Hotărârea nr. 180/2007

HOTARAREnr. 180 din 2007-09-13 PRIVIND DESFIINTAREA SERVICIULUI DE PAZA SI DESERVIRE GENERALA A OBIECTIVELOR DE PROTECTIE CIVILA - SERVICIU PUBLIC DE INTERES LOCAL, FARA PERSONALITATE JURIDICA, INFIINTAT PRIN HOTARAREA CGMB NR. 140/2003
HOTARARE nr. 180 din 13/09/2007
HOTARARE nr. 180 din 13/09/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind desfiintarea Serviciului de Paza si Deservire Generala a Obiectivelor de Protectie Civila – serviciu public de interes local, fara personalitate juridica, infiintat prin Hotararea CGMB nr. 140/2003

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General si raportul Directiei Managementul Resurselor Umane;

            In aplicarea Hotararii CGMB nr. 62/2007 privind aprobarea organigramei aparatului de specialitate al Primarului General;

            Vazand raportul Comisiei Economice, Buget-Finante si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul art. 36 alin.2 lit. “a” si alin.3 lit. “b” art. 45 alin.1 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art.1 Serviciul de Paza si Deservire Generala a Obiectivelor de Protectie Civila – serviciu public de interes local, fara personalitate juridica se desfiinteaza, ca urmare a reorganizarii ca directie in structura organizatorica a aparatului de specialitate al Primarului General, respectiv Directia Aparare, Protectie Civila, din cadrul Directiei Generale Operatiuni, conform Hotararii CGMB nr. 62/2007.  

 

Art.2 Obiectul de activitate al Serviciului de Paza si Deservire Generala a Obiectivelor de Protectie Civila se preia de catre Directia Aparare, Protectie Civila. 

 

Art.3 Personalul angajat al Serviciului de Paza si Deservire Generala a Obiectivelor de Protectie Civila se reincadreaza in aparatul de specialitate al Primarului General, la Directia Aparare, Protectie Civila, cu mentinerea functiei, gradului/ treptei profesionale si  a  sporurilor avute anterior.

 

Art.4 Hotararea CGMB nr. 140/2003 isi inceteaza aplicabilitatea.

 

Art.5  Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General si Serviciul de Paza si Deservire Generala a Obiectivelor de Protectie Civila vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

     Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 13.09.2007

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Valentin  Mircea

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 13.09.2007

Nr.180