma, zugrăveli noi 100%

-    pardoseala PVC - hol, bucătărie, camera

-    pardoseli mozaic turnat + plinte baie

-    faianța baie 5,00 mp

-    balcon - pardoseli mozaic, tencuieli, vopsitorii + perete compartimentare

-    vezi tablou tamplarie metallic

SCARA II
SPATII COMUNE - IDEM scara I
CASA SCĂRII - IDEM Sc. I
ACOPERIȘ - vezi pag. 1
FAȚADE-IDEM

SUBSOL - IDEM sc. I

APARTAMENTE

IDEM sc. I - cu excepția compartimentărilor compartimentări b.c.a. noi 100% restul lucrărilor IDEM sc. I

APARTAMENT 23 Terminat parțial

De executat:    - rectificare glet spalare zugrăveli, zugrăveli noi

-    vopsitorie ulei baie si bucătărie h = 1,50

-    faianța 5,00 mp baie

-    pardoseli linoleum (hol, bucătărie, camera)

-    tamplarie interioara (usi camera, usa debara, bucătărie)

2. DATE TEHNICE ALE LUCRĂRII    {    WV,

2.1.    Suprafața si situația juridica a terenului    s

Cele 24 apartamente din Blocul de locuințe PR6 cu regim de^naKmre S+p/2, aparțin unor proprietari si au fost achiziționate de la S.C. ROMCONFORT S.A. prin contracte de vanzare - cumpărare. Prin același contract fiecărui apartament a fost atribuita si o suprafața de teren aferenta apartamentului.

2.2.    Caracteristicile geofizice aie terenului din amplasament

Construcția este amplasata in zona seismica “C” avand coeficientul Ks = 0,2 (P100/96)

•    Perioada de colt este Tc = 1,5 sec. (ag. 0,26 g si Tc = 1,6 sec. - P 100/2006)

•    Gradul seismic VIII - MSK

2.3.    Caracteristici principale ale construcției

Travei de 4,20, deschideri 5,40

2.4.StructUra

___Cladirea este realizata din beton armat - diafragme prefabricate dispuse in -

sistem cellular.

Planseele sunt din beton prefabricat - semipanouri, ce reazema pe diafragme si grinzi prefabricate.

închiderile exterioare sunt din panouri prefabricate tristrat purtate de structura.

Compartimentările sunt realizate din fasii de 7,5 m de BCA.

Infrastructura

Fundațiile clădirii - de tip elastic din beton armat dispuse sub elementele verticale ale subsoluri si a suprastructurii, impreuna cu planseul peste subsol si elemntele verticale ale acestuioa formează o cutie rigida indeformabila.

Clasele de beton recomandate in proiect C8/10 - fundații si C 12/15 in elemental structurii > otelul folosit Pc 52 STAS si OB 37.

2.5.    Utilaje si dotări

Construcita nu are utilaje in dotare (cazane de aburi sau apa fierbinte, hidrofor, ascensor).

2.6.    Instalații aferente construcțiilor.

•    Instalații sanitare: alimentarea cu apa se face de la rețeaua stradala care asigura debitul si presiunea necesare funcționarii tuturor consumatorilor din clădire. Apa calda este asigurata din boiler electric sau centrala de apartament.

Alimentarea cu apa pentru fiecare apartament este proiectata astfel incat sa permită contorizarea individuala in subsol si oprirea furnizării pentru intervenții.

Echiparea cu obiecte sanitare a grupurilor sanitare si bucătăriilor se face corespunzător nivelului de confort cerut de beneficiar conform proiectului inițial. In bai cada de baie, baterie dus, lavoar, WC, sifon de plinta, in bucătării - chiuveta.

Evacuarea apelor uzate se face prin coloane colectoare racordate la rețeaua stradala.

Evacuarea apelor pluviale se face la teren prin jgheaburi si burlane.

•    Instalații electrice: alimentarea cu energie electrica se face de la rețeaua de joasa tensiune a orașului, cu racorduri electrice subterane de la postul trafo construit in zona (?), prin intermediul a doua firide de branșament electrice - cate una pentru fiecare scara. De la firidele de branșament situate la parterul celor doua scări se vor alimenta tablourile de distribuție ale fiecărei scări, de la care se alimentează prin coloane separate tablourile electrice de apartament. Sunt prevăzute instalațiile de curenti slabi (telefonie, sonerii, iluminat scări, instalații de legare la pamant si protecțiaSOLUȚII TEHNICE PRIVIND ASIGURAREA EXIGENTELOR MINIME DE CALITATE

(conform legii 10/1995)

V    ■' /

a) Rezistenta si stabilitatea la sarcini statice, dinamice si seismice Bloc PR6 sat Ghermanesti, comuna Snagov.

Structura de rezistenta este mixta alcatuita din panouri mari si diafragme de beton armat pe o trama de 4,20 - 3,0 m cu 5,40 m - 4,20 m, cu stâlpi din b.a. 70x70cm la parter si 60 x 60cm la etaj si grinzi de 30x70cm la planseul peste parter si 30x60cm la celelalte nivele.

Planseele sunt prefabricate din beton armat turnat monolit in soluție predale de 5cm si suprabetonare lOcm.

Sistemul de acoperire prevăzut pentru bloc este șarpanta din lemn cu invelitoare din țigla profilata trasa.

Proiecterea instalațiilor urmărește deasemenea protejarea structurii clădirii

prin:

-    dimensionarea instalațiilor ce asigura un regim hidraulic stabil, cu evitarea apariției șocurilor termice si hidraulice. Pentru evitarea infiltrărilor de apa la elementele de construcție se folosesc conducte din materiale rezistente si fiabile si se prevăd puncte organizate de golire a instalației. Deasemenea se prevăd piese de trecere si bucle de compensarea conductelor pentru evitarea creerii de tensiuni in elementele de construcție (plansee, ziduri).

-    asigurarea rezistentei mecanice a instalațiilor la presiunile maxime in exploatare prin materialele folosite si modul de punere in opera a acestora precum si prin respecatarea prevederilor normativului I - 9 si I - 13

-    verificarea soluțiilor adoptate pentru prinderea (fixarea) instalațiilor pe elemente de construcție astfel incat acestea sa nu afecteze rezistenta si stabilitatea construcției;

-    rezistenta mecanica a elementelor instalației, console si dispozitive de fixare pe elementele de construcție la eforturile exercitate in cursul utilizării;

-    limitarea transmiterii vibrațiilor produse de utilaje si echipamente susceptibile de a intra in rezonanta.

b) Siguranța in exploatare

Finisajele sunt din materiale rezistente la uzura si ușor de intretinut. Circulațiile interioare corespund prevederilor normativelor in vigoare (P 118-99).

S-a urmărit prin proiectare iluminarea naturala a casei scărilor. Balustradele de protecție la scări si balcoane sunt conform normativelor in vigoare

Spatiile de circulație interioare si exterioare au pardoseala din materiale antiderapante (mozaic) si lavabile.

La intrare vor fi montate stergatoare pentru încălțăminte

La instalații se vor respecta următoarele condiții:

Instalațiile electrice cuprind dispozitive de protecție împotriva electrocutărilor, de paratraznet si legarea la pamant a prizelor. Se urmărește securitatea instalației electrice propriuzise la funcționare in regim anormal, protecție la suprasarcina, protecție la scurtcircuit, protecție la scăderea de tensiune.

Protecția utilizatorilor împotriva electrocutărilor accidentale prin atingere indirecta ia in considerare urmatoaretedjrijtea^eprincipale de protecție:

-    legarea la pamapf conformiIp^S 12604/4,5-    legarea la nul,-    tensiunea redusa, conform normativ I 7    -

-    separarea de protecție, conf. 17

-    izlolarea suplimentara de protecție, conform STAS 2614

Ca mijloace suplimentare de protecție se adopta:    '    V

-    izolarea amplasamentului utilajelor, conform I 7    '

-    egalizarea sau dirijarea distribuției potențialelor, conf. I 7

-    protecția prin deconectare automata la apariția unei tensiuni de atingere periculoase (PATD), conf. I 7;

- protecția automata la apariția unor curenti de defect periculoși (PACD), conform I 7.

c) Siguranța la foc

Clădirea, prin conformarea si detalierea soluției, folosirea materialelor, concepție generala si masurile generale prevăzute prin proiectare are gradul I de rezistentalafoc--------

Structura de rezistenta (elementele verticale si planseele) este din beton armat (rezistenta la foc 2h).

Șarpanta de lemn va fi tratata cu substanțe ignifuge conform normelor in vigoare. Planseul peste ultimul nivel este din beton armat termoizolat in pod cu vata minerala.

Pereții de compartimentare la parter si etaje sunt din zidărie cu tencuieli, iar la subsol sunt din beton si zidarii. Celelalte materiale pentru pereții exteriori si de compartimentare, sunt de asemenea incombustibile.

Finisajele interioare sunt din materiale ignifuge. Pardoselile din zonele holurilor, a casei scărilor si a celorlalte spatii comune sunt din mozaic turnat. Pereții sunt tencuiti si zugrăviți.

Caile de evacuare sunt dimensionate corespunzător numărului de utilizatori ai clădirii, fiind luminate natural si artificial.

Instalațiile electrice vor respecta următoarele masuri:

-    adaptarea instalației electrice la gradul de rezistenta la foc al elementelor de construcție;

-    dotarea construcției cu instalații de protecție contra loviturilor de traznet. Conform normelor si standardelor in vigoare se evita montarea elementelor

constituente ale instalațiilor electrice pe elemente de construcție realizate din materiale combustibile.

d) Sanatatea oamenilor si protecția mediului

Pentru asigurarea unui microclimat corespunzător, au fost respectate normele privind temperaturile interioare, iluminare, acustica, purificarea aerului si echiparea cu obiecte sanitare - conform STAS, 1478 si Normativ P 117 - 83 si protecția muncii 75, 76.

Proiectul urmărește deasemenea realizarea unui iluminat natural corespunzător si expunerea camerelor la un minim de insorire zilnica. S-a urmărit in mod deosebit iluminarea si ventilarea naturala a scării si holurilor de etaj.

Ghena de gunoi este ventilata natural pentru reducerea mirosurilor neplăcute in holurile de nivel. Deseurile menajere se depozitează in pubele din PVC in spatii special amenajate.

Pentru evitare^ apelor uzate s-au


|ilor de mirosuri provenite din rețeaua de evacuare a cu gărzi hidraulice corespunzătoare pentru diferite


obiecte sanitare si asigurarea cu scheme de funcționare a/boloănelor dewentilare in mod corspunzator (conform STAS si normativului 19).    c

Sursa de apa este rețeaua localității, clădirea nedispuhand de o sursa proprie de alimentare cu apa.

Instalațiile de distribuție a apei de consum menajer vor fi din țeava de otel zincata imbinata prin infiletare.

Punctele cele mai coborâte ale instalației vor fi prevăzute cu robineti de golire.

Conductele de apa potabila se vor amplasa la o cota superioara cotei conductelor de scurgere.

e) Izolații termice, hidrofuge si pentru economia de energie

Izolarea termica:

- pentru asigurarea unui confort termic fata de exterior, au fost propuse următoarele: tamplane exterioara cuplata din lemn de rasinoase cu geam simplu, închideri exterioare cu panouri tristrat (cu strat de termoizolatie), termoizolarea plăcii peste subsol cu saltele de vata minerala semirigida de 8 cm grosime si termoizolarea podului cu vata minerala semirigida ignifugată de 15 cm. Soluțiile de inchidere (tamplarie exterioara si panouri mari sunt cele prevăzute in proiectul inițial elaborat in anul 1987 si ele vor fi păstrate deoarece conform legii 50/1991 la finalizarea lucrărilor de construcție se menține proiectul inițial pentru care s-a emis o autorizație de construire.

Pentru eliminarea consumurilor comune necontrolabile si nejustificate s-au elaborat soluții de contorizare individuala pe apartamente a tuturor utilităților : contorizare la punctele de consum pentru apa calda si rece, contor energie electrica, contorizare alimentare cu gaze naturale.

Instalația electrica prevede:

-asigurarea unor pierderi de tensiune minime admise de la cofret la receptor, funcție de tipul receptorului considerat

-încadrarea consumului de energie electrica activa si reactiva la bornele consumatorului in limitele prevăzute in contractul de furnizare a energiei electrice

-adoptarea soluției de execuție a instalației electrice care are o valoare minima a energiei înglobate in elementele componente (tablouri, aparataje, corpuri de iluminat, conductori, cabluri electrice, stelaje si construcții metalice, protecții, etc.)

-asigurarea unei protecții eficiente la pătrunderea apei sub forma de vapori, picaturi) in echipamentele electrice.

Izolarea hidrofuga.

Hidroizolatiile verticale la subsol au fost realizate cu materiale de izolație bituminoase..

Clădirea are trotuare de protecție de 60 cm din dale de beton prefabricate, care asigura indepartarea apelor pluviale prin pante corespunzătoare.

f) Protecția impotriva zgomotului

Pentru realizarea unor condiții normale de protecție au fost urmărite condițiile prevăzute de standardul 6156 precum si Normativul P122/ 83 privind masurile de protecție acustica la clădiri civile si administrative, tampalria exterioara cuplata din lemn de rasinoase asigura fonoizolarea fata de exterior.

Pereții despărțit exteriori si tamplariij


fe^vea grosimi corespunzătoare izolării fonice, iar pereții buna jzo,are fata de zgomotele exterioare, de 13 cm asigura izolarea fonica intre nivele.


*

.. •. y ...»    \    /«tX?

Limitarea nivelului de zgomot datorat funcționarii instalațiilor sanitare s-a realizat prin:

•    dimensionarea conductelor la viteze de circulație a apei sub 2 m/s pentru consumul menajer

•    asigurarea caracteristicii funcționale debit-presiune a armaturilor

întocmit Sef proiect

arh. Maia Somrner


Reg. com. J40/2889/91; C.U.L


str. Nicolae Filipescu 53-55, sector 2,020961 București 37 tel: 021-3114302,021-3114303,4, 5,6 *, fax: 021-3114301

E.mail: iulius.radulescu@qmail.com

,

___nicolae@.prodomus.com.ro_

680; Cont:RO94BRDE410SV 20641474100 BRD - GSG-Academiei

Pr.735/PR6/2006 Faza S.F.
MEMORIU DE REZISTENTA al Blocului PR6
DIN LOCALITATEA GHERMANESTI JUD ILFOV
I.Date generale

1.1.    Denumire obiectiv de investiții: Finalizare clădiri de locuit Ghermanesti, Bloc PR6 scaral si 2, jud.llfov.

1.2.    Elaborator: Prodomus S.A

1.3.    Amplasament 1.1. Clădirea este situata pe un teren plan, parțial finisata si ocupata de locatari (3 apartamente din 24). Este o construcție de catalog PR al caret proiect a fost elaborat de ISLGC, actualmente Prodomus S.A, pe baza unui proiect tip elaborat de IPCT. Structura verticala si orizontala este finalizata. Șarpanta imobilului este de asemenea finalizata.

1.4.încadrarea clădirii in categorii si clase de importanta

Clădirea se incadreaza, conform normativului P100/92, art.5.3,5 tablou 5.1 in clasa de importanta III, caracterizata printr-o valoare a coeficientului «=1.0 (conform tabelului 5.2)

Amplasamentul construcției, din punctul de vedere al zonării macroseismice, aparține zonei de calcul “C” caracterizat prin valorile Ks = 0.20 si Tc = 1.5 secunde sau ag = 0.28g si Tc = 1.6 sec conform P100 revizuit 2006.

Adâncimea de inghet, conform STAS 6054/77, este de 90 cm.

In conformitate cu clasificările din normativul P 100-92, cap.11, clădirea se incadreaza in categoria “d” - construcție cu pereți structurali din beton armat, grupa A4

1.5. Date generale tehnice ale construcției:

Construcția are subsol, parter+2 etaje si înălțimile de nivel sunt:

-    2.70 m la subsol,

-    2.75 m la parter si la etaj.

Este realizata pe baza adaptarii de către ISLGC București a secțiunii tip P4r3, intocmita de IPCT București, grad seismic 8 -1986, cu acoperiș terasa, in accepția normativului P100-86.

Suprastructura in regimul de inaltime P+2, este o construcție clasica cu pereți structurali din beton armat prefabricat, marca B250 (clasa C16/20); planseele tip semipanouri din beton prefapricat B250 de 13 cm grosime asigura si efectul de șaiba la forte orizontale, grinzi prefabricate cu rol exclusiv de preluare a sarcinilor verticale, panouri de fațada prefabricate.

infrastructura tip cutie rigida in care se incastreaza suprastructura are pereți de beton armat monolit si plansee prefabricate.

Compartimentările inițiale au fost realizate din fasii de BCA, iar pardoselile trebuiau realizate din linoleum pe o sapa autonivelanta. A fost executata doar sapa. Celelalte finisaje au

constat in rectificări de supn compartimentare au fost de_ " practic nu mai exista. Ace^si închiderile la niv^yfH cerințele de izolare termi

l/îzugrăveli in culori de apa. Actualmente zidăriile de se in proporție de 70%, si nici un element de finisaj, pune si despre tamplaria interioara si exterioara din panouri prefabricate tristrat, care^3^^^^ac normativa in vigoare.încălzirea, conform proiectului inițial, este de tip individual - cu sobe.

Termoizolarea planseului ultimului nivel trebuia realizata cu un strat de 20 cm BCA peste

care se turna o sapa de 5 cm grosime. Aceasta termoizolatie nu s-a realizat. Acoperișul este realizat dintr-o șarpanta din lemn si invelitoarea din țigla montata direct pe șipci fara astereala. Acoperișul si invelitoarea sunt in proporție de 60% distruse.    "    -

Clădirea este parțial finisata de locatari — doua garsoniere, avand incalzirea realizata cu centrala murala pe combustibil gazos pentru fiecare garsoniera.

1.6. Studii de specialitate de care s-a dispus

a.    Expertiza întocmită de ing Sabo Emil expert tehnic atestat MLPAT

b.    Releveele pentru situația existenta.

c.    încercări nedistructive, pe betoanele puse in opera de către “Star Const Impex srl” ing. Valentin Balasoiu.

