Hotărârea nr. 176/2007

HOTARAREnr. 176 din 2007-08-30 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2007.
HOTARARE nr. 176 din 30/08/2007
HOTARARE nr. 176 din 30/08/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind rectificarea bugetului propriu al Municipiului Bucuresti

pe anul 2007

 

Avand in vedere raportul Primarului General al Municipiului Bucuresti;

Vazand raportul Comisiei Economice, Buget, Finante si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale;

In temeiul prevederilor art. 36 (2) lit.b, (4) lit.a, art. 45 (2) lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 Bugetul propriu al Municipiului Bucuresti pe anul 2007 aprobat prin Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.26/20.02.2007 si rectificat prin Hotararile nr.87/31.05.2007 si 165/16.07.2007, se rectifica astfel:

- mii lei -

 

Prevederi

aprobate

Influente

Prevederi

rectificate

Total buget general,

din care

5.347.813,50

- 84.857,80

5.262.955,70

Bugetul local

2.845.400,00

66.618,20

2.912.018,20

Veniturile proprii ale institutiilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local

 

41.448,50

 

74,00

 

41.522,50

Bugetul institutiilor finantate integral din venituri proprii

1.361,00

0

1.361,00

Bugetul creditelor externe

2.327.195,00

- 151.550,00

2.175.645,00

Veniturile si cheltuielile evidentiate in afara bugetului local

 

132.409,00

 

0

 

132.409,00

Influentele sunt detaliate in anexa, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Primarul General va introduce modificarile aprobate prin prezenta hotarare in nivelul si structura bugetului pe anul 2007.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 30.08.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Mircea Valentin

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 30.08.2007

Nr.176MUNICIPIUL BUCUREȘTI


X i-.


.    ..-Zț &


*jf"7 ț.-< «t~ fC/


*?//


; Hotărârea CGMB Nn-


/'' 6^Cyk-S^! Anexa

BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTfPE ANUL 2007

Prevederi rectificate


mii lei

Prevederi

Prevederi

Cod

Influente

(+/-)

aprobate

rectificate

TOTAL BUGET GENERAL    5.347.813,50    -84.857,80    5.262.955,70

din care :

BUGETUL LOCAL

VENITURI

Din care:

2.845.400,00

66.618,20

2.912.018,20

010201 Impozit pe profit de la agenții economici

3.800,00

25,00

3.825,00

030218 Impozitul pe veniturile din tranterui proprietăților imobiliare

45.000,00

35.000,00

80.000,00

070201 Impozit pe clădiri

1.000,00

-500,00

500,00

160202 Taxe asupra mijloacelor de transport

24.825,00

-21.275,00

3.550,00

180250 Alte impozite si taxe

5.650,00

350,00

6.000,00

300203 Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedenti

31.700,00

1.350,00

33.050,00

300208 Venituri din dividende

500,00

3.675,00

4.175,00

310203 Alte venituri din dobânzi

100,00

-50,00

50,00

360250 Alte venituri

905,00

95,00

1.000,00

390203 Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

2.000,00

1.000,00

3.000,00

390204 Venituri din privatizare

770,00

330,00

1.100,00

0402 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

2.330.000,00

40.000,00

2.370.000,00

040201 Cote defalcate din impozitul pe venit

2.203.800,00

38.000,00

2.241.800,00

040204 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru

126.200,00

2.000,00

128.200,00

echilibrarea bugetelor locale

110204 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sistemele

centralizate de producere și distribuție a energiei termice

113.000,00

12.100,00

125.100,00

120203 Investiții finanțate parțial din imiprumuturi externe

62.927,00

-27.000,00

35.927,00

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la

420232 combustibili

68.303,00

20.518,20

88.821,20

420210 Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic

al construcțiilor existente

8.000,00

1.000,00

9.000,00

CHELTUIELI

2.845.400,00

66.618,20

2.912.018,20

din total cheltuieli:

MUNICIPIUL BUCUREȘTI


'' ■ i    Hotărârea CGMBNr/fy /$£<!<


//


/>/


Anexa


BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PE ANUL 2007

Prevederi rectificate

Administrația Străzilor

8402 Transporturi

84020303 Străzi din care

CHELTUiELI DE CAPITAL din care

Reparații capitale aferente activelor fixe


369.358,00

369.358,00


32.000,00

32.000,00


401.358,00

401.358,0032.000,00

32.000,00


221.400,00

205.000,00


mii lei

Cod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

51.01.01

Teatrul Excelsior

Transferuri către instituții publice

1.620,00

50,00

1.670,00

51.01.01

Teatrul Țăndărică

Transferuri către instituții publice

6.282,00

-2.470,00

3.812,00

51.01.01

Teatrul Masca

Transferuri către instituții publice

2.270,00

630,00

2.900,00

51.01,01

Teatrul de Revistă Constantin Tănase

Transferuri către instituții publice

4.220,00

-300,00

3.920,00

51.01.01

Teatrul Evreiesc de Stat

Transferuri către instituții publice

3.128,00

0,00

3.128,00

51.01.01

Teatrul Tineretului Metropolis

Transferuri către instituții publice

6.718,00

680,00

7.398,00

51.01.01

Teatrul Ion Creangă

Transferuri către instituții publice

4.120,00

635,00

4.755,00

"1.01.01

Teatrul C.l Nottara

Transferuri către instituții publice

3.860,00

0,00

3.860,00

51.01.01

Administrația Cimitirelor si Crematoriilor Umane Transferuri către instituții publice

