Hotărârea nr. 174/2007

HOTARAREnr. 174 din 2007-07-16 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "BIBLIOTECA PUBLIC OCTAVIAN GOGA"
HOTARARE nr. 174 din 16/07/2007
HOTARARE nr. 174 din 16/07/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii “Biblioteca Publica OCTAVIAN GOGA”

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul Directiei Cultura;

Vazand raportul Comisiei Utilitati Publice si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al  Municipiului Bucuresti;

In temeiul prevederilor art.36 alin.2, lit.b”, art. 36 alin. 4 lit. “d”, art.45 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE :

 

Art.1  Se aproba indicatorii tehnico-economici aferenti studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii “Biblioteca Publica OCTAVIAN GOGA”, prezentati in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Finantarea investitiei prevazuta la art. 1 se va face din fonduri alocate de la bugetul local.

Art.3 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 16.07.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 16.07.2007

Nr.174Anexa nr. 1

IaHCGMB nr./.r.T./.... ^00#.....

Indicatorii tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții

" Biblioteca Publică OCTAVIAN GOGA"

Indicatori

U.M.

Valoare conform deviz

general, inclusiv TVA

Preturi la octombrie 2006 •

Din care C + M

mii lei

mii lei

Valoarea totală a investiției

mii lei

3.950,022

3.049,452

Capacitate de consolidat

mp

Aed 1.369,92 mp

Sursa de finanțare

%

BIBLIOTECA METROPOLITANĂ BUCUREȘTI

Durata estimată de realizare a investiției

luni

18 luni calendaristice

Precizări:

C + M = construcție + montaj Aed = arie construită desfășurată