Hotărârea nr. 184/2007

HOTARAREnr. 184 din 2007-09-13 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI PROIECTULUI "MODERNIZARE PIATA ARCULUI DE TRIUMF SI PASAJ PIETONAL"
HOTARARE nr. 184 din 13/09/2007
HOTARARE nr. 184 din 13/09/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici aferenti proiectului  „Modernizare Piata Arcului de Triumf si Pasaj Pietonal”

 

           Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti precum si raportul Directiei Generale Infrastructura si Servicii Publice;

            Vazand raportul Comisiei Transporturi si Infrastructura Urbana si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu Cap. III, sectiunea a 3-a, art. 44 din Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale;

            In conformitate cu art. 36, alin.(2), lit. ,,b ”, alin.(4), lit. ,,d ” si art.  45, alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala republicata;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art.1 Se aproba documentatia tehnico-economica si  indicatorii tehnico-economici aferenti proiectului  „Modernizare Piata Arcului de Triumf si Pasaj Pietonal”, prevazuti in anexa care face parte integranta  din prezenta hotarare.

 

Art.2 Finantarea proiectului se va face din bugetul propriu al Municipiului Bucuresti.

 

Art.3 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 13.09.2007

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Valentin  Mircea

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 13.09.2007

Nr.184

 f    ' .ANEXĂ

’    / La H.C;G.M.B'NRiĂjiĂAxL?Ă“

i    > ■    '    /•■•

( .....-

i

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ai proiectului

„MODERNIZARE PIAȚA ARCUL DE TRIUMF ȘI PASAJ PIETONAL”

faza SF

LEI ( cu TVA )

EURO (cu TVA)

1. VALOARE A TOTALĂ A INVESTIȚIEI

82.128.467

24.400.876

din care :

lucrări de construcții montaj

74.413.945

22.108.843

în prețuri curs valutar 3.3658 Lei/Euro

2. DURATA INVESTIȚIEI

12 luni

3. EȘALONAREA INVESTIȚIEI

LEI ( cu TVA i

EURO icu tva;

- ANUL I

54.218.271

16.108.584

din care C+M

49.609.29”

-    /    —    Q    p

- anul ir

27.910.197

8.292.292

din care C-M

24.804.648

7.369.6 i 4

4. CAPACITĂȚI

Principalii indicatori tehnici ai investiției :

Lucrări de drum

-    Suprafață carosabil    27.600    mp

-    Suprafață trotuare    4.610 mp

Pasaje pietonale de acces    5 buc

-    lungime pasaje    88 m

-    lățime pasaj    5 m

-    gabarit pasaj pietonal    3 m

-    scări rulante    6    buc

-    lifturi    5    buc

Pasaj Pietonal Centrai - inelar

Suprafațăpietonală    3.542    mp

-    lățimea inelului central    14 m

Suprafață spații comerciale    5.728    mp

-    lățimea inelului exterior    10 m

interior    10 m

Suprafață finisaje pardoseli cu plăci din granit    12.960 mp

Suprafață finisaje cu^lăci din travertin    2.640    mp

Betoane armate în planșee, radiere și elevații    34.800    mc

Piloți forați H=9.50 m    7.250    ml

Betoane în piloți    3.830    mc


B-dul Regina Elisabeta 47. sector 5, București, Ro

Pag 2