30.365,00

1.200,00

31.565,00

51.01.01

Administrația Lacuri Parcuri si Agrement

Transferuri către instituții publice

104.510,00

6.340,00

110.850,00

Muzeu! Municipiului București

51.01.01 Transferuri către instituții publice

Muzeu! Literaturii Române

Ș'î.,01 01 Transferuri către instituții publice


0,00


10.500,004.064,00


-- ..........-....... -------••>.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI


V 7    ?, ? ‘Hotărârea CGMB

’X'b


' •. >■    Anexa

BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PE ANUL 2007

Prevederi rectificate

500,00mii lei

Prevederi

Prevederi

Cod

Influente

(+/-)

aprobate

rectificate

RADET

8102 COMBUSTIBILI SI ENERGIE

550112 Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu

150.014,00

150.014,00

12.100,00

12.100,00

162.114,00

162.114,00

capital de stat

Primăria Municipiului București (activitatea proprie)

1.567.701,00

15.553,20

1.583.254,20

5502

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi din care

116.450,00

-29.000,00

87.450,00

TITLUL III DOBÂNZI

114.950,00

-29.000,00

85.950,00

6702

Cultura,recreere si religie din care

19.800,00

-2.600,00

17.200,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

13.500,00

-2.600,00

10.900,00

Construcții

din care

13.500,00

-2.600,00

10.900,00

67020304

Instituții publice de spectacole $i concerte

12.600,00

-2.600,00

10.000,00

71.01.01

Construcții

din care:

Modernizare Teatrul Tanase

Consolidare Teatrul Tanase

Consolidare, modernizare Circul Globus

12.600,00

-2.600,00

-1.850,00

-600,00

-150,00

10.000,00

e ?

Asigurări si asistenta sociala din care

3.900,00

-170,00

3.730,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

2.100,00

-170,00

1.930,00

Construcții

Complex Recuperare Neuropsihomotorie Panduri

2.100,00

-170,00

-170,00

1.930,00

7002

Locuințe,servicii si dezvoltare publica din care

81.740,00

-2.160,00

79.580,00

700203

Locuințe

13.900,00

1.160,00

15.060,00

70020301

Dezvoltarea sistemului de locuințe

10.400,00

660,00

11.060,00

Construcții

Lucrări tehnico edilitare in ansamblul Straulesti

10.400,00

660,00

660,00

11.060,00

70020330

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

3.500,00

500,00

4.000,00

Construcții

3.500,00

500,00

4.000,00

Consolidări iocumte(cota buget local)

Consolidări locuinte(TBS)

Ratele alimentare cu apa, canalizare si drumuri in ansamblul H. Coanda HCGMB 145/2006    '

-1.000.00

1.000,00

{ ;/ ......... .

A/..A/7V7/, i7

■ ’    A (    /')

/ / Vâ • iu    i    - C

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

KLzc

BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PE ANUL 2007

Prevederi rectificate


mii iei

Prevederi

Prevederi

Cod

Influente

(+/-)

aprobate

rectificate

700205

Alimentare cu apa si amenajați hidrotehnice

21.950,00

570,00

22.520,00

70020501

Alimentare cu apa

21.950,00

570,00

22.520,00

Construcții

21.950,00

570,00

22.520,00

Extindere rețea apa ,tratare(apa-canal)

6.250,00

Reabilitarea serviciului de cișmele publice cu jet

Reabilitare zone urbane cu deficit major in serviciul de alimentare

570,00

cu apa si canalizare sect 2,3,4,5

-6.250,00

700250

Alte servicii in domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale din care

45.590,00

-3.890,00

41.700,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

3.890,00

-3.890,00

0,00

8101

Rambursări de credite externe

3.890,00

-3.890,00

0,00

8102

Combustibil si energie

385.191,00

-18.981,80

366.209,20

din care:

4020 Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate

ale preturilor la combustibili

68.303,00

20.518,20

88.821,20

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

45.728,00

-27.000,00

18.728,00

Construcții

45.728,00

-27.000,00

18.728,00

Contorizarea vanzarii de energie termica(TBS)

