Hotărârea nr. 178/2007

HOTARAREnr. 178 din 2007-09-13 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE "ANSAMBLUL FANTANA LIRA ESEDRA SPATIU VERDE, SISTEM DE IRIGATII, SISTEM DE ILUMINAT"
HOTARARE nr. 178 din 13/09/2007
HOTARARE nr. 178 din 13/09/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie „Ansamblul fantana Lira Esedra spatiu verde, sistem de irigatii, sistem de iluminat”

 

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si  raportul Directiei Utilitati ;

            Vazand raportul Comisiei pentru Utilitati Publice si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu art. 36, alin.(2), lit. ,,b ”, alin.(4), lit. ,,d” si art 45, alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala republicata;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art.1 Se aproba studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitie „Ansamblul fantana Lira Esedra spatiu verde, sistem de irigatii, sistem de iluminat” prezentat in anexa 1 in conformitate cu indicatorii tehnico-economici prezentati in anexa 2 .

 

Art.2 Anexele 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

 

Art.3 Finantarea obiectivului de investitie se va face din bugetul Administratiei Lacuri, Parcuri si Agrement Bucuresti.

 

Art.4 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General si Administratia Lacuri, Parcuri si Agrement Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului B ucuresti din data de 13.09.2007

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Valentin  Mircea

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 13.09.2007

Nr.178

 STUDIU DE FEZABILITATE

ANSAMBLU FANTANA „LIRA ESEDRA” SPAȚIU VERDE, SISTEM DE IRIGAȚII SISTEM DE ILUMINAT
PIAȚA UNIVERSITĂȚII, SECTOR 3, BUCUREȘTI

Beneficiar

ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCUREȘTI

Proiectant

S.C. GRANAT COM-TRANS PROIECT SRL J 40/2035/1992 - București, Cod fiscal: R 37360 Str. 9 Mai, hr.2, bl. 20A, ap. 9, sect. 6 TeL / Fax / Mobil: 021 210 02 62 / 0723 650 050 .....e-mail: granatproiect@yahoo.com


S.C.GRANAT COM-TRANS PROIECT SSL J 40/2035/1992- București Str. 9 Mai, nr.2, bî. 20A, ap, 9, sect6 Cod fiscal: R 37360


Cont nr RO09 RNCB 0966 0036 0519 0001 deschis la Banca Comerciala Romana - Filiala Crangasi Cont nr. RO 84 TREZ 7065 069X XX00 1676 deschis la Trezoteria sector 6

Tel. / Fax / Mobil: 021 2100262 / 0723 650 050 e - mail: granatproiect@yahoo.com

BORDEROU

L PIESE SCRISE:

1.    FOAIE DE CAPAT

2.    BORDEROU

3.    MEMORIU GENERAL

4.    DEVIZUL GENERAL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI

'    ■ ■    - / '' ' X'f

•    1    >;•.    -A'1

■ • ■■ :

-BL PIESE«EȘJEÎ^Sk:


BRANAT (g C0MT&N5 paaiECt

. S.RX. ^^BR^


întocmit,

Arh. Niculae Ionescu1,

PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

Scara 1

-.2 000

Planșa A 01

2.

PLAN DE SITUATE

Scara 1

: 500

Planșa A 02

3.

PLAN PANORAMIC

Scara 1

: 100

Planșa  03

4.

PLAN -DISPUNERE CORPURI DE ILUMINAT

Scara 1

: 100

Piansa A 04

5.

PLAN -DISPUNERE CORPURI DE ILUMINAT

Scara î

: 100

Planșa A 05

S.C.GRANAT COM-TRANS PROIECT SRL

J 40/2035/1992-București

Str. 9 Mai, nr.2, bl. 20A, ap. 9, sect.6

Cod fiscal: R 37360

Cont nr RO09 RNCB 0066 0036 0519 0001 deschis la Banca Comerciala Romana - Filiala Crangasi    //,

Cont nr. RO 84 TREZ 7065 069X XXOO 1676 deschis la ■ Trezoteria sector 6    >r

Tel. / Fax / Mobil: 021 2100262 / 0723 650 050 e - mail: granatproiect@yahoo.comMEMORIU GENERAL

1.    Denumirea investiției: ANSAMBLU FANTANA „LIRA ESEDRA”,

SPAȚIU VERDE, SISTEM DE IRIGAȚII, SISTEM DE ILUMINAT


2. Elaborator:


S.C. GRANAT COM - TRÂNS PROIECT


S.R.L.