1.7.Topografia amplasamentului si a structurii existente

Planul de fundare indica fundarea de tip “tălpi armate continui”, in orizontul de straturi argiloase cafenii gălbui, plastic vartoase, la o adâncime minima de 1.20 m de la suprafața terenului natural, cu luarea de masuri specifice terenurilor de fundare cu ușoara sensibilitate la umezire. In avizul geotehnic se indica o valoare a presiunii convenționale la forte centrice in gruparea fundamentala de incarcari de 250Kpa. Pânza freatica, conform avizului geotehnic, a fost întâlnită la adâncimi ridicate.

Egalizarea este realizata din beton simplu. In lipsa cârtii tehnice a construcției, a proceselor verbale de lucrări ascunse, a proceselor verbale de verificare a betonului după decofrare si poziționare a golurilor tehnologice si de instalații, aceste lucrări, in prezent parțial ascunse, sunt, conform observațiilor, conforme cu proiectul, corespunzător executate si conservate

Structura subsolului este realizata din pereți de beton armat monolit si semipanouri de planseu prefabricate.

Aceste elemente, accesibile observației directe, au fost poziționate conform proiectului inițial. Calitatea betoanelor este corespunzătoare, pe anumite zone prezentând segregări tratate. O alta categorie de defecte o reprezintă deplaneitati minore ale anumitor pereți si placi prefabricate din componenta planseului peste subsol.

Suprastructura este corect executata, dar prezintă o serie de neconformitati exprimate in timpul exploatării. Fara a epuiza lista ele pot fi clasificate in mai multe categorii:

-    neconformitati geometrice de toate categoriile (neliniaritate pe verticala a elementelor de rezistenta, nesuprapuneri perfecte, pe verticala, a secțiunii acelorași elemente, neconformitati de dimensiuni geometrice fata de proiect, precum si denivelări de la planeitatea orizontala a planseelor

-    defecte locale de turnare a betoanelor de monolitizare, tratate si acoperite de finisaje.

1.8. Concluziile privind lucrările de intervenții in vederea imbunatatirii structurale.

Ținând seama de starea de conservare :

Elementele de șarpanta degradata se vor înlocui (aproximativ 70%).

Fisurile si rupturile aparute intre elementele de fațada, se vor etanseiza conform detaliilor din proiectului inițial.

Fisurile si rupurile din elementele structurale se vor injecta cu lapte de ciment sau rășini epoxidice. Se menționează ca aceste degradări sunt aparute la transportul elemenelor prefabricate si ca la data la care au fost montate au avut, inclusiv acceptul CTC șantier, proiectant (prin reprezentantul acestuia pe zona), cat si al Inspecției in Construcții.

Toate monolitizarile orizontale si verticale dintre elementele prefabricate vor fi verificate -acolo unde se vor întâlni neconformitati (spargeri, betoane desprinse, etc), acestea se vor curata si rebetona conform normativului 149/87.

Se vor reface compartimegiaritedi^elemente ușoare tip BCA - fasii sau gipscarton

Se va executa termoizolâfiâ fâp'o^Jemioizolarea se va executa conform cerințelor actuale din elemente ușoare - vata ra^iepalâ^Rolîstjrepetc.


Se va îmbunătății c^eggfenwtefmio (reabilitarea termica) al fațadelor va cere.    fel

1.9.    Materialele folosite    »

La realizarea consolidării structuiii se vui folosi materiale obișnuite, utilizate in mod curent la acest tip de construcții ce vor respecta condițiile cerute de standardele de produs precum STAS 10107/0-90 si C140/186.    1    •

1.10.    Încadrare in norme si normative

Pe durata execuției lucrărilor de intervenție se vor respecta "Codul de practica pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat si beton precomprimat" indicativ NE 012-99,

Elaborarea proiectului s-a făcui in concordanta cu prevederile normelor privind protecția contra incendiilor si tehnica securității muncii, precum si a celor tehnice specifice activitatii de proiectare de specialitate, inclusiv cu pieveueriie legii nr. 10/1995.

Verificarea calitatii betoanetor puse in opera se va face in conformitate cu prevederile normativelor STAS 3349/1-83, STAS 1759-80, STAS 5479-67, STAS 2320-79, STAS 1275-81, STAS 2414-72, STAS 2833-809.

Protejarea elementelor metalice aparente se va face in conformitate cu STAS 10166/1-77, STAS 10702/1-83, STAS 10128-86, STAS 3661-65, STAS 2850-80, Normativul C 139-97.

Verificarea tuturor lucrărilor de execuție realizate pe șantier se va face in conformitate cu prevederile normativelor NE 012-99 si C 56-85.

La punerea in opera a proiectului, se vor respecta obligatoriu toate prevederile conținute in normeie si normativele in vigoare ta data respectiva, inclusiv NTSM si NPCl specifice activitatii de șantier si exploatare a construcției. Asfel, vor fi respectate prevederile cuprinse in Normele Republicane de Protecția Muncii intrate in vigoare in 1975, ca si Regulamentul privind igiena si protecția muncii in construcții elaborat de M.L.P.A.T. in 1995, cu referire speciala te articolele privind principalele capitole de lucrări tehnologice specifice activitatii de construcții.

Consolidarea se va executa de către o firma specializata in astfel de lucrări.


întocmit,

ing.Ruxandra Kari

MEMORIU TEHNIC

PRIVIND ALIMENTAREA CU APĂ, CANALIZAREA Șl INSTALAȚIILE SANITARE INTERIOARE BLOC PR 6 - GHERMĂNEȘTI

La ora actuală la blocul PR 6 din localitatea Ghermănești, comuna Snagov, jud. Ilfov, cu regim de înălțime S+P+2E, compus din 2 scări, cu câte 12 garsoniere la scară, este executată structura de rezistență, închiderile exterioare realizate din panouri mari de fațadă, acoperișul, învelitoarea, compartimentări, unele finisaje.

In ceea qe privește instalațiile, sunt realizate unele dintre ele care deservesc cele 3 garsoniere locuite (de la scara 2), dar care sunt amplasate dispersat printre cele nelocuite.

Conductele pentru instalațiile de gaze, apă și canalizare montate sunt strict dimensionate pentru consumatorii racordați, astfel încât nu pot fi racordate și alte apartamente.

Din punct de vedere al alimentării cu apă și canalizării, este necesar a se executa următoarele lucrări principale :

•    Executarea branșamentelor și racordurilor în funcție de prevederile proiectului inițial, a golurilor lăsate în pereții subsolului (conform proiectului de structură), precum și situației concrete de pe teren a rețelelor, urm\nd a fi demontate impovizațiile și conductele cu diametre, pante, legături necorespunzătoare și care deservesc puncte de consum amplasate dispersat.

•    Realizarea integrală a instalațiilor interioare de alimentare cu apă rece pentru consumatorii din garsoniere conform proiectului inițial, dar cu materiale moderne, agrementate conform legislației în vigoare.. De asemenea, se vor prevedea, acolo unde nu s-a prevăzut aceastea, baterii amestecătoare la obiectele sanitare, urmând ca montarea conductelor de apă caldă pentru alimentarea acestora să fie făcută de către beneficiar, în funcție de modul în care își va realiza încălzirea și, implicit, prepararea apei calde menajere.

•    Este necesară verificarea și, eventual, mărirea diametrului branșamentelor și coloanelor de apă rece pentru a putea prelua și consumul de apă caldă în conformitate cu consumurile mărite de apă caldă (conform STAS 1478 - 1990).

•    La legăturile la apă rece, la consumatorii grupați se vor prevedea spații și lungimi de conductă suficiente pentru ca locatarii să-și poată monta contoare de apă.

•    Prepararea apei calde menajere se va face în microcentralele termice murale (cu preparare instantanee sau cu boiler cu serpentină elicoidală), iar în cazul folosirii sobelor sau convectoarelor pentru încălzire prepararea apei calde menajere trebuie făcută în cazan de baie, boiler cu gaze (cu respectarea prevederilor Normelor tehnice NT-DPE-•    Montarea unor coloane de canalizare separate pentru băi și bucătării, în conformitate cu prevederile art. 6.68 din Normativul I 9 - 1994 pentru proiectarea și executarea instalațiilor sanitare: « In blocurile de locuințe se vor prevedea coloane de canalizare separate pentru bucătării și pentru grupurile sanitare ; nu se admite racordarea la aceeași coloană de canalizare a obiectelor sanitare din grupurile sanitare și a celor din bucătării. De asemenea, nu se vor cupla la aceeași coloană de canalizare grupuri sanitare din apartamente învecinate, aflate pe același nivel. »

•    Se va respecta dotarea din proiect cu obiecte sanitare, fiind prevăzut în camera de baie un ștuț blindat pentru montarea mașinii automate de spălat rufe.

•    Se va realiza aerisirea coloanelor de canalizare acestea fiind conduse până în pod (caz în care podul va fi prevăzut cu orificii pentru o ventilare permanentă) sau vor fi colectate mai multe coloane și vor fi scoase laterăl sau vertical, în afara acoperișului, reducându-se la minim numărul de străpungeri ale acestuia

•    La garsonierele locuite vor fi înlocuite coloanele cu unele corepunzătoare din punct de vedere al diametrelor, amplasării pentru deservirea tuturor consumatorilor, păstrându-se în cât mai mare măsură poziția racordurilor deja instalate.

•    Proiectele de branșamente și racorduri, precum și cele de instalații

interioare vor fi întocmite de proiectanți autorizați și vor fi verificate de

verificatori atestati MLPAT / MLPTL / MTCT.

1

e Branșamentele, racordurile și instalațiile interioare vor fi realizate cu materiale și echipamente omologate și agrementate de către organismele abilitate din România în conformitate cu prevederile HGR 622 / 2004 și 796 / 2005 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții.

ÎNTOCMIT

Ing. Dinu Zaharescu

MEMORIU TEHNIC

PRIVIND IZOLAREA TERMICA, ALIMENTAREA CU ENERGIE TERMICA SI GAZE NATURALE BLOC PR 6 -GHERMĂNEȘTI

La ora actuală la blocul PR 6 din localitatea Ghermănești, comuna Snagov, jud. Ilfov, cu regim de înălțime S+P+2E, compus din 2 scări, cu câte 12 garsoniere la scară, este executată structura de rezistență, închiderile exterioare realizate din panouri mari de fațadă, acoperișul, învelitoarea, compartimentări, unele finisaje.

In ceea Ce privește instalațiile, sunt realizate unele dintre ele care deservesc cele 3 garsoniere locuite (de la scara 2), dar care sunt amplasate dispersat printre cele nelocuite.

Conductele pentru instalațiile de gaze, apă și canalizare montate sunt strict dimensionate pentru consumatorii racordați, astfel încât nu pot fi racordate și alte apartamente.

Din punct de vedere al izolării termice și alimentării cu energie termică, pentru punerea în funcțiune a clădirii sunt necesare următoarele lucrări principale:


•    Placarea pereților exteriori cu polistiren celular, având grosimea de 8 cm, realizată prin lipire de panourile de fațadă. In conformitate cu tehnologia sistemului BAUMIT, stratul de lipire se va realiza din mortar sau pastă adezivă din lianți organici (rășini), lipirea făcându-se local, pe fâșii sau puncte. Stratul de protecție și de finisaj se execută în straturi succesive, cu grosimea totală de 5... 10 mm și se armează cu o țesătură deasă din fibre de sticlă, permeabilă la vaporii de apă, dar impermeabilă la apa din precipitații. Sistemul termoizolant EPS BAUMIT a obținut agrementul tehnic MLPTL nr. 020-03/023/2002.

« Izolarea planșeului spre pod cu circa 15 cm vată minerală semirigidă ignifugă

•    Izolarea intradosului planșeului peste subsol cu circa 8 cm polistiren expandat.

•    Montarea unor ferestre cu rame cu 3 camere de etanșare și geam termoizolant tip termopan.

•    Prin aceste lucrări se vor respecta prevederile Legii 372 - 2005 privind performanța energetică a clădirilor, precum și ale Normativului C 107 -2005 privind calculul termotehnic al elementelor de construcție ale clădirilor (în particular C 107/1 privind calculul coeficientului global de izolare termică la clădiri de locuit)

•    Având în vedere faptul că în localitate este introdusă distribuție de gaze naturale, care este în funcțiune, alimentarea cu căldură a unităților locative se propune a se face utilizând acest combustibil, deși în proiectul inițilal (dinainte de 1989) au fost prevăzute sobe cu combustibil solid (fiecare având coșul aferent), iar prepararea hranei fiind prevăzută cu butelii de aragaz.„    O.$ tfcubl—

Fiecare consumator va putea opta pentru sdluția dorită:    >

1. încălzire centrală de apartament utilizând drept sursă termică; ș

câte o microcentrală termică montată care să prepare apa caldă7 pentru încălzire și apa caldă menajeră. Evacuarea gazelor de' ardere și introducerea aerului de ardere se pot face cu ajutorul


unui kit coaxial de evacuare / introducere care să fie scos în fațadă în zona bucătăriilor.

2.    sobe prevăzute cu arzător automatizat, situație în care trebuie montate coșuri pentru sobele prevăzute a fi în funcțiune. Si în cazul încălzirii cu sobe, prepararea hranei se va face folosind gazele naturale, ceea ce impune aducerea branșamenului de gaze la garsoniera respectivă.

3.    convectoare funcționând pe gaze naturale care să fie montate în fiecare încăpere și la care evacuarea gazelor de ardere și introducerea aerului de ardere se pot face cu ajutorul unui kit asemănător cu acela al microcentralelor termice.

4.    In cazul utilizării sobelor sau convertoarelor, prepararea apei calde menajere trebuie făcută în cazan de baie, boiler cu gaze (cu respectarea prevederilor Normelor tehnice NT-DPE-01/2004) sau cu boiler electric.

In conformitate cu prevederile Normelor tehnice NT - DPE -01/2004 „Pentru cazul în care geamurile au o grosime mai mare de 4 mm sau sunt de construcție specială (securizat, termopan etc.) se vor monta obligatoriu detectoare automate de gaze cu limita de sensibilitate 2% CH4 în aer, care acționează asupra robinetului de închidere al conductei de alimentare cu gaze naturale al arzătoarelor ”. In cazul montării convertoarelor sau sobelor, astfel de dispozitive trebuie montate în fiecare încăpere în care sunt montate aparate consumatoare de gaze naturale.

•    Este recomandabil ca pereții despărțitori dintre garsoniere să fie izolați termic suplimentar față de varianta din proiectul inițial pentru a se asigura un confort termic corespunzător în cazul în care unele apartamente nu sunt încălzite corespunzător și apartamentele învecinate cedează căldura spre acestea.

•    De asemenea, este necesară expertizarea racordului de gaze pentru a se constata dacă corespunde din punct de vedere al diametrului și capacității regulatorului pentru a prelua toți consumatorii (pentru încălzire, prepararea apei calde menajere și a hranei), precum și din punct de vedere al modului în care a fost executat.

•    Proiectele de branșamente și racorduri, precum și cele de instalații interioare vor fi întocmite de proiectanți autorizați și vor fi verificate de verificatori atestati MLPAT / MLPTL / MTCT.

I

•    Branșamentele, racordurile și instalațiile interioare vor fi realizate cu materiale și echipamente omologate și agrementate de către organismele abilitate din România în conformitate cu prevederile HGR 622 / 2004 și 796 / 2005 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții.


ÎNTOCMIT Ing. Dinu Zaharescu


LUCRĂRI DE INSTALAȚII ELECTRICE MEMORIU

BLOC PR6


Prezenta expertiza tehnica s-a intocmit pentru blpcurile D1A, D1B, D4, PR6 din localitatea Ghermanesti comuna Snagov, la solicitarea P.G.M. București, in vederea stabilirii lucrărilor ce mai trebuie executate astfel incit apestea sa'devina funcționale.

STANDARDELE CARE AU STAT LA BAZA EXPERTIZEI

Expertiza s-a intocmit conform normativelor in vigoare, cum ar fi:

I7-2002 Normativ privind proiectarea si executarea instalațiilor electrice cu tensiuni până la 1000 V.c.a. si 1500 V.c.a.

I 20 - 2000 Normativ pentru protecția construcțiilor împotriva traznetului.

PE 107-95 Normativ pentru proiectarea si executarea rețelelor de cabluri electrice

DOCUMENTAȚIA TEHNICA CARE AU STAT LA BAZA EXPERTIZEI

Pentru efectuarea expertizei am avut la dispoziție planurile de arhitectura ale blocurile D1A, D1B, D4, PR6 si s-a procedat la analiza in situ a instalațiilor.

DESCRIEREA INSTALAȚIILOR ELECTRICE

Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica (branșamentul) se asigura de furnizorul de energie electrica, S.C. Electrica, si consta dintr-o cutie metalica echipata cu siguranțe fuzibile, cablul de alimentare al acesteia de la postul trafo si cite un contor de energie electrica pentru fiecare apartament si parti comune.

Branșamentele electrice pentru blocurile D1A, D1B, D4, PR6, se prezintă după cum urmeaza:

-blocul PRS, are 2 cutii metalice echipate cu siguranțe fuzibile, cabluri de alimentare de la postul trafo si 1 contor de energie electrica pentru un apartament la scara 2. Cutiile sunt in stare relative buna. Sunt necesare revizuirea cutiilor si completarea acestora cu siguranțe, contoare pentru toate apartamentele, amplasate centralizat in cutiile de contoare de la etajul I.

Bilanțul puterilor

Pentru blocurile D1A, D1B, D4, PR6 bilanțul puterilor este:

-blocul PR6

-    putere instalata, Pi = 70 kw/scara

-    putere abgoriaîâ Pa = 42 kw/scara (Ksim=0,6)


-    putere instalata totala, Pit =140 kw/scara    .


-    putere absorbita totala, Pat = 84 kw/scara (Ksim=0,6)

- tensiune nominala Un = 380 V    ? <

Descrierea instalațiilor electrice

Instalațiile electrice cuprind, instalații de iluminat, prize, circuite electrice pentru alimentarea acestora (conductoare in tuburi de protecție montate in îngropat in perete), tablouri si cabluri de alimentare ale acestora de la cutia de siguranțe (branșament).