-27.000,00

79 OPERAȚIUNI FINANCIARE

21.160,00

-12.500,00

8.660,00

8101 Rambursări de credite externe

21.160,00

-12.500,00

8.660,00

8402

Transporturi

716.750,00

68.465,00

785.215,00

din care

Transport in comun din care

380.540,00

-8.900,00

371.640,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

30.540,00

-8.900,00

21.640,00

7101

Rambursări de credite externe

30.540,00

-8.900,00

21.640,00

84020303 Străzi

336.210,00

77.365,00

413.575,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

336.210,00

77.365,00

413.575,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

336.210,00

77.365,00

413.575,00

Construcții

336.210,00

77.365,00

413.575,00

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PE ANUL 2007

Prevederi rectificate


mii lei

Prevederi

Prevederi

Cod

Influente

(+/-)

aprobate

rectificate

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII DE

3310

431009

371001

LA BUGETUL LOCAL

VENITURI

din care

Venituri din prestări servicii si alte activitati

Subvenții pentru instituții publice

Donații si sponsorizări

din total:

333.982,50

41.170,00

292.534,00

278,50

7.039,00

70,00

6.965,00

4,00

341.021,50

41.240,00

299.499,00

282,50

Muzeul Municipiului București

00.10

TOTAL VENITURI

10.700,00

50,00

10.750,00

din care :

33.10

Venituri din prestări servicii si alte activitati

200,00

50,00

250,00

33.10.50

Alte venituri din prestări servicii si alte activitati

200,00

50,00

250,00

|TOTAL CHELTUIELI

10.700,00

50,0C

10.750,00

din care :

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

3.650,00

-297,00

3.353,00

10.01

Cheltuieli salariale in bani

2.785,00

-239,00

2.546,00

10.01.01

Salarii de baza

1.737,00

-192,00

1.545,00

10.01.02

Salarii de merit

74,00

8,00

82,00

10.01.03

Indemnizație de conducere

81,00

16,00

97,00

10.01.04

Spor de vechime

382,00

-39,00

343,00

0.01.05

Sporuri pentru condiții de munaa

160,00

84,00

244,00

10.01.06

Alte sporuri

202,00

-96,00

106,00

10.01.07 Ore suplimentare

20,00

-1,00

19,00

10.01.08 Fond de premii

57,00

-4,00

53,00

10.01.10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul

67,00

-15,00

52,00

10.03 Contribuții

865,00

-58,00

807,00

10.03.01

Contribuții de asigurări sociale de stat

552,00

-18,00

534,00

10.03.02

Contribuții de asigurări de șomaj

63,00

-6,00

57,00

10.03.03

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

180,00

-11,00

169,00

10.03.04

38,00

-18,00

20,00

10.03.06 Contribuții pentru concedii si indemnizații

24,00

-5,00

19,00

10.03.07 Contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale

8,00

8,00

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

3.140,00

347,00

3.487,00

din care :

0,00

20.01 Bunuri si servicii 20.01.01 Furnituri de birou 20.01.02 Materiale pentru curățenie

2.270,00    287,00    2.557,00

20,00    4,0C    24,00

-. 25,00    -8,00    17,00

ZA7/

MUNICIPIUL BUCUREȘTI


'(Wy


F-


V


BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PE ANUL 2007

Prevederi rectificate

20.01.03 încălzit, Iluminat si forța motrica 20.01.04 Apa, canal si salubritate 20.01.05 Carburanți su lubrifiant!

20.01.06 Piese de schimb

20.01.09 Materiale si prestări de servicii Cu caracter funcțional 20.02 Reparații curente 20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05.30 Alte obiecte de inventar

20.06 Deplasări, detasari, transferări

20.13    Pregătire profesionala

20.14    Protecția muncii

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

71.01.01 Construcții

71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport

Muzeul Literaturii Române

00.10    TOTAL VENITURI

din care

33.10    Venituri din prestări servicii si alte    activitati

33.10.50    Alte venituri din prestări servicii si    alte    activitati

43.10    Subvenții

43.10.09    Subvenții pentru instituții publice

TOTAL CHELTUIELI

CHELTUIELI CURENTE din care

10.03    Contribuții

10.03.01    Contribuții de    asigurări    sociale de stat

10.03.02    Contribuții de    asigurări    de șomaj

10.03.03    Contribuții de    asigurări    sociale de sanatate

10.03.04 Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.06 Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.07 Contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII din care

2001 Bunuri si servicii din care

20.01.01 Furnituri de birou

20.01.09 Materiale si prestări de servicii ou caracter funcționa!

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întrătinere si funcționare 20.02    Reparații curente