3.    Ordonator principal de credite: CONSILIU^ J GENERAL^- AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


4.    Autoritate contractanta:    ADMINISTRAȚIA

PARCURI SI AGREMENT BUCUREȘTI

5. Amplasamentul:    Piața Universității, intersecția Bulevardul

Carol I cu Bulevardul I.C. Bratianu, sector 3, București

5.1. Forma de proprietate Terenul pentru care s-a intocmit prezenta documentație este Domeniului Public al Municipiului București, si este situat in intravilanul orașului București, si este in administrarea Primăriei Sectorului 3. Folosința actuala este de spațiu verzde. Destinația stabilita prin documentațiile de urbanism este de spatii verzi.

5.2. Caracterizarea zonei de amplasare

5.2.1.    Date geologice    .

Geomorfologic, zona studiata seîhcadreaza in c;jacteristicile regiunii Campia

Romana. Structural, compoziția Soiului; estl^m'^general, din argile prăfoase, uneori ♦ lesoide, de culoare bruna sau brun roșcata,, si .sunt in stare plastica. Amplasarea in zona centrala poate inseamna si faptul'caAr-ar^ putut produce o alterare a compoziției solului datorate intervențiilor succesive, in decursul evoluției istorice, a evoluției urbane in acest sit.

5.2.2.    Stabilitatea zonei

Zona amplasamentului are stabilitatea generala si locala asigurata si nu este supusa viiturilor de apa sau inundațiilor.

5.2.3.    Seismicitatea amplasamentului

Conform STAS 11100/1-77 corelat cu Normativ PI 00/92 rezulta pentru Municipiul București, implicit pentru zona amplasamentului zona de seismicitate “C”.

5.2.4.    Adâncimea de inghet

Conform STAS 6054/77 adancimea de îngheț a amplasamentului este de 0,90m -1,00 m de la suprafața terenului. Prima pauza de apa freatica este sub 6,oo m. iar umiditatea naturala este cuprinsa intre 15% si 22%.

5.2.5.    Clima

Datorita poziției geografice a municipiului București, clima sa are un caracter continental destul de pronuntat.Temperâtura medie anuala este de 10,5°C, temperatata medie a lunii iulie este 22°C iar cea a lunii ianuarie de - 2,5°C. '

In timpul verii predomina ti maxima absoluta a fost de 42°' aer venite dinspre nord - est si\cu temperaturi ridicate, a căror yalpșfop . mare parte este acoperita de n@Sse deupusa viscolului.    y'5.3. Dotări si instalații existente

Pentru zona care urmeaza a fi reamenajata cu lucrări de construire r. modernizare, in vederea execuției lucrărilor, exista rețele sise pot face facorurila următoarele rețele de utilitari publice: apa - canal si electrice.

5.4. Descrierea situație existente

Terenul de amplasament nu este amenajat. In timp s-a Încercat aranjarea de spatii verzi, cu aranjamente florale. Acestea au fost greu de intretinut neexistand o amenajare propriuzisa

In acest moment aceste spatii verzi au majoritatea amenajărilor intr-o avansata stare de degradare, plecând de la bordurile imprejmuitoare, de la lipsa unui garduletul înconjurător, pana la vegetație lipsa, degradata sau dezvoltata necontrolat, lipsa de mobilier urban, etc. Situări aceasta este cauzata de lipsei de protecție a acestor spatii, de unde a rezultat o întreținerii necorespunzatoaie si dificultăți in efectuarea lucrărilor

' de întreținere.

Zona in este amplasat, adiacent celei mai cunoscute intersecții a capitalei -reperul cel mai important al orașului, este foarte intens circulata. In aceste condiții, amenajarea acestor mici spatii verzi se impune, datorita impresiei pe care o pot produce starea in care se afla, asupra privitorului.