Instalațiile electrice pentru blocurile D1A, D1B, D4, PR6, se prezintă astfel:

-blocul PR 6, are instalațiile electrice parțial realizate, un apartament cu instalațiile electrice complete

Restul apartamentelor suntfara instalații electrice mai puțin porțiuni de circuite realizate. Pe casa scării sunt trase circuitele electrice, darfara corpuri de iluminat si întrerupătoare. Subsolul si podul sunt fara instalații de iluminat.

Sunt necesare realizarea instalațiilor electrice pentru restul apartamentelor, subsol si pod si completarea instalațiilor electrice pe casa scării. De aemenea sunt necesare amplasarea de cutii de contoare la etajul 1 și cabluri pentru alimentarea acestora de la cutia de siguranțe (branșament).

Iptocmit, /ing. Ștefan S.


BLOC PR 6BLOC PR 6


BLOC PR 6


Fațada Sud

acces scara 2 finisaj exterior dereiorat lipsa tamplarie exterioara lipsa țigla pe acoperiș lipsa jgheaburi si burlane


BLOC PR 6BLOC PR 6BLOC PR6


"J!


NOTA EXPLICATIVA

Privind modul in care a fost întocmită documentația economica (ian.2007 ) in Faza SF, pentru lucrarea:

"Finalizare clădiri de locuit Ghermanesti"

A.    Lucrarea a fost elaborata pe baza prețului limita stabilit, pentru locuințe, in conformitate cu Decretunr.256 / 1984, in vigoare la data întocmirii documentației inițiale de execuție.

Defalcarea prețului lihnita pe capitole de lucrări si etimarea stadiului execuției acestora (respectiv al restului de executat) permite, prin aplicarea coeficientului global de actualizare a prețului in construcția de lobuinte, sa se obțină prețul de deviz estimat pentru lucrările ramase de executat.

La acesta se adauga prețul lucrărilor de demolare, desfaceri,degajări .precum si de consolidare a structurii de rezistenta, deasemenea si cele de amenajare a spatiilor de depozitare de la subsolul clădirii, ce nu au fost cuprinse in prețul limita al locuințelor.

Prețul lucrărilor ce revin beneficiarilor de spatii cu alte funcțiuni, existente la parterul clădirii, a fost stabilit avand in vedere doar prețul lucrărilor comune ( structura de rezistenta, acoperiș, trotuar de protecție s.a.) ce este defalcat intre beneficiari prin cote stabilite proporțional cu volumele convenționale ( conf. Metodologiei aprobata de MLPTAT prin Ordinul nr.197/D/1990).

Subliniem ca amenajarea spatiilor cu alte destinatii( finisaje interioare, pereți interiori nepor-tanti, tamplarie - usi, ferestre, vitrine etc. -, finisajele exterioare aferente, ca si instalațiile aferente ) nu fac obiectul prezetului proiect.

B.    Schimbarea unei soluții tehnice (fata de proiectul inițial) cu o noua soluție propusa de specialiști ( urmare schimbării legislației sau a altor motivații obiective ), este insotita de o fisa cu evaluarea si compararea preturilor.

ANEXA - A cuprinde :

1.    Calculul prețului limita pe tip de apartament si pe clădire.

2.    Ponderea din prețul totâl a prețului fiecărui capitol de lucrări, stabilita in cazul secțiunii D3g4 cu P+3E, pe baza devizelor analitice

3.    Defalcarea prețului limita, stabilit pe clădire ( v.pct.1 ), pe capitole de lucrări corepunzator ponderilor prezentate la pct.2.

4.    Prin estimare, de către compartimentele de specialitate, a ponderii in care a fost realizat (rest de realizat) fiecare capitol de lucrări si multiplicarea cu valoarea totala a acestuia ( stabilita conf.pct.3.), se obține valoarea executata (rest de executat) pentru locuințe, la fiecare capitol.

5.    Totalul lurarilor estimate in preturi 1987 este actualizat pe baza coeficientului de actualizare pentru locuințe k=0,7774 pentru ron ( k=7774 pentru lei), stabilit de ÎNCERC pentru 29 sept.2006.

6.In partea finala sunt estimate valorile lucrărilor de consolidare.

ing.Paul Panait

ian.07


PRODOMUS S.A. București


Proiect nr.735 / 2006 Faza: , S.F.

Finalizare clădiri de tocuit Ghermanesti

BLOC PR6

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții

Finalizare clădiri de locuit Ghermanesti - BLOC PR6f • l iS&îwilil 1


1'--


la cursul de :    3,4261 RON / EURO, din data de 17 decembrie 2006

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (inclusiv TVA)

Total

Din care supusa procedurii de achiziție publica

RON

EURO

RON

EURO

1

2

3

4

5

6

PARTEA I

CAPITOLUL 1    Cheltuieli pt. obținere

1.1    Obținerea terenului

1.2    Amenejarea terenului

1.3    Amenajări pentru protecția mediului

sa si amenajat

0

0

0

ea terenului

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL. CAPITOL 1

CAPITOLUL 2    Cheltuieli pentru asig

Racorduri utilitati

2.1    Branșament apa si racord canal

2.2    Racord electric

2.3    Racord gaze

2.4    Racord telefon

0

urarea utilitat

0

0

0

0

0

ilor necesare

0

0

0

0

0

obiectivuk

0

0

0

0

0

li

0

0

0

0

TOTAL. CAPITOL 2

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proictare si asistenta tehnica

3.1    Studii de teren

3.2    Obținerea de avize, acorduri si autorizații

3.3    Proiectare si engineering

3.4    Organiz. procedurilor de achiziție publica

3.5    Consultanta

3.6    Asistenta tehnica

0

0

13.788

72.536

3.312

0

41.363

0

0

4.024

21.172

967

0

12.073

0

0

TOTAL. CAPITOL 3

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza ( OB.1 - Clădire )

4.1    Construcții si instalații

4.2    Montaj utilaj tehnologic

4.3    Utilaje si echipamente tehn. cu montaj

4.4    Utilaje fara montaj si echipam, de transport

4.5    Dotări

130.999

1.351.720

0

0

0

0

38.235

394.536

0

0

0

0

0

1.351.720

0

0

0

0

0

394.536

0

0

0

0

TOTAL. CAPITOL 4

1.351.720

394.536

1.351.720

394.536

fe.z

DG bloc PR6 cu si

inbunat fȘag 2/2

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1 Organizare de șantier

5.1.1- Lucrări de construcții

24.126

8.042

39.981

0

113.612

I'

7.042

2.347

11.670

0

33.161

24.126

8.042

1

7.042

2.347

5.2

5.3

5.1.2- Cheltuieli conexe organizării șantierului Comis., taxe, cote legale, cost. de finanțare

5.2.1-    Comisioane, taxe, cote legale

5.2.2-    Costul creditului

Cheltuieli diverse si neprevăzute

TOTAL. CAPITOL 5

185.762

54.220

32.169

9.389

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pt. darea in exploatare

-

-

-

-

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

-

-

-

-

6.2

Probe tehnologige

-

-

-

-

TOTAL. CAPITOL 6

0

0

0

0

1

TOTAL GENERAL

1.935.663

564.976

1.640.598

478.853

|

Din care C+h/l

1.640.598

478.853

1.640.598

476.505|

Ianuarie 2007

Director:

Sef proiect:

Economic:

arh. Adrian Nicolae

arh. Maia Sommer

ing. Paul Panait".r~>■Proiect nr.735 / 2006 Faza: S.F.. Finalizare clădiri de locuit Ghermanesti

BLOC PR6

EVALUĂRI COSTURI DE DE V I Z GENERAL

CAPITOLUL SI SUBCAPITOLUL

DE CHELTUIELI

TOTAL

RON

CAPITOLUL 1    - Cheltuieli pt. obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0

1.2

Amenajare teren

0    x 20 ron / mp

0

1.3

Amenaj.pt. protmediu

0    x 1 ron / mp

0

Total cap 1

0

PRODOMUS S.A. București


CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pt.asig.utilit.necesare obiectivului

2.1    Branșament apa si racord canal

2.2    Racord electric

2.3    Racord gaze

2.4    Racord telefon__

Total cap 2

0

0

0

0

0


CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1 Studii de teren, total

3.2 Obținerea de avize, acorduri si autorizații, total

din care :

- autorizare de construire    0,5 % x    1.378.754

-cheltuieli pt. avize, acorduri    0,5 % x    1.378.754

3.3 Proiectare (inclus.expertiz.,verific.si asist.tehn.), total din care ( conf.contract):

Locuințe    60.955 x 1,19 =

72.536


3.4 Organizarea procedurii de achiziție, total

din care:

-    anunțuri licitație

3x 600 ron/anunt:    1800 ron

-    cheltuieli pt. comisia de evaluare

.onorarii    40 orex    9 ron/ora =    360


13.788

6.894

6.894


72.536


3.312

1.800

1.080

432


Eval.cost Bloc PR6

pag.2/2

3.6 Asistenta tehnica, total

41.363

- supravegherea execuției (dirigentie)

0,03 x 1.378.754 =

F 41.363

Total cap 3

136.999CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

( vezi evaluări bloc D1A )

4.1 Construcții si instalații Montaj utilaj tehnologic Utilaje si echipamente tehn. cu montaj Utilaje fara montaj si echipam, de transport


4.2

4.3

4.4


4.5 Dotări

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli


Total cap 4


1.351.720

0

0

0

0

1.351.720


5.1 Organizare de șantier

5.1.1. Lucrări constr.si inst. aferente organizării de șantier


5.1.2. Cheltuieli conexe


0,015 x 1.351.720 =

0,005 x 1.351.720 =


5.2 Comisione taxe

5.2.1- Comisioane, taxe, cote legale

33.554

= 8.047

a. comision banca

0,005 x 1.609.396

b. taxa Inspectorat

0,007 X 1.378.754

=9.651

c. taxa M.L.P.T.L.

0,001 x 1.378.754

=1.379

d. casa constr.

0,005 x 1.378.754

=6.894

e. prima asigurare

0,005 x 1.378.754

=6.894

f. timbru arhitect.

0,0005x 1.378.754

=689


total b...f = 5.2.2- Costul creditului

- costul creditului • 0,0000x


25.507

= 0


27.034

20.276


6.759


33.554


8.047


9.651


1.379


6.894


6.894


689


5.3 Cheltuieli diverse si neprevăzute

0,05x^=4^82^19

Z'74.136

74.136


'A


Total cap 5‘toate de be


.....    ANEXA-A4

ESTIMAREA SI DISTRIBUIREA PREȚULUI, PE CAPITOLE DE LUCRĂRI - BLOC PR6

PREȚ LIMITA PE TIP DE A

in clădiri cu : —►

PARTAMENT

P+2E | P+3E

Tip ap

Au

Preț limita de baza

Preț majorat pt.conditii locale

1c/IA 37 99500 2c/IA 58 144000 3c/IA 74 177400

114.605

166.301

205.126

3.663

5.742

7.326

-regim de inaltime c= c=

1,08

1,03


PREȚUL LIMITA PENTRU LOCUINȚE BLOCUL PR6 - P+2E ' ''

Nr.

Preț

ap

total

—►

24

2.750.513

-►

0

0

0

0

Construcții Inst.x 1,33


2 337.936 548.727


2.750.513 lei,in preturi 1987

Cu    w

- plastica arhitecturala:

99 Lei / mp Au

LOCUINȚE

TOTAL

Din care :

CAPITOLUL DE LUCRĂRI

Sect.D3g4 **

Executat

Rest de exec.

lei aug.87

%

lei

%

lei

%

lei

I.

INFRASTRUCTURA total

332.000

17,09

399.662

337.594

62.068

1 Rezistenta constanta

106.100

5,46

127.723

100

127.723

0

0

2 Confecții armaturi

53.700

2,77

64.644

100

64.644

0

0

3 Preparare beton

38.100

1,96

45.865

100

45.865

0

0

4 Izolații

5.600

0,29

6.741

100

6.741

0

0

(1)

i_

5 Construcții (fundații)

7.200

0,37

8.667

100

8.667

0

0

(0

O

6 închideri, compartimentări

30.400

1,57

36.596

0

0

100

36.596

c

TD

7 Finisaje

5.600

0,29

6.741

0

0

100

6.741

8 Utilaje infrastructura

30.200

1,55

36.355

80

29.084

20

7.271

9 Utilaje suprastructura

30.000

1,54

36.114

85

30.697

15

5.417

10 Transporturi infrastructura

16.500

0,85

19.863

80

15.890

20

3.973

11 Transporturi suprastructura

8.600

0,44

10.353

80

8.282

20

2.071

II.

SUPRASTRUCTURA total

1.084.830

55,86

1.305.918

1.110.321

195.598

1 Rezistenta

136.800

7,04

164.680

100

164.680

0

0

2 Confecții armaturi

103.445

5,33

124.527

100

124.527

0

0

<D

i_

3 Panouri prefabricate

554.250

28,54

667.206

100

667.206

0

0

(0

O

4 închideri nestructurale

74.500

3,84

89.683

50

44.842

50

44.842

c

TD

5 Acoperiș pod

121.000

6,23

145.660

30

43.698

70

101.962

6 Finisaje ext pe șantier

34.500

1,78

41.531

0

0

100

41.531

7 Preparare betoane, mortare

60.335

3,11

72.631

90

65.368

10

7.263

III.

FINISAJE LOCUINȚE total

525.300

27,05

632.356

0

632.356

1 Tamplar.lemn mont.in flabr.

43.500

2,24

52.365

0

0

100

52.365

2 Compartimentări nestruct.

87.900

4,53

105.814

0

0

100

105.814

3 Finisaje interioare

158.000

8,14

190.200

0

0

100

190.200

<D

i_

4 Tamplarie lemn

62.100

3,20

74.756

0

0

100

74.756

(0

O

5 Tamplarie met.si conf. met.

17.300

0,89

20.826

0

0

100

20.826

C

6 Finisaje tamplarie si confetii

84.500

4,35

101.721

0

0

100

101.721

7 Finisaje balcoane

57.400

2,96

69.098

0

0

100

69.098

8 Prep. betoane - mortare

12.900

0,66

15.529

0

0

100

15.529

9 transporturi

1.700

0,09

2.046

0

0

100

2.046

TOTAL CONSTRUCȚII

1.942.130

100,00

2.337.936

62

1.447.914

38

890.022

TOTAL INSTALAȚII

342.729

15

548.727

0

0

100

548.727

Total C + I:    lei, preț 1987

2.284.859

2.886.663

50

1.447.914

50

1.438.749

ron, preț 29.09.2006 ( k=

0,7774

coef.actualiz.INCERC, cu tva )

1.118.483

Se adauga lucrări de consolidare si de degajare a spatiilor, total x 1,19 :

50.147

tu

>

1.Demolări, desfaceri, degajări etc

1.734

mp x

10

ron / mp =

17.340

(0

2.Matari la diafr.b.a.(segregări,caverne etc)

0

mp x

28

ron / mp =

0

are fc

3.Injecții fisuri

240

m x

70

ron / mp =

16.800

4.Camas.diafr.de b.a., cu plinza carbonica

0

mp x

230

ron / mp =

0

o

c

5.Curat.si tenc.cusatura placLpn

OK

0

mp x

18

ron / mp =

0

■0

6.Chituire rosturi panouri eXenoâje^ 4 K*.    400

m x

20

ron / mp =

8.000

■''' /

Total

ron

1.168.630

Amenajare boxe    //c'. /    '

^*1359

mp x

510 ron / mp =

183.090

ron    1.351.720


din devize analitice elaborate pWr

on), luate ca etalon pentru distri ztZ^g4,P+3E (incalzire cu sobe.invelitoare din țigla pe sarparît|L . . f .    ....... ...... .    . .    , ~~~1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10


PRETURI DE DEVIZ ( fara TVA )    1 euro =

iv; , ;

\\

Termoizolare cu 8 cm polistiren expandat (tencuit) la planseu peste subsol neincalzit

Termoizolare cu 5 cm polistiren expandat (tencuit )la planseu peste parter comercial

Termoizolatie cu 7,5 cm BCA la plans.de peste subsol sau parter corn.(soluția inițiala )

Termoizolare cu 15 cm vata minerala la planseul podului

Termoizolare cu 15 cm zgura la pod ( soluția inițiala)

Termoizolare pereți exteriori cu 8 cm polistiren (tencuit)

Tamplarie PVC cu termopan ( montata )

Tamplarie exterioara din lemn ( montata )

Perete din pasa la boxe ( h=2,75 m )

Perete din zidărie de cărămidă de 12,5 cm grosime, la boxe ( h=2,75 m )

, Hi

3,4261

lei

81,11

23,67

lei/mp

euro/mp

71,92

20,99

lei/mp

euro/mp

21,48

6,27

lei/mp

euro/mp

66,38

19,37

lei/mp

euro/mp

29,3

8,55

lei/mp

euro/mp

86,83

25,34

lei/mp

euro/mp

633,62

184,94

lei/mp

euro/mp

366,87

107,08

lei/mp

euro/mp

254,22

74,20

lei/mp

euro/mp

153,78

44,88

lei/m

euro/mp
COSTURILE SOLUȚIILOR DE ÎNCĂLZIRE

FA


VA


COSTURI DE INVESTIȚIE PENTRU ÎNCĂLZIREA CU LEMNE

Mărime

apartament

Soba si coșul aferent, 1.442 lei

Cazan de baie complet, 556 lei

Total lei pe apartament

buc

lei

buc |

lei

fara tva .

cu tva

1 CAMERA

1

1442

1

556

1.998

2.378

2 CAMERE

2    2884

. 1

556

3.440

4.094

3 CAMERE

3    4326

1

556

4.882

5.810

COSTURI DE INVESTIȚIE PENTRU ÎNCĂLZIREA CU CENTRALA DE APARTANENT, CU GAZE.