20.05    Bunuri de natura obiectelor de inventar

iy    ;    "...... ....." ■


mii lei


Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

350,00

55,00

405,00

75,00

75,00

150,00

20,00

-14,00

6,00

15,00

10,00

25,00

1.400,00

165,00

1.565,00

20,00

63,00

83,00

50,00

25,00

75,00

50,00

25,00

75,00

30,00

-10,00

20,00

10,00

-2,00

8,00

40,00

-16,00

24,00

3.910,00

0,00

3.910,00

3.560,00

220,00

3.780,00

350,00

-220,00

130,00

4.124,00

107,00

4.231,00

250,00

-93,00

157,00

250,00

-93,00

157,00

3.864,00

200,00

4.064,00

3.864,00

200,00

4.064,00

4.124,00

107,00

4.231,00

3.813,00

141,00

3.954,00

473,00

-40,00

433,00

301,00

-23,00

278,00

35,00

-4,00

31,00

100,00

-10,00

90,00

21,00

-5,00

16,00

12,00

0,00

12,00

4,00

2,00

6,00

1.897,00

181,00

2.078,00

619,00

94,00

713,00

33,00

4,00

37,00

135,00

60,00

195,00

105,00

30,00

135,00

550,00

63,00

613,00

55,00

-16,00

39,00


MUNICIPIUL BUCUREȘTI


« <>0^ - ^Hotărârea CGMB Nrh& ttt

/ lât®Anexa 7

' xjîj.v,-A t y%/

BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTtPE'ANUL 2007

Prevederi rectificate

mii lei

Cod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

20.05.30

Alte obiecte de inventar

55,00

-16,00

39,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

30,00

2,00

32,00

20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

130,00

16,00

146,00

20.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

500,00

22,00

522,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

311,00

-34,00

277,00

J1.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

135,00

-10,00

125,00

71.01.03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Teatrul Excelsior

96,00

-24,00

72,00

TOTAL VENITURI din care:

1.720,00

50,00

1.770,00

Subvenții pentru instituții publice

1.620,00

50,00

1.670,00

TOTAL CHELTUIELI

1.720,00

50,00

1.770,00

CHELTUIELI CURENTE

1.390,00

50,00

1.440,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

888,00

50,00

938,00

Cheltuieli salariale in bani

• 673,00

24,00

697,00

10.01.01

Salarii de baza

355,00

-10,00

345,00

10.01.03

Indemnizație de conducere

23,00

3,00

26,00

10.01.04

Spor de vechime

68,00

5,00

73,00

10.01.05

Sporuri pentru condiții de munca

35,00

1,00

36,00

10.01.06 Alte sporuri

90,00

23,00

113,00

10.01.07 Ore suplimentare

23,00

-10,00

13,00

10.01.08 Fond de premii

15,00

3,00

18,00

0.01.30 Alte drepturi salariale in bani

51,00

9,00

60,00

Contribuții

215,00

26,00

241,00

10.03.01

Contribuții de asigurări sociale de stat

135,00

19,00

154,00

10.03.03

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

41,00

4,00

45,00

10 03.06 Contribuții pentru concedii si indemnizații

9,00

1,00

10,00

10.03.07 Contribuții la Fondul de garantate a creanțelor salariale

2,00

2,00

4.00

Teatrul Masca

TOTAL VENITURI

din care

Subvenții pentru instituții publice TOTAL CHELTUIELI din care

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10.01 Cheltuieli salariale in bani

10.01.01 Salarii de baza

10.01.02 Salarii de merii

10.01.03 indemnizație de conducere


2.520,00

630,00

3.150,00

2.270,00

630,00

2.900,00

2.520,00

630,00

3.150,00

869,00

-160,00

1.029,00

657,00

106,00

763,00

430,00

55.00

485,00

2,00

27,00

'..'25.00

4,00

29,00

'i'


MUNICIPIUL BUCUREȘTI
'    ■■ ■ ■ ț.

Hotărârea CGMB Nr f

Anexa

BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PE ANUL 2007

Prevederi rectificate

mii lei

Prevederi

Prevederi

Cod

Influente

(+/-)

aprobate

rectificate


10.01.04 Spor de vechime

10.01.05 Sporuri pentru condiții de munca

10.01.06 Alte sporuri

10.01.07 Ore suplimentare

10.01.08 Fond de premii

.0.01.10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 10.03 Contribuții

10.03.01 Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.02 Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.03 Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.04 Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.06 Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.07 Contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariate

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20.01 Bunuri si servicii

20.01.02 Materiale pentru curățenie

20.01.04 Apa, canal si salubritate

20.01.05 Carburanți su lubrifianti

20.01.06 Piese de schimb

20.01.07 Transport

20.01.09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.02 Reparații curente

20.06 Deplasări, detasari, transferări

20.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 71.01.01 Construcții

71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

Teatru! CA Nottara TOTAL VENITURI TOTAL CHELTUIELI

din care

10 TITLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL 10.01 Cheltuieli salariale in bani

10.01.06 Alte sporuri

10.01.08 Fond de premii

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

din care

20.13 Pregătire profesionala 20.30.30 Aîte cheltuieli cu bunuri si servicii

80,00

10,00

90,00

35,00

15,00

50,00

10,00

2,00

12,00

10,00

5,00

15,00

15,00

7,00

22,00

27,00

6,00

33,00

212,00

54,00

266,00

135,00

25,00

160,00

16,00

5,00

21,00

40,00

16,00

56,00

12,00

5,00

17,00

7,00

3,00

10,00

2,00

0,00

2,00

1.321,00

195,00

1.516,00

284,00

132,00

416,00

12,00

7,00

18,00

6,00

4,00

10,00

18,00

7,00

25,00

9,00

-4,00

5,00

3,00

-3,00

0,00

150,00

58,00

208,00

12,00

10,00

22,00

19,00

-17,00

2,00

930,00

70,00

1.000,00

330,00

275,00

605,00

330,00

0,00

330,00

0,00

124,00

124,00

0,00

151,00

151,00

4.310,00

0,00

4.310,00

4.310,00

0,00

4.310,00

0,00

2.609,00

45,00

2.654,00

1.992,00

45,00

2.037,00

280,00

20,00

300,00

40,00

25,00

65,00

1.469,00

-45,00

1.424,00

0,00

10,0.0

10,00

20,00

-55,00

645.00MUNICIPIUL BUCUREȘTI


/Hotărârea CGMB Nr Anexa


///iz


BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PE ANUL 2007

Prevederi rectificate


mii lei

Prevederi

Prevederi

Cod

Influente

(+/-)