Spațiul este limitat de construcții monumente de arhitectura, obiecte care punctează in timp devenirea scolii romanești de arhitectura, de la Biserica Coltea si Palatul Ministerului Agriculturii spațiul se deschide spre centrul'pieței si riiai departe spre Universitate, Teatrul National, hotel Intercontinental, etc^ fondului ’ dhstiuit fînd alcătuit din construcții cu regim mediu si înalt de înălțime, cu procent fflare de ocupare al terenului - spatiiile verzi find puține, insuficiente - d zona dens construita; de aici rezulta si necesitatea unor astfel de amenajari, care sa duca la creșteri calitative din punctul de vedere al îmbunătățirii condițiilor de mediu, al necesarului de spatii de recreere si al impactului estetic determinat de plastica ambientala si peisajera asupra privitorului.

5.5. Bilanțul suprafețelor

Suprafața amenajata:    3.200 mp

Din care:

Suparafata alei, trotuare, platforme 1.442 mp Suparafata fanatana arteziana    168 mp

Suparafata jardiniere din beton    80 mp

* Suparafata spațiu verde amenajat 1.510 mp

6. Tema;

Se propune realizarea unei fântâni tip „Lira Esedra”, intr-o zona situata in Piața Universitarii, la intersecția Bulevardului Carol I cu Bulevardul I.C. Bratianu, secțorS^ București. Fantana „Lira    soluție noua si unica din punct de vede

arhitectural, realizata in ItaljOtJ


Bueurestiul rimei un oraș caracterizat printr-un grad roarte naicat de aglomerare urbana, cu o poluare peste limitele admise, cetățenii sai sunt expuși riscuriibr de afectare a stării de sanatate. Pe perioada verii, acest aspect al poluării devine criticam aceste condiții afectarea populației este foarte mare, mai ales in zona centrala a Pieței Universitarii, aceasta fiind lipsita de orice forma de apa, iar spațiul verde existent fiind insuficient.

Scopul proiectului este asigurarea unui mediu curat si a unui cadru ambiental cat mai plăcut pentru locuitorii zonei.

Proiectul a tinut cont de formele arhitecturale specifice Bucurestiului avand prin cele patru arcade ale acestei fântâni, numita „Lira Esedra”, o continuare a arcadelor Teatrului National, in configurația zonei.

7. PREZENTAREA STUDIULUI:

7.1.    La proiectarea obiectivului se va tine seama de următorii factori:

-    poziția fata de circulațiile pietonale ~ poziția fata de limita carosabilului

-    amplasarea construcțiilor fata de zona verde,

•    ■    - .*« •.; ■    ...» V ' ' • i. ■ ' ■    '

-    forma, natura si dimensiunile terenului ‘    '    ■

-    regimul de înălțime al construcțiilor învecinate

-    insorirea zonei studiate    -

-    poziția fata de rețelele edilitare existente ;

7.2.    Principalele lucrări propuse ;

a.    lucrări de construcții - executarea miei fântâni decorative

b.    lucrări de construcții - realizarea de alei pietonale, platforme dalate, rampe

c.    lucrări de construcții - imprejmuir spatii verzi - gardulete,borduri, parapeti, etc.

d.    lucrări de construcții - executarea/niontare de mobilier urban: banei,

jardiniere, coșuri    ...

e.    refacerea spatiilor verzi - vegetație joasa, medie si malta

f. lucrări de construcții - instalații de iluminat, instalații electrice, instalații de apa si de canalizare.

VALOAREA TOTALA ESTIMATIVA A OBIECTIVULUI DE INVESllTlI

9. DATE TEHNICE ALE INVESTITEI    :

9.1. CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE INVESTITEI

9.1.1. Descrierea lucrărilor propuse.


Pentru imbunatatirea calitativa a amplasamentului din punct de funcțional, urbanistic, constructiv si estetic se propun următoarele lucrări:

-    Igienizarea amplasamentului prin dezafectarea dotărilor nefunctionale p si elaborarea unei soluții care sa cuprindă liniile mari ale compoziției (axe. compoziționale si scheme de circulație).

-    Redesenarea partiului parcului si trasarea de alei pietonale

-    Refacerea trotuarelor si a bordurilor

- Realizarea unei Fântâni decorative care consta in doua lame de apa, pe laturile ariei sculptate, lama din stanga are lărgimea de 5,00 m si cea din dreapta de 6,50 m.