Mărime

apartament

Centrala de ap1)

Instalația de gaze

Total lei pe apartament

83 lei

/ mp Adc2)

mp Adc2'

lei

lei

fara tva

cu tva

1 CAMERA

46

3.818

300

4.118

4.900

2 CAMERE

70

5.810

300

6.110

7.271

3 CAMERE

92

7.636

300

7.936

9.444

1)    Cuprinde microcentrala si instalația interioara de încălzire, fara instalația de gaze si de alimentare cu apa calda menajera.

2)    Suprafața nu cuprinde balcoanele si spatiile comune aferente apartamentului

COSTURI SUPLIMENTARE PE BLOCURI

PT.TRECEREA DE LA ÎNCĂLZIREA CU SOBE CU LEMNE LA CENTRALA PROPRIE CU GAZE

Prețul soluției de încălzire, lei

Diferența

Blocul

Mărime ap.

nr. Ap

Sobe cu lemne

Centrala proprie cu gaze1)

preturi, lei

pe ap. |

total

pe ap. |

total

Gaze-lemne

D1A

1 camera

6

2.378

14.266

4.900

29.403

15.137

2 camere

6

4.094

24.562

7.271

43.625

19.064

3 camere

12

5.810

69.715

9.444

113.326

43.611

Total

108.542

186.354

77.812

D1B

1 camera

6

2.378

14.266

4.900

29.403

15.137

total

2 camere

6

4.094

24.562

7.271

43.625

19.064

3 camere

12

5.810

69.715

9.444

113.326

43.611

Total

108.542

186.354

77.812

D1B

1 camera

2

2.378

4.755

4.900

9.801

5.046

rest

2 camere

3

4.094

12.281

7.271

21.813

9.532

3 camere

9

5.810

52.286

9.444

84.995

32.708

Total

69.322

116.608

47.286

D4

1 camera

4

2.378

9.510

4.900

19.602

10.091

2 camere

4

4.094

16.374

7.271

29.084

12.709

3 camere

8

5.810

46.477

9.444

75.551

29.074

Total

72.362

124.236

51.874

PR6

1 camera

24

^2,378

57.063

4.900

117.610

60.547

2    camere

3    camere

0z

* >'5:810/\\    0

7.271

9.444

0

0

0

0

Total

/

\'87ț>63

117.610

60.547

PREȚUL TERMOIZOLARII BLOCURILOR

O 3

Elementul de construcție si

lei/mp

Bloc D1A

Bloc D1B

Bloc D4

Bloc PR6

soluția de termoizolare

Cantit. total preț

Cantit. total preț

Cantit.

total preț

Cantit.(total preț

Planseu peste subsol ( 8 cm polistiren tenc.)

81,11

0

0

0

0

0

0

403

32.687

Planseu peste comerț ( 5 cm polistiren tenc.)

71,92

670

48.186

675

48.546

675

48.546

0

0

nplarie exterioara ( PVC+termopan )

633,62

245

155.237

238

150.802

160

101.379

142

89.974

eti exteriori ( 8 cm polistiren tenc.)

86,83

973

84.486

975

84.659

868

75.368

784

68.075

Ppc

fi( 15 cm vata )

66,38

670

44.475

675

44.807

675

44.807

403

26.751

i

i

r    Total, lei

332.383

328.813

270.100

217.487

/

Adc locuințe, mp

2677

2786

2100

1304

r

lei/mp Adc

124,1627

118,0234

128,6191

166,78469

Preturi pe apartament

Adc/ ap

lei/ap

lei/ap

lei/ap

lei/ap

1 camera

48,60

6.034

5.736

6.251

8.106

2 camere

72,60

9.014

8.569

9.338

3 camere

93,35

11.591

11.017

12.007


i

ni

ifr
CENTRALIZATOR PE BLOCURI privind VALORILE ESTIMATE

pentru

FINALIZAREA LUCRĂRILOR CU SOLUȚII INBUNATATITE

Bloc

Aed /

nr.ap

Varianta

Valoarea lucrărilor, lei

Total

soluție

inițiala

Soluții inbunatatite

Toptal

in soluție inbunatatita

Tamplarie

PVC

Termoiz.

(anvelopa)

Centrala

apartam.

Total

1

2

3

4

5

6

7

8

9

DA1

2169

Inițiala

Noua

2.934.263

0

-130.863 -28.422 -121.973 226.012 272.836 247.762

-281.258

746.610

2.653.005

746.610

24

2.934.263

95.150    244.414    125.789

465.352

3.399.615

DB1

2177

Inițiala

Noua

2.171.470

0

-127.139    -28.677    -92.472

219.581    272.914    165.187

-248.289

657.682

1.923.181

657.682

24

2.171.470

92.442    244.236    72.715

409.393

2.580.863

D4

1480

Inițiala

Noua

2.286.800

0

-85.114 -28.677 -75.864 147.000 234.417 168.244

-189.655

549.661

2.097.145

549.661

16

2.286.800

61.886    205.740    92.380

360.006

2.646.806

PR6

1310

Inițiala

Noua

1.617.433

0

-73.943 -17.164 -67.802 127.706 170.718 178.714

-158.908

477.138

1.458.525

477.138

24

1.617.433

53.763    153.554    110.912

318.230

1.935.663

ESTIMAREA VALOARILOR NECESARE FINALIZĂRII LUCRĂRILOR

BLOC

PR8

S + P + 2E

( Boxe + Locuințe +■ Locuințe) . .

ACD =

1310

mp

( din care    94,24 mp ■ suprafața balcoane )

Nr.ap.

total

24

din care cu : 1 camera

24

2 camere

-

3 camere

-

A. CU SOLUȚIILE INIȚIALE ( vezi deviz general), total lei

1.817.433


Valoare

Totala IJ

Suplimentara

318.230

-73.943

127.706

53.763

-17.164

170.718

153.554


B. CU SOLUȚII IMBUNATATITE.se suplimentează cu total lei

DIN CARE :

1.    Tamplarîe,    139 mp

-    soluția inițiala ( dubla,lemn + geam tras )    366,87    lei /    mp

-    soluție noua ( PVC +    geam termopan )    633,62    lei /    mp

2.    Lucrări de termoizolare ( anvelopa ), total

-    soluția inițiala

-    soluție noua DIN CARE :

a.    Planseu peste subsol    361 mp

0 lei / mp

42.457

0

81,11 lei / mp

42.457

21.721

29,3 lei / mp

-17.164

66,38 lei / mp

38.885

89.375

0 lei/mp

0

77,63 lei/mp

89.375


-    soluția inițiala ( 7,5 cm BCA, se menține )

-    soluția noua ( 8 cm polistiren tencuit)

b.    Planseu pod    404 mp

-    soluția inițiala (15 cm zgura )

-    soluția noua ( 15 cm vata minerala )

c.    Pereți exteriori    794 mp

-    soluția inițiala ( nu se intervine )

-    soluția noua ( 5 cm polistiren tencuit)

3. încălzirea ( se pastreaza coșurile de fum in ambele variante )    110.912

- soluția inițiala ( sobe cu lemne )    -67.802

- sobe cu lemne + cos

24 buc

1441 lei/buc

-34.584

- cazan de baie

24 buc

556 lei/buc

-13.344

- compartiment.boxe(renuntare)m

89

154 lei/m

-19.874

soluția noua (centrala de apartament cu gaze )

- instgaze

24

ap

300 lei/ap

10.440

- microcentrala

24

buc

2100 lei/buc

73.080

- inst.inter.incalz. Adc

1.216 mp

54 lei/mp

95.194

n2)

k

J

LJ

l

^ZBeneficiar: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI^ DIRECȚIA DE INVESTIȚII


PRO DO MUS S.A.

BUCUREȘTI Registrul Comerțului J 40 / 2KR9 /1991

Cod rusca!

NUME

SEMNĂTURĂ

SEF PROIECT

arh .MAIA SOMMER

---

PROIECTAT

arh.MAIA SOMMER

hCCCMAT

tahr* Ai Dl IIPiM

L'


L5&?,3


VERIFICATOR

EXPERT


SEMNATARA-''


'REFERAT 1 EXPERTIZA NR./DATA


ffȘ


P R O D O M U 8 S.A.

B U C U Ps E S I I U'jtsi.»,! Cwncrtul.i. .1411 ! 1W.‘<

Citii V


I 19'M


5 SEF PROIECT


NUME.-/


sM'W'îătîXa


Scara :


; T-iTU/ i 'C ' a:hr-rt-, d


PROIECTAT


DESENAT


Datri:

:j 12.2006


.io


•Beneficiar: PRIM ARIA MUNICIPIULUI BUCUF^^ DIRECȚIA UE INVESTIȚII


Ticlui proiect


CIM2J PiPF CI APIPI HP I ZV} l)T nPFPX,!AMFSTI


Tilltzl planșei :

PLAN ÎNCADRARE IN ZONA -BLOCPR6


• Pronii ne;


Planșa rir: A1str. N. Filipescu 53-55, sector 2, 70136 București 37 tel: 021-311 4303, 04, 05, 06; Fax: 021 - 311 4301; e-mail: nicolae@prodoinus.com.ro

Reg, com. J40/2889/91; C.U.X. 680; Cont: IBANR()94BKDE410SV206.jH74100BRD-GSG-Acndemiei


PROIECT NR. 735/2006


FAZA: S.F.


FINALIZARE CLĂDIRI DE LOCUIT GHERMANEST!

BLOCD1B

BENEFICIAR.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PROIECTANT GENERAL PRODOMUS SA

BUCUREȘTI


DIRECTOR GENERAL DIRECTOR TEHNIC: SEF PROIECT:

- Decembrie 2006 -

PRODOMUS S.A.


Proiect nr. 735/D1B/2006

Finalizare clădiri de locuit GHERMANESTI

BlocDIB

Faza: S.F.


LISTA DE SEMNATURI


PROIECTANT GENERAL:

DIRECTOR GENERAL:

DIRECTOR TEHNIC:

SEF DE PROIECT:

ARHITECTURA:

EXPERTIZA - STRUCTURA:

STRUCTURA:

INSTALAȚII ELECTRICE :

INSTALAȚII SANITARE:

DOCUMENTAȚIE ECONOMICA:

TEHNOREDACTARE:
ing. Dinu Zaharescu

ing. Paul Panait

op. Ileana Buescu
PRODOMUS S.A.


Proiect 735/D1B/2006

Finalizare clădiri de locuit Ghermanesti BLOC D1B

Faza: S.F.

BORDEROU
PIESE SCRISE

1.    Foaie de capat

2.    Lista de semnaturi

3.    Borderou

4.    Tema de proeictare

5.    Anexa la tema de proiectare - lista finisajelor

6.    Memoriu general

7.    Soluții tehnice privind asigurarea exigentelor minime de calitate

8.    Analiza stadiului fizic - imagini foto

9.    Memoriu structura

10.    Memoriu instalații electrice

11.    Memoriu instalații sanitare

12.    Memoriu instalații termice

13.    Nota justificativa

14.    Documentația economica - devize si anexe

15.    Cereri pentru obținerea avizelor de utilitati - apa - canal, gaze naturale, electricitate


PIESE DESENATE

1.    Plan de incadrare in zona

2.    Plan de amplasament

3.    Plan subsol

4.    Plan parter

5.    Plan etaj 1

6.    Plan etaj 2

7.    Plan etaj 3

8.    Plan invelitoare

9.    Secțiunea A-A

10.    Fațada principala

11.    Fațada laterala dreapta

12.    Fațada laterala staj;

jYc

13.    Fațada posterioare


SC.

1

: 5000

A01

SC.

1

: 500

A02

SC.

1

: 100

A03

SC.

1

: 100

A04

SC.

1

: 100

A05

SC.

1

: 100

A06

SC.

1

: 100

A07

SC.

1

: 100

A08

SC.

1

: 100

A09

SC.

1

: 100

A10

SC.

1

: 100

A11

SC.

1

: 100

A12

SC.

1

: 100

A13PROIECT 735/D1B/2006 Finalizare clădiri de locuit Ghermanesti Bloc D1B Faza S.F.

MEMORIU


1. DATE GENERALE

1.1.    Denumirea investiției:    FINALIZARE CLĂDIRI DE LOCUIT

GHERMANESTI

BLOC D1B - 24 APARTAMENTE

1.2.    Elaborator:    S.C. PRODOMUS S.A.

1.3.    Ordonator principal de credite PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI -

DIRECȚIA DE INVESTIȚII

1.4.    Autoritatea contractanta:    PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI -

DIRECȚIA DE INVESTIȚII

1.5.    Amplasament:    Sat Ghermanesti, comuna Snagov,

str. Marasti/Aleea Islaz

1.6.    Documentații aprobate:    Certificat de urbanism nr. 112/23.02.2006

emis de Primăria com.Snagov, jud. Ilfov

1.7.    Descrierea funcționala si tehnologica:

Blocul D1B este o clădire de locuit, cu apartamente de 1 camera (garsoniera), 2 si 3 camere cu regim de inaltime S+P+3 etaje.

La parterul blocului se afla spatii pentru comerț.

La subsol exista boxe, cate una pentru fiecare apartament.

Istoricul construcției

Construirea blocului D1B a fost inceputa in 1989 si s-a realizat după un proiect elaborat de ISLGC in anul 1987, avand la baza un “Proiect tip de clădiri de locuit din panouri mari cu apartamente de 1, 2 si 3 camere - tip IA pentru grad seismic 8”. Lucrările au fost sistate in 1991.

Finalizarea blocurilor a fost dispusa prin Decizia înaltei Curți de Justiție si Casație nr. 6633/2004 care obliga Primăria Municipiului București sa finalizeze si sa predea blocul D1B, împreuna cu alte 3 imobile, blocurile D1ArD4“sTPR6 diri comuna Snagov, sat Ghermanesti.

Pentru finalizarea lucrărilor, proiectarea a fost atribuita firmei S.C. PRODOMUS

S.A., care a întocmit si proiectul inițial al blocului, sub denumirea ISLGC.

Tema de proiectare

Prin tema de proiectare se cer următoarele:

1.    Expertiza structurii de rezistenta

2.    Expertiza tehnico - economica

3.    Elaborarea unui Studiu de fezabilitate

4.    Elaborarea proiectului la fazele PAC, PT si

Memoriu de arhitectura

Blocul D1B care face obiectul proiectului are un regim de inaltime S+P+3, subsolul fiind compartimentat in boxe, pentru depozitarea lemnelor de foc. Proiectul inițial prevedea încălzirea cu sobe cu lemne. La parter sunt spatii cu alta destiantie (comerț) etaj 1, 2 si 3 sunt apartamente de 1 , 2 si 3 camere: 12 apartamente la sc. I si 12 apartamente la scara II. Toate apartamentele au balcoane.

Suprafețele utile si construite desfășurate sunt prezentate in tabelul din anexa I.

Aria construita la sol este 680,00 mp.

Aria construita desfasurata este :    'Tz *

locuințe - 2.094,00 mp parter commercial - 680,00 mp

subsol - 680J00 mp    v ’ u /    /

Partiul este rezolvat, pe o trama de 4,20 cu 5,40 pe o structura din diafragme cu închideri din panouri tristrat si plansee prefabricate.    b    ej

Suprafețele apartamentelor din proiectul inițial au fost de tip IA, si corespund cu suprafețele minimale din legea 114/1996 a locuinței.

Stadiul fizic al lucrărilor de execuție la blocul D1B

Lucrările de construire a blocului D1B au fost sistate după execuția structurii de rezistenta - infrastructura si suprastructura, finisaje interioare parțial, închideri (tamplarie exterioara parțial). Au fost effectuate pana la sistarea șantierului următoarele lucrări:

-    structura de rezistenta - fundații, suprastructura

-    închideri cu panouri de fațada tristrat

-    tampalrie metalica la parterdl blocului la spatiile comerciale - parțial

-    parapeti la balcoane

-    tamplarie exterioara din lemn la apartamente

-    șarpanta din lemn

-    invelitoarea din țigla

-    compartimentări din b.c.a si cărămidă

-    finisaje interioare: sapa, tencuieli pereți, glet, zugrăveli huma Pentru ilustrarea stării fizice vezi anexa foto.

In acest stadiu fizic al apartamentelor o parte din proprietarii acestora au efectuat lucrări de finalizare a finisajelor si instalațiilor interioare (instalații sanitare, electrice si încălzire cu centrala termica de apartament pe gaze naturale).

Au fost finalizate următoarele apartamente:

Tronson I

La etaj I apartamentele 1 si 2 La etaj 2 apartamentele 5, 6 si 8

_La etaj 3 apartamentul 9

Tronson II

La etaj I apartamentele 13, 15 si 16 (apari. 16 nu are finalizata pardoseala si sistemul de încălzire)

La etaj II nici un apartament nu este finalizat La etaj III apartamentul 24

Pentru finalizarea lucrărilor blocului D1B sunt necesare următoarele lucrări:

Se cere finalizarea lucrărilor prin pastrarea materialelor si dotărilor prevăzute in proiectul inițial.

Lucrările prevăzute inițial sunt:

Finisaje    ......

-    Tencuiala driscuita Glet de var la pereți

-    Glet de ipsos cu aracet 2 straturi la pereți

-    Idem un (1) strat la tavane    X


-- Tencuieli sclivișite la pereți = acces subsol    \

-    Rectificări pe suprafețe beton armat    X    J

-    Rectificări pe fasii si placi b.c.a.    y

* Pardoseli din PVC 1,5 mm fara suport textil - < 5 mp. bucătării, camara, vestibule, debara.

