Hotărârea nr. 181/2007

HOTARAREnr. 181 din 2007-09-13 PRIVIND MODIFICAREA ART. 12, PUNCTUL 1 DIN REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A ADMINISTRATIEI PENTRU SUPRAVEGHEREA ANIMALELOR, APROBAT PRIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 274/2006
HOTARARE nr. 181 din 13/09/2007
HOTARARE nr. 181 din 13/09/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind modificarea  art.12, punctul 1 din Regulamentul de Organizare si Functionare a Administratiei pentru Supravegherea si Protectia Animalelor, aprobat prin Hotararea C.G.M.B. nr.274/2006

 

           Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul comun al Directiei Protectia Mediului si Educatie Eco-Civica si Administratiei pentru Supravegherea si Protectia Animalelor;

            Vazand raportul Comisiei de Ecologie si Protectia Mediului si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In conformitate cu O.U.G. nr.155/2001 si  Legea nr.227/2002  cu modificarile si completarile ulterioare, privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan, Legea nr.205/2004 privind protectia animalelor, Legea nr.60/2004 privind conventia europeana pentru protectia animalelor de companie;

            In temeiul art. 36 alin.2 lit.”a”, alin.3 lit.”b” si art.45 alin.1 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E :

 

Art.I  Articolul 12 punctul 1 din Regulamentul de Organizare si Functionare al Administratiei pentru Supravegherea si Protectia Animalelor aprobat prin HCGMB nr.274/2006, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 “I .Serviciul clinica mobila

- raspunde  de identificarea populatiei canine din municipiul Bucuresti, prin aplicarea de crotalii si microcipuri;

- raspunde de sterilizarea si identificarea cainilor din institutiile publice si din toate locatiile unde se solicita aceste manopere;

- constata contraventiile legate de rele tratamente asupra animalelor, in baza petitiilor pe care le primeste;

- percepe taxe aprobate prin Hotarare a Consiliului General al Municipiului Bucuresti,conform contractelor de prestari servicii incheiate cu institutiile publice si societati comerciale, pentru capturarea, sterilizarea, identificarea cainilor doriti, taxe calculate de serviciul contabilitate, pe baza consumului de materiale si resurse umane .”

Art.II Celelalte prevederi ale Hotararii CGMB 274/2006 raman neschimbate.

Art.III Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarulul General si Administratia pentru Supravegherea si Protectia Animalelor vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 13.09.2007

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Valentin  Mircea

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 13.09.2007

Nr.181