Hotărârea nr. 183/2007

HOTARAREnr. 183 din 2007-09-13 PRIVIND ASIGURAREA SERVICIILOR JURIDICE DE CONSULTANTA, ASISTENTA JURIDICA SI REPREZENTARE IN INSTANTA A INTERESELOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI ART. 3 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 188/2015
HOTARARE nr. 183 din 13/09/2007
HOTARARE nr. 183 din 13/09/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind asigurarea serviciilor juridice de consultanta, asistenta juridica si reprezentare in instanta a intereselor Consiliului General al Municipiului Bucuresti

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General si raportul comun al Directiei Managementul Resurselor Umane si Directiei Juridic, Contencios, Legislatie;

            Vazand raportul Comisiei Economica, Buget, Finante si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, aprobata prin Legea nr.673/2002, cu modificarile si completarile ulterioare si O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;

            In temeiul art.36 alin.1 si art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se aproba reorganizarea aparatului permanent al Consiliului General al Municipiului Bucuresti infiintat prin Hotararea C.G.M.B. nr.58/2003.

 

            Art.2 Structura prevazuta la art.1 va fi formata din 2 posturi de consilier juridic.

 

            Art.3 Se aproba componenta Comisiei de concurs pentru ocuparea posturilor prevazute la art.2, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

            Art.4 Salarizarea persoanelor care vor ocupa posturile prevazute la art.2 se realizeaza conform legislatiei in vigoare pentru personalul contractual din institutiile bugetare.

 

            Art.5 Se aproba achizitionarea, prin Directia Achizitii, Concesionari, Contracte, de servicii juridice de consultanta, asistenta juridica si de reprezentare in instanta a intereselor Consiliului General al Municipiului Bucuresti, potrivit anexei 2B la O.U.G. nr.34/2006.

            Serviciile vor fi atribuite a cel putin 6 firme de avocatura pe baza celui mai bun pret si a experientei profesionale.

            In comisia de selectie vor fi nominalizati cel putin doi consilieri generali.

 

            Art.6 Hotararea C.G.M.B. nr.58/2003 se modifica in mod corespunzator prevederilor prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 13.09.2007

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Valentin  Mircea

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 13.09.2007

Nr.183

 . ... ' ,/■' ?    ., ut-t '■■

Anexa la HCGMB nr.


Componența Comisiei de concurs pentru ocuparea posturilor aparatului permanent al! Consiliului General al Municipiului București

Președinte Toma Tudor -Secretar General al Municipiului București

Membri:    _

1.    Georaiana Zamfir -Director Direcția Asistentă Tehnică si Juridică a C.G.rvl.B.

2.    Geta Drâaoi -Direcior Direcția Managementul Resurselor

Umane    •

3.    Gabi Fiorea -Șef Serviciu Transparență Decizională

4.    Nicoieta Dinu -Șef Birou Redactare Hotărâri C.G.M.B.