Hotărârea nr. 175/2007

HOTARAREnr. 175 din 2007-08-30 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA AL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE PERIOADA 30.08.2007-30.11.2007.
HOTARARE nr. 175 din 30/08/2007
HOTARARE nr. 175 din 30/08/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului General al Municipiului Bucuresti pe perioada 30.08.2007 – 30.11.2007

 

Avand in vedere Referatul Secretarului General al Municipiului Bucuresti;

In temeiul prevederilor art.9(1) si 10 din O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.673/2002 si art.8(1) din Hotararea C.G.M.B. nr.137/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In temeiul art.37(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Articol unic - Se alege domnul consilier general MIRCEA VALENTIN in functia de presedinte de sedinta al Consiliului General al Municipiului Bucuresti pe perioada 31.08.2007 – 30.11.2007.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 30.08.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Mircea Valentin

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 30.08.2007

Nr. 175