aprobate

rectificate


Teatrul Tineretului Metropolis


TOTAL VENITURI

7.018,00

450,00

7.468,00

Venituri din prestări servicii si alte activitati

300,00

-230,00

70,00

Subvenții pentru instituții publice

6.718,00

680,00

7.398,00

TOTAL CHELTUIELI

7.018,00

450,00

7.468,00

10    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1.472,00

65,00

1.537,00

1001    Cheltuieli salariale in bani

1.154,00

-6,00

1.148,00

10.01.01 Salarii de baza

550,00

107,00

657,00

10.01.02 Salarii de merit

18,00

-4,00

14,00

10.01.03 Indemnizație de conducere

35,00

-3,00

32,00

10.01.04 Spor de vechime

109,00

8,00

117,00

10.01.05 Sporuri pentru condiții de munca

110,00

-100,00

10,00

10.01.08 Fond de premii

50,00

-10,00

40,00

10.01.10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul

35,00

6,00

41,00

10.01.12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10,00

-10,00

0,00

10.03    Contribuții

318,00

71,00

389,00

10.03.01 Contribuții de asigurări sociale de stat

199,00

61,00

260,00

10.03.02 Contribuții de asigurări de șomaj

26,00

6,00

32,00

10.03.04 Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

13,00

1,00

14,00

10.03.06 Contribuții pentru concedii si indemnizații

7,00

3,00

10,00

20    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

4.051,00

385,00

4.436,00

din care

0,00

2O.u1    Bunuri si servicii

462,00

36,00

498,00

20.01.01 Furnituri de birou

20,00

2,00

22,00

20.01.02 Materiale pentru curățenie

20,00

6,00

26,00

20.01.03 încălzit, Iluminat si forța motrica

155,00

10,00

165,00

20.01.06 Piese de schimb

10,00

5,00

15,00

20.01.08 Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

35,00

13,00

48,00

20.14    Protecția muncii

3,00

9,00

12,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.200,00

340,00

1.540,00

Teatrul Țăndărică

TOTAL VENITURI

k    o

6.484,00

-2.323,00

4.161,00

33.10 Alte venituri din prestări servicii si alte activitati

202,00

143,00

345,00

37.10.01 Donații si sponsorizări

0,00

4,00

4,00

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

6.282,00

-2.470,00

3.812,00

TOTAL CHELTUIELI

6.484,00

•2.323,00

^.161,00

10    TITLUL S CHELTUIELI DE PERSONAL

; Tă^oo

122,00

i. 671,00

1001    Cheltuieli salariale in bani

•z    z fe

1:134,

146,00

1.280,00

AMqtk/W 7

\ i    ' X

S'- -'Z

a/jw    \ l,--........-.....-

■n    '


ti

MUNICIPIUL BUCUREȘTIAnexa


BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PE ANUL 2007

Prevederi rectificate

mii lei

Cod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

10.01.01

Salarii de baza

684,00

47,00

731,00

10.01.02 Salarii de merit

20,00

5,00

25,00

10.01.04 Spor de vechime

144,00

8,00

152,00

10.01.05 Sporuri pentru condiții de munca

35,00

-7,00

28,00

10.01.06 Alte sporuri

4,00

87,00

91,00

0.01.07 Ore suplimentare

85,00

-24,00

61,00

10.01.10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul

100,00

30,00

130,00

10.03

Contribuții

415,00

-24,00

391,00

10.03.01 Contribuții de asigurări sociale de stat

260,00

-10,00

250,00

10.03.02 Contribuții de asigurări de șomaj

32,00

-4,00

28,00

10.03.03 Contribuții de asigurări sociale de sanatate

90,00

-12,00

78,00

10.03.06 Contribuții pentru concedii si indemnizații

12,00

1,00

13,00

10.03.07 Contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale

3,00

1,00

4,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

4.255,00

-2.975,00

1.280,00

20.01.01

Furnituri de birou

16,00

5,00

21,00

20.01.03 încălzit, Iluminat si forța motrica

112,00

■ -20,00

92,00

20.01.05 Carburanți si lubrifianti

14,00

-10,00

4,00

20.01.06 Piese de schimb

15,00

-12,00

3,00

20.01.07 Transport

5,00

-5,00

0,00

20.01.08 Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

50,00

8,00

58,00

20.01.09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

46,00

15,00

61,00

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

60,00

24,00

84,00

20.02

Reparații curente

2.380,00

-2.350,00

30,00

2r

"'S

Bunuri de natura obiectelor de inventar

62,00

-10,00

52,00

2b.