Proiectarea s-a făcut in ipoteza unei înălțimi de 2,00 m pentru fiecare lama de apa. Cu scopul de a garanta o structura omogena si compacta este necesar sa prevedem un debit de 600 1/minut pentru fiecare metru desfasurat, pentru un total de 3 000 1/minut pentru lama din stanga si 4 0001/minut pentru lama din dreapta. Ambele pompe de alimentare au o prevalenta de 5,00 m. In partea superioara a lamei se realizează un bazin de colectare. Sunt prevăzute 4 alimentari pe lama, doua puse la extreme si doua la 1,70 m distanta pentru lama stanga si 2,20 m pentru dreapta.

Tuburile de eductiune trebuie sa fie in Pread Pe80 Pn8 diametrul 14Q mm. ;

In partea frontala a cuvei sunt prevăzute pentru fiecare latura 4 orifîcii pe- - :i spuma 16-3 cu branșament de 1”, inaltimea este de 1,00 m cu debitul 150 1/minut. Pompa are un debit de 1 200 1/minut. Jeturile vor fi dispuse paralel cu lamele si alimentate de o tubulatura Pead Pe80 Pn8 diametrul 125 mm. Fiecare jet va fi luminat de un far PF 12/300 PI iar lama va fi luminata la fiecare metru de desfășurare.

-    In ceea ce privește spațiul verde am prevăzut o bariera de fond constituita din Cupresusciparis Leylandi, aceasta protejând fonic clădirile din jur. Arbuștii constituind „zona verde mixta” au fost aleși in funcție de rezistenta la poluare si aspectul coloristic pe tot timpul anului. Arborii de Platanus au o forma a coronamentului speciala, aceasta permitandu-le sa formeze o zona de umbra. Pentru zonele din jurul amfiteatrului au fost prevăzute plantari de Fagus sylvatica si flori, acestea dând zonelor din punct de vedere arhitectural o coregrafie vegetala bogata.

-    Sistemul de irigații furnizează apa in funcție de necesarul fiecărei specii de arbori si gazon. Din punct de vedere tehnic sistemul de irigații este automat si asigura in același timp un spectacol scenografic particular.


de iluminai este format din 19 cor încastrate pentru iluminarea ph Esedra”.

iluminat tip „Minmuvoîa”, 27 de proiectoare 'oiectoare pentru iluminarea fapfâaiL^ira-    Aleile vor fi pavate cu placi executate din granit Granitul a fost ales pentru proprietățile fizice cat si pentru aspectul deosebit pe care il conferă aleilor.

-    Băncile vor fi realizate din travertin avand o lungime de 2,00 m, latimea de 0,80 m, inaltimea 0,05 m, oferind impreuna cu aleile un contrast coloristic plăcut, ...

-    montarea de mobilier urban ( banei, coșuri, etc.) \

9.1.2. Cantitati si valori    V

Cantitatile de lucrări au fost determmâfo.prinima^uratori p^s planul de situație si prin calculele aferente. Pe baza acestor cantitati a fost întocmită masuratoarea ce sta la baza listei de cantitati de lucrări. In cadrul listei de cantitati proiectantul a completat coloanele ce cuprind cantitatile măsurate si articolele de deviz conform procesului tehnologic. Constructorul urmeaza sa completeze coloanele cu preturile corespunzătoare fiecărui articol, la data execuției, preturi negociate cu beneficiarul

9.2 IMPLICAȚII ASUPRA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

Lucrările proiectate nu au efecte negative suplimentare fata de situația existenta

asupra solului, drenajului, microclimatului, apelor de suprafața sau din punct de vedere al zgomotului si peisajului.

, Nu sunt afectate obiective de interes cultural sau istoric.

X    ■    .    .    ,    .    _ .,..... .    ,..... .    .....

