Hotărârea nr. 182/2007

HOTARAREnr. 182 din 2007-09-13 PRIVIND APROBAREA DESFIINTARII BIROULUI CONTENCIOS ADMINISTRATIV CGMB, DIN CADRUL DIRECTIEI ASISTENTA TEHNICA SI JURIDICA A CGMB SI INFIINTAREA BIROULUI BUGET PMB IN CADRUL DIRECTIEI GENERALE ECONOMICE - DIRECTIA FINANCIAR CONTABILITATE, AFLATE IN STRUCTURA ORGANIZATORICA A APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERAL SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 9/2010 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 104/2010
HOTARARE nr. 182 din 13/09/2007
HOTARARE nr. 182 din 13/09/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea desfiintarii  Biroului contencios administrativ CGMB, din cadrul Directiei Asistenta Tehnica si Juridica a CGMB si infiintarea Biroului Buget PMB in cadrul Directiei Generale Economice - Directia Financiar Contabilitate, aflate in structura organizatorica  a aparatului de specialitate al Primarului General

           

             Avand in vedere expunerea de motive a  Primarului General si raportul de specialitate intocmit de Directia Managementul  Resurselor Umane;

            Vazand raportul Comisiei Economice, Buget, Finante si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul  Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            Tinand seama de prevederile HCGMB nr. 62/20.02.2007  privind  aprobarea organigramei aparatului de specialitate al Primarului General , ale HCGMB nr. 83/10.05.2007 privind aprobarea numarului de posturi, statului de functii si Regulamentului de organizare si functionare  ale aparatului de specialitate al Primarului General, precum si de avizul favorabil al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici ; 

            In aplicarea prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 53/ 2003 - Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, ale OG nr. 6/2007 privind unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pana la intrarea in vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale functionarilor publici, precum si cresterile salariale care se acorda functionarilor publici in anul 2007 si ale OG nr. 10/ 2007 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit OG 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si nr. III la Legea nr. 154/ 1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, aprobata prin Legea nr. 231/ 06.07.2007;

         In temeiul art. 36 alin.2 lit. „a” si alin. 3  lit. „b”  si art. 45 alin. 1 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art.1 Se aproba desfiintarea  Biroului contencios administrativ CGMB, din cadrul Directiei Asistenta Tehnica si Juridica a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

Art.2 Se aproba infiintarea Biroului Buget PMB in cadrul Directiei Generale Economice - Directia Financiar Contabilitate.

Art.3 Anexele nr. 6.1 si nr. 5.5 din Hotararea CGMB nr. 62/20.02.2007 se modifica, conform anexelor 1 si 2 din prezenta hotarare.

Art.4 Numarul total de posturi si structura acestora, aprobate prin Hotararea CGMB nr. 83/10.05.2007, raman neschimbate.

Art.5 Anexa 1a din Hotararea CGMB nr. 83/10.05.2007 se modifica conform anexei 3 din prezenta hotarare.

Art.6 Se aproba modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului General,   aprobat  prin  HCGMB 83/10.05.2007, in mod corespunzator prevederilor art. 1 si art. 2 din prezenta hotarare, conform anexei 4.

Art.7 Anexele 1, 2, 3 si 4 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.8  Orice prevedere contrara prezentei hotarari se abroga.

Art.9   Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 13.09.2007

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Valentin  Mircea

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

 

Bucuresti, 13.09.2007

Nr.182

 H.C.G.M.B. nr./ftrf(...din


Anexa nr. 6.1 Ia HCGMB nr. 62 din 20.02.2007

Anexa nr. 5.5 la HCGMB nr. 62 din 20.02.2007 ”DIRECȚIA FINANCIAR-CONTABIUTATE


<2


ANEXA NR. 4 la HCGMB NR.Prevederi

Acronim

/&J

c

Direcția Financiar-Contabilitate face parte din DIRECȚIA GENERALA ECONOMICĂ

Direcția FINANCIAR-CONTABILITATE este alcătuită din:

DFC

SERVICIUL C.F.P.

SCFP

s SERVICIUL CONTABILITATE

SCb

/SERVICIUL FINANCIAR CHELTUIELI CURENTE

SFCC

SERVICIUL FINANCIAR INVESTIȚII

SFI

BIROUL BUGET

BB

1 )

G^țîonarea asistenței financiare din împrumuturi externe rambursabile sau nerambursabile și a altor credite s§M î/irpumuturi similare, buget propriu, fondurile în afara bugetului local prin: Efectuarea controlului financiar preventiv propriu pentru cheltuieli. Efectuarea plăților pentru PMB și entitățile fără personalitate juridică (CGMB șpâ aflate în subordinea CGMB). Contabilizarea și întocmirea situațiilor financiare pentru întreaga activitate PMB și a entităților fără personalitate juridică (CGMB sau aflate în subordinea CGMB).

Procesele specifice și rolul jucat de direcție sunt prezentate în tabelul următor

Denumire Tip Proces

DFC    SCFP    SCb    SFCC    SFI    BB

1.1.1.3 Elaborare proiect buget anual si estimare buget pe 3 ani

E

E

1.1.2.1.1 Planificare anuala lucrări investiții pe teritoriul MB

E

1.1.3.3 Centralizare si transmitere cheltuieli de investiții

C

E

1.1.3.4 Centralizare si transmitere cheltuieli curente preconizate proprii

C

E

1.1.3.5 Elaborare proiect de buget pentru anul următor

E

E

1.1.4.1 Identificare, promovare si aprobare SFER (BEI, BERD)

E

E

1.1.4.4 Obținere si valorificare granturi

E

E

1.3.1.3 Raportare situații financiare centralizate CGMB

E

E i!

1.3.1.5 Rapoarte trimestriale, cumulate si anuale conturi venituri

C

E

E j/i?

1.3.2.3.1 CFP cheltuieli curente

C

E

c-:

1.3.2.3.2 CFP investiții

c

E

\v

1.3.2.3.3 CFP cheltuieli personal

c

E

1.3.2.3.5 CFP buget

c

E

1.4.1.1.1 Angajare-promovare personal PMB

E

E

^>4.1.2.4 Acordare premii lunare personal PMB

E

E

lT/,$$fc>2.B Eliberare adeverințe de salariu

E

1.4^KC Modificare, suspendare, incetare raporturi de serviciu-CM PMB

E

E

iȘJ.I.i&wrmarire implementare PFER

E

E

12?1.2.8 derulare investiții modernizare sistem prin proiecte DUP

E

E

’<2.3.3^/Xjrmarire (dpdv tehnic) si recepție lucrări contracte de igienizare

E

E

^.Ss^Licitatie concesionare teren

E

E

E

E

E -

\a$^/Evidenta si evaluare periodica furnizori

E

E

-3Î1.2.7 întocmire contract de achiziție publica

E

E

3.1.2.8 întocmire act aditional-nota de reziliere la contract achiziție publica

E

E

3.4.1 Organizare deplasări externe

E

E

E

3.4.2 Organizare vizite din străinătate

E

E

3.4.3 Organizare de evenimente

E

E

4.1.1.2 Contabilizare mijloace fixe si obiective din lista de investiții

C

E

4.1.1.3 Inventariere anuala mijloace fixe si obiecte de inventar PMB

E

4.1.1.4 Elaborare (refacere) convenții civile cu instituții colocatare

E

E

4.1.5 Transport - coordonare parc auto

E

4.2.1.1.1.1 Gestiune facturi achiziții (MF, Ol, mat, utilit, serv, subv)

E

E

E

E

E

4.2.1.1.1.3 înregistrare contabila cheltuieli (MF, Ol, mat, serv, utilit, subv)

C

E

E

4.2.1.1.1.4 Gestiune decont justificativ cu avans

C

E

E

E

4.2.1.1.1.5 Gestiune decont justificativ fara avans

c

E

E

E

4.2.1.1.1.6 Gestiune dosar eliberare avans lei din casierie

c

E

E

E

4.2.1.1.2 Urmărire derulare finanțare contract finanțare externa

E

E

E

E

4.2.1.1.3 Plata facturi externe

E

E

E

E

4.2.1.1.4 Gestiune deplasări interne

E

E

^42.1.14.1 Acordare avans pt deplasări interne

c

E

E

E

^Lâ^l .5.2 Acordare avans deplasări externe

c

E

E

E

-4.2’.lJSS.3 Decontare cheltuieli deplasare externa

E

E

E

E

^Xf^.AGestiune facturi PFEN

E

E

E

E

Sestiune facturi PFER

E

E

E

E

;A2.i.za<

îestiune dosar investiții

E

E

E

E

Finalizare dosar investitii-receptie preliminară

E

E

E

4./l<&^ Finalizare dosar investitii-receptie finala

E

E

E

*4'2.1.M' Plata salarii angajați PMB si protecție civila

E

E

E

E

4.2J)f3.2 Plata indemnizații consilieri si membri ATOP

E

E

E

E

-<5.1.3.3 Plata personal neclerical

E

E

E

E

4.2.1.4.1 Gestiune transfer către Agenția de dezvoltare Ilfov

E

E

E

E

4.2.1.4.2 Deschidere bugetara si intocmire OP pentru finanțare unit subordonate

E

4.2.1.5.1 Plata executări silite

E

E

E

E

4.2.1.5.2 Plăti taxe de timbru si alte cheltuieli judiciare

E

E

E

E

4.2.2.1.1 Alimentare de la buget (TVA)

E

4.2.2.1.2 Alimentare de la buget (impozite-venit)

E

4.2.2.2.1 Evidenta incasare taxe exec jocuri artificii / filmări pe dom public

E

4.2.2.2.2 Gestiune aplicare reducere cu 95% a taxei de concesiune

E

E

4.2.2.6.1.1 Tratare cereri de restituire sume incasate eronat

E

4.2.2.6.1.2 Urmărire incasare diferente de incasat

E

4.2.2.6.2 Verificare documente de incasare la casierie

C

E

4.2.3.3 Raportări către Administrația Financiara sect. 5 (Declarația 100)

c

E

E

4.2.3.5 Raportări către Institutul National de Statistica

c

E

E

E'<,c

4.2.3.6 Confirmare solduri conturi de venituri la ATCPMB (31.12)

c

E

4.2.4.2.1 Centralizare si pregătire informație privind modif-rectif de buget

E

Z/E r

4.2.4.3 Rectificare buget

E

htec

4.2.4.4 Modificare repartizare buget CGMB pe trimestre

E

E

,.4.2.4.5 Virare de credite bugetare

E

W

&.2.5.1 înregistrare extrase de cont de la Trezorerie

C

E

E

E

E

4 2.5.2 Verificare extrase de cont si corecții (Trezorerie-BancPost)

c

E

E

E

E

/4.2.6.1.1 Alimentare casa in lei

c

E

E

E

/4.2.6.1.2 Alimentare casa in valuta

c

E

E

4.2.6.2.1 Emitere dispoziție de incasare pentru casierie

E

E

E

E

4.2.6.2.2 Plăti si incasari

c

E

E

E


4.2.6.3 închidere casa

C

E

4.2.6.3.1 închidere casa

C

E

4.2.6.4 Depuneri din casa la Trezorerie

C

E

4.3.2.1 Monitorizare flux de documente (corespondenta)

E

E

1.1.3.6 Stabilire plan de conturi la nivel analitic

C

E

1.3.1.6 Tratare cereri de informație pentru raportare interna

E

E

E

4.2.2.5.2.2.1 Urmărire respectare clauze contractuale

E

E

E

E

4.2.2.5.2.2.2.1 Raportare borderou vanzari

E

4.2.2.5.2.2.4 Gestiune garanții contractuale

E

4.2.2.6.1 Urmărire incasare-virare venituri PMB prin struct. int. ale PMB & DITL

E

4.2.27.3 Operare situație creanțe si incasari

E

4.2.3.2 Emitere balanța de verificare

C

E

E

4.2.3.4 Raportare TVA lunar (Declarația 300)

C

E

3.2.3 Gestiune relații cu Consiliul Concurentei (subvenții) pentru PMB

E

4.2.2.5.2.27 Scoaterea din evidente a debitorilor și clienților care îndeplinesc condițiile de scoatere din evidență

c

generale cu participare selectivă în care direcția este implicată în calitate de executant sunt ntate în tabelul următor


Armonizare programe dezvoltare PMB cu organisme guv. si internaționale


electie oferte si negociere contract parteneriat public privat


.?$.2 Reprezentare PMB in intalniri pe teme de integrare europeana

-3^5.2.3 Elaborare comunicat de presa


4.2.6.2.1 Emitere dispoziție de incasare pentru casierie


w

w

DIRECȚIA ASISTENȚĂ TEHNICĂ Șl JURIDICĂ A C.G.M.B.


Informație

Subordonare

Structura:Prevederi

Acronim

Direcția Asistenta Tehnica si Juridica a CGMB este subordonată Secretarului General

Direcția Asistenta Tehnica si Juridica a CGMB este alcătuită din:

DATJ

BIROUL ASISTARE COMISII

BACm

BIROUL REDACTARE HOTARARI C.G.M.B.

BRH

SERVICIUL AVIZ LEGALITATE

SAL

SERVICIUL TRANSPARENTA DECIZIONALA

STD

DATJ asigura legătură intre autoritatea executiva (PMB) si autoritatea deliberativa (CGMB)

e Procesele specifice și rolul jucat de direcție; sunt prezentate în tabelul-următor


mire Tip Proces

DATJ BACm

BRH

SAL

STD

'ț.îțpf țregatire proiect HCGMB

E

E

E

2.2ță;lîedactare HCGMB

C

E

^.2*4 înregistrare si aviz legalitate proiecte HCGMB

C

E

E

/3.fi

întocmire note informare CGMB

c

E

4.?/$'2 Asistenta CGMB

c

E

E

E

E

24.2 Elaborare si aprobare DPG

E

4.2.1.3.2 întocmire fise prezenta consilieri

c

E

3.3.1.3 Publicare proiecte supuse dezbaterii publice

c

3.3.2.3 Tratare cereri și publicare informație de interes public, implicare cetățeni în procesul decizional (5442001, 52-2003)

c

E

Procese Procese generale cu participare selectivă în care direcția este implicată în calitate de executant sunt generale: prezentate în tabelul următor_________________


3.2.2.4 Dezv. si intretinere relații bilaterale cu parteneri internaționali


3.5.1.3 Audit privind calitatea informațiilor generate


3,5.2.5 Organizare interviu de presaAnexa nr.3 la H.C.G.M.B nr


nr.1a DIN H.C.G.M.B. nr.83/10.05.2003“

NR.

FUNCȚIA DE

FUNCȚIA DE

CLS/S

GRAD/TR PROF

TR

CRT.

