Hotărârea nr. 18/2007

HOTARAREnr. 18 din 2007-01-18 HOTARIRE 18 din 18/01/2007 PRIVIND ACHIZITIONAREA DE IMOBILE CU DESTINATIA DE LOCUINTE DE LA PERSOANE FIZICE SAU JURIDICE MODIFICATE ART. 2 SI 3, COMPLETAT ART. 1, MODIDICAT ANEXA NR. 1, ABROGATE ART. 4 SI 5 PRIN HCGMB NR. 380/2007
HOTARARE nr. 18 din 18/01/2007
HOTARIRE 18 din 18/01/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind achizitionarea de imobile cu destinatia de locuinte

de la persoane fizice sau juridice

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului si raportul de specialitate al Directiei de Achizitii, Concesionari si Contracte;

Vazand raportul Comisiei Patrimoniu si avizul Comisiei Juridice si de Discplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In temeiul prevederilor art. 38 alin. 1, art. 46 alin. 21 si art. 125 alin. 1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1    Se aproba achizitionarea de imobile cu destinatie de locuinte, de la persoane fizice sau juridice prin procedura de negociere care se va desfasura in baza Caietului de sarcini conform anexei 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2    Analiza ofertelor si stabilirea pretului de cumparare, va fi efectuata de comisia numita prin Dispozitia Primarului General al Municipiului Bucuresti nr. 1602/31.10.2006.

Art.3    Imobilele cu destinatie de locuinte, astfel cumparate vor avea statut de "Locuinte sociale" si (dupa caz) Locuinte de necesitate si vor constitui domeniul public si proprietatea Municipiului Bucuresti. Acestea vor fi repartizate in conformitate cu prevederile Legii nr.114/1996, completata si modificata, fiind achizitionate din surse bugetare.

Art.4    Apartamentele achizitionate sunt destinate persoanelor expropriate, celor evacuate din zona Centrului Istoric sau din imobile ce vor fi supuse lucrarilor de consolidare, precum si pentru situatii sociale temeinic justificate.

Art.5 Locuintele vor fi repartizate la nivelul Primariei Municipiului Bucuresti de catre o comisie nominalizata in baza unei Dispozitii de Primar General.

Art.6 Odata cu intrarea in vigoare a prezentei hotarari prevederile Hotararii C.G.M.B nr. 250/2006 si Hotararii C.G.M.B. nr. 288/2006 se abroga.

Art.7    Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 18.01.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

p. SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Adrian Iordache

 

Bucuresti, 18.01.2007

Nr.18ANEXA NR. 1 La HCGMB nr.    W

CAIET DE SARCINI

privindprocedura/nietodologia de achiziționare de imobile cu destinație de locuințe potrivit H.C.G.M.B. nr.................

1.1.    Procedura se organizează in baza H.C.G.M.B. nr........................

si se desfasoara pornind de la prețul tehnic informativ calculat conform normelor stabilite de Corpul Expertilor Tehnici din Romania, avand la baza Legea nr.76/1994 si art. 125 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

Pot fi oferite spre vanzare, apartamentele deținute in proprietate, de persoane fizice sau juridice, situate pe teritoriul Municipiului București.

Primăria Municipiului București - Direcția Achiziții, Concesionari si Contracte ca organizator al procedurii pune la dispoziția ofertantilor următoarele documente:

a)    caietul de sarcini

b)    cerere de inscriere la procedura de negociere.

1.2.    Documente ce vor fi prezentate de ofertanti, pentru: a. - înscriere la procedura de negociere:

a.l. Cerere de inscriere la negociere ;

a.2. Copie legalizata după actul de proprietate, cuprinzând:

-    actul de vanzare - cumpărare intabulat - constructie/teren (in condițiile in care costructia nu este recepționată)

-    schița apartamentului

-    plan topografic 1:500

-    număr cadastral - construcție / teren (in condițiile in care construcția nu este recepționată)

-    situația terenului aferent

a.3. Dovada achitării la casieria Primăriei Municipiului București a garanției de

participare la negociere de .......................lei/camera ;

a.4. Dovada achitării la casieria Primăriei Municipiului București a contravalorii caietului de sarcini de................................lei ;

a.5. Dovada de la asociația de proprietari/locatari ca proprietarul nu figurează cu restante (după caz) ;

a.6. Declarație autentificata ca apartamentul nu este grevat de ipoteci la

b. - Pentru participarea efectiva la procedura de negociere :

b.l. Actul autentificat de împuternicire pentru participarea la procedura de

negociere (daca este cazul) ;

b.2. Oferta (formulat tip) se depune in plic sigilat.