• ,    executarea lucrărilor proiectate se va rezolva favor abd atat impactul asupra

factorilor de mediu, cat si din punct de vedere economic si soeîăf '’’ ’

r ’^JnMuente asupra factorilor de mediu datorate realizării unor condiții superioare celor actuale:    , '

-    Va scadea gradul de poloare al aerului;

-    Se va reduce volumul de praf;

-    Va scadea simțitor emisia diverselor noxe de eșapament si uzura mașinilor ceea ce va avea un efect pozitiv asupra mediului;

-    Se va mari proiecția fonica pentru construcțiile adiacente sos. Panielimon prin realizarea unui ecran protector

Infiuente socio- economice:

-    Crearea de noi locuri de munca pe perioada execuției lucrărilor;

-    Imbunatatirea climatului social prin crearea unui ambient curat si civilizat;


Va
9.3. MASURI DE P.S.I. SI T.S.M.    ...... , ;

La execuția lucrărilor de construcții si modernizare se vor respecta “Noimele^e Protecția Muncii”:    ti

-    Legea nr. 90/1996 a protecției muncii

-    Norme generale de protecția muncii, emise prin Ordinul Muncii si Protecției Sociale A (MMPS) ni'. 578/1996 si Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 5840/1996, cap. 3, subcap. 3.1., 3.4., 3.6. si 3.9., cap. 2, subcap. 2.3., 2.4., cap. 4 si 5.

-    Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrări de zidărie, montaj, prefabricate si finisaj in construcții, emise prin Ordinul MPPS in anul 1996 (cod 27).

Se vor respecta normele de protecție contra incendiilor, in vigoare (PI 18/1998).

In jurul locului de lucru se vor instala ingradiri si tabele indicatoare.

In conformitate cu Normele Generale de Protecția Muncii executantul lucrărilor este obligat:

-    Sa analizeze documentația tehnica de execuție din punct de vedere al securității muncii si daca este cazul, sa faca obiectiuni solicitând proiectantului modificările necesare conform reglementarilor legale.

-    Sa aplice prevederile legislative de protecția muncii precum si prescripțiile din documentațiile tehnice privind executarea lucrărilor de baza, de serviciu si auxiliare necesare realizării obiectivelor.

-    Sa execute toate lucrările tehnice prevăzute in documentație in scopul exploatării

ulterioare a obiectivelor in condiții de securitate a muncii si sa sesizeze beneficiarul si proiectantul când constata' ca masurile propuse sunt insuficiente sau necorespunzatoare, sa faca propunere de soluționare si sa solicite acestora aprobările . necesare.    .    ,

-    Sa remedieze toate deficientele constatate cu ocazia efectuării probelor, precum si

cele constatate la recepția obiectivelor.    .

In mod deosebit se atrage atentia asupra obligativității cu strictete a Ordonanței Guvernului din Monitorul Oficial din 18 ianuarie 1994, privind asigurarea durabilității, calitatii riguroase, siguranței in funcționare si funcționalitatea construcțiilor.

Beneficiarului ii revin conform normelor generale de protecția muncii următoarele obligații legale privind realizarea obiectivelor:

-    Sa analizeze proiectul din punct de veder e al masurilor de protecția muncii si in cazul când constata deficiente, lipsuri sau neconcordante fata de prevederile legislației in vigoare, sa ceara proiectantului remedierea deficientelor constatate, completarea documentației tehnice sau punerea in concordanta a prevederilor din proiect cu cele legislative.

-    Sa colaboreze cu proiectantul si executantul, după caz, in scopul rezolvării tuturor problemelor de securitate a muncii.

-    Sa controleze cu ocazia recepției lucrărilor realizarea de către executant a tuturor masurilor de protecția muncii prevăzute in documentația tehnica, refuzând recepția


lucrărilor, daca nu corespund di - Sa emită instrucțiuni propti^ activitati necesare exploatării

£dere al securității muncii.

muncii pe activitățile sau goipiuile de
10. FINISAJE- ASIGURAREA CALITATE-UJCRARILOR

Pentru asigurarea calitatii lucrărilor se va urmări ele către beneficiar, si in anumite etape si de proiectant, respectarea:

-    proiectului teluric, a prevederilor din caietului de sarcini si a detaliilor de execuției;

-    Normele si Normativele in vigoare pentru lucrările in execuției;

-    asigurării de materiale, de cea mai buna calitate, in conformitate cu prevederile proiectului si respectarea indicațiilor de folosire recomandate de producătorul acestora;