CONDUCERE

EXECUȚIE

T

SAL


FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICA


1    PRIMAR GENERAL

2    VICEPRIMAR

3    VICEPRIMAR

CABINET PRIMAR GENERAL (DEMNITAR)


4

DIR. CABINET

S

5

ASIST. CABINET

S

6

ASIST. CABINET

S

7

ASIST. CABINET

S

8

CONS.PERSONAL

S

9

CONS.PERSONAL

S

10

CONS.PERSONAL

S

11

CONS.PERSONAL

S

CONS.PERSONAL

S

12

CONS.PERSONAL

S

13

CONS.PERSONAL

S

14

CONS.PERSONAL

S

15

CONS.PERSONAL

s

16

SECR PERSON

M

17

SECR PERSON

M

18

CURIER PERS

M

19

CURIER PERS

M

CABINET VICEPRIMAR 1

20

CONSILIER

1    SUPERIOR

21

CONSILIER

1    ASISTENT

22

INSPECTOR

1    SUPERIOR

CABINET VICEPRIMAR 2

23

CONSILIER

1

PRINCIPAL

24

REF. SPEC.

II

SUPERIOR

i a '


NR.

FUNCȚIA DE

FUNCȚIA DE

CLS/S

GRAD/TR PROF

TR

CRT.

CONDUCERE

EXECUȚIE

T

SAL


DIRECȚIA GENERALA OPERAȚIUNI


26

DIRECTOR GENERAL

EXPERT

I

SUPERIOR

DIRECȚIA MANAGEMENTUL CALITATII SI MEDIULUI

27

DIR. EXECUTIV

EXPERT

I

SUPERIOR

BIROUL AUDIT INTERN

28

SEF BIROU

EXPERT

I

SUPERIOR

29

EXPERT

I

SUPERIOR

30

EXPERT

I

SUPERIOR

31

EXPERT

I

SUPERIOR

32

EXPERT

I

ASISTENT

33

EXPERT

I

ASISTENT

34

EXPERT

I

PRINCIPAL

35

EXPERT

I

ASISTENT

36

EXPERT

I

ASISTENT

37

EXPERT

I

DEBUTANT

BIROUL DOCUMENTE CALITATE - MEDIU

38

SEF BIROU

EXPERT

I

SUPERIOR

39

EXPERT

I

PRINCIPAL

40

EXPERT

I

SUPERIOR

41

EXPERT

I

ASISTENT

42

EXPERT

I

ASISTENT

43

EXPERT

I

ASISTENT

44

INSP.SPEC.

S

1A

45

EXPERT

I

DEBUTANT

46

EXPERT

I

PRINCIPAL

47

EXPERT

I

ASISTENT

DIRECȚIA SISTEME INFORMATICE

48

DIR. EXECUTIV

EXPERT

I

SUPERIOR

DIR. EXECUTIV

EXPERT

I

SUPERIOR

SERVICIUL STRATEGIE SI REGLEMENTARE

49

SEF SERV.

EXPERT

I

SUPERIOR

50

EXPERT

I

SUPERIOR

51

REFERENT

III

SUPERIOR

52

EXPERT

I

SUPERIOR

53

EXPERT

I

SUPERIOR

54

EXPERT

I

PRINCIPAL

55

EXPERT

I

PRINCIPAL

56

REFERENT

III

ASISTENT

57

Pagina 2A

< :l
3

3NR.

FUNCȚIA DE

FUNCȚIA DE

CLS/S

GRAD/TR PROF

TR

CRT.

CONDUCERE

EXECUȚIE

T

SAL

SERVICIUL ADMINISTRARE INFRASTRUCTURA INFORMATICA

SERVICIUL MODELARE OPERAȚIONALA

69 SEF SERV.

EXPERT

I    SUPERIOR

1

70

EXPERT

I    SUPERIOR

2

71

EXPERT

I    ASISTENT

1

72

REFERENT

III    ASISTENT

3

73

EXPERT

I    SUPERIOR

74

EXPERT

I    PRINCIPAL

75

EXPERT

I    ASISTENT

76

EXPERT

I    DEBUTANT

SERVICIUL STATISTICA SI PROGNOZA

SERVICIUL COOPERARE INTERNAȚIONALA


86    SEF SERV.

SEF SERV.

87

88

89

90

91CONSILIER

I

SUPERIOR

CONSILIER

I

SUPERIOR

CONSILIER

I

PRINCIPAL

CONSILIER

I

PRINCIPAL

CONSILIER

I

ASISTENT

CONSILIER

I

DEBUTANT

CONSILIER

I

ASISTENT

CONSILIER

I

DEBUTANT

CONSILIER

I

DEBUTANT

CONSILIER

I

DEBUTANT

Pagina 377

SEF SERV.

EXPERT    1

SUPERIOR

1

78

EXPERT    1

SUPERIOR

79

EXPERT    1

SUPERIOR

2

80

EXPERT    1

SUPERIOR

81

EXPERT    1

PRINCIPAL

82

REFERENT    III

DEBUTANT

83

CONSILIER    1

ASISTENT

2

84

EXPERT    1

DEBUTANT

DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE

85

DIR. EXECUTIV

CONSILIER    1

SUPERIOR

1

NR.

FUNCȚIA DE

FUNCȚIA DE

CLS/S

rDAPi/TD DDAC

TR

CRT.

CONDUCERE

EXECUȚIE

T

kjrVAL»/11\ rrtvr

SAL

95    CONSILIER    I DEBUTANT

58 SEF SERV.

EXPERT

1    SUPERIOR

1

59

EXPERT

1    SUPERIOR

1

60

EXPERT

1    SUPERIOR

1

61

EXPERT

1    SUPERIOR

1

62

EXPERT

1    SUPERIOR

1

63

EXPERT

1    ASISTENT

3

64

EXPERT

1    ASISTENT

3

65

REFERENT

III    ASISTENT

3

66

EXPERT

1    DEBUTANT

67

EXPERT

1    PRINCIPAL

68

EXPERT

1    ASISTENT
96


CONSILIER


DEBUTANT


BIROUL ASISTENTA NEGOCIERI CONTRACTE SI ANALIZA DOCUMENTAȚIE EXTERNA

97 SEF BIROU

CONSILIER

I    SUPERIOR

1

98

CONSILIER

I

SUPERIOR

3

99

CONSILIER

I

ASISTENT

100

CONSILIER

I

PRINCIPAL

2

101

CONSILIER

I

DEBUTANT

102

CONSILIER

I

DEBUTANTCOMPARTIMENTUL ORGANIZARE EVENIMENTE INTERNATIONALE

103

CONSILIER

I    SUPERIOR

1

104

REF.SPEC.

II    SUPERIOR

2

105

CONSILIER

I    DEBUTANT

106

CONSILIER

I    ASISTENT

107

CONSILIER

I    DEBUTANT

DIRECȚIA INTEGRARE EUROPEANA

108

DIR. EXECUTIV

CONSILIER    I

SUPERIOR

1

SERVICIUL POLITICI SI PROGRAME DE DEZVOLTARE

109

SEF SERV.

CONSILIER

I

SUPERIOR

1

110

CONSILIER

I

ASISTENT

1

111

CONSILIER

I

ASISTENT

3

112

CONSILIER

I

ASISTENT

2

113

CONSILIER

I

ASISTENT

3

114

CONSILIER

I

ASISTENT

115

CONSILIER

I

SUPERIOR

1

116

CONSILIER

I

ASISTENT

117

CONSILIER

I

DEBUTANT

SERVICIUL ARMONIZARE PROGRAME

118 SEF SERV.

CONSILIER

I    SUPERIOR

1

119

CONSILIER

I    PRINCIPAL

2

120

CONSILIER

I    ASISTENT

2

121

CONSILIER

I    ASISTENT

3

122

CONSILIER

I    ASISTENT

2

123

CONSILIER

I    DEBUTANT

124

CONSILIER

I    DEBUTANT

125

CONSILIER

I    PRINCIPAL

126

CONSILIER

I    ASISTENTCOMPARTIMENTUL CONSULTARE SI COMUNICARE


REFERENT

CONSILIER

i > ‘ ■ I r—> 'cs .


III    SUPERIOR    1

I    PRINCIPAL

Pagina 4

NR.

CRT.

FUNCȚIA DE CONDUCERE

FUNCȚIA DE EXECUȚIE

CLS/S

T

GRAD/TR PROF

TR

SAL

129


130


CONSILIER

CONSILIER


I    ASISTENT    1

I    DEBUTANT


DIRECȚIA RELATI PUBLICE SI INFORMARE

131 DIR. EXECUTIV    CONSILIER    I SUPERIOR 1

A GHIȘEUL UNIC (CENTRUL DE INFORMARE SI DOCUMENTARE PENTRU RELAȚII CU CETĂȚENII)132 SEFSERV.

CONSILIER

1    SUPERIOR

133

CONSILIER

1    SUPERIOR

134

CONSILIER

1    SUPERIOR

135

CONSILIER

1    SUPERIOR

136

CONSILIER

1    SUPERIOR

137

CONSILIER

1    SUPERIOR

138

CONSILIER

1    SUPERIOR

139

CONSILIER

1    SUPERIOR

140

CONSILIER

1    PRINCIPAL

141

CONSILIER

1    ASISTENT

142

CONSILIER

1    ASISTENT

143

REF.SPEC.

II    SUPERIOR

144

REFERENT

III    SUPERIOR

145

CONSILIER

1    SUPERIOR

146

CONSILIER

1    SUPERIOR

147

CONSILIER

1    SUPERIOR

148

CONSILIER

1    SUPERIOR

149

CONSILIER

1    SUPERIOR

150

CONSILIER

1    SUPERIOR

151

CONSILIER

1    PRINCIPAL

152

CONSILIER

1    PRINCIPAL

153

CONSILIER

1    PRINCIPAL

154

REFERENT

III    SUPERIOR

155

CONSILIER

1    ASISTENT

156

CONSILIER

1    ASISTENT

157

CONSILIER

1    ASISTENT

158

CONSILIER

1    DEBUTANT

159

CONSILIER

1    DEBUTANT

160

CONSILIER

1    DEBUTANT

161

CONSILIER

1    DEBUTANT

162

CONSILIER

1    DEBUTANT

163

CONSILIER

1    DEBUTANT

164

CONSILIER

1    DEBUTANT

165

CONSILIER

1    DEBUTANT

166

CONSILIER

1    DEBUTANT

167

REFERENT

III    SUPERIOR

168

REFERENT

III    SUPERIOR

169

REFERENT

III    SUPERIOR

170

REFERENT

III    SUPERIOR

171

REFERENT

111    PRINCIPAL

172

REFERENT

III    PRINCIPAL

173

REFERENT

III    PRINCIPAL

REFERENT

III    PRINCIPAL

* •

Pagina 5


1

1

1

2

2

1

2

3

1

3

3

2

1
NR.

FUNCȚIA DE

FUNCȚIA DE

CLS/S

GRAD/TR PROF

TR

CRT.

CONDUCERE

EXECUȚIE

T

SAL

B SERVICIUL PENTRU RELAȚIA CU MASS-MEDIA

175 SEF SERV.

CONSILIER

I

SUPERIOR

1

176

CONSILIER

I

SUPERIOR

1

177

CONSILIER

I

SUPERIOR

3

178

CONSILIER

I

PRINCIPAL

1

179

REFERENT

III

SUPERIOR

1

180

CONSILIER

I

PRINCIPAL

1

181

CONSILIER

I

SUPERIOR

182

CONSILIER

I

SUPERIORC COMPARTIMENTUL DISPECERAT SI AUDIENTE

L. COMPARTIMENTUL DISPECERAT

183

REFERENT

III

SUPERIOR

1

184

REFERENT

III

PRINCIPAL

1

185

REFERENT

III

SUPERIOR

2

186

REFERENT

III

SUPERIOR

2

187

REFERENT

III

PRINCIPAL

1

188

REFERENT

III

SUPERIOR

189

REFERENT

III

SUPERIOR

190

REFERENT

III

SUPERIOR

COMPARTIMENTUL AUDIENTE

191

CONSILIER

I

SUPERIOR

3

192

CONSILIER

I

ASISTENT

1

193

CONSILIER

1

ASISTENT

1

194

REFERENT

III

PRINCIPAL

3

D COMPARTIMENTUL COMUNICARE

195

CONSILIER

1    SUPERIOR

1

196

CONSILIER

I    SUPERIOR

2

197

CONSILIER

1    SUPERIOR

2

198

CONSILIER

1    SUPERIOR

199

CONSILIER

1    SUPERIOR

200

CONSILIER

1    SUPERIOR


O/


î/


Pagina 6NR.

FUNCȚIA DE

FUNCȚIA DE

CLS/S

GRAD/TR PROF

TR

CRT.

CONDUCERE

EXECUȚIE

T

SAL

SERVICIUL PREGĂTIREA RESURSELOR UMANE SI MATERIALE PENTRU APARARE


204 SEF SERV.

INSP.SPEC.

S

1A

205

INSP.SPEC.

S

1A

206

INSP.SPEC.

S

1A

207

INSP.SPEC.

S

1A

208

REFERENT

M

IA


SERVICIUL ÎNZESTRARE MATERIALA209 SEF SERV.

INSP.SPEC.

S

1A

210

INSP.SPEC.

S

1A

211

INSP.SPEC.

S

1A

212

REFERENT

NI

1A

213

INSP.SPEC.

S

debutant


SERVICIUL PLANURI OPERATIVE SI PREGĂTIRE A FORMAȚIUNILOR DE PROTECȚIE CIVILA


214 SEF SERV.

INSP.SPEC.

S

1A

215

INSP.SPEC.

S

1A

216

REFERENT

M

1A

217

REFERENT

NI

1A

218

INSP.SPEC.

S

1A

219

REFERENT

M

IA


COMPARTIMENTUL PAZA OBIECTIVE DE PROTECȚIE CIVILA


220

REFERENT

M

221

PAZNIC

1

222

PAZNIC

1

223

PAZNIC

1

224

PAZNIC

1

225

PAZNIC

1

226

PAZNIC

1

227

PAZNIC

1

228

PAZNIC

1

229

PAZNIC

1

230

PAZNIC

1

231

PAZNIC

1

232

PAZNIC

1

233

PAZNIC

1

234

PAZNIC

1

235

PORTAR

1

236

PORTAR

1

237

PORTAR

1

238

PORTAR

1

239

PAZNIC

1

240

POMPIER

1


COMPARTIMENTUL DESERVIRE GENERALA


241

242


REFERENT

SSD    1A

MAGAZINER

M    1

V . 1,,^

- Pagina 7

i*. O '

NR.

