Hotărârea nr. 179/2007

HOTARAREnr. 179 din 2007-09-13 PRIVIND CUMPARAREA IMOBILULUI SITUAT IN STR. GEORGE ENESCU NR. 2-.4, SECTOR 1, COMPUS DIN CONSTRUCTIE (SUBSOL, PARTER, ETAJ, MANSARDA, GARAJ SI SPALATORIE) SI UN TEREN IN SUPRAFATA DE 520 M.P. - SEDIUL UNITER, CU DESTINATIA DE CLADIRE ADMINISTRATIVA
HOTARARE nr. 179 din 13/09/2007
HOTARARE nr. 179 din 13/09/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind cumpararea imobilului situat in str. George Enescu nr.2 -.4, sector 1, compus din constructie(subsol, parter, etaj, mansarda, garaj si spalatorie) si un teren in suprafata de 520 m.p.- sediul UNITER, cu destinatia de cladire administrativa

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul Directiei Achizitii, Concesionari, Contracte;

            Vazand raportul Comisiei Patrimoniu si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            Tinand cont de H.G nr.746/2000 privind recunoasterea Uniunii Teatrale Romane - UNITER ca fiind de utilitate publica;

Luand in considerare raportul de expertiza tehnica judiciara efectuat de expert Musat Viorel, insusita si validata de instanta judecatoreasca;

Tinand seama de consideratiile privind valoarea imobilului efectuate de expert tehnic judiciar Elena Nastase;

In conformitate cu procesul-verbal de negociere nr.542/09.03.2007 incheiat de comisia constituita in baza Dispozitiei Primarului General nr.1698/2007;

In temeiul art.36 alin.1, art.45, alin.3 si art.123(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE

 

            Art.1 Se aproba cumpararea imobilului situat in str. George Enescu nr.2 -.4, sector 1, compus din constructie(subsol, parter, etaj, mansarda, garaj si spalatorie) si un teren in suprafata de 520 m.p., proprietatea domnului Marian Dorel, cu destinatia de cladire administrativa.

 

            Art.2 Contravaloarea imobilului se va suporta din bugetul local.

 

            Art.3 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

             

            Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 13.09.2007

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Valentin  Mircea

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 13.09.2007

Nr.179