-    trasarea in plan si pe verticala a elementelor in execuție conform proiectului de execuție

11. REȚELE:

In zona exista rețea de energie electrica, apa si canalizare.
S.C. GRANAT COM-TRANS PROIECT S.R.L

J 40/2035/1992-Bucuresti

Str. 9 Mai nr.2, bl.20 A, ap. 9, sector 6

Cod fiscal: R37360

Tel./fax/ Mobil: 021 210.02.62 / 0723.650.050 e-mail: granatproiect@vahoo.com


Durata de realizare a obiectivului de investiție “ANSAMBLU FANTANA “LIRA ESEDRA” , SPAȚIU VERDE, SISTEM DE IRIGAȚII, SISITEM DE ILUMINAT”, P-ta Universității, intersecția B-dul Carol I cu B-dul I.C. Bratianu, sector 3 : 6 luni


S.C.GRANAT COM-TRANS PROIECT SRL J 40/2035/1992 - București    .

Str. 9 Mai, nr.2, bl.20A, ap. 9, sect.6 Cod fiscal: R 37360

TEL / FAX / Mobil 02120 02 62/0723 650 050 E - MAIL. granatproiect@Yahoo.com


STUDIU DE FEZABILITATE

ANSAMBLU FANTANA “LIRA ESEBRA” PIAȚA UNIVERSITĂȚII,Sector 3,    .

Beneficiar: Administrația Lacuri,

Parcuri si Agrement București


CENTRALIZATOR DEVIZE ESTIMATIVE ANSAMBLU FANTANA “LIRA ESEDRA”


Totalul lucrărilor de execuție pentru construirea ANSAMBLU FANTANA “LIRA ESEDRA” se estimează a fi:

Construcții (valoare fara t.v.a)    1.476.508,00 lei

Spatii verzi si instalații (valoare fara tv.a) 563.075,00 lei

TOTAL GENERAL (valoare fara t.v.a.)    2.039.583,00 lei
DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare realizării:    ,

ANASAMBLU FINTINA LIRA ESEDRA- AMENAJARI SPATII VERZI SI INSTALAT^ 'v ' -'^c

1EUR0= 3,50 RON    /'    ’%Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de

Valoare (inclusiv TVA)

crt.

cheltuieli

Total

Din care supusa

ROM

EURO

RON

'EURO

01

02

03

04

05

06

PARTEA I

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.

Total

0,00

0

Obținerea terenului

0,00

Exproprieri in interes public

0,00

Concesionari pe durata realizării

0,00

Despăgubiri

0,00

Amenajarea terenului

0,00

0

Devieri rețele edilitare

0,00

Dezafectări

0,00

Amenajări pentru protecția mediului

0,00

0

Sistematizare teren

0,00

Lucrări de protecția mediului

0,00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.

Total

12.000,00

3.429

Alimentarea cu energie electrica

0,00

G

Alimentarea cu apa    ■

0,00

0

Rețele de canalizare

' . 12.000,00

3.423

CAPITOLUL 3 *

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.

Total

'    3.500(00

1.000

Studii de teren

0,00

0

Obținerea de avize, acorduri si autorizații

0,00

0

Proiectare si engineering

0,00

0

Organizarea procedurilor de achiziție publica

0,00

0

Consultanta

1.000,00

288

Asistenta tehnica

2.500,00

714

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.

Totai

539.575,00

154.164

Structura lucrării

539.575,00

154.164

Lira

133.000,00

Instalații iluminat

288.400,00

Coșuri

23.625,00

Parnint de cultura

33.050,00

Gazon

27.923,00

Gazon armat

15.400,00

Instalații irigare

18.177,00

Dotări

0,00

Mobilier urban

0,00

CAPiTOLUL 5

Âite cheltuieli

5.

Total

6.200,00

1.771

Organizare de șantier

1.200,00

Lucrări de construcții

0,00

0

Cheltuieli conexe organizării șantierului

1.200,00

343

Cheltuieli diverse si neprevăzute

6.000,00

1.429

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru darea in exploatare

6.

Total

1.800,00

514

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0

6.2.