FUNCȚIA DE

FUNCȚIA DE

CLS/S

GRAD/TR PROF

TR

CRT.

CONDUCERE

EXECUȚIE

T

SAL

243

MAGAZINER

M

1

244

MUNCITOR

1

lacat.mec.

245

MUNCITOR

1

lacat.mec.

246

MUNCITOR

6

lacatmec.

247

MUNCITOR

6

lacatmec.

248

MUNCITOR

3

lacatmec.

249

MUNCITOR

2

instalator

250

MUNCITOR

2

electrician

251

MUNCITOR

3

tamplar 1/2

252

CURIER

1

253

MUNCITOR

necalificat

254

MAGAZINER

M

1

255

MAGAZINER

M

2

256

MUNCITOR

1

lacatmec.DIRECȚIA GENERALA INFRASTRUCTURA SI SERVICII PUBLICE


A

A.1.

257

258

DIRECTOR GENERAL

DIR. GEN. ADI.

INSPECTOR

INSPECTOR

I

I

SUPERIOR

SUPERIOR

DIRECȚIA TRANSPORTURI, DRUMURI SI SISTEMATI2

259

DIR. EXECUTIV

INSPECTOR

I

SUPERIOR

260

DIR. EXEC. ADJ.

INSPECTOR

I

SUPERIOR

SERVICIUL STRATEGIE TRANSPORT URBAN SI REȚELE STRADALE

261

SEF SERV.

INSPECTOR

I

SUPERIOR

COMPARTIMENTUL IMPLEMENTARE PROIECTE INFRASTRUCTURA URBANA

262

INSPECTOR

SUPERIOR

263

INSPECTOR

SUPERIOR

264

INSPECTOR

SUPERIOR

265

INSPECTOR

ASISTENT

266

INSPECTOR

ASISTENT

267

INSPECTOR

SUPERIOR

268

INSPECTOR

SUPERIOR

269

INSPECTOR

SUPERIOR

270

INSPECTOR

SUPERIOR

271

INSPECTOR

SUPERIOR

272

INSPECTOR

SUPERIOR

273

INSPECTOR

SUPERIOR

274

INSPECTOR

PRINCIPAL

275

INSPECTOR

PRINCIPAL

276

INSPECTOR

PRINCIPAL

277

INSPECTOR

PRINCIPAL

278

INSPECTOR

PRINCIPAL

279

INSPECTOR

PRINCIPAL

280

INSPECTOR

PRINCIPAL

281

INSPECTOR

ASISTENT

INSPECTOR

ASISTENT

S r- .

Pagina 8NR.

FUNCȚIA DE

FUNCȚIA DE

CLS/S

GRAD/TR PROF

TR

CRT.

CONDUCERE

EXECUȚIE

T

SAL


283

284

285

286

287

288

289

290

INSPECTOR

INSPECTOR

INSPECTOR

INSPECTOR

INSPECTOR

INSPECTOR

INSPECTOR

INSPECTOR

I    ASISTENT

I    ASISTENT

I    ASISTENT

I    ASISTENT

I    DEBUTANT

I    DEBUTANT

I    DEBUTANT

I    DEBUTANT

A.2.

COMPARTIMENTUL MONITORIZARE STRĂZI

291

INSPECTOR

I    SUPERIOR

2

292

INSPECTOR

I    SUPERIOR

293

INSPECTOR

I    PRINCIPAL

A.3.

COMPARTIMENTUL TRANSPORT URBAN

294

INSPECTOR

I    SUPERIOR

1

294

INSPECTOR

I    ASISTENT

2

294

INSPECTOR

I    PRINCIPALA.4. COMPARITMENTUL ELABORARE SI EVIDENTA DOCUMENTAȚII PROIECTARE SI EXECUȚIE


297

INSPECTOR

I    SUPERIOR

1

298

INSPECTOR

I    SUPERIOR

2

299

INSPECTOR

I    ASISTENT

1

300

INSPECTOR

I    SUPERIOR

1

301

REF.SPEC.

II    ASISTENT

2

302

INSPECTOR

I    ASISTENT


A.5.


COMPARTIMENTUL RELAȚII CU CETĂȚENII


B

303

INSPECTOR

I

SUPERIOR

1

304

REFERENT

III

SUPERIOR

1

SERVICIUL SISTEMATIZAREA CIRCULAȚIEI SI AUTORIZARE TRANSPORT URBAN

305 SEF SERV.

INSPECTOR

I

SUPERIOR

1


B.1.


COMPARTIMENTUL AUTORIZARE TRANSPORT306

INSPECTOR

I    SUPERIOR

1

307

INSPECTOR

I    SUPERIOR

1

308

INSPECTOR

I    SUPERIOR

1

309

INSPECTOR

I    SUPERIOR

1

310

INSPECTOR

I    SUPERIOR

1

311

INSPECTOR

I    SUPERIOR

312

INSPECTOR

I    SUPERIOR

313

INSPECTOR

I    PRINCIPAL

314

INSPECTOR

I    ASISTENT

315“

INSPECTOR

I    ASISTENT

Pagina 9NR.

FUNCȚIA DE

FUNCȚIA DE

CLS/S

GRAD/TR PROF

TR

CRT.

CONDUCERE

EXECUȚIE

T

SAL

B.2. COMPARTIMENTUL SISTEMATIZAREA CIRCULAȚIEI SI IMPLEMENTARE PROIECTE

316

INSPECTOR

I    SUPERIOR

1

317

REFERENT

III    SUPERIOR

1

318

INSPECTOR

I    SUPERIOR

2

319

INSPECTOR

I    SUPERIOR

320

INSPECTOR

I    SUPERIOR

321

INSPECTOR

I    SUPERIOR

322

INSPECTOR

I    SUPERIOR

323

INSPECTOR

I    PRINCIPAL

324

INSPECTOR

I    PRINCIPAL

325

INSPECTOR

I    PRINCIPAL

326

INSPECTOR

I    PRINCIPAL

327

INSPECTOR

I    ASISTENT

328

INSPECTOR

I    ASISTENT

329

INSPECTOR

I    ASISTENT

330

INSPECTOR

I    ASISTENT

331

INSPECTOR

I    ASISTENT

332

INSPECTOR

I    DEBUTANT

333

INSPECTOR

I    DEBUTANT

334

INSPECTOR

I    DEBUTANT

335

INSPECTOR

I    DEBUTANTB.3. COMPARTIMENTUL TRAFIC SI PARCAJE, RELAȚII CU CETĂȚENII

336

INSPECTOR

I    SUPERIOR

1

337

REFERENT

III    SUPERIOR

2

338

INSPECTOR

I    ASISTENT

3

339

INSPECTOR

I    ASISTENT

3

340

INSPECTOR

l    SUPERIOR

341

INSPECTOR

I    PRINCIPAL

342

INSPECTOR

I    ASISTENT

C U.I.P. Privind infrastructura in București

D U.I.P. privind programul multisector al Municipiului București

DIRECȚIA COORDONARE REGLEMENTARE INFRASTRUCTURA


343 DIR. EXECUTIV


INSPECTOR


SUPERIOR


A SERVICIUL AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAȚII INFRASTRUCTURA


344 SEF SERV.INSPECTOR

I

SUPERIOR

INSPECTOR

I

SUPERIOR

INSPECTOR

I

SUPERIOR

INSPECTOR

I

SUPERIOR

INSPECTOR

I

SUPERIOR

■U..

Pagina 10NR.

ORT.

FUNCȚIA DE CONDUCERE

FUNCȚIA DE EXECUȚIE

CLS/S

T

GRAD/TR PROF

TR

SAL

349

INSPECTOR

I

SUPERIOR

1

350

INSPECTOR

I

ASISTENT

351

INSPECTOR

I

ASISTENT

3

352

INSPECTOR

I

SUPERIOR

353

INSPECTOR

I

DEBUTANT

C SERVICIUL COORDONARE REGLEMENTARE

362 SEF SERV.

INSPECTOR

I    SUPERIOR

1

363

INSPECTOR

I    SUPERIOR

1

364

INSPECTOR

I    SUPERIOR

1

365

INSPECTOR

I    SUPERIOR

1

366

INSPECTOR

I    SUPERIOR

1

367

INSPECTOR

I    SUPERIOR

1

368

INSPECTOR

I    SUPERIOR

3

369

INSPECTOR

I    PRINCIPAL

2

370

INSPECTOR

I    PRINCIPAL

2

371

INSPECTOR

I    PRINCIPAL

2

372

INSPECTOR

I    ASISTENT

3

373

REFERENT

III    SUPERIOR

1

374

REFERENT

III    SUPERIOR

2

375

INSPECTOR

I    PRINCIPAL

3

376

INSPECTOR

I    SUPERIOR

d U.I.P. privind înființarea rețelei metropolitane de fibra optica NETCITY

377

378


INSPECTOR

I    SUPERIOR

INSPECTOR

I    PRINCIPAL


B SERVICIUL SUPRAVEGHERE AVARII


354 SEF SERV.

INSPECTOR

I    SUPERIOR

1

355

INSPECTOR

I    SUPERIOR

1

356

INSPECTOR

I    SUPERIOR

2

357

INSPECTOR

I    SUPERIOR

2

358

INSPECTOR

I    ASISTENT

3

359

REFERENT

III    ASISTENT

360

INSPECTOR

I    SUPERIOR

361

INSPECTOR

I    ASISTENT

3D.1. Compartimentul organizare - comunicare

379

REFERENT

III

SUPERIOR

380

INSPECTOR

I

ASISTENT

381

INSPECTOR

I

ASISTENT


D.2. Compartimentul economic - juridic


382

EXPERT

I    ASISTENT

383

INSPECTOR

I    SUPERIOR

384

INSPECTOR

I    PRINCIPALcc manageme ' ;'

PFft'jRSLL-7-f Pagina 11
D.3.NR.

FUNCȚIA DE

FUNCȚIA DE

CLS/S

GRAD/TR PROF

TR

ORT.

CONDUCERE

EXECUȚIE

T

SAL


Compartimentul tehnic


385

INSPECTOR

I    ASISTENT

386

REFERENT

III    DEBUTANT

387

INSPECTOR

I    SUPERIOR

388

INSPECTOR

I    PRINCIPAL

389

INSPECTOR

I    ASISTENT

390

INSPECTOR

I    DEBUTANT


DIRECȚIA PROTECȚIA MEDIULUI SI EDUCAȚIE ECO-CIVICA


A

391

DIR. EXECUTIV

INSPECTOR

I

SUPERIOR

1

392

DIR. EXEC. ADJ.

INSPECTOR

I

SUPERIOR

1

SERVICIUL ANALIZA CALITĂȚII MEDIULUI

393

SEF SERV.

INSPECTOR

I

SUPERIOR

1

SEF SERV.

INSPECTOR

I

SUPERIOR

1

394

EXPERT

I

SUPERIOR

1

395

INSPECTOR

I

SUPERIOR

1

396

INSPECTOR

I

SUPERIOR

1

397

INSPECTOR

I

SUPERIOR

1

398

INSPECTOR

I

SUPERIOR

1

399

INSPECTOR

I

PRINCIPAL

400

REFERENT

III

SUPERIOR

1

401

REFERENT

III

SUPERIOR

1

402

REFERENT

III

SUPERIOR

1

403

INSP.SPEC.

S

1A

404

INSP.SPEC.

S

1A

405

INSPECTOR

I

SUPERIOR

406

INSPECTOR

I

DEBUTANT

407

CONSILIER

I

ASISTENT

1


SERVICIUL AVIZE SI COORDONARE ADMINISTRAȚII


408 SEF SERV.

INSPECTOR

I    SUPERIOR

1

409

INSPECTOR

I    SUPERIOR

1

410

INSPECTOR

1    SUPERIOR

1

411

INSPECTOR

1    SUPERIOR

1

412

INSPECTOR

1    SUPERIOR

1

413

INSPECTOR

1    PRINCIPAL

1

414

INSPECTOR

1    ASISTENT

415

REF.SPEC.

II    SUPERIOR

1


BIROUL EDUCAȚIE ECO-CIVICA


416    SEF BIROU

417

418

INSPECTOR

INSPECTOR

REFERENT

I

I

III

SUPERIOR

SUPERIOR

SUPERIOR

419

INSPECTOR

I

DEBUTANT

420

REFERENT

III

ASISTENT

421

INSP.SPEC.

S

1A


i fi x    Pagina 12
NR.

ORT.

FUNCȚIA DE CONDUCERE

FUNCȚIA DE EXECUȚIE

CLS/S

T

GRAD/TR PROF

TR

SAL

422

INSPECTOR

1

SUPERIOR

423

INSPECTOR

1

ASISTENT

COMPARTIMENTUL CERTIFICARE ECOLOGICA SI ECOETICHETARE

424

INSPECTOR

1

SUPERIOR

1

425

INSPECTOR

1

SUPERIOR

1

426

INSPECTOR

1

SUPERIOR

1

427

INSPECTOR

1

ASISTENT

2

428

INSPECTOR

1

PRINCIPAL

3

429

INSPECTOR

1

PRINCIPAL

2


F SERVICIUL MANAGEMENTUL ZGOMOTULUI URBAN


430 SEF SERV.

INSPECTOR

I    SUPERIOR

1

431

INSPECTOR

I    SUPERIOR

1

432

INSPECTOR

I    SUPERIOR

3

433

INSPECTOR

1    PRINCIPAL

3

434

INSPECTOR

1    SUPERIOR

435

INSPECTOR

1    PRINCIPAL

436

INSPECTOR

1    ASISTENT

437

INSPECTOR

1    DEBUTANT

G U.I.P. ISPA "Reabilitarea si modernizarea statiei de epurare a mun. București"

438 SEF BIROU

INSPECTOR    I

SUPERIOR    1

Compartimentul management economic si financiar

439

INSP.SPEC.    S

1A

440

INSPECTOR    I

SUPERIOR

441

INSPECTOR    I

ASISTENT

G.2. Compartimentul administrativ

442

INSPECTOR

1

SUPERIOR

2

443

INSPECTOR

1

SUPERIOR

1

444

INSPECTOR

1

SUPERIOR

1

445

INSP.SPEC.

S

1A

446

INSP.SPEC.

S

1A

447

INSPECTOR

1

PRINCIPAL


G.3. Compartimentul management tehnic448

INSPECTOR

I

SUPERIOR    1

449

INSPECTOR

I

DEBUTANT

450

INSPECTOR

I

PRINCIPAL

451

INSPECTOR

I

PRINCIPAL

452

INSPECTOR

I

ASISTENT

-455—

.Uf...