-    Pardoseli din PVC 2,5 mm cu suport textil - > 5 mp. dormitoare, camera de zi

-    Pardoseli din mozaic turnat - in încăperi < 5 mp. bai

»• Plinte mozaic la pereți - bai

-    Plinte mozaic înclinate la scări

-    Pardoseli dale piozaicate - acces subsol

-    Placaj faianța lâ pereți - 5 mp. - bai

-    Zugrăveli huma la pereți si tavane

-    Vopsitorii ulei culoare crem la pereți - bai si bucătării

Finisaje exterioare

-    Mozaic spalat alb - soclu

-    Tencuiala tip strop

-    Nuturi cu lapte de ciment alb si aracet

-    Glafuri mozaicate prefabricate

Tamplarie interioara

-Usi celulare pe toc/captuseli finisate transparent

-    Usi de dulap vopsite

-    Usi de lemn cu rame si tăblii la boxe subsol

Tamplarie exterioara

-    Ferestre din lemn de rasinoase cuplate

-    Tamplarie din tabla ambutisata - acces parter

Compartimentări

-    Fasii din b.c.a, armate de 7,5 cm grosime si cărămidă de 12,5 cm

Acoperiș

= Șarpanta din lemn

-    Invelitoare din țigla profilata trasa

Instalații interioare

-    Instalații sanitare - conducte din PVC

-    Instalații electrice - conductori din aluminiu

-    încălzire = cu combustibil solid in sobe

Prin specificațiile la tema program (adresa nr. 2517/27.10.2007 si adresa nr.2753/3/11.2006) se precizează ca se vor executa următoarele lucrări:

-    tamplaria cuplata din lemn

-    conductorii din aluminiu se înlocuiesc cu conductori din cupru

___1 *"i

ia


sistemul de încălzire cu sobe se înlocuiește cu aducer intrarea in apartament, urmând ca proprietarii sa-si instaleze o centrala proprie, se pastreaza un cos de fum de emergenta in fiecare apartament, situat in bucătărie.


CASA SCĂRII


ACOPERIȘ ptr.Sc.l si II


FAȚADE


reparații usa acces subsol - usa lemn cu rame si tăblii vopsita

vopsitorie pe tamplarie metalica existenta la acces

rectificări tencuieli, glet, spalare zugrăveli existente, zugrăveli noi huma

reparații trepte mozaic 20% + plinta reparații completări noi

vopsitorie balustrada metalica existenta

mana curenta PVC

tamplarie - desfacere tamplarie exterioara si înlocuire cu tamplarie noua pardoseli mozaic 100%

reparații termoizolatie peste placa 15 cm vata minerala reabilitare elemente șarpanta 50% (curățire popi rotunzi) completări țigla 40%

chituire țigle la rosturi 1.00%

desfacere sageac vechi, refacere 100% (streasina înfundată)

jgheaburi si burlane 100%

refacere finisaj fațada - vopsitorie lavabila

SUBSOL    - compartimentări cărămidă - conform plan

-    tencuieli pereți compartimentare

-    zugrăveli var - pe pereți de beton si compartimentări

-    pardoseli ciment sclîvisit

-    tamplarie lemn usi cu rame si tăblii vopsite la boxe

-    grille metalice + vopsitorie in pereți existenti subsol (vezi plan)

b) APARTAMENTE - Lucrări de executat

Apartamentele 3, 4, 7,10,11,12,14,17,18,19, 20, 21, 22, 23.

-sapa peste tot

-    pardoseala linoleum (P.V.C.) + plinte

-    pardoseala mozaic turnat bai + plinta

-    compartimentări fasii b.c.a. 50%

-    pereți compartimentare noi 50%

-    reparații tencuieli, spalare huma, zugrăveli noi 100%

-    rectificări glet - pereți din b.a. interiori si exteriori la camera de zi, la bucătărie 100%

-    spalare huma si ulei (bucătărie)_■_

-    zugrăveli noi huma - pe hol, bucătărie, camera, baie

-    faianța 5,00 mp. in baie

-    coșuri de fum - exista

-    desfacere tocuri de lemn tamplarie exterioara veche 50%

-    tamplarie exterioara din lemn cuplata 100%

-    desfacere tocuri tamplarie interioara de lemn 50%

-    tamplarie interioara, lemn 100% (usi din plan)    j

-    balcoane - pardoseala mozaic

- tencuieli.zuaiaveli


Materiale folosite pentru finalizarea lucrărilor    ,

Compartimentări, finisaje, tâmplarii

Compartimentarile din proiectul inițial au fost din fasii de b.c.a. si cărămidă de 12,5 cm. Prin proiectul actual propunem realizarea compartimentărilor din b.c.a. de 7,5 si 12,5 cm.    6

Tamplaria interioara a fost prevăzută din lemn - usi celulare pe toc si căptușeli; Prin proiect se propune același tip de tamplarie interioara.

Tamplaria exterioara prevăzută este din lemn de rasinoase - tamplarie cuplata cu geam clar de 3 mm.

Ca finisaje interioare, se realizează aceleași Finisaje prevăzute in proiectul inițial: pardoseli din PVC in bucătării, holuri, dormitoare si camere de zi, mozaic turnat in bai, pereți si tavane - zugrăveli huma, cu excepția bucătăriilor si băilor, unde este prevăzută vopsitorie ulei la pereți la h = 1,50 m si faianța in bai in suprafața de 5 mp.

Finisajele exterioare - sunt realizate ca in proiectul inițial: tencuiala tip strop la pereți, nuturi cu lapte de ciment alb si aracet, glafuri mozaicate prefabricate, soclu similipiatra.

Acoperișul este tip șarpanta - din lemn, cu invelitoare din țigla.

Scările si balustradele de acces corespund ca dimensiuni normativului de incendiu in vigoare P 118/1999.

Casele scărilor sunt luminate si ventilate natural.

Clădirea se incadreaza in ansamblu existent atat prin volumetria propusa si acoperișul cu șarpanta si invelitoare din țigla cat si prin Finisajele exterioare menționate.

2. DATE TEHNICE ALE LUCRĂRII

2.1.    Suprafața si situația juridica a terenului

Cele 24 apartamente din Blocul de locuințe D1B cu regim de inaltime S+P+3, aparțin unor proprietari si au fost achiziționate de la S.C. ROMCONFORT S.A. prin contracte de vanzare - cumpărare. Prin același contract fiecărui apartament a fost atribuita si o suprafața de teren aferenta apartamentului.

2.2.    Caracteristicike geofizice ale terenului din amplasament

Construcția este amplasata in zona seismica “C" avand coeficientul Ks = 0,2 (P100/96)

•    Perioada de colt este Tc = 1,5 sec. (ag. = 0,26 g si Tc = 1,6 sec.- P 100/2006)

•    Gradul seismic - VIII - MSK

2.3.    Caracteristici principale ale construcției

Travei de 4,20, deschideri 5,40

2.4. Structura

Clădirea este realizata din beton armat - diafragme monolite dispuse in sistem celular, conlucrând cu cadre rare.__

Planseele sunt din beton prefabricat - semipanouri, ce reazema pe diafragme si grinzile cadrelor.

închiderile exterioare sunt din panouri prefabricate tristrat purtate de structura. Compartimentările sunt realizate din fasii de 7,5 cm de BCA.

Infrastructura

2.5.    Utilaje si dotări

Construcita nu are utilaje in dotare (cazane de aburi sau apa fierbinte, hidrofor, ascensor).

2.6.    Instalații aferente construcțiilor.

•    Instalații sanitare: alimentarea cu apa se face de la rețeaua stradala care asigura debitul si presiunea necesare funcționarii tuturor consumatorilor din clădire. Apa calda este asigurata din boiler electric sau central de apartament.

Alimentarea cu apa pentru fiecare apartament este proiectata astfel incat sa permită contorizarea individuala in subsol si oprirea furnizării pentru intervenții.

Echiparea cu obiecte sanitare a grupurilor sanitare si bucătăriilor se face corespunzător nivelului de confort cerut de beneficiar conform proiectului inițial. In bai cada de baie, baterie dus, lavoar, WC, sifon de plinta, in bucătării - chiuveta.

Evacuarea apelor uzate se face prin coloane colectoare racordate la rețeaua stradala.

Evacuarea apelor pluviale se face la teren prin jgheaburi si burlane.

•    Instalații electrice: alimentarea cu energie electrica se face de la rețeaua de joasa tensiune a orașului, cu racorduri electrice subterane de la postul trafo construit in zona, prin intermediul a doua firide de branșament electrice - cate una pentru fiecare scara. De la firidele de branșament situate la parterul celor doua scări se vor alimenta tablourile de distribuție ale fiecărei scări, de la care se alimentează prin coloane separate tablourile electrice de apartament. Sunt prevăzute instalațiile de curenti slabi (telefonie, sonerii, iluminat scări, instalații de legare la pamant si protecția muncii).

întocmit,

Sef proiect, arh. Maia Sommer


- n

••• u

. /

ANEXAI

ARII UTILE PE TIPURI DE APARTAMENTE


BL0CD1B

Tip

Nr,

Ap.

Tronson I

Tronson II

Total

Au

Tip

Nr.

Ap.

Au

Au

unitar

total

unitar

total

1c

0

-

-

1c

2

38,80

77,60

77,60

2c

2

60,20

120,40

2c

1

60,20

60,20

180,60

3c-a

3

79,10

237,30

3c-a

2

79,10

158,20

395,50

3c-b

1

74,00

74,00

3c-b

3

74,00

222,00

296,00

Tot

6 I

431,70

Tot

8

518,00

949,70

SOLUȚII TEHNICE PRIVIND ASIGURAREA EXIGENTELOR MINIME DE CALITATE

(conform legii 10/1995)

c) Rezistenta si stabilitatea la sarcini statice, dinamice si seismice Bloc D1B sat Ghermanesti, comuna Snagov.

Structura de rezistenta este mixta alcatuita din panouri mari si diafragme de beton armat pe o trama de 4,20 - 3,0 m cu 5,40 m - 4,20 m, cu stâlpi din b.a. 70x70cm la parter si 60 x 60cm la etaj si grinzi de 30x70cm la planseul peste parter si 30x60cm la celelalte nivele.

Planseele sunt prefabricate din beton armat turnat monolit in soluție predale de 5cm si suprabetonare 10cm.

Sistemul de acoperire prevăzut pentru bloc este șarpanta din lemn cu invelitoare din țigla profilata trasa.

Proiecterea instalațiilor urmărește deasemenea protejarea structurii clădirii

prin:

-    dimensionarea instalațiilor ce asigura un regim hidraulic stabil, cu evitarea apariției șocurilor termice si hidraulice. Pentru evitarea infiltrărilor de apa la elementele de construcție se folosesc conducte din materiale rezistente si fiabile si se prevăd puncte organizate de golire a instalației. Deasemenea se prevăd piese de trecere si bucle de compensarea conductelor pentru evitarea creerii de tensiuni in elementele de construcție (plansee, ziduri).

-    asigurarea rezistentei mecanice a instalațiilor la presiunile maxime in exploatare prin materialele folosite si modul de punere in opera a acestora precum si prin respecatarea prevederilor normativului l - 9 si I - 13

-    verificarea soluțiilor adoptate pentru prinderea (fixarea) instalațiilor pe elemente de construcție astfel incat acestea sa nu afecteze rezistenta si stabilitatea construcției;

-    rezistenta mecanica a elementelor instalației, console si dispozitive de fixare pe elementele de construcție la eforturile exercitate in cursul utilizării;

-    limitarea transmiterii vibrațiilor produse de utilaje si echipamente susceptibile de a intra in rezonanta.

b) Siguranța in exploatare

Finisajele sunt din materiale rezistente la uzura si ușor de intretinut. Circulațiile interioare corespund prevederilor normativelor in vigoare (P 118-99).

S-a urmărit prin proiectare iluminarea naturala a casei scărilor. Balustradele de protecție la scări si balcoane sunt conform normativelor in vigoare

Spatiile de circulație interioare si exterioare au pardoseala din materiale 5niiderapante(mozaic)sLlavabile.'

La intrare vor fi montate stergatoare pentru încălțăminte

La instalații se vor respecta următoarele condiții:

Instalațiile electrice cuprind dispozitive de protecție împotriva electrocutărilor, de paratraznet si legarea la pamant a prizelor. Se urmărește securitatea instalației electrice propriuzise ia funcționare in regim anormai, protecție la suprasarcina, proteciie ia scurtcircuit, protecție la scăderea de tensiune.

Protecția utilizatorilor împotriva electrocutărilor accidentale prin atingere indirecta

-    tensiunea redusa, conform normativ I 7

-    separarea de protecție, conf. I 7

-    izlolarea suplimentara de protecție, conform STAS 2614 Ca mijloace suplimentare de protecție se adopta:

-    izolarea amplasamentului utilajelor, conform I 7

-    egalizarea sau dirijarea distribuției potențialelor, conf. I 7

-    protecția prin deconectare automata la apariția unei tensiuni de atingere periculoase (PATD), conf. I 7;

- protecția automata la apariția unor curenti de defect periculoși (PACD), conform I 7.

c) Siguranța la foc

Clădirea, prin conformarea si detalierea soluției, folosirea materialelor, concepție generala si masurile generale prevăzute prin proiectare are gradul I de rezistenta la foc.

Structura de rezistenta (elementele verticale si planseele) este din beton armat (rezistenta la foc 2h).

Șarpanta de lemn va fi tratata cu substanțe ignifuge conform normelor in vigoare. Planseul peste ultimul nivel este din beton armat termoizolat in pod cu vata minerala.

Pereții de compartimentare la parter si etaje sunt din zidărie cu tencuieli, iar la subsol sunt din beton si zidarii. Celelalte materiale pentru pereții exteriori si de compartimentare, sunt de asemenea incombustibile.

Finisajele interioare sunt din materiale ignifuge. Pardoselile din zonele holurilor, a casei scărilor si a celorlalte spatii comune sunt din mozaic turnat. Pereții sunt tencuiti si zugrăviți.

Caile de evacuare sunt dimensionate corespunzător numărului de utilizatori ai clădirii, fiind luminate natural si artificial.

Instalațiile electrice vor respecta următoarele masuri:

-    adaptarea instalației electrice la gradul de rezistenta la foc al elementelor de construcție;

-    dotarea construcției cu instalații de protecție contra loviturilor de traznet. Conform normelor si standardelor in vigoare se evita montarea elementelor

constituente ale instalațiilor electrice pe elemente de construcție realizate din materiale combustibile.

d) Sanatatea oamenilor si protecția mediului

Pentru asigurarea unui microclimat corespunzător, au fost respectate normele privind temperaturile interioare, iluminare, acustica, purificarea aerului si echiparea cu obieete-sanitare--conformSTAS7Jl478“ST'TTorrnafîv_Fr1T7"-83siprotecția-muncii 75, 76.

Proiectul urmărește deasemenea realizarea unui iluminat natural corespunzător si expunerea camerelor la un minim de insorire zilnica. S-a urmărit in mod deosebit iluminarea si ventilarea naturala a scării si holurilor de etaj.

Ghena de gunoi este ventilata natural pentru reducerea mirosurilor neplăcute in holurile de nivel. Deseurile menajere se depozitează in pubele din PVC in spatii special amenajate.

obiecte sanitare si asigurarea cu scheme de funcționare a coloanelor de ventilare in mod corspunzator (conform STAS si normativului 19).

Sursa de apa este rețeaua localității, clădirea nedispunand de o sursa proprie de alimentare cu apa.

Instalațiile de distribuție a apei de consum menajer vor fi din țeava de otel zincata imbinata prin infiletare.

Punctele cele mai coborâte ale instalației vor fi prevăzute cu robineti de golire.

Conductele de apa potabila se vor amplasa la o cota superioara cotei conductelor de scurgere.

e) Izolații termice, hidrofuge si pentru economia de energie

Izolarea termica:

- pentru asigurarea unui confort termic fata de exterior, au fost propuse următoarele: tamplarie exterioara cuplata din lemn de rasinoase cu geam simplu, închideri exterioare cu panouri tristrat (cu strat de termoizolatie), termoizolarea plăcii peste subsol cu saltele de vata minerala semirigida de 8 cm grosime si termoizolarea podului cu vata minerala semirigida ignifugată de 15 cm. Soluțiile de închidere (tamplarie exterioara si panouri mari sunt cele prevăzute in proiectul inițial elaborat in anul 1987 si ele vor fi păstrate deoarece conform legii 50/1991 la finalizarea lucrărilor de construcție se menține proiectul inițial pentru care s-a emis o autorizație de construire.

Pentru eliminarea consumurilor comune necontrolabile si nejustificate s-au elaborat soluții de contorizare individuala pe apartamente a tuturor utilităților : contorizare la punctele de consum pentru apa calda si rece, contor energie electrica, contorizare alimentare cu gaze naturale.

Instalația electrica prevede:

-asigurarea unor pierderi de tensiune minime admise de la cofret la receptor, funcție de tipul receptorului considerat

-încadrarea consumului de energie electrica activa si reactiva la bornele consumatorului in limitele prevăzute in contractul de furnizare a energiei electrice

-adoptarea soluției de execuție a instalației electrice care are o valoare minima a energiei înglobate in elementele componente (tablouri, aparataje, corpuri de iluminat, conductori, cabluri electrice, stelaje si construcții metalice, protecții, etc.)

-asigurarea unei protecții eficiente la pătrunderea apei sub forma de vapori, picaturi) in echipamentele electrice.

Izolarea hidrofuga.

Hidroizolatiile verticale la subsol au fost realizate cu materiale de izolație bituminoase..

Clădirea are trotuare de protecție de 60 cm din dale de beton prefabricate. care-asigura indepartarea apelor pluviale prin pante corespunzătoare.

f) Protecția împotriva zgomotului

Pentru realizarea unor condiții normale de protecție au fost urmărite condițiile prevăzute de standardul 6156 precum si Normativul P122/ 83 privind masurile de


protecție acustica la clădiri civile si administrative, tampalri de rasinoase asigura fonoizolarea fata de exterior.

rioara cuplata din lemnPereții despărțitori vor avea grosimi corespunzi exteriori si tamplariile vor ași


una izolare fata d

13 cm asigura izolare!

S-. a


Limitarea nivelului de zgomot datorat funcționarii instalațiilor sanitare s-a realizat prin:

•    dimensionarea conductelor la viteze de circulație a apei sub 2 m/s pentru consumul menajer

•    asigurarea caracteristicii funcționale debit-presiune a armaturilor

întocmit Sef proiect

arh. Maia Sommer


/o*
str. Nicotae Fitipescu 53-55, sector 2,020961 București 37 tel: 021-3114302,021-3114303,4,5,6 *, fax: 021-3114301

E.maii: iuims.raduiescu@gmaii.com, _nicoiae@prodomus.com.ro___

Reg. com. J40/2889/91; C.U.I.: 680; Cont:RO94BRDE41QSV 20641474100 BRD - GSG-Academiei___


ai Biocuiui D1B tronson K si z

DiN LOCALITATEA GHERMANESTi JUD iLFOV

i.Daîe generaie    /

1.1.    Denumire obiectiv de investiții: Finalizare clădiri de focuit Gherrhahesti, Bloc D1B

tronson R si Z, jud.lifov.    /

1.2.    Elaborator: Prodomus S.A

1.3.    Amplasament 1.1. Ciadirea este situata pe un teren plan, actualmente ocupat de lucrări abandonate de circa i7 ani si aflate in diferite stadii fizice de execuție. Este vorba de un tronson cu Secțiune D3g4. Structura verticala si orizontala este finalizata. Șarpanta imobilului este de asemenea finalizata.