Deplasări, detasari, transferări

10,00

-10,00

0,00

20.14

Protecția muncii

6,00

10,00

16,00

20.30

Alte cheltuieli

1.416,00

-620,00

796,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

680,00

530,00

1.210,00

71.01.01

Construcții

175,00

490,00

71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport

469,00

39,00

71.01.03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

36,00

1,00

Teatrul de Revistă Constantin Tănase TOTAL VENITURI din care


4.493,00

-300,00

4.193,00

4.220,00

-300,00

3.920,00

4.493,00

-300,00

4.193,00

2.746,00

-57,00

2.689,00

2.079,00

-89,00

1.990,00

1.206,00

-120,00

1.086,00

48,00

-2,00

46,00


Subvenții pentru instituții publice TOTAL CHELTUIELI

10    TITLUL! CHELTUIELI DE PERSONAL

1001    Cheltuieli salariale in bani

10.01.01 Salarii de baza 10.01.02 Salarii de merit

MUNICIPIUL BUCUREȘTIBUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PE ANUL 2007

Prevederi rectificate

mii lei

Prevederi

Prevederi

Cod

Influente

(+/-)

aprobate

rectificate

10.01.03 Indemnizație de conducere

28,00

3,00

31,00

10.01.04 Spor de vechime

220,00

20,00

240,00

10.01.05 Sporuri pentru condiții de munca

80,00

-5,00

75,00

10.01.06 Alte sporuri

275,00

29,00

304,00

10.01.07 Ore suplimentare

40,00

-40,00

0,00

0.01.10 Posturi ocupate prin cumul

132,00

26,00

158,00

10.03    Contribuții

667,00

32,00

699,00

10.03.01 Contribuții de asigurări sociale de stat

439,00

41,00

480,00

10.03.02 Contribuții de asigurări de șomaj

52,00

-8,00

44,00

10.03.03 Contribuții de asigurări sociale de sanatate

125,00

3,00

128,00

10.03.04 Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

30,00

-4,00

26,00

10.03.06 Contribuții pentru concedii si indemnizații

16,00

-1,00

15,00

10.03.07 Contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale

5,00

1,00

6,00

20    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.500,00

-108,00

1.392,00

din care

20.01    Bunuri si servicii    |

224,00

-28,00

196,00

20.01.03 încălzit, Iluminat si forța motrica

100,00

-10,00

90,00

20.01.04 Apa,canal,salubritate

22,00

-6,00

16,00

20.01.09 Materiale prestări servicii cu caracter funcțional

20,00

-6,00

14,00

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

6,00

-6,00

0,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.100,00

-80,00

1.020,00

70    CHELTUIELI DE CAPITAL

247,00

-135,00

112,00

Teatrul Ion Creangă TOTAL VENITUR!

din care

Subvenții pentru instituții publice

TOTAL CHELTUIELI

10    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1001    Cheltuieli salariale in bani

10.01.01 Salarii de baza

10.01.02 Salarii de merit

10.01.04 Spor de vechime

10.01.05 Sporuri pentru condiții de munca

10.01.06 Alte sporuri

10.01.08 Fond de premii

10.01.10 Posturi ocupate prin cumul

10.03 Contribuții

10.03.01 Contribuții de asigurări sociala de stat


4.488,90

635,00

5.123,90

4.120,00

635,00

4.755,00

4.488,90

635,00

5.123,90

2.340,00

113,00

2.453,00

1.780,00

75,00

1.855,00

850,00

-90,00

760,00

40,00

4,00

44,00

185,00

44,00

229,00

25,00

19,00

44,00

280,00

18,00

298,00

35,00

4,00

39,00

330,00

76,00

406,00

560,00

38,00

598,00

370,00

21,00

391.00


MUNICIPIUL BUCUREȘTI


w.


O Q , _ yC'h-iC 'G&i.'


- : r-v -

^Hotărârea CGMB Nrtfp /% V y Anexa    !


BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PE ANUL 2007

Prevederi rectificate


mii lei

Cod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

10.03.03 Contribuții de asigurări sociale de sanatate

107,00

16,00

123,00

10.03.06 Contribuții pentru concedii si indemnizații

14,00

2,00

16,00

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.598,90

522,00

2.120,90

20.01

din care:

Bunuri si servicii

389,00

52,00

0,00

441,00

20.01.01

Furnituri de birou

7,00

5,00

12,00

20.01.02 Materiale pentru curățenie

20.01.04 Apa, canal si salubritate

25,00

13,00

0,00

38,00

20.01.05

Carburanți su lubrifiant!