INSPECTOR

I    SUPERIOR

4 / ^Pagina 13NR.

FUNCȚIA DE

FUNCȚIA DE

CLS/S

GRAD/TR PROF

TR

CRT.

CONDUCERE

EXECUȚIE

T

SAL


Compartiment suport logistic


454

INSPECTOR

I

SUPERIOR

455

INSPECTOR

I

SUPERIOR

456

INSPECTOR

I

SUPERIOR

457

INSPECTOR

I

SUPERIOR

458

INSP.SPEC.

S

1A

459

CONS.JUR.

S

1A

460

REFERENT

SSD

1A

461

INSPECTOR

I

SUPERIOR

462

INSPECTOR

I

PRINCIPALDIRECȚIA UTILITATI PUBLICE


463

DIR. EXECUTIV

DIRECTOR

INSPECTOR

INSP.SPEC.

I

S

SUPERIOR

1A

464

DIR. EXEC. ADJ.

INSPECTOR

I

SUPERIOR

465

DIR. EXEC. ADJ.

INSPECTOR

I

SUPERIOR


1

1

1

1


UNITATEA PENTRU MONITORIZAREA SERVICIILOR COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE

SERVICIUL URMĂRIRE DERULARE CONTRACTE INVESTIȚII APA, CANAL, LACURI, TOALETE ECOLOGICE


466 SEF SERV.

INSPECTOR

I    SUPERIOR

467

INSPECTOR

I    SUPERIOR

468

INSPECTOR

I    SUPERIOR

469

INSPECTOR

I    SUPERIOR

470

INSPECTOR

I    SUPERIOR

471

INSPECTOR

I    SUPERIOR

472

INSPECTOR

I    SUPERIOR

473

INSPECTOR

I    SUPERIOR

474

REF.SPEC.

II    SUPERIOR

475

REFERENT

III    SUPERIOR

476

REFERENT

III    ASISTENT

477

REFERENT

III    ASISTENT

478

INSPECTOR

I    SUPERIOR

479

INSPECTOR

I    PRINCIPAL

480

INSPECTOR

I    ASISTENT

481

INSPECTOR

I    ASISTENT

482

INSPECTOR

I    ASISTENT

483

INSPECTOR

I    DEBUTANT


1

1

1

1

2

2

2

3

1

2

2

1


SERVICIUL URMĂRIRE DERULARE CONTRACTE INVESTIȚII TERMOFICARE


484 SEF SERV.

INSPECTOR

I    SUPERIOR

485

INSPECTOR

I    SUPERIOR

486

INSPECTOR

I    SUPERIOR

487

INSPECTOR

l    ASISTENT

488

INSPECTOR

I    SUPERIOR

-------'

INSPECTOR

I    SUPERIOR

./£) — Pag'na,7141NR.

FUNCȚIA DE

FUNCȚIA DE

CLS/S

GRAD/TR PROF

TR

CRT.

CONDUCERE

EXECUȚIE

T

SAL

490

INSPECTOR

I

PRINCIPAL

491

INSPECTOR

I

PRINCIPAL

492

INSPECTOR

I

ASISTENT

493

INSPECTOR

I

ASISTENT


SERVICIUL MANAGEMENTUL DEȘEURILOR, SALUBRITATE, ILUMINAT PUBLIC


494 SEF SERV.

INSPECTOR

1    SUPERIOR

1

495

INSPECTOR

1    SUPERIOR

496

INSPECTOR

1    SUPERIOR

1

497

INSPECTOR

1    SUPERIOR

1

498

INSPECTOR

1    SUPERIOR

1

499

INSPECTOR

1    SUPERIOR

500

INSPECTOR

1    SUPERIOR

2

501

INSPECTOR

1    ASISTENT

1

502

INSPECTOR

1    ASISTENT

3

503

REFERENT

III    SUPERIOR

2

504

REFERENT

III    SUPERIOR

2

505

REFERENT

III    PRINCIPAL

1

506

INSPECTOR

1    SUPERIOR

507

INSPECTOR

1    SUPERIOR

508

INSPECTOR

1    PRINCIPAL

509

INSPECTOR

1    ASISTENT

510

INSPECTOR

1    DEBUTANT

511

REFERENT

III    SUPERIORU.I.P. imbunatatirea infrastructurii pentru dezvoltarea socio-economica a zonei suburbane din nordul Bucurestiului


DIRECȚIA GENERALA DE DEZVOLTARE, INVESTIȚII SI PLANIFICARE URBANA


512

DIRECTOR GENERAL

EXPERT

I

SUPERIOR

513

DIR. GEN. ADJ.

EXPERT

I

SUPERIOR


COMPARTIMENT

COORDONARE

514

EXPERT

l

PRINCIPAL

515

REFERENT

III

ASISTENT


DIRECȚIA URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI


516    ARH. SEF    ARHITECT

517    ARH. SEF ADJUNCT    ARHITECT


SUPERIOR

SUPERIOR


SERVICIUL DE URBANISM

518 SEF SERV.

EXPERT

I    SUPERIOR

519

EXPERT

I    SUPERIOR

520

EXPERT

I    SUPERIOR

521

EXPERT

1    PRINCIPAL

522

REF.SPEC.

II    SUPERIOR

523

REFERENT

III    SUPERIOR

524

-------

REFERENT

EXPERT

III    SUPERIOR

1    SUPERIOR
NR.

FUNCȚIA DE

FUNCȚIA DE

CLS/S

TR

CRT.

CONDUCERE

EXECUȚIE

T

SAL

526

EXPERT

1

PRINCIPAL

527

EXPERT

1

PRINCIPAL

528

EXPERT

I

ASISTENT

529

EXPERT

I

ASISTENT


SERVICIUL DE AUTORIZARE


530 SEF SERV.

EXPERT

I    SUPERIOR

1

531

EXPERT

I    SUPERIOR

1

532

EXPERT

I    SUPERIOR

1

533

EXPERT

I    SUPERIOR

1

534

EXPERT

I    PRINCIPAL

1

535

EXPERT

I    SUPERIOR

2

536

EXPERT

I    SUPERIOR

1

537

REF.SPEC.

II    SUPERIOR

1

538

REFERENT

III    SUPERIOR

1

539

EXPERT

I    SUPERIOR

1

540

EXPERT

I    PRINCIPAL

3

541

REFERENT

III    PRINCIPAL

1

542

EXPERT

I    PRINCIPAL

543

EXPERT

I    ASISTENT


COMPARTIMENTUL ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA


544

EXPERT

1    SUPERIOR

1

545

EXPERT

1    SUPERIOR

1

546

REFERENT

III    SUPERIOR

1

547

EXPERT

1    SUPERIOR

548

EXPERT

1    PRINCIPAL

549

EXPERT

1    ASISTENT


DIRECȚIA ADMINISTRARE PATRIMONIU


550

DIR. EXECUTIV

EXPERT

I

SUPERIOR

1

551

DIR. EXEC. ADJ.

EXPERT

I

SUPERIOR

1

SERVICIUL PATRIMONIU

552

SEF SERV.

EXPERT

I

SUPERIOR

1

553

EXPERT

1

ASISTENT

554

EXPERT

1

SUPERIOR

3

555

EXPERT

I

SUPERIOR

3

556

EXPERT

I

SUPERIOR

557

EXPERT

I

SUPERIOR

558

EXPERT

1

PRINCIPAL

2

559

EXPERT

I

PRINCIPAL

560

EXPERT

I

PRINCIPAL

561

EXPERT

I

PRINCIPAL

562

EXPERT

I

PRINCIPAL

563

CONSILIER

1

ASISTENT

3

564

EXPERT

I

ASISTENT

3

565

REFERNT

III

SUPERIOR

1


\ Pagina 16
NR.

FUNCȚIA DE

FUNCȚIA DE

CLS/S

GRAD/TR PROF

TR

CRT.

CONDUCERE

EXECUȚIE

T

SAL


566

REFERNT

III

SUPERIOR

1

BIROUL EXPROPRIERI

567 SEF BIROU

EXPERT

I

SUPERIOR

1

568

EXPERT

I

SUPERIOR

1

569

REF.SPEC.

II

SUPERIOR

1

570

EXPERT

I

PRINCIPAL

571

EXPERT

I

PRINCIPAL

572

EXPERT

I

ASISTENT

573

EXPERT

I

ASISTENT

574

REFERENT

III

DEBUTANTBIROUL CONCESIONARI SI VANZARI LEGEA 85 (SAD)

575 SEF BIROU

EXPERT

I    SUPERIOR

1

576

EXPERT

I    ASISTENT

3

577

EXPERT

1    PRINCIPAL

1

578

EXPERT

1    PRINCIPAL

1

579

EXPERT

1    SUPERIOR

1

580

EXPERT

1    SUPERIOR

581

- EXPERT

1    SUPERIOR

582

EXPERT

1    SUPERIOR

583

EXPERT

1    SUPERIOR

584

EXPERT

1    DEBUTANT

585

EXPERT

1    DEBUTANT

BIROUL ADMINISTRARE SPATII

586    SEF BIROU

587

588

EXPERT

EXPERT

REFERENT

I

I

III

SUPERIOR

ASISTENT

SUPERIOR

1

3

1

589

REFERENT

III

SUPERIOR

1

590

REFERENT

III

SUPERIOR

1

591

DACTILOGRAF

M

1

592

EXPERT

I

SUPERIOR

593

EXPERT

I

PRINCIPAL

594

EXPERT

I

PRINCIPAL

DIRECȚIA EVIDENTA IMOBILIARA SI CADASTRALA

595

DIR. EXECUTIV

EXPERT

I    SUPERIOR

1

596

DIR. EXEC. ADJ.

EXPERT

I    SUPERIOR

1SERVICIUL EVIDENTA PROPRIETĂȚI


I    SUPERIOR    1

I    SUPERIOR    1

I    SUPERIOR    1

I    SUPERIOR    1

ț _ Pagina 17

NR.

CRT.

FUNCȚIA DE CONDUCERE

FUNCȚIA DE EXECUȚIE

CLS/S

T

GRAD/TR PROF

TR

SAL

601

EXPERT    I

SUPERIOR

1

602

EXPERT    I

PRINCIPAL

1

603

EXPERT    I

ASISTENT

1

604

EXPERT    I

ASISTENT

1

605

EXPERT    I

DEBUTANT

606

EXPERT    I

ASISTENT

3

607

REF.SPEC.    II

SUPERIOR

1

608

REFERENT    III

SUPERIOR

1

609

REFERENT    III

PRINCIPAL

1

610

EXPERT    I

SUPERIOR

611

REF.SPEC.    II

SUPERIOR

612

EXPERT    I

PRINCIPAL

613

REFERENT    III

SUPERIOR

614

REFERENT    III

SUPERIOR

3

615

REFERENT    III

SUPERIOR

3

616

REFERENT    III

PRINCIPALSERVICIUL CADASTRU

617 SEFSERV.

EXPERT

I    SUPERIOR

1

618

EXPERT

I

SUPERIOR

1

619

EXPERT

I

SUPERIOR

1

620

EXPERT

I

SUPERIOR

1

621

EXPERT

I

SUPERIOR

1

622

EXPERT

I

SUPERIOR

1

623

EXPERT

1

SUPERIOR

1

624

EXPERT

1

SUPERIOR

1

625

EXPERT

1

SUPERIOR

2

626

EXPERT

1

SUPERIOR

3

627

EXPERT

1

ASISTENT

2

628

REF. SPEC.

II

ASISTENT

1

629

REF. SPEC.

II

ASISTENT

3

630

REFERENT

III

SUPERIOR

1

631

REFERENT

III

SUPERIOR

1

632

REFERENT

III

SUPERIOR

1

633

REFERENT

III

SUPERIOR

3

634

REFERENT

III

SUPERIOR

3

635

REFERENT

III

SUPERIOR

636

EXPERT

I

DEBUTANT

SERVICIUL NOMENCLATURA URBANA

637 SEF SERV.

EXPERT

I

SUPERIOR

1

638

EXPERT

I

SUPERIOR

1

639

EXPERT

I

SUPERIOR

1

640

EXPERT

I

SUPERIOR

1

641

EXPERT

I

SUPERIOR

3

642

EXPERT

I

PRINCIPAL

1

643

EXPERT

1

PRINCIPAL

3

644

EXPERT

1

ASISTENT

1

645

EXPERT

1

ASISTENT

1


646

647


EXPERT

EXPERT


I    ASISTENT


I    ASISTENT

Pagina 18

NR.

CRT.

FUNCȚIA DE CONDUCERE

FUNCȚIA DE EXECUȚIE

CLS/S

T

GRAD/TR PROF

TR

SAL

648

REFERENT

III

SUPERIOR

2

649

REFERENT

III

SUPERIOR

1

650

REFERENT

III

PRINCIPAL

651

EXPERT

I

PRINCIPAL

652

REFERENT

III

SUPERIOR

3

653

EXPERT

I

DEBUTANT

654

EXPERT

I

DEBUTANT

655

REFERENT

III

DEBUTANTDIRECȚIA INVESTIȚII

656

DIR. EXECUTIV

EXPERT

I    SUPERIOR

1

657

DIR. EXEC. ADJ.

EXPERT

I    SUPERIOR

1

SERVICIUL PROGRAMARE, PREGĂTIRE SI RECEPȚIE DOCUMENTAȚII TEHNICE SI LUCRĂRI DE INVESTIȚII

658 SEF SERV.

EXPERT

I    SUPERIOR

1

659

EXPERT

I    SUPERIOR

1

660

EXPERT

I    SUPERIOR

1

661

REFERENT

III    SUPERIOR

1

662

REF.SPEC.

II    SUPERIOR

1

663

REFERENT

III    SUPERIOR

2

664

EXPERT

I    SUPERIOR

665

EXPERT

I    PRINCIPAL

666

EXPERT

I    PRINCIPAL

667

EXPERT

I    ASISTENT

668

EXPERT

I    ASISTENT

669

EXPERT

I    DEBUTANT

COMPARTIMENTUL RECEPȚIE SI CARTE TEHNICA CONSTRUCȚII

670

EXPERT

I    SUPERIOR

1

671

EXPERT

I    SUPERIOR

3

672

EXPERT

I    SUPERIOR

COMPARTIMENTUL URMĂRIREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII, INSTALAȚII SI UTILITATI IN ANSAMBLURI DE LOCUINȚE

673

EXPERT

I    SUPERIOR

674

EXPERT

I

SUPERIOR

INSP.SPEC.

S

1A

675

EXPERT

I

SUPERIOR

676

EXPERT

I

SUPERIOR

677

EXPERT

I

SUPERIOR

678

EXPERT

I

ASISTENT

679

REF.SPEC.