1.4.incadrarea ciadirii in categorii si ciase de importanta

Ciadirea se incadreaza, conform normativului P100/92, art.5.3.5 tablou 5.1 in clasa de importanta iii, caracterizata printr-o valoare a coeficientului oc=1.0 (conform tabelului 5.2}

Amplasamentul construcției, din punctui de vedere ai zonării macroseismice, aparține zonei de caicui “C” caracterizat prin vaioriie Ks = 0.20 si Tc = 1.5 secunde sau ag = 0.28g si Tc = 1.6 sec conform P100 revizuit 2006.

Adâncimea de inghet, conform STAS 6054/77, este de 90 cm.

in conformitate cu clasificările din normativul P 100-92, cap.11, ciadirea se incadreaza in categoria “d* - construcție cu pereți structurali din beton armat, grupa A4

1.5.    Date generaie tehnice aie construcției:

Construcția are subsoi, parter+3 etaje si inaitimile de nivel sunt: 2.70 m la subsol, 3.80m la parter si 2.75 m la etaj. Este realizata pe baza adaptarii secțiunii D3g (D3g4 ) la funcțiunea magazine la parter, acoperiș șarpanta si grad seismic 7, in accepția normativului P100-86.

Suprastructura in regimul de înălțime P+3, este o construcție clasica cu pereți structurali din betun armat marca B200 (clasa Bc 15); planseele tip panouri din beton prefapricate B250 de 13 cm grosime asigura si efectul de șaiba la forte orizontale. Grinzile prefabricate au rol exclusiv de preluare a sarcinilor verticale.

Infrastructura tip cutie rigida in care se incastreaza suprastructura are pereți de beton armat monolit si piansee prefabricate

închiderile la nivelurile cu locuințe sunt din panouri prefabricate tristrat, care nu mai satisfac cerințele de izolare termica exigibile prin baza normativa in vigoare.

incaizirea, conform temei, urma a se realiza cu sobe cu combustibil solid, soluție depășită in actuala conjunctura pentru clădiri tip blocuri de locuințe.

1.6.    Studii de specialitate de care s-a dispus

a.    Expertiza întocmită de ing Sabo Emil expert tehnic atestat MLPAT

b.    Releveele pentru situa


c.    încercări nedistructive Valentin Baiasoiu.

1.7.    Topografia amplasamentului si a structurii existente    ■’/'■

Terenul de fundare si avizul geotehnic intocmit pentru amplasament la data execuției lucrării, naica fundarea tip iaipi continue, in orizontul de straturi argiloase cafenii gălbui, plastic vartoase, la o adâncime minima de 1.20 m de la suprafața terenului natural, condiționala de epuizarea umpluturilor. Se indica o valoare a presiunii convenționale la forte centrice in gruparea/fundamentala de încărcări de 180Kpa. Pânza freatica a fost Întâlnită la adâncimi ce nu influențează soluția de fundare. Având in vedere caracteristicile terenului (pământuri sensibile la umezife in zona activa a construcțiilor} se vor respecta prescripiile normativului privind pământurile sensibile la umezire.

Fundațiile si cuzineții sunt din blocuri de beton simplu. In lipsa cârtii tehnice a construcției, a proceselor verbale de lucrări ascunse, a proceselor verbale de verificare a betonului după decofrare si poziționare a golurilor tehnologice si de instalații, aceste lucrări, in prezent ascunse, sunt, conform observațiilor, conforme cu proiectul, corespunzător executate si conservate

Structura subsolului este de beton armat.

Aceste elemente, accesibile observației directe, au fost poziționate conform proiectului inițial. Calitatea betoanelor este corespunzătoare, pe anumite zone prezentând segregări tratate. O alta categorie de defecte o reprezintă deplaneitati minore ale anumitor pereți si placi prefabricate din componenta planseului peste subsol. INSPECȚIA DE STAT IN CONSTRUCȚII a permis continuarea lucrărilor suprastructurii, realizandu-se faza determinanta.

Suprastructura este (după toate aparentele) corect executata si finisata, încercările nedistructive indicând betoane de calitate. Nu se citesc rosturi de turnare, caverne (posibil sa fi fost tratate eventualele caverne), armaturi descoperite. Nu se citesc fisuri in elementele de beton armat. In urma recepției structurii (faza determinanta) - INSPECȚIA DE STAT IN CONSTRUCȚII a permis continuarea lucrărilor de finisaj pentru darea in folosința a imobilului.

incercarile pe betoane au aratat calitatea acestora semnaiandu-se rar mărci inferioare celor prescrise

In timp, au aparut degradări exterioare (tencuieli desprinse pe fațada, panouri exfoliate, invelitoare din țigla calitativ inferioara sparta etc,} degradări ce au contribuit la deteriorarea finisajelor executate in anii 1989/1990, a structurii șarpantei, a termoizolatiilor de la nivelul podului etc. Lipsa predării la cheie a apartamentelor si abandonarea lucrării de către constructor a avut drept consecința furtul ferestrelor, ușilor, a materialelor de compartimentare - BCA, intr-un cuvânt, degradarea întregii lucrări din punct de vedere al finisării.

1.8.    Concluziile privind lucrările de intervenții in vederea imbunatatirii structurale.

Ținând seama de starea de conservare :

Se va asana subsolul pentru a se putea verifica si aceasta zona a construcției. In cazul in care exista deficiente si in aceasta zona, acestea se vor identifica si remedia conform C149/87.

Fisurile si rupturile aparute intre elementele de fațada, se vor etanseiza conform detaliilor din proiectului inițial.

Fisurile si rupturile aparute intre elementele de fațada prefabricate, se vor repara si etanseiza conform detaliilor din proiectul inițial sau se vor acoperi cu elemente de polistiren si tencuiala de tip Baumit. Opinam pentru varianta a doua întrucât reparatile in varianta clasica se pot deteriora chiar in perioada de garanție. Se va imbunatatii astfel si coeficientul termic (reabilitarea ie rmica) a fațadelor conform calculului “G”.

Se vor reface compartimentările din elemente ușoare tip BCA - fasii sau gipscarton actualmente degradate in multe apartamente

Se va executa termoizolatia la pod. Termoizolarea se va executa conform cerințelor actuale din elemente ușoare-vata minerala, polistiren etc.

Se va remedia invelitoarea degradata si se vor reface elementele structurale ale șarpantei daca acestea sunt degradate.

1 .S. Materialele folosite

La realizarea consolidariy^ucLic^s@^er folosi materiale obișnuite, utilizate in mod curent ia acest tip de construcfH<cX'voi>resp^a\conditiile cerute de standardele de produs

1.10. Încadrare in norme si normative    ;    .

Pe durata execuției lucrărilor de intervenție se vor respecta "Codul de practica pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat si beton precomprimat" indicativ NE 012-99,    a /-''

Elaborarea proiectului s-a făcut in concordanta cu prevederile normelor privind protecția contra incendiilor si tehnica securității muncii, precum si a celor tehnice specifice activitatii de proiectare de specialitate, inclusiv cu prevederile legii nr.10/1995.

Verificarea calitatii betoanelor puse in opera se va face in conformitate cu prevederile normativelor: STAS 3349/1-83, STAS 1759-80, STAS 5479-07, STAS 2320-79, STAS 1275-81, STAS 2414-72, STAS 2833-809.

Protejarea elementelor metalice aparente se va face in conformitate cu STAS 10166/1-77, STAS 10702/1-83, STAS 10128-86, STAS 3661-65, STAS 2850-80, Normativul C 139-97.

Verificarea tuturor lucrărilor de execuție realizate pe șantier se va face in conformitate cu prevederile normativelor NE 012-99 si C 56-85.

La punerea in opera a proiectului, se vor respecta obligatoriu toate prevederile conținute in normele si normativele in Vigoare la data respectiva, inclusiv NTSM si NPCI specifice activitatii de șantier si exploatare a construcției. Asfel, vor fi respectate prevederile cuprinse in Normele Republicane de Protecția Muncii intrate in vigoare in 1975, ca si Regulamentul privind igiena si protecția muncii in construcții elaborat de M.L.P.A.T. in 1995, cu referire speciala la articolele privind principalele capitole de lucrări tehnologice specifice activitatii de construcții.

Consolidarea se va executa de către o firma specializata in astfel de lucrări.

MEMORIU TEHNIC

PRIVIND ALIMENTAREA CU APĂ, CANALIZAREA Șl INSTALAȚIILE SANITARE INTERIOARE BLOC D 1 B - GHERMĂNEȘTl

La ora actuală la blocul D1B din localitatea Ghermănești, comuna Snagov, jud. Ilfov, cu regim de înălțime S+P+3E, compus din 2 scări, cu câte 12 apartamente la scară și cu spații comerciafe la parter, este executată structura de rezistență, închiderile exterioare realizate din panouri mari de fațadă, acoperișul, învelitoarea, compartimentări, unele finisaje.

In ceea ce privește instalațiile, sunt realizate unele dintre ele care deservesc cele 10 apartamente locuite, dar care sunt amplasate dispersat printre cele nelocuite.

Conductele pentru instalațiile de gaze, apă și canalizare montate sunt strict dimensionate pentru consumatorii racordați, astfel încât nu pot fi racordați și alte apartamente.

De asemenea, sunt executate instalațiile pentru spațiile comerciale și de servicii de la parter, srtict pentru fiecare spațiu ocupat, nefiind coordonate cu instalațiile celorlalte spații și nici cu acelea ale apartamentelor locuite.

Din punct de vedere al alimentării cu apă și canalizării, este necesar a se executa următoarele lucrări principale:

•    Executarea branșamentelor și racordurilor în funcție de prevederile proiectului inițial, a golurilor lăsate în pereții subsolului (conform proiectului de structură), precum și situației concrete de pe teren a rețelelor., urm\nd a fi demontate impovîzațiile și conductele cu diametre, pante, legături necorespunzătoare și care deservesc puncte de consum amplasate dispersat.

•    Prevederea din branșamentul fiecărei scări de bloc a unei derivații blindate pentru viitorii consumatori de la parter care să își realizeze instalațiile de alimentare cu apă în conformitate cu spațiile și dotările pe care le doresc și care nu mai corespund cu acelea anterioare anului 1989.

Din același motiv, pentru evacuările canalizărilor de la parter se vor prevedea piese de ramificație corepunzătoare.

Realizarea integrală a instalațiilor interioare de alimentare cu apă rece pentru consumatorii din zona apartamentelor conform proiectului inițial, dar cu materiale modeme, agrementate conform legislației în vigoare.. De asemenea, se vor prevedea, acolo unde nu s-a prevăzut aceasfea, baterii amesfecătoare la obiecfefe sanitare, urmând ca montarea conductelor de apă caldă pentru alimentarea acestora să fie făcută de către beneficiar, în funcție de modur în care își va realiza încărzirea și, implicit, prepararea apei calde menajere.

Este necesară verificarea și, eventual, mărirea diametrului branșamentelor și coloanelor de apă rece pentru a putea prelua și consumul de apjpsaldăm conformitate cu consumurile mărite de apă caldă (confoim^mSW^4990).


La legăturile la apă rece, la consumatorii gripați se vor prevedea spații și lungimi de conductă suficiente pentru ca'locatarii să-și poată monta contoare de apă.

Prepararea apei calde menajere se va face în microcentralele termice murale (cu preparare instantanee sau cu boiler cu serpentină elicoidală), iar în cazul folosirii sobelor sau convertoarelor pentru încălzire prepararea apei calde menajere trebuie făcută în cazan de baie, boiler cu gaze (cu respectarea prevederilor Normelor tehnice NT-DPE-01/2004) sau cu boilere electrice.

Montarea unor coloane de canalizare separate pentru băi și bucătării, în conformitate cu prevederile art. 6.68 din Normativul I 9 -1994 pentru proiectarea și executarea instalațiilor sanitare: «In blocurile de locuințe se vor prevedea coloane de canalizare separate pentru bucătării și pentru grupurile sanitare ; nu se admite racordarea la aceeași coloană de canalizare a obiectelor sanitare din grupurile sanitare și a celor din bucătării. De asemenea, nu se vor cupla fa aceeași coloană de canalizare grupuri sanitare din apartamente învecinate, aflate pe același nivel.»

Se va respecta dotarea din proiect cu obiecte sanitare, fiind prevăzut în camera de baie un ștuț blindat pentru montarea mașinii automate de spălat rufe.

Se va realiza aerisirea coloanelor de panalizare acestea fiind conduse până în pod (caz în care podul va fi prevăzut cu orificii pentru o ventilare permanentă) sau vor fi colectate mai multe coloane și vor fi scoase lateral sau vertical, în afara acoperișului, reducându-se la minim numărul de străpungeri ale acestuia

La apartamentele locuite vor fi înlocuite coloanele cu unele corepunzătoare din punct de vedere al diametrelor, amplasării pentru deservirea tuturor consumatorilor, păstrându-se în cât mai mare măsură poziția racordurilor deja instalate.

Proiectele de branșamente și racorduri, precum și cele de instalații interioare vor fi întocmite de proiectanți autorizați și vor fi verificate de verificatori atestați MLPAT / MLPTL / MTCT.

Branșamentele, racordurile și instalațiile interioare vor fi realizate cu materiale și echipamente omologate și agrementate de către organismele abilitate din România în conformitate cu prevederile HGR 622 / 2004 și 796 / 2005 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții.

ÎNTOCMIT ing. Dinu Zaharescu


MEMORIU TEHNIC

PRIVIND IZOLAREA TERMICA, ALIMENTAREA CU ENERGIE TERMICA SI GAZE NATURALE BLOC D 1 B - GHERMĂNEȘTI

La ora actuală la blocul D1B din localitatea Ghermănești, comuna Snagov, jud. Ilfov, cu regim de înălțime S+P+3E, compus din 2 scări, cu câte 12 apartamente fa scară și cu spații comerciale la parter, este executată structura de rezistență, închiderile exterioare realizate i din panouri mari de fațadă, acoperișul, învelitoarea, compartimentări, unele finisaje.

In ceea ce privește instalațiile, sunt realizate unele dintre ele care deservesc cele 10 apartamente locuite, dar care sunt amplasate dispersat printre cele nelocuite.

Conductele pentru instalațiile de gaze, apă și canalizare montate sunt strict dimensionate pentru consumatorii racordați, astfel încât nu pot fi racordați și alte apartamente.

De asemenea, sunt executate instalațiile pentru spațiile comerciale și de servicii de la parter, srtict pentru fiecare spațiu ocupat, nefiind coordonate cu instalațiile celorlalte spații și nici cu acelea ale apartamentelor locuite.

Din punct de vedere al izolării termice și alimentării cu energie termică, pentru punerea în funcțiune a clădirii sunt necesare următoarele lucrări principale:

•    Placarea pereților exteriori cu polistiren celular, având grosimea de 8 cm, realizată prin lipire de panourile de fațadă. In conformitate cu tehnologia sistemului BAUMIT, stratul de lipire se va realiza din mortar sau pastă adezivă din lianți organici (rășini), lipirea făcându-se local, pe fâșii sau puncte. Stratul de protecție și de finisaj se execută în straturi succesive, cu grosimea totală de 5... 10 mm și se armează cu o țesătură deasă din fibre de sticlă, permeabilă la vaporii de apă, dar impermeabilă la apa din precipitații. Sistemul termoizolant EPS BAUMIT a obținut agrementul tehnic MLPTL nr. 020-03/023/2002.

•    Termoizolarea rosturilor deschise dintre scări prin introducerea unor fâșii de polistiren expandat sau, de preferință extrudat, de grosime adecvată și prevederea unor șorțuri din tablă pentnj evitarea umezirii polistirenului de către apele meteorice.

•    Izolarea planșeului spre pod cu circa 15 cm vată minerală semirigidă ignifugă

•    Izolarea intradosului planșeului peste parter cu circa 5 cm polistiren expandat având în vedere nivelul inegal de încălzire al parterului (funcție de beneficiari, regimul de funcționare, posibilitățile de plată ale beneficiarilor).

•    Montarea unor ferestre cu rame cu 3 camere de etanșare și geam termoizolant tip termopan.

•    Prin aceste lucrări se vor respecta prevederile Legii 372 - 2005 privind performanța energetică a clădirilor, precum și ale Normativului C 107 -2005 privind calculul termotehnic al elementelor de construcție ale

107/1 privind calculul coeficientului global de cuit)

Khf&âxvi în vedere faptul că în localitate este introdusă distribuție de gaze naturale, care este în funcțiune, alimentarea cu căldură a unităților locative se propune a se face utilizând acest combustibil, deși în proiectul inițilal (dinainte de 1989) au fost prevăzute sobe cu combustibil solid (fiecare având coșul aferent), iar prepararea hranei fiind prevăzută cu butelii de aragaz.


•    Branșamentele de gaze vor fi aduse la fiecare apartament, fiind prevăzut un post de reglare pentru fiecare scară de bloc și contor la fiecare consumator.

•    Fiecare consumator va putea opta pentru soluția dorită:

1.    încălzire centrală de apartament utilizând drept sursă termică câte o microcentrală termică montată care să prepare apa caldă pentru încălzire și apa caldă menajeră. Evacuarea gazelor de ardere și introducerea aerului de ardere se pot face cu ajutorul unui kit coaxial de evacuare Z introducere care să fie scos în fațadă în zona bucătăriilor.