Probe tehnologice

1.800,00

514

TOTAL

563.075,00

160.879

PARTEA a ll-a

Valoarea ramasa actualizata a mijloacelor fixe

0

o

PARTEA a lll-a

Fondul de rulment necesar pentru primul ciclu de

0

0

TOTAL GENERAL (fara TVA)

563.075,00

160.879

TOTAL (cu TVA)

670.059,25

191.446

I

DEVIZ GENERAL

tis /


Privind cheltuielile necesare realizării:

ÂNASAMBLU FINTINA LIRA ESEDRA- CONSTRUCȚII

1EURO= 3,50


/Lj,.Afedt
RON

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (inclusiv TVA)

Total

Din care supusa procedurii de achiziție publica

RON

EURO

RON

EURO

01

02

03

04

05

06

PARTEA I

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.

Total

39.600,00

11.314

24.740,67

Obținerea terenului

0,00

Exproprieri in interes public

0,00

Concesionari pe durata realizării

0,00

Despăgubiri

0,00

Amenajarea terenului

6.000,00

1.714

11.625,13

Devieri rețele edilitare

12.500,00

Dezafectări

6.000,00

Amenajări pentru protecția mediului

33.600,00

9.600

13.115,54

sistematizare teren

21.000,00

Lucrări de protecția mediului

12.600,00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

' 2..

Total

41.500,00

11.857

/    41.500,00

*î 1,80/

Alimentarea cu energie electrica

26.500,00

Alimentarea cu apa

15.000,00

4.286

Rețele de canalizare

0,00

. 0

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.

Total

29.600,00

8.457

21.100,00

6.029

Studii de teren

3.000,00

857

-

-

Obținerea de avize, acorduri si autorizații

2.000,00

571

-

-

Proiectare si engineering

17.600,00

5.029

17.600,00

5.029

Organizarea procedurilor de achiziție publica

3.500,00

1.000

Consultanta

1.000,00

286

1.000,00

286

Asistenta tehnica

2.500,00

714

2.500,00

714

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.

Total

1.332.508,00

380.717

1.332.508,00

380.717

Structura si arhitectura

1.332.508,00

380.717

1.400.000,00

417.313

Zid Muretto

278.106,00

Bordura granit 15x25x^0

65.052,00

Pavaj tip granit 60x50x6

581.395,00

Execuție rigole

16.154,00

Fundație statuie

18.674,00

Fundație Caruta cu paiațe

51.136,00

Băncuțe travertin

43.462,00

Pavaj tip granit 9x9x9

146.312,00

Fundație fintina arteziana

42.217,00

Instalații aferente construcțiilor

0,00

instalații electrice    1 A

X    0,00

Instalații sanitare

\ 0,00

Dotări    #© /

Mobilier urban    B& (

l*®2!    0,00

• - .

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.

Total

31.500,00

9.000

Organizare de șantier

19.500,00

5.571

Lucrări de construcții

12.500,00

3.571

Cheltuieli conexe organizării șantierului

7.000,00

2.000

Cheltuieli diverse si neprevăzute

12.000,00

3.429

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru darea in exploatare

6.

Total

1.800,00

514

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0

6.2.

Probe tehnologice

1.800,00

514

TOTAL

1.476.508,00

421.859

PARTEA a ll-a

Valoarea ramasa actualizata a mijloacelor fixe

existente incluse in cadrul obiectivului de investiție

0

0

0

0

PARTEA a Hl-a

Fondul de rulment necesar pentru primul ciclu de producție

0

0

0

0

TOTAL GENERAL (fara TVA)

1.476.508,00

421.859

1.757.044,52

502.013

TOTAL (cu TVA)
-J
c.


W./J


X ''’b

' oA \țj 77 73 \\ ’    7» 7/

j ,    1


= 77 «


zy?£_

775,7/


-JV


" 75 55


îl j’/


73^{<


«V

7? 77


■j-R n;

F*\ b s \


'TTr'/ „ I


:S


A'


Mju & ''tM t

' 5/^    ' ! --3® -I X

i Î&-    '-i^b-

7 >fe

i?4u#r

> .757(7


- w©:


*$7 J6

Xb


~y~p


t ):7


■^


.0


V-


Zr2»y_

7667)


•,77.77


73/2


7/ r?3

pO’

. ;*si


7355 ,


'3 '•


„ .^-'

ĂM * V


° \ Oț


\(


,ir


rf A v l asriculT’jri

..,<--'~(rf    * / : v    \ reQb


\ M i N t S TE Ay t A G FI

\ V• iNDVS'W AL

1    \    \\3


, c'y'^yy^

kyky- - ,-,»

*5. b b/ \    *'*

7ȘJ2O" -,7!