II

SUPERIOR

680

EXPERT

I

PRINCIPAL

681

EXPERT

I

SUPERIOR

682

EXPERT

I

PRINCIPAL

683_

EXPERT

I

PRINCIPAL


Pagina 19

i    1NR.

CRT.

FUNCȚIA DE CONDUCERE

FUNCȚIA DE EXECUȚIE

CLS/S

T

GRAD/TR PROF

TR

SAL

684

EXPERT

1

ASISTENT

685

EXPERT

1

ASISTENT

686

EXPERT

1

DEBUTANT

C COMPARTIMENTUL VERIFICARE DECONTĂRI LUCRĂRI DE INVESTIȚII

687

EXPERT

I    SUPERIOR

1

688

EXPERT

I    PRINCIPAL

3

689

REF.SPEC.

II    SUPERIOR

1

690

REF.SPEC.

II    SUPERIOR

1

691

EXPERT

I    SUPERIOR

692

EXPERT

I    PRINCIPAL

693

EXPERT

I    ASISTENT

694

EXPERT

I    DEBUTANTSERVICIUL CONSOLIDĂRI

695 SEF SERV.

EXPERT

I

SUPERIOR

2

696

EXPERT

1

SUPERIOR

1

697

EXPERT

1

SUPERIOR

1

698

EXPERT

I

ASISTENT

3

699

REFERENT

III

SUPERIOR

2

700

REFERENT

III

SUPERIOR

2

701

REFERENT

III

SUPERIOR

2

702

REFERENT

III

SUPERIOR

2

703

EXPERT

1

SUPERIOR

704

EXPERT

1

PRINCIPAL

705

EXPERT

1

ASISTENT

706

EXPERT

1

DEBUTANT

E BIROUL PARTENERIAT PUBLIC PRIVAT

707 SEF BIROU

EXPERT

I    SUPERIOR

1

708

EXPERT

1    SUPERIOR

3

709

EXPERT

1    SUPERIOR

3

710

EXPERT

1    SUPERIOR

711

EXPERT

1    PRINCIPAL

712

EXPERT

1    PRINCIPAL

713

EXPERT

1    ASISTENT

714

EXPERT

1    ASISTENT

715

EXPERT

1    DEBUTANT

DIRECȚIA INVATAMANT

716 DIR. EXECUTIV    CONSILIER


I SUPERIOR


A SERVICIUL INVATAMANT, SANATATE, SPORT


717

718


SEF SERV.


CONSILIER

CONSILIER


Z12-


,    CONSILIER

y L,


I    SUPERIOR

I    SUPERIOR

I    SUPERIOR

Pagina 20C.1.


C.2.


C.3.


C.4.
NR. FUNCȚIA DE CRT. CONDUCERE


FUNCȚIA DE EXECUȚIE


CLS/S

T


GRAD/TR PROF


TR

SAL


B

720

CONSILIER

I    SUPERIOR

1

721

CONSILIER

I    ASISTENT

3

722

CONSILIER

I    SUPERIOR

723

CONSILIER

I    SUPERIOR

724

CONSILIER

I    PRINCIPAL

725

CONSILIER

I    ASISTENT

726

CONSILIER

I    DEBUTANT

727

REF. SPEC.

II    SUPERIOR

728

REFERENT

III    SUPERIOR

COMPARTIMENTUL ANALIZA,

PLANIFICARE, DEZVOLTARE

729

CONSILIER

I    SUPERIOR

2

730

REFERENT

III    SUPERIOR

1

731

CONSILIER

I    DEBUTANT

732

CONSILIER

I    SUPERIOR

733

CONSILIER

I    ASISTENT

734

REFERENT

III    SUPERIOR


U.I.P. privind reabilitarea infrastructurii educaționale in București


735

CONSILIER

I    SUPERIOR

1

736

CONSILIER

l    SUPERIOR

1

Unitatea de control a studiilor de fezabilitate, verificare si validare a proiectului

737

CONSILIER

I    SUPERIOR

2

738

CONSILIER

I    SUPERIOR

1

739

CONSILIER

I    ASISTENT

1

740

CONSILIER

I    PRINCIPAL


Unitatea de supraveghere.de verificare si validare a activitatii proiect manager,


741

CONSILIER

1    SUPERIOR

1

742

CONSILIER

1    SUPERIOR

1

743

CONSILIER

1    SUPERIOR

1

744

CONSILIER

1    SUPERIOR

1

745

CONSILIER

1    SUPERIOR

1

746

CONSILIER

1    SUPERIOR

1

747

CONSILIER

1    ASISTENT

748

CONSILIER

1    ASISTENT


Unitatea de obținere autorizații, planificare, urmărire contracte dotări


749

REFERENT

II

PRINCIPAL

3

750

CONSILIER

I

ASISTENT

1

751

REF.SPEC.

II

PRINCIPAL

752

CONSILIER

I

PRINCIPAL


Unitatea de control costuri


753

CONSILIER

I    SUPERIOR

1

7M

CONSILIER

1    PRINCIPAL

1

tf'or..__

Pagina 21control lucrări de reabilitare

NR.

CRT.

FUNCȚIA DE CONDUCERE

FUNCȚIA DE EXECUȚIE

CLS/S

T

GRADZTR PROF

TR

SAL

755

CONSILIER

1

ASISTENT

DIRECȚIA CULTURA

756

DIR. EXECUTIV

CONSILIER

1

SUPERIOR

1


SERVICIUL EVALUARE, PROGRAME, STRATEGII CULTURALE INSTITUȚII DE CULTURA


757 SEF SERV.

CONSILIER

1    SUPERIOR

1

758

CONSILIER

1    SUPERIOR

1

759

CONSILIER

1    ASISTENT

2

760

REFERENT

III    SUPERIOR

1

761

REFERENT

III    SUPERIOR

2

762

CONSILIER

1    DEBUTANT

763

CONSILIER

1    ASISTENT

764

CONSILIER

1    SUPERIOR

765

CONSILIER

1    DEBUTANT

766

CONSILIER

1    PRINCIPAL

767

CONSILIER

1    PRINCIPAL

768

CONSILIER

1    ASISTENT

769

CONSILIER

1    ASISTENT

770

CONSILIER

1    DEBUTANT

771

CONSILIER

1    DEBUTANTCOMPARTIMENTUL PARTENERIAT CULTURAL PERSOANE FIZICE SI JURIDICE


772

CONSILIER

I    ASISTENT

2

773

INSPECTOR

I    ASISTENT

3

774

CONSILIER

I    DEBUTANT

775

CONSILIER

I    ASISTENT

776

CONSILIER

I    DEBUTANT

777

CONSILIER

I    PRINCIPAL


COMPARTIMENTUL CULTE

778    CONSILIER

779    CONSILIER


PRINCIPAL

DEBUTANT


DIRECȚIA DEZVOLTARE TURISM


780 DIRECTOR

INSP. SPEC.

S

IA

781

INSP. SPEC.

S

IA

782

INSP. SPEC.

S

IA

783

INSP. SPEC.

S

A

784

INSP. SPEC.

S

DEB.

785

INSP. SPEC.

S

IA

786

INSP. SPEC.

S

IA

787

INSP. SPEC.

S

IA

788

INSP. SPEC.

S

IA

789

------

INSP. SPEC.

INSP. SPEC.

S

S

IA

IANR.

CRT.

FUNCȚIA DE CONDUCERE

FUNCȚIA DE EXECUȚIE

CLS/S

T

GRAD/TR PROF

TR

SAL

791

INSP. SPEC.

S

IA

792

INSP. SPEC.

s

IA

793

INSP. SPEC.

s

IA

794

REFERENT

M

3

795

REFERENT

M

1A


DIRECȚIA GENERALA ECONOMICA


796

DIRECTOR GENERAL

EXPERT

I

SUPERIOR

1

DIRECȚIA BUGET

797

DIR. EXECUTIV

EXPERT

I

SUPERIOR

1

SERVICIUL ELABORARE SI EXECUȚIE BUGET

798

SEF SERV.

EXPERT

I

SUPERIOR

1

799

EXPERT

I

SUPERIOR

1

800

EXPERT

I

SUPERIOR

1

801

EXPERT

I

PRINCIPAL

1

802

EXPERT

1

PRINCIPAL

3

803

EXPERT

1

ASISTENT

1

804

EXPERT

1

SUPERIOR

805

EXPERT

1

SUPERIOR

806

EXPERT

1

SUPERIOR

807

EXPERT

1

PRINCIPAL

808

EXPERT

1

ASISTENT

809

EXPERT

1

ASISTENT

810

EXPERT

1

ASISTENTA.1.    COMPARTIMENTUL ANALIZA FUNDAMENTARE VENITURI


811

812

813


EXPERT

EXPERT

EXPERT


I    SUPERIOR

I    PRINCIPAL

I    DEBUTANT


B BIROUL RAPORTARE EXECUȚIE BUGET


814 SEF BIROU

EXPERT

I    SUPERIOR

1

815

EXPERT

I    ASISTENT

1

816

REFERENT

III    SUPERIOR

817

EXPERT

I    SUPERIOR

818

EXPERT

I    SUPERIOR

819

EXPERT

I    DEBUTANT


DIRECȚIA VENITURIEXPERT

EXPERT

£> / i i/\ c


Pagina 23NR.

FUNCȚIA DE

FUNCȚIA DE

CLS/S

GRAD/TR PROF

TR

CRT.

CONDUCERE

EXECUȚIE

T

SAL


SERVICIUL URMĂRIRE CREANȚE


822    SEF SERV.

823

824

825

826

827

828


EXPERT

EXPERT

EXPERT

EXPERT

EXPERT

REFERENT

REFERENT


SUPERIOR

SUPERIOR

SUPERIOR

SUPERIOR

PRINCIPAL

SUPERIOR

SUPERIOR


829

REFERENT

III

SUPERIOR

1

830

REFERENT

III

SUPERIOR

2

831

EXPERT

I

SUPERIOR

3

832

EXPERT

I

SUPERIOR

833

EXPERT

I

SUPERIOR

834

EXPERT

I

SUPERIOR

835

EXPERT

I

SUPERIOR

836

EXPERT

I

PRINCIPAL

3

837

EXPERT

I

PRINCIPAL

838

EXPERT

I

PRINCIPAL

839

EXPERT

I

DEBUTANT

840

REFERENT

III

DEBUTANT

SERVIICUL URMĂRIRE ALTE VENITURI

841

SEF SERV.

EXPERT

1

SUPERIOR

1

842

EXPERT

1

SUPERIOR

1

843

EXPERT

1

SUPERIOR

1

844

EXPERT

1

SUPERIOR

1

845

EXPERT

1

SUPERIOR

1

846

EXPERT

1

ASISTENT

1

847

EXPERT

1

DEBUTANT

848

REFERENT

III

SUPERIOR

1

849

EXPERT

1

ASISTENT

3

850

EXPERT

I

SUPERIOR

851

EXPERT

I

DEBUTANT

SERVICIUL EXECUTARE SILITA

852

SEF SERV.

EXPERT

I

SUPERIOR

1

853

EXPERT

1

PRINCIPAL

1

854

REFERENT

III

PRINCIPAL

3

855

EXPERT

I

SUPERIOR

856

EXPERT

1

SUPERIOR

2

857

EXPERT

I

SUPERIOR

858

EXPERT

I

SUPERIOR

859

EXPERT

I

PRINCIPAL

860

EXPERT

I

ASISTENT

861

CONS.JUR.

I

SUPERIOR

862

CONS.JUR.

I

SUPERIOR

863

CONS.JUR.

I

SUPERIOR

864

CONS.JUR.

I

PRINCIPAL

L/LJINO. JUf\.

L

5

a s 11 / r>>. K.

'Ca —    >7 i

p

agina 24
1/

DIRECT,A_

II£ manager1'1"' !

'j

BESURSEiOP•? *


NR.

FUNCȚIA DE

FUNCȚIA DE

CLS/S

GRAD/TR PROF

TR

CRT.

CONDUCERE

EXECUȚIE

T

SAL

866

CONS.JUR.

I

ASISTENT

2

867

REFERENT

III

SUPERIOR

3

SERVICIUL URMĂRIRE CONTRACTE CONSOLIDĂRI

875 SEF SERV.

EXPERT

I

SUPERIOR

1

876

EXPERT

I

SUPERIOR

877

EXPERT

I

ASISTENT

1

878

EXPERT

I

SUPERIOR

879

EXPERT

I

PRINCIPAL

880

EXPERT

I

PRINCIPAL

881

EXPERT

I

DEBUTANT

882

REFERENT

III

DEBUTANT

BIROUL REGULARIZĂRI TAXE AUTORIZARE

883 SEF BIROU

EXPERT

I

SUPERIOR

1

884

EXPERT

1

SUPERIOR

2

885

EXPERT

I

SUPERIOR

886

EXPERT

I

PRINCIPAL

887

EXPERT

I

DEBUTANT

888

REFERENT

III

DEBUTANT

DIRECȚIA DE ACHIZIȚII, CONCESIONARI, CONTRACTE

BIROUL ANALIZA ECONOMICA

868 SEF BIROU

EXPERT

I    SUPERIOR

1

869

EXPERT

I    SUPERIOR

2

870

EXPERT

I    ASISTENT

3

871

EXPERT

I    SUPERIOR

3

872

EXPERT

I    ASISTENT

2

873

EXPERT

I    SUPERIOR

874

REFERENT

III    SUPERIOR

3
889

DIR. EXECUTIV

EXPERT

I

SUPERIOR

1

SERVICIUL URMĂRIRE CONTRACTE

890

SEF SERV.

EXPERT

I

SUPERIOR

1

891

EXPERT

I

SUPERIOR

1

892

EXPERT

I

SUPERIOR

1

893

EXPERT

I

SUPERIOR

1

894

EXPERT

I

SUPERIOR

2

895

EXPERT

I

PRINCIPAL

1

896

EXPERT

I

ASISTENT

3

897

REFERENT

III

SUPERIOR

2

-898-

REFERENT

NI

1A


ina 25
NR.

CRT.

FUNCȚIA DE CONDUCERE

FUNCȚIA DE EXECUȚIE

CLS/S

T

GRAD/TR PROF

TR

SAL

899

INSP.SPEC.