1.3.    Procedura de negociere va avea loc in ziua de ...........................

ora............ la sediul Primăriei Municipiului București - Direcția de Achiziții,

Concesionari si Contracte din Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, când vor fi depuse ofertele de către ofertanti sau reprezentanții acestora (in cazul in care vor prezenta documentul de împuternicire).

1.4.    In urma desfășurării procedurii, a adjudecarii/neadjudecarii apartamentului se procedează, după cum urmeaza:

-    in cazul anularii procedurii datorita unor cauze care nu sunt in sarcina ofertantilor, garanția de participare se restituie integral in termen de 10 zile calendaristice de la validarea deciziei de anulare a procedurii.

2.    MODUL DE ORGANIZARE A PROCEDURII DE NEGOCIERE

2.1.    După verificarea de către comisia de negociere, stabilita prin Dispoziție de Primar General, a îndeplinirii condițiilor de participare la negociere a celor inscrisi si a prezentei acestora in sala de deschidere a ofertelor, comisia anunța ordinea in care se face negocierea :

-    garsoniere ;

-    apartamente de 2 camere ;

-    apartamente de 3 camere ;

-    apartamente de 4 camere.

2.2.    Bunul prevăzut la art. 1.2 negociat va fi adjudecat de la ofertantul care prezintă cea mai avantajoasa oferta la prețul negociat de cumpărător.

2.3.    Răspunsurile la clarificările referitoare la documentație se fac de către organizatori la solicitările primite cu minim 5 zile lucratoare înainte de termenul de depunere a ofertelor si se comunica obligatoriu tuturor celor care au intrat in posesia documentației inițiale sau prin afișarea la sediu in cazul amanarii datei de negociere.

3.    ÎNCHEIEREA contractului

3.1. După adjudecarea bunului prevăzut la art. 1.2 prin procedura de negociere, ofertantul câștigător se va pre^ett^-^amermen de maxim 15 zile calendaristice de la data primirii -^iȘpni^âe \adjudecare din partea organizatorului procedurii, cu actele de proprietate in original si cu extrasul de către funciara (după caz).

3.2.    Direcția de Achiziții, Concesionari, Contracte va intocmi contractul de vanzare-cumparare in forma autentica pe baza documentelor specificate in caietul de sarcini in termen de 15-30 zile calendaristice.

3.3.    Primăria Municipiului București prin Direcția Financiar Contabilitate, pentru bunurile prevăzute la art. 1.2 va vira suma stabilita prin procesul-verbal de negociere, in termen de 30 de zile calendaristice de la data incheierii contractului de vanzare-cumparare, sau, după caz, conform clauzelor contractuale.

3.4.    Condițiile cuprinse in caietul de sarcini, ca si instrucțiunile pentru ofertanti sunt absolut obligatorii pentru ofertantii participanti la procedura de negociere organizata si impreuna cu contractul cadru de vanzare-cumparare sunt documente oficiale ale procedurii de negociere de locuințe, potrivit legislației in vigoare.

4. CONDIȚII IMPUSE OFERTANTULUI

4.1.    Apartamentul trebuie sa aiba destinația de locuința si sa corespunda cel puțin grupei de confort I.

4.2.    Apartamentul ce urmeaza a fi negociat in vederea cumpărării se afla intr-un bloc (imobil) construit după data de 01.01.1980.

4.3.    Apartamentul supus negocierii in vederea cumpărării lui va trebui sa fie liber si degrevat de orice sarcini si sa nu faca obiectul unui litigiu, interdicții la vanzare si ipoteci către persoane fizice sau juridice.

5