Vfe yf'yf t\i K?fi '    i


•si^WI7 1

“"WM y 7 t-rll 7

'-•^3.ft- / i 7S-A /    »


>.yoj


u. v

k ci


<9U2?4s*o    ^<T\\

y °


a?*;


yb?


c^a- y

T73 33


9 79 73 yTSLbT


3

?83h\


733f

7T73


bb


•Jb


>73 Vt


733^ ■


MsJf?


O'!


. k', 11 >i&iț ■,> • —

3Q7O< o <6


bSSE


<777

</7b


LEGENDA.


£ ’rrI î ^Pl^ent    11

plast^ăhtonhe Mtâ- l!

Hnr
fi.


^i)


r\\A%    \ w

7\\>^ \W;

v-ii\ 4C^-'

&A\w>^A A

i.UsgȘS,’ «W e, zi>=M .

\    -    '■■■'-. '- 'Ar?? î

VERIFICATOR/EXPERT

NUME

SEMNĂTURĂ

REPȘTAT / EXPERTIZA NR. / DATA    ' '"" -/    .

^ncfflfc ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCI IRESȚ! -I v- „RPiata Uriiversilalii, sector 3, București /»’?'


S.C. GRANAT COM-TRANS PROIECT S.R.L.


SPECIFICAȚIE

SEFPROiECT

PROIECTAT


HUME


ARH. NICULAE IONESCU


J40/2Q

SEMNATARA :


, > or li-------’.----.—,......gș,—


FazârȘ.lȚ.-y Tfirl.' „-s


ARH. NICULAEIONESCU ARH. FELICI/.POPESCU DESENAT ,    _ Afr£ra.Kl!APOPESCiJ_

4?TTl<v


slieW


ftAN DE ÎNCADRARE IN Z«K■CLȘ


VERIFICATOR/EXPERT

MUME    |sEMNATURAz i^

'Referat/expertizanr./data    .....

S.C.GRANATCOM-TRANS PROIECT S.R.L. 1^/X

Benele ADMINISTRAȚIA 1 ACURI, PARCURI SI t CPH IE TT BUCUREȘTI > *Y Piața Universității, sector 3, București

Pr, nr,.G 277/2007

SPECIFICAȚIE

MUME

sewW'AO*

Thfeiî'.ijîliafcs&iSrtn*r>i6Win. I- iaâ$ Fqza\SȚ.


SEFPfiOIECT


PROIECTAT


^ese/țat


ARH. MICULAEIQMESCU

ARH. NICULAEI0NESCU /ARH. FELICIA POPESCU


ARH. FELICIA POPESCU

v 0.^.____...


ȘY;:

A 'ir„•a.- nn

R UZ
SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ fi*" 1

SEF PROIECT

ARH. NICULAE IONESCU

VA—'

PROIECTAT

ARH. NICULAEIONESCU

ARH. FELICIA POPESCU

DESENAT

ARH. FELICIA POPESCU

lWuOTT


Anexa nr.2 ! La H.C.G.M.B. nr. /'


Indicatorii tehnico-economici pentru aprobarea Studiului de fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiție „Ansamblu fântână “Lira Esedra” spațiu verde, sistem de irigații, sistem de iluminat”

Valoarea totală a investiției :    2.427.103,77 lei

din care C+M :    2.383.430,77 lei

Durata de realizare: 6 luni.

Parametrii construcții:

Suprafața amenajată:

3.200 mp

din care:    •    <    ■. •

Suparafață alei, trotuare, platforme

1.442 mp

Suparafață fântână arteziană

168 mp

Suparafață jardiniere din beton

80 mp

Suparafață spațiu verde amenajat

1.510 mp