S

1A

900

EXPERT

I

SUPERIOR

901

EXPERT

I

PRINCIPAL

902

REFERENT

III

DEBUTANT

903

EXPERT

l

DEBUTANT

904

EXPERT

I

DEBUTANT


SERVICIUL DE ACHIZIȚII PUBLICE


905 SEF SERV.

EXPERT

I    SUPERIOR

1

906

EXPERT

I    SUPERIOR

1

907

EXPERT

I    SUPERIOR

3

908

EXPERT

I    PRINCIPAL

1

909

EXPERT

I    PRINCIPAL

1

910

EXPERT

I    PRINCIPAL

1

911

EXPERT

I    PRINCIPAL

3

912

EXPERT

I    PRINCIPAL

3

913

EXPERT

I    ASISTENT

3

914

REFERENT

III    SUPERIOR

1

915

REFERENT

III    SUPERIOR

2

916

REFERENT

III    ASISTENT

1

917

EXPERT

I    SUPERIOR

918

EXPERT

I    SUPERIOR

919

EXPERT

I    SUPERIOR

920

EXPERT

I    SUPERIOR

921

EXPERT

I    SUPERIOR

922

EXPERT

I    PRINCIPAL

923

EXPERT

1    ASISTENT

924

EXPERT

1    PRINCIPAL

925

REFERENT

III    DEBUTANT

926

EXPERT

1    DEBUTANT

927

EXPERT

1    ASISTENT

928

EXPERT

1    DEBUTANT

929

EXPERT

1    DEBUTANT


DIRECȚIA MANAGEMENTUL CREDITELOR EXTERNE


930 DIR. EXECUTIV


EXPERT


I SUPERIOR


SERVICIUL CREDITE EXTERNE CU FINANȚARE RAMBURSABILA


931 SEF SERV.

EXPERT

I    SUPERIOR

1

932

EXPERT

I    SUPERIOR

933

EXPERT

I    SUPERIOR

1

934

EXPERT

I    ASISTENT

1

935

EXPERT

I    ASISTENT

1

936

EXPERT

I    ASISTENT

3

937

EXPERT

I    DEBUTANT

938

EXPERT

I    DEBUTANT

939

EXPERT

I    DEBUTANT

940

EXPERT

I    DEBUTANT


/ s/â-


r-,


Pagina 26

NR.

FUNCȚIA DE

FUNCȚIA DE

CLS/S

GRAD/TR PROF

TR

CRT.

CONDUCERE

EXECUȚIE

T

SAL


SERVICIUL CREDITE EXTERNE CU FINANȚARE NERAMBURSABILA


941 SEF SERV.

EXPERT

I    SUPERIOR

1

942

EXPERT

I    SUPERIOR

1

943

EXPERT

I    SUPERIOR

2

944

EXPERT

I    ASISTENT

945

EXPERT

I    DEBUTANT

946

EXPERT

I    SUPERIOR

947

EXPERT

1    SUPERIOR

948

EXPERT

1    SUPERIOR

949

EXPERT

1    PRINCIPAL

950

EXPERT

1    PRINCIPAL

951

EXPERT

1    PRINCIPAL

952

EXPERT

1    ASISTENT

953

EXPERT

1    ASISTENT

954

EXPERT

1    ASISTENT

955

EXPERT

1    ASISTENT

956

EXPERT

1    DEBUTANT

957

EXPERT

1    DEBUTANT

958

REFERENT

III    PRINCIPALCOMPARTIMENTUL IMBUNATAT1REA CAPAC1TATII FINANCIARE


959

EXPERT

I    SUPERIOR

960

EXPERT

I    SUPERIOR

961

EXPERT

I    PRINCIPAL

962

EXPERT

I    PRINCIPAL

963

EXPERT

I    DEBUTANT


DIRECȚIA FINANCIAR CONTABILITATE


964

DIR. EXECUTIV

EXPERT

I

SUPERIOR

1

965

DIR. EXEC. ADJ.

EXPERT

I

SUPERIOR

1

SERVICIUL FINANCIAR CHELTUIELI CURENTE

966

SEF SERV.

EXPERT

1

SUPERIOR

1

967

EXPERT

I

SUPERIOR

1

968

EXPERT

I

SUPERIOR

2

969

EXPERT

1

SUPERIOR

1

970

EXPERT

1

PRINCIPAL

2

971

EXPERT

1

ASISTENT

1

972

EXPERT

1

ASISTENT

1

973

EXPERT

1

ASISTENT

1

974

INSP. SPEC

S

4

975

REFERENT

III

SUPERIOR

1

976

REFERENT

III

ASISTENT

1

977

CASIER

M

1

978

CASIER

M

1

979

CASIER '

M

1

980

EXPERT

1

SUPERIOR

ii t! i O. Vt? ; ;?2Î-' /


^Pagina 27NR.

CRT.

FUNCȚIA DE CONDUCERE

FUNCȚIA DE EXECUȚIE

CLS/S

T

GRAD/TR PROF

TR

SAL

981

EXPERT

I

SUPERIOR

982

REFERENT

III

SUPERIOR

1

983

CASIER

M

1

984

CASIER

M

1

985

CASIER

M

1


BIROU BUGET P.M.B.986 SEF BIROU

EXPERT

I

SUPERIOR

987

EXPERT

I

SUPERIOR

988

INSP.SPECIALITATE    S

IA

989

EXPERT

I

SUPERIOR

990

EXPERT

I

SUPERIOR

991

EXPERT

I

SUPERIOR

SERVICIUL FINANCIAR INVESTIȚII

992 SEF SERV.

EXPERT

I

SUPERIOR

1

993

EXPERT

I

SUPERIOR

1

994

EXPERT

I

SUPERIOR

1

995

EXPERT

I

SUPERIOR

2

996

EXPERT

I

ASISTENT

1

997

EXPERT

I

ASISTENT

1

998

EXPERT

I

ASISTENT

1

999

EXPERT

I

ASISTENT

1000

EXPERT

I

DEBUTANT

1001

EXPERT

I

DEBUTANT

1002

REFERENT

III

SUPERIOR

1

1003

REFERENT

III

SUPERIOR

1

1004

REFERENT

M

1A

1005

EXPERT

I

SUPERIOR

1006

EXPERT

I

SUPERIOR

1007

EXPERT

I

PRINCIPAL

3

1008

EXPERT

I

ASISTENT

1009

EXPERT

I

ASISTENT

1010

EXPERT

I

ASISTENT

1011

EXPERT

I

DEBUTANT

1012

REFERENT

III

SUPERIOR

1013

EXPERT

I

SUPERIOR

SERVICIUL CONTABILITATE

1014 SEF SERV.

EXPERT

I

SUPERIOR

1

1015

EXPERT

I

SUPERIOR

1

1016

EXPERT

I

SUPERIOR

1017

EXPERT

I

PRINCIPAL

3

1018

EXPERT

I

PRINCIPAL

1019

EXPERT

I

PRINCIPAL

1

1020

EXPERT

I

ASISTENT

1021

REFERENT

III

PRINCIPAL

1

1022

REFERENT

III

SUPERIOR

1

1023

REFERENT

III

SUPERIOR

1

1024

REFERENT

III

SUPERIOR

1

j J ? a t <T. «T-i

/ f    "7

jy    Pagina28
NR.

FUNCȚIA DE

FUNCȚIA DE

CLS/S

COAnrTD DD/TC

TR

CRT.

CONDUCERE

EXECUȚIE

T

UK/aU/ l r\ rr\Ur

SAL


1025

REFERENT

III    SUPERIOR

1

1026

REFERENT

III    SUPERIOR

2

1027

REFERENT

III    SUPERIOR

2

1028

REFERENT

III    SUPERIOR

3

1029

REFERENT

III    SUPERIOR

3

1030

REFERENT

III    PRINCIPAL

3

1031

EXPERT

I    SUPERIOR

1032

REFERENT

III    SUPERIOR

3

1033

EXPERT

I    SUPERIOR

3

1034

EXPERT

I    SUPERIOR

1035

EXPERT

I    SUPERIOR

1036

EXPERT

I    SUPERIOR

1037

EXPERT

I    SUPERIOR

1038

EXPERT

I    SUPERIOR

1039

REFERENT

III    SUPERIOR

3SERVICIUL C.F.P.

1040 SEFSERV.

EXPERT

I

SUPERIOR

1

1041

EXPERT

I

SUPERIOR

1

1042

EXPERT

I

SUPERIOR

1

1043

EXPERT

I

SUPERIOR

2

1044

REFERENT

M

IA

1045

REFERENT

III

SUPERIOR

1046

EXPERT

I

SUPERIOR

1047

EXPERT

I

SUPERIOR

1048

EXPERT

I

SUPERIOR

1049

EXPERT

I

SUPERIOR

1050

EXPERT

I

PRINCIPAL

1051

EXPERT

I

PRINCIPAL

1052

REFERENT

III

SUPERIOR

1053

EXPERT

I

ASISTENT

1054

EXPERT

I

ASISTENT

1055

EXPERT

I

ASISTENT

1056

EXPERT

I

DEBUTANT

DIRECȚIA ADMINISTRATIV TRANSPORT

1057 DIRECTOR


INSP.SPEC.


S    1A


A SERVICIUL ADMINISTRATIV1058    SEFSERV.

1059

1060 1061 1062


INSP.SPEC.

MAGAZINER

MAGAZINER

MAGAZINER

REFERENT

REFERENT

REFERENT


kt.Pagina 29A.l.

NR.

FUNCȚIA DE

FUNCȚIA DE

CLS/S

CRT.

CONDUCERE

EXECUȚIE

T

GRADZTR

MUNCITORI SI PERSONAL DE DESERVIRE

1065

MUNCITOR

3

electrician

1066

MUNCITOR

3

electrician

1067

MUNCITOR

1

electrician

1068

MUNCITOR

1

electrician

1069

MUNCITOR

3

electronist

1070

MUNCITOR

1

electronist

1071

MUNCITOR

3

fochist

1072

MUNCITOR

3

fochist

1073

MUNCITOR

3

fochist

1074

MUNCITOR

3

fochist

1075

MUNCITOR

3

fochist

1076

MUNCITOR

3

fochist

1077

MUNCITOR

3

fochist

1078

MUNCITOR

3

fochist

1079

MUNCITOR

3

fochist

1080

MUNCITOR

1

fochist

1081

MUNCITOR

1

fochist

1082

MUNCITOR

1

fochist

1083

MUNCITOR

1

fochist

1084

MUNCITOR

3

fochist

1085

MUNCITOR

1

fochist

1086

MUNCITOR

1

fochist

1087

MUNCITOR

1

fochist

1088

MUNCITOR

5

fochist

1089

MUNCITOR

3

instalator

1090

MUNCITOR

3

lacatmec.

1091

MUNCITOR

3

lacat.mec.

1092

MUNCITOR

1

lacatmec.

1093

MUNCITOR

3

op.xerox

1094

MUNCITOR

3

op.xerox

1095

MUNCITOR

1

op.xerox

1096

MUNCITOR

1

op.xerox

1097

MUNCITOR

3

tamplar

1098

MUNCITOR

1

tamplar

1099

MUNCITOR

necalificat

1100

MUNCITOR

3

telefonist

1101

MUNCITOR

3

telefonist

1102

MUNCITOR

3

telefonist

1103

BUFETIER

1

1104

BUFETIER

1

SERVICIUL TRANSPORT, PAZA, B.D.S.

1105

SEF SERV.

REFERENT

M

1A

1106

INSP.SPEC.

S

4

1107

REFERENT

M

1A

1108

REFERENT

M

1A

1109

REFERENT

M

IA

1110

REFERENT

M

4


MUNCITORI SI PERSONAL DE DESERVIRE

. •>    _    Pagina 30


TR

SAL


NR.

FUNCȚIA DE

FUNCȚIA DE

CLS/S

GRAD/TR PROF

TR

CRT.

CONDUCERE

EXECUȚIE

T

SAL


1111

MUNCITOR

3

mec. auto

1112

CURIER

1

1113

CURIER

1

1114

CURIER

1

1115

CURIER

1

1116

PORTAR

1

1117

PORTAR

1

1118

ȘOFER

1119

ȘOFER

1120

ȘOFER

1121

ȘOFER

1122

ȘOFER

1123

ȘOFER

1124

ȘOFER

1125

ȘOFER

1126

ȘOFER

1127

ȘOFER

1128

ȘOFER

1129

ȘOFER

1130

ȘOFER

1131

ȘOFER

1132

ȘOFER

1133

ȘOFER

1134

ȘOFER

1135

ȘOFER

1136

ȘOFER

1137

ȘOFER

1138

ȘOFER

1139

ȘOFER

1140

ȘOFER

1141

ȘOFER

1142

ȘOFER

1143

ȘOFER

SERVICIUL TEHNIC

1144 SEFSERV.

INSP.SPEC.

S

1A

1145

1NSP.SPEC.

S

1

1146

INSP.SPEC.

s

4

1147

INSP.SPEC.

s

4

1148

REFERENT

M

1A


COMPARTIMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENTA


1149

INSP.SPEC.

S

IA

1150

INSP.SPEC.

S

2

1151

REFERENT

M

IA

1152

REFERENT

M

IA

1153

REFERENT

M

3

MUNCITORI SI PERSONAL DE DESERVIREPagina 31NR.

FUNCȚIA DE

FUNCȚIA DE

CLS/S

GRAD/TR PROF

TR

CRT.

CONDUCERE

EXECUȚIE

T

SAL


1154

POMPIER

1

1155

POMPIER

1

1156

POMPIER

1

1157

POMPIER

1

1158

POMPIER

1

1159

POMPIER

1

1160

POMPIER

1

1161

POMPIER

1

1162

POMPIER

1

1163

POMPIER

1

1164

POMPIER

1

1165

POMPIER

1

1166

POMPIER

1

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


1167 SECRETAR GENERAL


CABINET SECRETAR1168

CONSILIER

I

PRINCIPAL

1169

REFERENT

III

SUPERIOR

1170

REFERENT

III

SUPERIOR

1171

CONSILIER

I

PRINCIPAL

DIRECȚIA ASISTENTA TEHNICA SI JURIDICA A C.G.B

1172

DIR. EXECUTIV

CONSILIER

I

SUPERIOR

SERVIICUL TRANSPARENTA DECIZIONALA

1173

SEF SERV.

CONS.JUR.

I

SUPERIOR

1174

CONS.JUR.

I

PRINCIPAL

1175

CONS.JUR.

1

ASISTENT

1176

REFERENT

III

SUPERIOR

1177

CONSILIER

I

SUPERIOR

1178

CONSILIER

1

ASISTENT

1179

CONS.JUR.

1

PRINCIPAL

1180

CONS.JUR.

1

SUPERIOR

1181

CONSILIER

1

DEBUTANT

SERVICIUL AVIZ LEGALITATE

1182

SEF SERV.

CONSILIER

I

SUPERIOR

1183

CONSILIER

1

PRINCIPAL

1184

CONS.JUR.