2.    sobe prevăzute cu arzător automatizat, situație în care trebuie montate coșuri pentru sobele prevăzute a fi în funcțiune. Si în cazul încălzirii cu sobe, prepararea hranei se va face folosind gazele naturale, ceea ce impune aducerea branșamenului de gaze la apartamentul respectiv.

3.    convectoare funcționând pe gaze naturale care să fie montate în fiecare încăpere și la care evacuarea gazelor de ardere și introducerea aerului de ardere se pot face cu ajutorul unui kit asemănător cu acela al microcentralelor termice

4.    In cazul utilizării sobelor sau convertoarelor, prepararea apei calde menajere trebuie făcută în cazan de baie, boiler cu gaze (cu respectarea prevederilor Normelor tehnice NT-DPE-01/2004) sau cu boilere electrice.

• In conformitate cu prevederile Normelor tehnice NT - DPE -01/2004 „Pentru cazul în care geamurile au o grosime mai mare de 4 mm sau sunt de construcție specială (securizat, termopan etc.) se vor monta obligatoriu detectoare automate de gaze cu limita de sensibilitate 2% CH4 în aer, care acționează asupra robinetului de închidere al conductei de alimentare cu gaze naturale al arzătoarelor ”. In cazul montării convertoarelor sau sobelor, astfel de dispozitive trebuie montate în fiecare încăpere în care sunt montate aparate consumatoare de gaze naturale.

• Este recomandabil ca pereții despărțitori dintre apartamente să fie izolați termic suplimentar față de varianta din proiectul inițial pentru a se asigura un confort termic corespunzător în cazul în care unele apartamente nu sunt încălzite corespunzător și apartamentele învecinate cedează căldura spre acestea.

• De asemenea, este necesară expertizarea racordului de gaze pentru a se constata dacă corespunde din punct de vedere al diametrului și capacității regulatorului pentru a prelua toți consumatorii (pentru încălzire, prepararea apei calde menajere și a hranei), precum și din punct de vedere al modului în care a fost executat.
•    Proiectele de branșamente și racorduri, precum și cele de instalații interioare vor fi întocmite de proiectanti autorizați și vor fi verificate de verificatori atestați MLPAT / MLPTL Z MTCT.

•    Branșamentele, racordurile și instalațiile interioare vor fi realizate cu materiale și echipamente omologate și agrementate de către organismele abilitate din România în conformitate cu prevederile HGR 622 / 2004 și 796 / 2005 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții.

ÎNTOCMIT ing. Dinu Zaharescu
LUCRĂRI DE INSTALAȚII ELECTRICE MEMORIU

BLOC D1B

Prezenta expertiza tehnica s-a întocmit pentru blocurile D1A, D1B, D4, PR6 din : localitatea Ghermanfesti comuna Snagov, la solicitarea P.G.M. București, in vederea . stabilirii lucrărilor ce rtnai trebuie executate astfel incit acestea sa devină funcționale. V

STANDARDELE CARE AU STAT LA BAZA EXPERTIZEI

___Expertiza s-a Întocmit conform normativelor in vigoare, cum ar fi:

I7-2002 Normativ privind proiectarea si executarea instalațiilor electrice cu tensiuni până la 1000 V.c.a. si 1500 V.c.a.

I 20 - 2000 Normativ pentru protecția construcțiilor împotriva traznetului.

PE 107-95 Normativ pentru proiectarea si executarea rețelelor de cabluri electrice

DOCUMENTAȚIA TEHNICA CARE AU STAT LA BAZA EXPERTIZEI

Pentru efectuarea expertizei am avut la dispoziție planurile de arhitectura ale blocurilor D1A, D1B, D4, PR6 si s-a procedat la analiza in situ a instalațiilor.

DESCRIEREA INSTALAȚIILOR ELECTRICE

Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica (branșamentul) se asigura de furnizorul de energie electrica, S.C. Electrica, si consta dintr-o cutie metalica echipata cu siguranțe fuzibile, cablul de alimentare al acesteia de la postul trafo si cite un contor de energie electrica pentru fiecare apartament si parti comune.

Branșamentele electrice pentru blocul D1B, se prezintă după cum urmeaza:

-blocul D1B, are cutie metalica echipata cu siguranțe fuzibile, cablul de alimentare al acesteia de la postul trafo si 5 contoare de energie electrica pentru 5 apartamente la scara 1, si 4 contoare de energie electrica pentru 4 apartamente montate in cutia de contoare, la scara 2 . Contoarele sunt amplasate la parter pe casa scării si un contor in exterior. Sunt necesare revizuirea cutiei si completarea acesteia cu siguranțe si de asemenea contoare pentru restul apartamentelor, eventual amplasarea lor centralizat in cutiile de contoare de la etajul I.

Bilanțul puterilor

Pentru blocurile D1A, D1B bilanțul puterilor este:

-blocul D1A si blocul D1B

-    putere instalata, Pi = 75 kw/scara

-    putere absorbita, Pa = 45 kw/scara (Ksim=0,6)

-    putere instalata totala, Pit = 150 kw/scara

-    putere absorbita totala, Pat = 90 kw/scara (Ksim=0,6)Descrierea instalațiilor electrice

Instalațiile electrice cuprind, instalații de iluminat, prize, circuite electrice pentru alimentarea acestora (conductoare in tuburi de protecție montate in ingropat in perete), tablouri si cabluri de alimentare ale acestora de la cutia de siguranțe (branșament).

Instalațiile electrice pentru blocurile D1A, D1B, D4, PR6, se prezintă astfel:

-blocul D1B, are instalațiile electrice parțial realizate-citeva apartamente cu instalațiile electrice complete (la parter unde se afla o farmacie, magazine, si apartamentele 1, 2, 5, 6, 7, 9, 13, 15, 16, 23, 24). Restul apartamentelor sunt fara instalații electrice mai puțin porțiuni de circuite realizate. Pe casa scării sunt trase circuitele electrice, daf fara corpuri de iluminat si intrerupatoare. Subsolul si podul sunt fara instalații de iluminat

Sunt necesarej realizarea instalațiilor electrice pentru restul apartamentelor, subsol si pod si completarea instalațiilor electrice pe casa scării. De asemenea sunt necesare amplasarea de cutii de contoare la etajul 1 si cabluri pentru alimentarea acestora de la cutia de siguranțe (branșament).


BLOC D1A-D1B (ROST)BLOC D1B -sd


BLOC D1BBLOC D1B
BLOC D1Â - D1B (ROST)
BLOC D1B
BLOC D1B


Acoperiș deteriorat

inchideri parțiale

(et.1) tamplarie exterioara PVC

cu geam termopan

lipsa jgheabuuri si burlane

parter magazine


BLOC DIB
BLOC D1B scara 1
BLOC D1B scara 1


Detaliu apartament

finisaj interior - stare proasta

tamplarie exterioara deteriorataBLOC D1B fațada interioara (posterioara)BLOC D1B SCARA 2


Detaliu apartament finisaj interior deteriorat tamplarie exterioara deteriorata


FINALIZARE CLĂDIRI DE LOCUIT GHERMANESTI Bloc DB1


INDICATORI TEHNICO ECONOMICI PRIVIND IhicHEEREA LUCRĂRILOR LA NIVELUL PROIECTULUI INIȚIAL

Total

Din care:

Locuințe I Spatii corn.1'

2.171.470

1.852.059|    319.411

| 1.801.746,    1.526.360|    275.386|


I.    TOTAL INVESTIȚIE,    lei

din care : C + M, lei    lei

II.    CARACTERISTICI ( CAPACITATI)

1.    Regim de inaltime    S + P + 3E

2.    Aria construita (Ac ),    mp

3.    Aria desf.construita (Adc), total mp


boxe + spatii libere + locuințe )

675,

3527,

2855|

672,

III.

din care :    - locuințe la etaje + scara parter

2265

2177+88

- spatii libere la parter

587

675-88

- boxe

675

590

85

4. Suprafața utila a boxelor, totala    mp |    530,

din care :    - pentru loauinte

273

273

- pentru spatiile de la parter

40

40

- circulație

217

5. Numărul de apartamente, total

24

din care :    - cu o camera

6 ( 4 finisate interior si cu incalzire )

- cu 2 camere

6 ( 3 finisate interior si 2 cu incalzire)

- cu 3 carpere

12(3 finisate interior si cu incalzire )

INDICI DE PREȚ

Investiție lei/mp Adc

616l

649

475|

euro/mpAdc

180

189

139|

C + M    lei/mp Adc

511l

535

410,

euro/mpAdc

!1^9

156

120|

BLOC D1B

NOTA EXPLICATIVA

Privind modul in care a fost intocmita documentația economica (ian.2007 ) in Faza SF, pentru lucrarea:    ,<

"Finalizare clădiri de locuit Ghermanesti"


A. Lucrarea a fost elaborata pe baza prețului limita stabilit, pentru locuințe, in conformitate cu' Decretunr.256 /1984, in vigoare la data intocmirii documentației inițiale de execuție.

Defalcarea prețului limita pe capitole de lucrări si etimarea stadiului execuției acestora (respectiv al restului de executat) permite, prin aplicarea coeficientului global de actualizare a prețului in construcția de locuințe, sa se obțină prețul de deviz estimat pentru lucrările ramase de executat.

La acesta se adauga pretbl lucrărilor de demolare, desfaceri,degajări .precum si de consolidare a structurii de rezistenta, deâsemenea si cele de amenajare a spatiilor de depozitare de la subsolul clădirii, ce nu au fost cuprinse in prețul limita al locuințelor.

Prețul lucrărilor ce revin beneficiarilor de spatii cu alte funcțiuni, existente la parterul clădirii, a fost stabilit avand in vedere doar prețul lucrărilor comune ( structura de rezistenta, acoperiș, trotuar de protecție s.a.) ce este defalcat intre beneficiari prin cote stabilite proporțional cu volumele convenționale ( conf. Metodologiei aprobata de MLPTAT prin Ordinul nr.197/D/1990).

Subliniem ca amenajarea spatiilor cu alte destinatii( finisaje interioare, pereți interiori nepor-tanti, tamplarie - usi, ferestre, vitrine etc. finisajele exterioare aferente, ca si instalațiile aferente ) nu fac obiectul prezetului proiect.

B. Schimbarea unei soluții tehnice (fata de proiectul inițial) cu o noua soluție propusa de specialiști ( urmare schimbării legislației sau a altor motivații obiective ), este insotita de o fisa cu evaluarea si compararea preturilor.

ANEXA-A cuprinde:

1.    Calculul prețului limita pe tip de apartament si pe clădire.

2.    Ponderea din prețul total a prețului fiecărui capitol de lucrări, stabilita in cazul secțiunii D3g4 cu P+3E, pe baza devizelor analitice

3.    Defalcarea prețului limita, stabilit pe clădire ( v.pct.1 ), pe capitole de lucrări corepunzator ponderilor prezentate la pct.2.

4.    Prin estirnare, de către compartimentele de specialitate, a ponderii in care a fost realizat (rest de realizat) fiecare capitol de lucrări si multiplicarea cu valoarea totala a acestuia ( stabilita conf.pct.3.), se obține valoarea executata (rest de executat) pentru locuințe, la fiecare capitol.

5.    Lucrările restante pentru alte spatii se stabilesc, numai la capitolele de lucrări comune, pe baza lucrărilor restante la locuințe ( v.pct.4.) si a cotelor in care se defalca pe beneficiari (v.pct.6)

de exemplu pentru "Acoperiș pod":    125.879 x 0,30 / 0,70 =    53.948

6.    Cotele de defalcare a lucrărilor comune :

-    volumul convențional al locuințelor 2094mp x 2,75mx1,00 = 5.758 mc c) 70%

-    volumul convențional al spatiilor 558mp x 3,75mx1,15 = 2,536 mc_30%

total    8.294 mc    100%

-    costul amenajari spatiilor de depozitare de la subsol se defalca proporțional cu suprafețele deținute de fiecare beneficiar (inclusiv cele aferente circulație )

7.    Totalul lurarilor estimate in preturi 1987 este actualizat pe baza coeficientului de actualizare pentru locuințe k=0,7774 pentru ron ( k=7774 pentru lei), stabilit de ÎNCERC pentru 29 sept.2006.

8.In partea finala sunt estimate valorile    ..... ''' '    ‘

onsolidare si de amenajare a spatiilor de$te?


subsol ( boxe ), totale si defalcate coi

ian. 07

PFîODOMUS S A. Bi curesti


Proiect nr.735 / 2006 Faza:    S.F.

Finalizare clădiri de locuit Ghermanesti

BLOC D1B

DEVIZ GENERAL

' \\

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții / \

FINALIZARE CLĂDIRI DE LOCUIT GHERMANESTI - BLOC D1B    '

Cu soluții imbunatatite 1)    £/

4.1


CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza ( OB.1 - Clădire )

Construcții si instalații


4.2    Montaj utilaj tehnologic

4.3    Utilaje si echipamente tehn. cu montaj

4.4    Utilaje fara montaj si echipam, de transport

4.5    Dotări


TOTAL. CAPITOL 4611.601

0

0

0

0


611.601


2.095.406

0


2.095.406


611.601

0la cursul de : 3,4261 RON / EURO, din data de 17 decembrie 2006

h

c

r.

rt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

— ■ ■    ,1    -    i-- ----

Valoare (inclusiv TVA)

Total

Din care supusa procedurii de achiziție publica

RON

EURO

RON

EURO

1

2

3

4

5

6

PARTEA 1

CAPITOLUL 1    Cheltuieli pt. obținerea si amenajarea terenului

■ .1 Obținerea terenului

0

0

-

-

I.2 Amenejareaterenului

0

0

0

0

I.3 Amenajări pentru protecția mediului

0

0

0

0

TOTAL. CAPITOL 1

0

0

0

0

CAPITOLUL 2    Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

Racorduri utilitati

2.1 Branșament apa si racord canal

0

0

0

0

2.2 Racord electric

0

0

0

0

2.3 Racord gaze

0

0

0

0

2.4 Racord telefon

0

0

0

0

TOTAL. CAPITOL 2

0

0

0

0

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proictare si asistenta tehnica

3.1 Studii de teren

0

0

-

-

3.2 Obținerea de avize, acorduri si autorizații

21.373

6.238

-

-

3.3 Proiectare si engineering

150.587

43.953

-

-

3.4 Organiz. procedurilor de achiziție publica

3.312

967

-

-

3.5 Consultanta

0

0

-

-

3.6 Asistenta tehnica

64.119

18.715

-

-

TOTAL. CAPITOL 3

239.392

69.873

0

0

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1 Organizare de șantier

5.1.1- Lucrări de construcții

31.431

9.174

31.431

9.174

5.1.2- Cheltuieli conexe organizării șantierului

10.477

3.058

10.477

3.058

5.2 Comis., taxe, cote legale, cost. de finanțare

5.2.1- Comisioane, taxe, cote legale

52.380

15.289

5.2.2- Costul creditului

0

0

5.3 Cheltuieli diverse si neprevăzute

151.777

44.300

TOTAL. CAPITOL 5

246.065

71.821

41.908

12.232

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pt. darea in exploatare

-

-

-

-

6.1 Pregătirea personalului de exploatare

-

-

-

-

6.2 Probe tehnologige

-

-

-

-

TOTAL. CAPITOL 6

0

0

0

0

TOTAL GENERAL

2.580.863

753.295

2.137.314

623.833

Din care C+M

2.137.314

623.833

2.137.314

620.775


’RODOMUS S.A. București


Proiect nr.735 / 2006 Faza: S.F.

Finalizare clădiri de locuit Ghermanesti - bloc Di A

BLOC D1B    /:

EVALUĂRI COSTURI DE DEVIZ GENERAL

- CU SOLUȚII IMBUNATATITE -    !


CAPITOLUL SI SUBCAPITOLUL DE CHELTUIELI


CAPITOLUL ‘ - Cheltuieli pt. obținerea si amenajarea terenului

1.1 Obținerea terenului


1.2    Amenajare teren

1.3    Amenaj.pt. prot.mediu


x 20 ron / mp

x 1 ron / mp


Total cap 1


- RON


TOTAL

Din care:

Locuințe

Spatii/

0

0

0

0

r*.

u

0

0

0


CAPITOLUL \ - Cheltuieli 0t.asigurarea utilităților necesare obiectivului


2.1    Branșament apa si racord canal

2.2    Racord electric

2.3    Racord gaze

2.4    Racord telefon


Total cap 2

CAPITOLUL I - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1 Studii de teren, total


3.2 Obținerea de avize, acorduri si autorizații, total

din care:

autorizare de construire    0,5 % x    2.137.314 =

cheltuieli pt. avize, acorduri    0,5 % x

din care: locuințe

spatii corn.


2.137.314 = 1.861.928 = 275.386 =


3.3 Proiectare (inclus.expertiz.,verific.si asist.tehn.), total din care ( conf.contract):

Locuințe    116.931 x    1,19 =

Comerț    9.613 x    1,19 =


139.148

11.439


3.4 Organizarea procedurii de achiziție, total

din care:

-    anunțuri licitație

3x 600 ron/anunt =    1800 ron

-    cheltuieli pt. comisia de evaluare

.onorarii    40 orex    9 ron/ora =    360

3 pers.x    360 ron/pers.=

-    dif.alte cheltuieli (multiplic., telefon,po 15% x 2.880


3.5 Consultanta, total0

21.373


10.687

10.687


o

18.619

9.310

9.310


0

2.754

1.377


150.587


139.148

139.148


1.377

11.439


3.312


3.060


11.439

252


1.800


1.080

432


64.119

64.119


0

55.858

55.858


239.392


216.685
Eval.cost Bloc D1B sol.imbunat.

pag 2 / 2

|CAPITOLUL i - Cheltuieli pentru investiția de baza

( vezi "ESTIMAREA PREȚULUI PE CAPITOLE DE LUCRĂRI SI TOTAL - BLOC D1B )

4.1 Construcții si instalații

2.095.406

1.825.420

269.986

4.2 Montaj utilaj tehnologic

0

0

0

4.3 Utilaje si echipamente tehn. cu montaj

0

0

0

4.4 Utilaje fara montaj si echipam, de transport

0

0

0

4.5 Dotări

0

0

0

Total cap 4

2.095.406

1.825.420

269.986

CAPITOLUL ( - Alte cheltuieli

5.1 Organizare de șantier

41.908

36.508

5.400

5.1.1. Lucrări constr.si inst.aferente

0,015x

2.095.406 =

31.431

organizării de șantier    dinlcare:

ocuinte

1.825.420 =

27.381

spatii corn.

