Hotărârea nr. 185/2007

HOTARAREnr. 185 din 2007-09-13 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "CONTORIZAREA VANZARII DE CALDURA SI APA CALDA - ETAPA A-II-A"
HOTARARE nr. 185 din 13/09/2007
HOTARARE nr. 185 din 13/09/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Contorizarea vanzarii de caldura si apa calda – Etapa a-II-a”

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si raportul Directiei Generale Infrastructura si Utilitati Publice ;

Vazand  raportul Comisiei Utilitati Publice si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu Cap. III, sectiunea a 3-a, art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;

In temeiul art. 36 alin.2, lit.,,b ", alin.4, lit.,,d" si art. 45, alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata;

 

CONSILIUL  GENERAL  AL  MUNICIPIULUI  BUCURESTI

HOTARASTE :

 

Art. 1  Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Contorizarea vanzarii de caldura si apa calda – Etapa a-II-a”, conform anexei care face parte integranta din hotarare.

Art.2 Finantarea obiectivului de investitii se face din alocatii bugetare si/sau din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinatie, conform listelor de investitii aprobate potrivit legii.

Art.3 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General  vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 13.09.2007

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Valentin  Mircea

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 13.09.2007

Nr.185ANEXA LA HCGMB nrObiectivul de investiții: Contorizarea vânzării de căldură și apă caldă - Etapa

Il-a.Nr

crt

Indicator

U.M.

Situația

existenta

Situația

proiectata

1 A. Varianta statica

I

Valoarea totala, din care

Lei

87.797.043

i

. C+M

(Euro)

(26.081.169.911

i

Lei

56.473.495

î

(Euro)

1

(16.776.132.37)

Capacitati

. -

; Contoare

buc

798’’

!

Durata de realizare a

luni

36

lucrărilor

4'

Durata normală de funcționare

ani

, A

Venituri anuale din : activitatea de transport si

distribuție a energiei termice

Lei

192.613.858

i

,    200.318.412

6

1

Costuri anuale din i activitatea de transport si

i    Lei

i    183.706.613

1

180.452.427

distribuție a energiei termice

i    —

1

Volum anual de energie

Gcal/an

;    1.009.466.31

1.049.844.96

i termica

i

; 8

Costul energiei termice

i Lei/Gcai

174.98

i    171.88

Q

j Profil net anual

Lei

7.482.086

i 17.103.110

ș 10

' Rata profitului

0

-    / L

4.07

i    9.48

1 1]

i

1

f Termenul de recuperare a ! investiției

;    ani

;    6,47

i

)

i B. Varianta dinamica    î    )    !

1    ■

1

Rata de actualizare

%

8

2

VNA (Venitul net actualizat) pe durata eficienta de funcționare

Lei/8 ani

86.590.643

-\

Raportul venituri totale

1,08

actualizate/Cheltuieli totale actualizate