10,00

4,00

14,00

20.01.06 20.01.08

Piese de schimb

Posta, telecomunicații, radia, tv, internet

50,00

12,00

0,00

62,00

20.01.09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

98,00

-2,00

96,00

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

35,00

20,00

55,00

20.02 Reparații curente

60,00

30,00

90,00

20.06 Deplasări, detasari, transferări

5,00

3,00

8,00

20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

5,00

2,00

7,00

20.14 Protecția muncii

12,00

35,00

47,00

20.30 Alte cheltuieli

1.098,90

400,00

1.498,90

Teatrul Evreiesc de Stat

TOTAL VENITURI

3.234,60

0,00

3.234,60

din care

Subvenții pentru instituții publice

3.128,00

0,00

3.128,00

TOTAL CHELTUIELI

3.234,60

0,00

3.234,60

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

1.782,00

91,00

1.873,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

1.333,00

91,00

1.424,00

10.01.01

Salarii de baza

750,00

-73,00

677,00

10.01.02 Salarii de merit

28,00

-1,00

27,00

10.01.03 Indemnizație de conducere

21,00

-1,00

20,00

10.01.04 Spor de vechime

145,00

4,00

149,00

10.01.05 Sporuri pentru condiții de munca

37,00

-2,00

35,00

10.01.06 Alte sporuri

25,00

5,00

30,00


10.01.07 Ore suplimentare 10.01.08 Fond de premii 10.01.10 Posturi ocupate prin cumul 10.0130 Alte drepturi salariate

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII din care :

20.01 Bunuri si servicii 20.01.04 Apa, cana! si salubritate17,00

2,00

65,00

-5,00

104,00

205,00

140,00

-43,00

,336,00

-91,00

253,00

47,00

12,00

4,00


19,00

60,00

309,00

97,00

1.245,00

0,00

300,00

16,00


20.01.09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcționa!


84,00    47,00    131,00
'/VI

}';S\


MUNICIPIUL BUCUREȘTI


,/Z -iZoHofârârea CGMB Nrify /& ■{■’'$

x;€: /' /' ■' Anexa '

BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PE ANUL 2007

Prevederi rectificate

mii lei

Prevederi

Prevederi

Cod

Influente

(+/-)

aprobate

rectificate

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

50,00

-4,00

46,00

20.02 Reparații curente

62,00

3,00

65,00

20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar

480,00

-150,00

330,00

20.05.30 Alte obiecte de inventar

480,00

-150,00

330,00

20.06.02 Deplasări, detasari in străinătate

0,00

7,00

7,00

20.13 Pregătire profesionala

6,00

2,00

8,00

Administrația Cimitirelor si Crematoriilor Umane

00.10    TOTAL VENITURI

37.165,00

1.400,00

38.565,00

din care:

33.10    Venituri din prestări servicii si alte activitati

6.800,00

200,00

7.000,00

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

30.365,00

1.200,00

31.565,00

TOTAL CHELTUIELI

37.165,00

1.400,00

38.565,00

din care:

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

7.170,00

210,00

7.380,00

10.01 Cheltuieli salariate in bani

5.476,00

100,00

5.576,00

10.01.01 Salarii de baza

3.300,00

-192,00

3.108,00

10.01.02 Salarii de merit

91,00

14,00

105,00

10.01.03 Indemnizație de conducere

93,00

13,00

106,00

10.01.04 Spor de vechime

631,00

-85,00

546,00

10.01.05 Sporuri pentru condiții de munca

240,00

100,00

340,00

9.01.07 Ore suplimentare

700,00

80,00

780,00

10.01.08 Fond de premii

115,00

70,00

185,00

10.01.30 Alte drepturi salariate

280,00

100,00

380,00

10.03 Contribuții

1.694,00

110,00

1.804,00

10.03.01 Contribuții de asigurări sociale de stat

1.106,00

50,00

1.156,00

10.03.02 Contribuții de asigurări de șomaj

140,00

-15,00

125,00

10.03.03 Contribuții de asigurări sociale de sanatate

331,00

35,00

366,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

40,00

25,00

65,00

10.03.06 Contribuții pentru concedii si indemnizații

60,00

19,00

79,00

10.03.07 Contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariate

17,00

-4,00

13,00

20 TITLUL li BUNURI SI SERVICII

17.230,00

1.190,00

18.420,00

20.01 Bunuri si servicii

13.900,00

-60,00

13.840,00

20.01.02 Materiale pentru curățenie

__    140,00

10,00

150,00

20.01.04 Apa, canal si salubritate

130,00

100,00

-20,00

110,00

20.01.06 Piese de schimb

50,00

150,00

20.01.08 Posta, telecomunicații, radio, tvj internet

W- ihr000-00

W. f '    //    -

100,00

280,00

20.01.09 Materiale si prestări de servicii Cu caracter funcționa!

-200,00

11.800,00

{ ■' •

—.....