1

ASISTENT

1185

CONS.JUR.

1

ASISTENT

1186

CONS.JUR.

1

SUPERIOR

1187

CONS.JUR.

1

PRINCIPAL

1188

CONS.JUR.

1

ASISTENT

1189

CONSILIER

1

DEBUTANT1


I G<G


Pagina 32

NR.

FUNCȚIA DE

FUNCȚIA DE

CLS/S

GRAD/TR PROF

TR

CRT.

CONDUCERE

EXECUȚIE

T

SAL

BIROUL ASISTARE COMISII

1190 SEF BIROU

CONSILIER

I

SUPERIOR

1

1191

CONSILIER

1

SUPERIOR

1

1192

REFERENT

III

SUPERIOR

1193

CONSILIER

1

ASISTENT

1194

CONS.JUR.

1

ASISTENT

2

1195

CONSILIER

1

SUPERIOR

1196

CONSILIER

1

ASISTENT


BIROUL REDACTARE HOTARARI C.G.B.M.

1197    SEF BIROU

1198

1199

CONSILIER

CONSILIER

REFERENT

I

I

III

SUPERIOR

PRINCIPAL

SUPERIOR

1

1

1

1200

REFERENT

III

SUPERIOR

1

1201

CONSILIER

I

SUPERIOR

1202

CONSILIER

I

SUPERIOR

1203

REFERENT

III

PRINCIPALDIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA

1204 DIR. EXECUTIV    CONSILIER    I SUPERIOR 1

SERVICIUL EVIDENTA URMĂRIRE ACTE ADMINISTRATIVE

1205 SEF SERV.

CONSILIER

I    SUPERIOR

1

1206

CONSILIER

I    SUPERIOR

1

1207

REFERENT

III    SUPERIOR

1

1208

REFERENT

III    SUPERIOR

1

1209

REFERENT

III    SUPERIOR

1

1210

REFERENT

III    SUPERIOR

1

1211

REF.SPEC.

II    SUPERIOR

2

1212

REFERENT

III    SUPERIOR

1213

REFERENT

III    SUPERIOR

SERVICIUL ARHIVA ACTE ADMINISTRATIVE1214 SEF SERV.

CONSILIER

I    SUPERIOR

1

1215

REFERENT

III    SUPERIOR

1

1216

REFERENT

III    SUPERIOR

1

1217

REFERENT

III    SUPERIOR

1

1218

REFERENT

III    SUPERIOR

1

1219

REFERENT

III    SUPERIOR

2

1220

REFERENT

III    ASISTENT

1

1221

REFERENT

III    ASISTENT

2

1222

REFERENT

III    SUPERIORPagina 33• \ x 9.^ - r-’? \5'

-F


NR.

FUNCȚIA DE

FUNCȚIA DE

CLS/S

GRAD/TR PROF

TR

CRT.

CONDUCERE

EXECUȚIE

T

SAL


DIRECȚIA AUDIT PUBLIC INTERN


1223 DIR. EXECUTIV

AUDITOR

I    SUPERIOR

1

DIR. EXECUTIV

AUDITOR

I    SUPERIOR

1

SERVICIUL AUDIT PUBLIC INTERN PENTRU APARATUL PROPRIU

1224 SEFSERV.

AUDITOR

I    SUPERIOR

1

1225

AUDITOR

I    PRINCIPAL

1

1226

AUDITOR

I    SUPERIOR

1

1227

AUDITOR

I    SUPERIOR

3

1228

AUDITOR

I    SUPERIOR

1229

AUDITOR

I    SUPERIOR

1230

AUDITOR

I    SUPERIOR

1231

AUDITOR

I    PRINCIPAL

1232

AUDITOR

I    PRINCIPAL

1233

AUDITOR

I    PRINCIPAL

1234

AUDITOR

I    ASISTENT

1235

AUDITOR

I    ASISTENT

1236

AUDITOR

I    ASISTENTSERVICIUL AUDIT INTERN PENTRU UNITĂȚILE SUBORDONATE C.G.M.B.


1237 SEFSERV.

AUDITOR

SEF SERV.

AUDITOR

1238

AUDITOR

1239

AUDITOR

1240

AUDITOR

1241

AUDITOR

1242

AUDITOR

1243

AUDITOR

1244

AUDITOR

1245

AUDITOR

1246

AUDITOR

1247

AUDITOR

1248

AUDITOR

1249

AUDITOR

1250

AUDITOR

1251

AUDITOR

1252

AUDITOR


SUPERIOR    1

SUPERIOR    1

SUPERIOR    2

PRINCIPAL

SUPERIOR    2

SUPERIOR    2

SUPERIOR

SUPERIOR

SUPERIOR

SUPERIOR

PRINCIPAL

PRINCIPAL

PRINCIPAL

PRINCIPAL

ASISTENT

ASISTENT


COMPARTIMENTUL DE MONITORIZARE SI METODOLOGIE


1253

AUDITOR

I

1254

AUDITOR

1

1255

REFERENT

III

1256

CONSJUR.

I


Pagina 34NR.

CRT.

FUNCȚIA DE CONDUCERE

FUNCȚIA DE EXECUȚIE

CLS/S

T

GRAD/TR PROF

TR

SAL

DIRECȚIA MANAGEMENTUL RESU

RSELOR UMANE

1257

DIR. EXECUTIV

EXPERT    I

SUPERIOR

1

SERVICIUL ORGANIZARE, SANATATEA SI SECURITATEA MUNCII

1258

SEF SERV.

EXPERT    I

SUPERIOR

1

1259

EXPERT    I

SUPERIOR

1

1260

INSPECTOR    I

SUPERIOR

2

1261

EXPERT    I

PRINCIPAL

3

1262

EXPERT    I

PRINCIPAL

3

1263

REFERENT    III

SUPERIOR

1

1264

EXPERT    I

SUPERIOR

1265

REFERENT    I

SUPERIOR

SERVICIUL EVIDENTA PERSONAL

1266

SEF SERV.

EXPERT    I

SUPERIOR

1

1267

EXPERT    I

SUPERIOR

1

1268

EXPERT    I

SUPERIOR

1

1269

REFERENT    III

SUPERIOR

1

1270

REFERENT    III

SUPERIOR

1

1271

INSPECTOR    I

SUPERIOR

1

1272

EXPERT    I

PRINCIPAL

1273

REFERENT    III

SUPERIOR

1

1274

REFERENT    III

SUPERIOR

1

SERVICIUL ORGANIZARE SERVICII SI INSTITUȚII PUBLICE IN SUBORDINEA C.G.M

1275

SEF SERV.

EXPERT    I

SUPERIOR

1

1276

EXPERT    I

SUPERIOR

1

1277

EXPERT    I

SUPERIOR

2

1278

EXPERT    I

ASISTENT

3

1279

REF.SPEC.    II

SUPERIOR

1

1280

REFERENT    III

SUPERIOR

1281

INSP.SPEC.

s

IA

1282

EXPERT    I

ASISTENT

1283

EXPERT    I

PRINCIPAL

DIRECȚIA JURIDIC

, CONTENCIOS SI LEGISLAȚIE

1284

DIR. EXECUTIV

CONS. JUR.    I

SUPERIOR

1

1285

DIR. EXEC. ADJ.

CONS. JUR.    I

SUPERIOR

1286

DIR. EXEC. ADJ.

CONS. JUR.    I

SUPERIOR

1

1287

DIR. EXEC. ADJ.

CONS. JUR.    I

SUPERIOR

SERVICIUL LEGISLAȚIE

1288

SEF SERV.

CONS. JUR.    I

SUPERIOR

1

1289

CONS.JUR.    I

SUPERIOR

1

^1290

CONS.JUR.    I

PRINCIPAL

1

1291

CONS.JUR.    I

ASISTENT

2

Y~-=


NR.

FUNCȚIA DE

FUNCȚIA DE

CLSZS

GRAD/TR PROF

TR

ORT.

CONDUCERE

EXECUȚIE

T

SAL


1292

1293

1294

CONS.JUR.

REFERENT

CONS.JUR.

1

III

I

ASISTENT

SUPERIOR

DEBUTANT

2

3

1295

CONS.JUR.

1

DEBUTANT

1296

CONS.JUR.

1

SUPERIOR

1297

CONS.JUR.

1

PRINCIPAL

1298

CONS.JUR.

1

PRINCIPAL

1299

CONS.JUR.

1

ASISTENT

1300

REFERENT

III

ASISTENT

1301

REFERENT

III

ASISTENT


BIROUL SOLUȚIONARE PET1TII SI LEGEA NR. 112/1995
1302    SEF BIROU

1303

CONS.JUR.

REFERENT

I

III

SUPERIOR

PRINCIPAL

1

1

1304

INSP.SPEC.

S

1A

1305

CONS.JUR.

1

DEBUTANT

1306

CONS.JUR.

1

DEBUTANT

1307

REFERENT

III

SUPERIOR

SERVICIUL ANALIZA DOSARE SI EMITERE AVIZE LEGEA NR.

10/2001

1308 SEF SERV.

CONS. JUR.

1

SUPERIOR

1

1309

REF.SPEC.

II

SUPERIOR

3

1310

CONS.JUR.

1

SUPERIOR

2

1311

REFERENT

III

SUPERIOR

1

1312

CONS.JUR.

1

PRINCIPAL

1

1313

CONS.JUR.

1

PRINCIPAL

1

1314

CONS.JUR.

1

PRINCIPAL

1

1315

CONS.JUR.

1

PRINCIPAL

1

1316

CONS.JUR.

I

SUPERIOR

3

1317

CONS.JUR.

1

ASISTENT

1

1318

CONS.JUR.

1

SUPERIOR

3

1319

CONS.JUR.

1

ASISTENT

3

1320

CONS.JUR.

1

ASISTENT

3

1321

CONS.JUR.

1

PRINCIPAL

1

1322

CONS.JUR.

1

ASISTENT

3

1323

CONS.JUR.

1

ASISTENT

3

1324

CONS.JUR.

1

DEBUTANT

1325

CONS.JUR.

1

DEBUTANT

1326

CONS.JUR.

1

ASISTENT

3

1327

REF.SPEC.

II

SUPERIOR

3

1328

CONS.JUR.

1

ASISTENT

3

1329

CONS.JUR.

1

ASISTENT

3

1330

REFERENT

III

SUPERIOR

3

1331

CONS.JUR.

1

ASISTENT

2

1332

CONS.JUR.

1

DEBUTANT

1333

REFERENT

III

ASISTENT

3

1334

REFERENT

III

PRINCIPAL

2

1335

REFERENT

III

PRINCIPAL

2

1336

REFERENT

III

PRINCIPAL

- 1337

REFERENT

III

SUPERIOR

1338

CONS.JUR.

ÎP.V..O-_

1    ASISTENT

Pagina 36NR.

FUNCȚIA DE

FUNCȚIA DE

CLS/S

GRAD/TR PROF

TR

CRT.

CONDUCERE

EXECUȚIE

T

SAL1339

REFERENT

III    PRINCIPAL

1340

CONS.JUR.

1    ASISTENT

1341

CONS.JUR.

1    SUPERIOR

1342

REFERENT

III    SUPERIOR

1343

REFERENT

III    ASISTENT

SERVICIUL ANALIZA CONTESTAT!! SI EVIDENTA DISPOZIȚII LEGEA NR. 10/2001

1344 SEFSERV.

CONS. JUR.

1    SUPERIOR

1

1345

CONS.JUR.

1    SUPERIOR

2

1346

CONS.JUR.

1    PRINCIPAL

2

1347

CONS.JUR.

1    PRINCIPAL

1

1348

INSPECTOR

1    PRINCIPAL

1

1349

REFERENT

III    PRINCIPAL

1

1350

CONS.JUR.

1    SUPERIOR

2

1351

CONS.JUR.

1    PRINCIPAL

3

1352

CONS.JUR.

1    PRINCIPAL

3

1353

CONS.JUR.

1    ASISTENT

3

1354

CONS.JUR.

1    ASISTENT

3

1355

CONS.JUR.

1    ASISTENT

3

1356

CONS.JUR.

1    ASISTENT

3

1357

CONS.JUR.

1    ASISTENT

3

1358

CONS.JUR.

1    ASISTENT

3

1359

REFERENT

III    PRINCIPAL

1

1360

REFERENT

III    ASISTENT

3

1361

REFERENT

III    ASISTENT

3

1362

REFERENT

III    ASISTENT

3

1363

CONS.JUR.

1    ASISTENT

1364

CONS.JUR.

1    ASISTENT

1365

CONS.JUR.

1    DEBUTANT

1366

CONS.JUR.

1    ASISTENT

1367

CONS.JUR.

1    PRINCIPAL

1368

CONS.JUR.

1    DEBUTANT

1369

REFERENT

III    ASISTENT

SERVICIUL INSTANȚE CIVILE SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

1370 SEFSERV.

CONS. JUR.

1    SUPERIOR

1

1371

CONS.JUR.

1    SUPERIOR

1

1372

CONS.JUR.

1    SUPERIOR

3

1373

CONS.JUR.

1    SUPERIOR

1

1374

REFERENT

III    SUPERIOR

1

1375

CONS.JUR.

1    SUPERIOR

3

1376

CONSILIER

1    PRINCIPAL

3

1377

CONS.JUR.

1    SUPERIOR

3

1378

CONS.JUR.

1    PRINCIPAL

1379

CONS.JUR.

1    PRINCIPAL

1

1380

CONS.JUR.

1    ASISTENT

2

1381

CONS.JUR.

1    ASISTENT

3

1382

CONS.JUR.

1    DEBUTANTCONS.JUR.

CONS.JUR.

CONS.JUR.


(Uh


DEBUTANT

PRINCIPAL

PRINCIPAL

Pagina 376-'NR.

ORT.

FUNCȚIA DE CONDUCERE

FUNCȚIA DE EXECUȚIE

CLS/S

T

GRAD/TR PROF

TR

SAL

1386

CONS.JUR.    I

PRINCIPAL

1

1387

CONS.JUR.    I

PRINCIPAL

3

1388

CONS.JUR.    I

ASISTENT

3

1389

REFERENT

III

SUPERIOR

1

1390

CONS.JUR.    I

SUPERIOR

3

1391

CONS.JUR.    I

SUPERIOR

3

1392

CONS.JUR.    I

DEBUTANT

1393

CONS.JUR.    I

DEBUTANT

1394

CONS.JUR.    I

ASISTENT

2

1395

REFERENT    III

SUPERIOR

2

1396

REFERENT

M

IA

1397

REFERENT    III

DEBUTANT

1398

CONS.JUR.    I

ASISTENT

1399

CONS.JUR.    I

ASISTENT

1400

CONS.JUR.    I

PRINCIPAL

3

1401

CONS.JUR.    I

SUPERIOR

3

1402

CONS.JUR.    I

ASISTENT

1403

CONS.JUR.    I

ASISTENT

1404

REFERENT    III

SUPERIOR

3

1405

CONS.JUR.    I

ASISTENT

1406

REFERENT    III

DEBUTANTBIROUL CAUZE COMERCIALE


1407 SEF BIROU

CONS.JUR.

