Hotărârea nr. 186/2007

HOTARAREnr. 186 din 2007-09-13 PRIVIND APROBAREA MODIFICARII INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU REALIZAREA LUCRARILOR DE "MODERNIZARE, REAMENAJARE SI SUPRAETAJARE TEATRUL DE REVISTA CONSTANTIN TANASE", SITUAT IN CALEA VICTORIEI NR. 33-35, SECTOR 1
HOTARARE nr. 186 din 13/09/2007
HOTARARE nr. 186 din 13/09/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea modificarii indicatorilor tehnico-economici aferenti studiului de fezabilitate pentru realizarea lucrarilor de Modernizare, reamenajare si supraetajare Teatrul de Revista Constantin Tanase”, situat in Calea Victoriei nr. 33-35, sector 1

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul Directie Generale de Dezvoltare, Investitiisi Planificare Urbanai;

Vazand Raportul Comisiei Economice Buget, Finante si Avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al  Municipiului Bucuresti;

In temeiul prevederilor art.36 alin.2, lit.b”, art. 36 alin. 4 lit. “d”, art.45 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala republicata,

 

CONSILIUL  GENERAL  AL  MUNICIPIULUI  BUCURESTI

HOTARASTE :

 

Art.1 Se aproba modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenti studiului de fezabilitate pentru realizarea lucrarilor de“Modernizare, reamenajare si supraetajare Teatrul de Revista Constantin Tanase”, situat in Calea Victoriei nr. 33-35, sector 1, dupa cum urmeaza:

 

INDICATOR

U.M.

VALORI MODIFICATE INCLUSIV T.V.A.

In preturi mai 2006

Valoarea totala a investitiei din care constructii montaj

Mii lei

    16.898

    10.055

 

Art.2 Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 95/2005 se modifica in mod corespunzator prezentei hotarari.

 

Art.3 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 13.09.2007

  

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Valentin  Mircea

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 13.09.2007

Nr.186