269.986 =

4.050

5.1.2. Cheltuieli conexe

0,005 x

2.095.406 =

10.477

din care:

ocuinte

1.825.420 =

9.127

spatii corn.

269.986 =

1.350

5.2 Comisione taxe

52.380

45.697

6.684

5.2.1- Comisioane, taxe, cote legale

52.380

45.697

6.684

a. comision banc 0,005 x 2.568.023

= 12.840

12.840

din care: locuințe 2.250.201

= 11.251

11.251

spatii corn. 317.822

=

1.589

1.589

b. taxa Inspectori 0,007 x 2.137.314

=14.961

14.961

din care: locuințe 1.861.928

=13.033

13.033

spatii corn. 275.386

=1.928

1.928

c. taxa M.L.P.T.L 0,001 x 2.137.314

=2.137

2.137

din care: locuințe 1.861.928

=1.862

1.862

spatii corn. 275.386

=275

275

d. casa constr.    0,005x 2.137.314

=10.687

10.687

din care: locuințe 1.861.928

=9.310

9.310

spatii corn. 275.386

=1.377

1.377

e. prima asigurar 0,005x 2.137.314

=10.687

10.687

din care: locuințe 1.861.928

=9.310

9.310

spatii corn. 275.386

1.377

1.377

f. timbru arhitect. 0,0005x 2.137.314

=1.069

1.069

din care: locuințe 1.861.928

=931

931

spatii corn. 275.386

=138

138

total b...f =

39.540

34.446

5.095

5.2.2- Costul creditului

0

0

0

- costul credituli 0,0000x    0

= 0

= 0

= 0

5.3 Cheltuieli diverse si neprevăzute

151.777

137.142

14.635

0,07 x 2.334.798

=

151.777

din care: locuințe 2.042.105

=

137.142

spatii corn. 292.693

=

14.635

Total cap 5

246.065

219,347

26.718
ES

□MAREA PREȚULUI PE CAPITOLE DE LUCRĂRI SI TOTAL - BLOC D1B

PR :T LIMITA PE TIP DE APARTAMENT


in c


adiri cu


P+2E


P+3E


Tip


ap


Au


Preț limita de baza


1c / IA 2c/IA 3c/IA


37

58

74


99500

144000

177400


Preț majorat ptconditii locale

114.6651109.469

166.301 158.868 205.126 195.968


PREȚUL LIMITA PENTRU LOCUINȚE nivel an 1987 BLOCUL D1B-P+3E    f ’

Nr.

ap

Preț

total

Finalizat interior Nr.    preț

6

6

12

656.811

953.205

2.351.618

4    437.874

3    476.603

3    587.905

3.961.635

1.502.381

38%3.3?

790.34^


s, "9


-regim de înălțime c=

ad 8 seismic c=

T08

1,0324

1,03

-P

astica arhitecturala:

99 Leii / mp Au

LOCUINȚE

SPATII

TOTAL

TOTAL

Din care:

Rest de

Rest de

CAPITt

)LUL DE LUCRĂRI

Sect.D3g4 *»

Executat

Rest de exec.

execut.

execut.

lei aug.87

%

lei aug.87

%

lei aug.87

%

lei aug.87

lei aug.87

lei aug.87

INFRAÎ

STRUCTURA total

332.000

17,09

575.643

486.245

89.398

38.313

127.711

1 Re:

istenta constanta

106.100

5,46

183.963

100

183.963

0

0

0

0

2 Cor

fectii armaturi

53.700

2,77

93.109

100

93.109

0

0

0

0

3 Pre

sarare beton

38.100

1,96

66.060

100

66.060

0

0

0

0

i Izol

ații

5.600

0,29

9.710

100

9.710

0

0

0

0

5 Cor

structii (fundații)

7.200

0,37

12.484

100

12.484

0

0

0

0

6 Inel

lideri, compartimentări

30.400

1,57

52.709

0

0

100

52.709

22.590

75.299

7 Fini

saje

5.600

0,29

9.710

0

0

100

9.710

4.161

13.871

8 Util;

jje infrastructura

30.200

1,55

52.363

80

41.890

20

10.473

4.488

14.961

9 Util;

aje suprastructura

30.000

1,54

52.016

85

44.214

15

7.802

3.344

11.146

10 Tra

isporturi infrastructura

16.500

0,85

28.609

80

22.887

20

5.722

2.452

8.174

11 Tra

isporturi suprastructura

8.600

0,44

14.911

80

11.929

20

2.982

1.278

4.260

SUPRA

STRUCTURA total

1.084.830

55,86

1.880.948

1.620.203

260.745

53.948

314.693

1 Re2

istenta

136.800

7,04

237.193

100

237.193

0

0

0

0

2 Cor

fectii armaturi

103.445

5,33

179.360

100

179.360

0

0

0

0

>    3 Par

ouri prefabricate

554.250

28,54

960.994

100

960.994

0

0

0

0

j 4 Inct

ideri nestructurale

74.500

3,84

129.173

50

64.586

50

64.586

0

64.586

5 Acc

peris pod

121.000

6,23

209.798

40

83.919

60

125.879

53.948

179.826

t

6 Fini

saje ext pe șantier

34.500

1,78

59.818

0

0

100

59.818

0

59.818

7 Pre

sarare betoane, mortare

60.335

3,11

104.613

90

94.151

10

10.461

0

10.461

. FINISA

IE LOCUINȚE total

525.300

27,05

910.799

346.104

564.695

0

564.695

1 Tan

îplar.lemn mont.in fabr.

43.500

2,24

75.423

38

28.661

62

46.762

0

46.762

Cor

spartimentari nestruct.

87.90I0

4,53

152.407

38

57.915

62

94.492

0

94.492

3 Fini

saje interioare

158.0010

8,14

273.951

38

104.101

62

169.849

0

169.849

D

4 Tar

iplarie lemn

62.100

3,20

107.673

38

40.916

62

66.757

0

66.757

5

5 Tar

iplarie metsi conf. met.

17.300

0,89

29.996

38

11.398

62

18.597

0

18.597

6 Fini

saje tamplarie si confetii

84.500

4,35

146.512

38

55.674

62

90.837

0

90.837

7 Fini

saje balcoane

57.400

2,96

99.524

38

37.819

62

61.705

0

61.705

8 Pre

3. betoane - mortare

12.900

0,66

22.367

38

8.499

62

13.867

0

13.867

9 trs

nsporturi

1.700

0,09

2.948

38

1.120

62

1.827

0

1.827

Total c

>nstructii

1.942.130

100

3.367.390

73

2.452.552

27

914.838

92.261

1.007.099

Total ir

stalatii

342.729

15

790.346

15

118.552

85

671.794

197.587

869.381

fotalC +

:    | lei, preț 1987

2.284.859

4.157.736

2.571.104

1.586.632

289.848

1.876.480

ron, preț 29.09.2006 ( k= 0,7774 coef.actualiz.ÎNCERC, cu tva )    1.233.448    225.328 1.458.776


din care rara ive


Se adaii

1.    Demo

2.    Matar 3.lnjecti


4.    Camas

5.    Curat

6.    Chrtui


ari, desfaceri, degajări etc

la diafr.b.a.(segregări,caverne etc)

fisuri

.diafr.de b.a., cu pinza carbonica1


si tenc.cusatura placi pref.plans. e rosturi panouri exterioare


TOTAL C+ I (exclusiv boxe ) B. Boxe( l<j)C.+ spatii) 463 +    67 =

TOTAL C+I


2.658

spatiilor, total x 1,19:

26.854

10.489

37.342

mp

X

10 ron / mp =

18.606

7.974

26.580

mp

X

28 ron / mp =

1.960

840

2.800

m

X

70 ron / mp =

0

0

0

mp

X

230 ron / mp =

0

0

0

mp

X

18 ron / mp =

0

0

0

ron / mp =

2.000

0

2.000

^5t£

—^re/nT^

1.260.301

235.816

1496J48

K-

S^Ojpți / mp =

236.130

34.170

.431    269.98^177^.18^


Date dir de


beton)


devize analitice elaborate pentru sectiund luate ca etalon pentru distribuția pe caplbfeV


- 7+3 E ('1.496

cu sobe.invelitoare ' limita stabilit pentru


din țigla pe blocul DIB


sarâântaiSvA i3-PRETURI DE DEVIZ ( fara TVA )

1 euro =    3,4261 lei


1.

Termoizolare cu 8 cm polistiren expandat (tencuit) la planseu peste subsol neincalzit

81,11

23,67

lei/mp

euro/mp

2.

Termoizolare cu 5 cm polistiren expandat (tencuit )la planseu peste parter comercial

71,92

20,99

lei/mp

euro/mp

3.

Termoizolatie cu 7,5 cm BCA la plans.de peste subsol sau parter corn.(soluția inițiala )

21,48

6,27

lei/mp

euro/mp

4.

Termoizolare cu 15 cm vata minerala la planseul podului

66,38

19,37

lei/mp

euro/mp

5.

Termoizolare cu 15 cm zgura la pod ( soluția inițiala )

29,3

8,55

lei/mp

euro/mp

6.

Termoizolare pereți exteriori cu 8 cm polistiren (tencuit)

86,83

25,34

lei/mp

euro/mp

7.

Tamplarie PVC cu termopan ( montata )

633,62

184,94

lei/mp

euro/mp

8.

Tamplarie exterioara din lemn ( montata )

366,87

107,08

lei/mp

euro/mp

9.

Perete din pasa la boxe ( h=2,75 m )

254,22

74,20

lei/mp

euro/mp

10.

Perete din zidărie de cărămidă de 12,5 cm grosime, la boxe ( h=2,75 m )

153,78

44,88

lei/m

euro/mp


COSTURILE SOLUȚIILOR DE ÎNCĂLZIRE


FARA TVA

COSTURI DE INVESTIȚIE PENTRU ÎNCĂLZIREA CU LEMNE.    i !

Mărime

apartament

Soba si coșul

Cazan de baie

Total lei pe apartament /

aferent,

1.442 lei

complet,

556 lei

buc

lei

buc |

lei

fara tva

| cu tva

1 CAMERA

1

1442

1

556

1.998

2.378

2 CAMERE

2

2884

1

556

3.440

4.094

3 CAMERE

3

4326

1

556

4.882

5.810

COSTURI DE INVESTIȚIE PENTRU ÎNCĂLZIREA CU CENTRALA DE APARTANENT, CU GAZE.

Mărime

apartament

Centrala de ap 1)

Instalația de gaze

Total lei pe apartament

83 lei

/ mp Adc2)

mp AdcZJ

lei

lei

fara tva

cu tva

1 CAMERA

46

3.818

300

4.118

4.900

2 CAMERE

70

5.810

300

6.110

7.271

3 CAMERE

92

7.636

300

7.936

9.444

1)    Cuprinde microcentrala si instalația interioara de încălzire,

fara instalația de gaze si de alimentare cu apa calda menajera.

2)    Suprafața nu cuprinde balcoanele si spatiile comune aferente apartamentului

COSTURI SUPLIMENTARE PE BLOCURI

TRECEREA DE LA ÎNCĂLZIREA CU SOBE CU LEMNE LA CENTRALA PROPRIE CU GAZE


PT

Blc

cui

Mărime ap.

nr. Ap

Prețul soluției de încălzire, lei

Diferența preturi, lei

Sobe cu lemne

Centrala proprie cu gaze1)

Pe ap- I

total

pe ap. |

total

Gaze-lemne

D1

\

1 camera

6

2.378

14.266

4.900

29.403

15.137

2 camere

6

4.094

24.562

7.271

43.625

19.064

3 camere

12

5.810

69.715

9.444

113.326

43.611

Total

108.542

186.354

77.812

D1

3

1 camera

6

2.378

14.266

4.900

29.403

15.137

tOtc

1

2 camere

6

4.094

24.562

7.271

43.625

19.064

3 camere

12

5.810

69.715

9.444

113.326

43.611

Total

108.542

186.354

77.812

D1

3

1 camera

2

2.378

4.755

4.900

9.801

5.046

res

2 camere

3

4.094

12.281

7.271

21.813

9.532

3 camere

9

5.810

52.286

9.444

84.995

32.708

Total

69.322

116.608

47.286

D4

1 camera

4

2.378

9.510

4.900

19.602

10.091

2 camere

4

4.094

16.374

7.271

29.084

12.709

3 camere

8

5.810

46.477

9.444

75.551

29.074

Total

72.362

124.236

51.874

PR

5

1 camera

24

2.378

57.063

4.900

117.610

60.547

2 camere

0

4.094

7.271

0

0

3 camere

0

5.810^

r    '00% 9.444

0

Total

//o

117.610

60.547


PREȚUL TERMOIZOLARII BLOCURILORElementul de construcție si

lei/mp

Bloc D1A

Bloc D1B

B

oc D4

B

oc PR6

soluția de termoizolare

Cantit. |total preț

Cantit.

total preț

Cantit.

total preț

Cantit.

total preț

Planseu peste subsol ( 8 cm polistiren tenc.)

81,11

0

0

0

0

0

0

403

32.687

Pfanseu peste comerț ( 5 cm polistiren tenc.)

71,92

670

48.186

675

48.546

675

48.546

0

0

Tamplarie exterioara ( PVC+termopan )

633,62

245

155.237

238

150.802

160

101.379

142

89.974

Pereți exteriori ( 8 cm polistiren tenc.)

86,83

973

84.486

975

84.659

868

75.368

784

68.075

Pod (15 cm vata )

66,38

670

44.475

675

44.807

675

44.807

403

26.751

Total, lei

332.383

328.813

270.100

217.487

Adc locuințe, mp

2677

2786

2100

1304

lei/mp Adc

124,1627

118,0234

128,6191

166,78469

Preturi pe apartament

Adc/ ap

lei/ap

lei/ap

lei/ap

lei/ap

ji    1 camera

48,60

6.034

5.736

6.251

8.106

'    2 camere

72,60

9.014

8.569

9.338

3 camere

93,35

11.591

11.017

12.007


CENTRALIZATOR PE BLOCURI privind VALORILE ESTIMATE

pentru

FINALIZAREA LUCRĂRILOR CU SOLUȚII INBUNATATITE

E

loc

Aed/

nr.ap

Varianta

Valoarea lucrărilor, lei

TOtal

soluție

inițiala

Soluții inbunatatite

Toptal

in soluție

inbunatatita

Tamplarie

PVC

Termoiz.

(anvelopa)

Centrala

apartam.

Total

1

2

3

4

5

6

7

8

9

C

>A1

2169

Inițiala

Noua

2.934.263

0

-130.863

226.012

-28.422

272.836

-121.973

247.762

-281.258

746.610

2.653.005

746.610

24

2.934.263

95.150

244.414

125.789

465.352

3.399.615

[

IB1

2177

Inițiala

Noua

2.171.470

0

-127.139

219.581

-28.677

272.914

-92.472

165.187

-248.289

657.682

1.923.181

657.682

24

2.171.470

92.442

244.236

72.715

409.393

2.580.863

34

1480

Inițiala

Noua

2.286.800

0

-85.114

147.000

-28.677

234.417

-75.864

168.244

-189.655

549.661

2.097.145

549.661

16

2.286.800

61.886

205.740

92.380

360.006

2.646.806

1

’R6

1310

Inițiala

Noua

1.6^17.433

0

-73.943

127.706

-17.164

170.718

-67.802

178.714

-158.908

477.138

1.458.525

477.138

24

1.617.433

53.763

153.554

110.912

318.230

1.935.663

ESTIMAREA VALOARILOR NECESARE FINALIZĂRII LUCRĂRILOR BLOC DB1    S + P + 3E    ( Boxe + Sp.com. + Locuințe )


ACD =    2177 mp    ( din care    63,6 mp suprafața balcoane )

Nr.ap.    total

24 (din care cu inst.incalzire executata

' 9

)

din care cu : 1 camera

6 ( "

4

)

2 camere

6 ( "

2

)

3 camere

12 ( "

3

)

A. CU SOLUȚIILE INIȚIALE

( vezi deviz general), total lei

2.171.470

Valoare

Totala 1;

Suplimentara

DIN CARE:

B. CU SOLUȚII IMBUNATATITE.se suplimentează cu total lei    409.393


1. Tamplarie,    239 mp

-    soluția inițiala ( dubla,lemn + geam tras )    366,87 lei / mp

-    soluție noua ( PVC + geam termopan )    633,62 lei / mp

92.442

-127.139

219.581


2. Lucrări de termOizolare ( anvelopa ), total


244.236


-    soluția inițiala

-    soluție noua

Din care:

a.    Planseu peste parter    675 mp

-    soluția inițiala ( 7,5 cm BCA, se menține )

-    soluția noua (58 cm polistiren tencuit)

b.    Planseu pod    675 mp

-    soluția inițiala (15 cm zgura )

-    soluția noua (15 cm vata minerala )

c.    Pereți exteriori    1222 mp

-    soluția inițiala ( nu se intervine )

-    soluția noua ( 5 cm polistiren tencuit)


-28.677

272.914


70.392

0 lei / mp    0

71,92 lei/mp    70.392

36.292

29,3 lei/mp -28.677 66,38 lei / mp 64.969

137.553

0 lei/mp 0 77,63 lei/mp    137.553


3. încălzirea (se pastreaza un cos de fum pe apartament)    72.715

- soluția inițiala ( sobe cu lemne )    -92.472

- sobe cu lemne + cos )

37 buc

1441 lei/buc

-53.317

- cazan de baie

15 buc

556 lei/buc

-8.340

- compartiment.boxe(renuntare)m

138

154 lei/m

-30.815

soluția noua (centrala1 de apartament cu gaze):

2)

- inst.gaze

15

ap

300 lei/ap

6.525

- microcentrala

15

buc

2100 lei/buc

45.675

- inst.inter.incalz. Adc

1.443 mp

54 lei/mp

112.987