1    SUPERIOR

2

1408

CONS.JUR.

1    PRINCIPAL

1

1409

CONS.JUR.

1    PRINCIPAL

1

1410

CONS.JUR.

1    PRINCIPAL

3

1411

CONS.JUR.

1    ASISTENT

3

1412

CONS.JUR.

1    ASISTENT

3

1413

CONS.JUR.

1    DEBUTANT

1414

REFERENT

III    ASISTENT

1

1415

CONS.JUR.

1    ASISTENT


BIROUL AVIZARI CONTRACTE


1416 SEF BIROU

CONS.JUR.

I

SUPERIOR

1

1417

CONS.JUR.

I

SUPERIOR

1

1418

CONS.JUR.

I

ASISTENT

3

1419

CONS.JUR.

I

ASISTENT

1420

REFERENT

III

SUPERIOR

1421

REFERENT

III

ASISTENT

1422

CONS.JUR.

I

DEBUTANT


DIRECȚIA INSPECȚIE SI CONTROL GENERAL1423 DIR. EXECUTIV

INSPECTOR

I    SUPERIOR

1424 DIR. EXEC. ADJ.

INSPECTOR

I    SUPERIOR

1425 DIR. EXEC. ADJ.

INSPECTOR

I    SUPERIOR

1426 DIR. EXEC. ADJ.

INSPECTOR

I    SUPERIORPagina 38-V'

/<? DIRECTA CTv te MANAGEMENTUL Cii te RESURSELOR & UMAUE


i. I


NR.

CRT.

FUNCȚIA DE CONDUCERE

FUNCȚIA DE EXECUȚIE

CLSZS

T

GRAD/TR PROF

SERVICIUL CONTROL SPATI

,CONTRACTE

1427

SEF SERV.

INSPECTOR    I

SUPERIOR

1428

INSPECTOR    I

SUPERIOR

1429

INSPECTOR    I

SUPERIOR

1430

INSPECTOR    I

SUPERIOR

1431

REFERENT    III

SUPERIOR

1432

REFERENT    III

SUPERIOR

1433

INSPECTOR    I

SUPERIOR

1434

INSPECTOR    I

SUPERIOR

1435

INSPECTOR    I

PRINCIPAL

1436

INSPECTOR    I

ASISTENT

1437

INSPECTOR    I

DEBUTANT

SERVICIUL CONTROL COMERCIAL

1438

SEF SERV.

INSPECTOR    I

SUPERIOR

1439

INSPECTOR    I

SUPERIOR

1440

INSPECTOR    I

SUPERIOR

1441

INSPECTOR    I

SUPERIOR

1442

INSPECTOR    I

SUPERIOR

1443

INSPECTOR    I

SUPERIOR

1444

INSPECTOR    I

SUPERIOR

1445

INSPECTOR    I

SUPERIOR

1446

INSPECTOR    I

ASISTENT

1447

INSPECTOR    I

SUPERIOR

1448

INSPECTOR    I

SUPERIOR

1449

INSPECTOR    I

PRINCIPAL

1450

INSPECTOR    I

PRINCIPAL

1451

INSPECTOR    I

ASISTENT

1452

INSPECTOR    I

DEBUTANT

SERVICIUL CONTROL SALUBRITATE

1453

SEF SERV.

INSPECTOR    I

SUPERIOR

1454

INSPECTOR    I

SUPERIOR

1455

INSPECTOR    I

SUPERIOR

1456

INSPECTOR    I

SUPERIOR

1457

INSPECTOR    I

SUPERIOR

1458

INSPECTOR    I

SUPERIOR

1459

INSPECTOR    I

ASISTENT

1460

INSPECTOR    I

DEBUTANT

1461

INSPECTOR    I

DEBUTANT

1462

INSPECTOR    I

SUPERIOR

1463

INSPECTOR    I

SUPERIOR

1464

INSPECTOR    I

PRINCIPAL

1465

INSPECTOR    I

PRINCIPAL

1466

INSPECTOR    I

ASISTENT

1467

INSPECTOR    I

DEBUTANT

SERVICIUL CONTROL DOMENIUL PUBLIC

1468

SEF SERV.

INSPECTOR

' i rA-T" JUL

I    SUPERIOR

ț Pagina 39


TR

SAL


1

1

1

3

1

2


1

1

1

1

1

2

2

2

1
NR.

FUNCȚIA DE

FUNCȚIA DE

CLS/S

GRAD/TR PROF

TR

CRT.

CONDUCERE

EXECUȚIE

T

SAL

1469

INSPECTOR

I    SUPERIOR

1

1470

INSPECTOR

I    ASISTENT

1

1471

INSPECTOR

I    SUPERIOR

1

1472

INSPECTOR

1    SUPERIOR

2

1473

INSPECTOR

1    SUPERIOR

2

1474

INSPECTOR

1    SUPERIOR

2

1475

INSPECTOR

1    PRINCIPAL

2

1476

INSPECTOR

1    ASISTENT

3

1477

INSPECTOR

1    ASISTENT

3

1478

INSPECTOR

1    SUPERIOR

2

1479

INSPECTOR

1    PRINCIPAL

1480

INSPECTOR

1    PRINCIPAL

1481

REFERENT

III    SUPERIOR

1482

INSPECTOR

1    DEBUTANTSERVICIUL CONTROL ECOLOGIE SI PROTECȚIA MEDIULUI

1483 SEFSERV.

INSPECTOR

I    SUPERIOR

1

SEF SERV.

INSPECTOR

I    SUPERIOR

1

1484

INSPECTOR

I    SUPERIOR

1

1485

INSPECTOR

I    SUPERIOR

2

1486

INSPECTOR

I    SUPERIOR

3

1487

INSPECTOR

I    PRINCIPAL

2

1488

INSPECTOR

I    PRINCIPAL

2

1489

INSPECTOR

I    ASISTENT

1

1490

REFERENT

III    SUPERIOR

1

1491

INSPECTOR

I    SUPERIOR

1

1492

INSPECTOR

I    SUPERIOR

3

1493

INSPECTOR

I    PRINCIPAL

3

1494

INSPECTOR

I    PRINCIPAL

1495

INSPECTOR

1    ASISTENT

1496

INSPECTOR

1    ASISTENT

1497

INSPECTOR

1    DEBUTANT

SERVICIUL CONTROL TRANSPORTURI, UTILITATI PUBLICE

1498 SEFSERV.

INSPECTOR

1    SUPERIOR

1499

INSPECTOR

1    SUPERIOR

1500

INSPECTOR

1    SUPERIOR

1501

INSPECTOR

1    SUPERIOR

1502

INSPECTOR

1    SUPERIOR

1503

INSPECTOR

1    PRINCIPAL

1504

INSPECTOR

1    ASISTENT

1505

INSPECTOR

1    SUPERIOR

1506

INSPECTOR

1    SUPERIOR

1507

INSPECTOR

1    PRINCIPAL

1508

INSPECTOR

1    PRINCIPAL

1509

INSPECTOR

1    ASISTENT

-1510

INSPECTOR

1    DEBUTANT

1511    „

INSPECTOR

1    DEBUTANT

nNR.

FUNCȚIA DE

FUNCȚIA DE

CLSZS

GRAD/TR PROF

TR

CRT.

CONDUCERE

EXECUȚIE

T

SAL

1512

INSPECTOR

DEBUTANT


SERVICIUL INSPECȚIE DISCIPLINA IN CONSTRUCTI


SI RESPECTARE REGLEMENTARI


1513 SEFSERV.

INSPECTOR

1    SUPERIOR

1

1514

INSPECTOR

1

SUPERIOR

1

1515

INSPECTOR

1

SUPERIOR

1

1516

INSPECTOR

1

SUPERIOR

1

1517

INSPECTOR

1

SUPERIOR

1

1518

INSPECTOR

1

SUPERIOR

2

1519

INSPECTOR

1

SUPERIOR

2

1520

INSPECTOR

1

SUPERIOR

2

1521

SECR. DACT.

M

2

, SECR. DACT.

M

2

1522

INSPECTOR

1

SUPERIOR

1

1523

INSPECTOR

1

SUPERIOR

1524

INSPECTOR

1

PRINCIPAL

1525

INSPECTOR

1

PRINCIPAL

1526

INSPECTOR

1

ASISTENT

1527

INSPECTOR

1

ASISTENT

1528

INSPECTOR

1

DEBUTANT

1529

INSPECTOR

1

DEBUTANTSERVICIUL URMĂRIRE REZOLVARE SESIZĂRI


1530    SEFSERV.

1531

1532

1533

1534

1535

1536

1537

1538

1539

1540

1541

1542

1543

1544

1545

1546


INSPECTOR

INSPECTOR

INSPECTOR

INSPECTOR

INSPECTOR

INSPECTOR

INSPECTOR

REF.SPEC.

REFERENT

INSPECTOR

INSPECTOR

INSPECTOR

INSPECTOR

INSPECTOR

INSPECTOR

INSPECTOR

INSPECTOR


SUPERIOR

SUPERIOR

SUPERIOR

SUPERIOR

SUPERIOR

PRINCIPAL

ASISTENT

SUPERIOR

SUPERIOR

SUPERIOR

SUPERIOR

PRINCIPAL

PRINCIPAL

ASISTENT

ASISTENT

DEBUTANT

DEBUTANT


SERVICIUL DESFIINȚĂRI CONSTRUCȚII ILEGALE1547    SEFSERV.    INSPECTOR

1548    INSPECTOR

1549    INSPECTOR

1550    INSPECTOR

1551    INSPECTOR

1552    INSPECTOR

1553    INSPECTOR

1554    INSPECTOR

RlU 7 f Pf/rr/b'r


SUPERIOR

SUPERIOR

SUPERIOR

SUPERIOR

SUPERIOR

SUPERIOR

PRINCIPAL

PRINCIPAL


Pagina 41

CNR.

FUNCȚIA DE

FUNCȚIA DE

CLS/S

GRAD/TR PROF

TR

CRT.

CONDUCERE

EXECUȚIE

T

SAL

1555

INSPECTOR

1

PRINCIPAL

1

1556

INSPECTOR

1

SUPERIOR

1557

INSPECTOR

1

PRINCIPAL

1558

INSPECTOR

1

ASISTENT

1559

INSPECTOR

1

DEBUTANT


SERVICIUL INSPECȚIE PUBLICITATE


1560 SEFSERV.

INSPECTOR

I    SUPERIOR

1

1561

INSPECTOR

I    SUPERIOR

1

1562

INSPECTOR

I    SUPERIOR

2

1563

INSPECTOR

I    PRINCIPAL

1

1564

INSPECTOR

I    PRINCIPAL

2

1565

REFERENT

III    SUPERIOR

2

1566

INSPECTOR

I    SUPERIOR

1567

INSPECTOR

I    SUPERIOR

1568

INSPECTOR

I    PRINCIPAL

1569

INSPECTOR

I    PRINCIPAL

1570

INSPECTOR

I    ASISTENT

1571

INSPECTOR

I    ASISTENT

1572

INSPECTOR

I    DEBUTANTSERVICIUL INSPECȚIE LUCRĂRI EDILITARE


1573 SEFSERV.

INSPECTOR

I    SUPERIOR

1574

INSPECTOR

I    SUPERIOR

1575

INSPECTOR

I    SUPERIOR

1576

INSPECTOR

I    SUPERIOR

1577

INSPECTOR

I    SUPERIOR

1578

INSPECTOR

I    PRINCIPAL

1579

INSPECTOR

I    PRINCIPAL

1580

INSPECTOR

I    PRINCIPAL

1581

INSPECTOR

I    ASISTENT

1582

INSPECTOR

I    ASISTENT

1583

REF.SPEC.

II    SUPERIOR

1584

REF.SPEC.

II    SUPERIOR

1585

REFERENT

III    SUPERIOR

1586

EXPERT

I    SUPERIOR

1587

REFERENT

III    PRINCIPAL

1588

INSPECTOR

I    SUPERIOR

1589

INSPECTOR

I    SUPERIOR

1590

INSPECTOR

I    PRINCIPAL

1591

INSPECTOR

I    PRINCIPAL

1592

INSPECTOR

I    ASISTENT

1593

INSPECTOR

I    DEBUTANT


3

1

1

1

3

1

2

2

1

2

1

1

1


DIRECȚIA STRATEGIE SI ANALIZA DOCUMENTE

1594 DIR. EXECUTIV    CONSILIER    I SUPERIORNR.

FUNCȚIA DE

FUNCȚIA DE

CLS/S

GRAD/TR PROF

TR

CRT.

CONDUCERE

EXECUȚIE

T

SAL

SERVICIUL EVIDENTA SI ANALIZA DOCUMENTE

1595 SEFSERV.

CONSILIER

I

SUPERIOR

1

1596

CONSILIER

I

SUPERIOR

1

1597

CONSILIER

I

SUPERIOR

1

1598

CONSILIER

I

SUPERIOR

1

1599

REFERENT

III

SUPERIOR

1

1600

REFERENT

III

SUPERIOR

1

1601

CONSILIER

I

PRINCIPAL

3

1602

CONSILIER

I

ASISTENT

1603

CONSILIER

I

SUPERIOR

1

1604

CONSILIER

I

SUPERIOR

1

1605

REFERENT

III

ASISTENT

3BIROUL STRATEGIE SI ARMONIZARE PROGRAME

1606 SEF BIROU

EXPERT

I    SUPERIOR    1

1607

CONSILIER

I    ASISTENT

1608

CONSILIER

I    SUPERIOR

1609

CONSILIER

I    PRINCIPAL

1610

CONSILIER

I    DEBUTANT

1611

CONSILIER

I    ASISTENT

SERVICIUL DE PROTOCOL SI REPREZENTARE

ÎNTOCMIT

T.FILIMON


1612 SEFSERV.

INSP.SPEC.

S

IA

1613

REFERENT

M

IA

1614

INSP.SPEC.

S

IA

1615

REFERENT

M

IA

1616

REFERENT

M

1

1617

INSP.SPEC.

S

IA

1618

REFERENT

M

IA

1619

REFERENT

M

IA

ȘEF SERVICIU DANIELA ZELKOPagina 43