■■ J&r. - --

MUNICIPIUL BUCUREȘTI


07 ■

i*si


-    tț,Țș,

- --


-77c&


^Hotărârea CGMBNrjffc ' Anexa


BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PE ANUL 2007

Prevederi rectificate

mii lei


Cod


Prevederi

Influente

(+/-)

Prevederi

aprobate

rectificate


20.02 Reparații curente

20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05.01 Uniforme si echipament

20.05.30 Alte obiecte de inventar

20.13    Pregătire profesionala

20.14    Protecția muncii


2.000,00

1.000,00

3.000,00

650,00

150,00

800,00

100,00

-50,00

50,00

550,00

200,00

750,00

120,00

80,00

200,00

130,00

20,00

150,00


Administrația Lacurilor Parcurilor si Grădinilor

00.10    TOTAL VENITURI

din care :

33.10    Venituri din prestări servicii si alte activitati

43.10.09    Subvenții pentru instituții publice

CULTURA,RECREE, RELIGIE

din care:

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10.01 Cheltuieli salariale in bani 10.01.01 Salarii de baza 10.01.02 Salarii de merit 10.01.03 Indemnizație de conducere 10.01.04 Spor de vechime 10.01.05 Sporuri pentru condiții de munca 10.01.07 Ore suplimentare

0.01.08 Fond de premii 10.01.30 Alte drepturi salariale

10.03 Contribuții

10.03.01 Contribuții de asigurări sociale de stat 10.03.02 Contribuții de asigurări de șomaj 10.03.03 Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

10.03.06 Contribuții pentru concedii si indemnizații 10.03.07 Contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20.01 Bunuri si servicii 20.01.02 Materiale pentru curățenie 20.01.03 încălzit, Iluminat si forța rnotrica 20.01.04 Apa, canal si salubritate 20.01.05 Carburanți su lubrifiant!

20.01.06 Piese de schimb

20.01.07 Transport

f 7 /\/.    ,i77\

114.510,00

6.340,00

120.850,00

10.000,00

10.000,00

104.510,00

6.340,00

110.850,00

103.700,00

6.190,00

109.890,00

19.840,00

-4.705,00

15.135,00

15.077,00

-3.235,00

11.842,00

10.082,00

-2.500,00

7.582,00

350,00

-50,00

300,00

135,00

-5,00

130,00

1.750,00

-400,00

1.350,00

490,00

-30,00

460,00

1.800,00

-450,00

1.350,00

300,00

150,00

450,00

50,00

50,00

100,00

4.763,00

-1.470,00

3.293,00

3.200,00

-1.000,00

2.200,00

390,00

-160,00

230,00

940,00

-240,00

700,00

77,00

-30,00

47,00

116,00

-27,00

89,00

40,00

-13,00

27,00

73.020,00

9.345,00

82.365,00

55.480,00

11.495,00

66.975,00

250,00

-125,00

125,00

3.800,00

200,00

4.000,00

7.200,00

2.500,00

S.700,00

4.000,00

-800,00

3.200,00

500,00

-80,00

420,00

150,00

75,00

75,00/!Q


iri Hotărârea CGMB Nrtfty

Anexa

BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PE ANUL 2007

Prevederi rectificate

mii lei

Prevederi

Prevederi

Cod

Influente

(+/-)

aprobate

rectificate

20.01.08 Posta, telecomunicații, radio, tv, internet 20.01.09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05.30 Alte obiecte de inventar

20.30 Alte cheltuieli

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

71.01 Active fixe 71.01.01 Construcții

71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport 71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 71.01.30 Alte active fixe

71.03 Reparații capitale aferente activelor fixe

LOCUINȚE,SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 71.01 Active fixe

71.01.01 Construcții

71.03 Reparații capitale aferente activelor fixe

450,00

30.000,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

10.840,00

9.340,00

810,00

8.374,00

106,00

50,00

1.500,00

10.810,00

10.810,00

810,00

10.000,00


-125,00

10.000,00

-1.350,00

-1.350,00

-800,00

1.550,00

1.550,00

-530,00

2.020,00

90,00

-30,00

0,00

150,00

150,00

150,00

0,00


325,00

40.000,00

1.150,00

1.150,00

1.700,00

12.390,00

10.890,00

280,00

10.394,00

196,00

20,00

1.500,00

10,960,00

10.960,00

960,00

10.000,00


BUGETUL CREDITELOR EXTERNE

Administrația Străzilor

8' % Transporturi

CHELTUIELI DE CAPITAL Reparații capitale aferente activelor fixe

RATB

84.06 Transporturi

CHELTUIELI DE CAPITAL Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport

Primăria Municipiului București

din total :

70.06 Locuințe, servicii si dezvoltare publica 70.06.05 Alimentare cu apa si amenajări hidrotehnice din care


2.327.195,00    -151.550,00    2.175.645,00


335.000,00

335.000,00

335.000,00


282.200,00

282.200,00

189.288,00

92.912,00


____ Ameliorare zona de nord a municipiului București1-687.015,00


263.750,00 36.500,00


.500,00


-32.000,00

-32.000,00

-32.000,00


303.000,00

303.000,00

303.000,00


-120.000,00

-120.000,00

-88.000,00

-32.000,00

450,00

450,00

450,00

450,00


162.200,00

162.200,00

101.288,00

60.912,00

1.687.465,00

264.200,00

36.950,00

i .950,00


NO i A :    Cheltuielile de capital se detaliaza pe poziții prin listele de investiții aprobate de Ordonatemi Principe

redite