Hotărârea nr. 172/2007

HOTARAREnr. 172 din 2007-07-16 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII " MODERNIZARE RETELE TERMICE AFERENTE LICEULUI NR. 27 (OCTAV ONICESCU)"
HOTARARE nr. 172 din 16/07/2007
HOTARARE nr. 172 din 16/07/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Modernizare retele termice aferente Liceului nr. 27

(Octav Onicescu)”

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul Directiei Utilitati Publice;

Vazand raportul Comisiei Utilitati Publice si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al  Municipiului Bucuresti;

In temeiul prevederilor art.36 alin.2, lit.b”, art. 36 alin. 4 lit. “d”, art.45 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE :

 

Art.1 Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Modernizare retele termice aferente Liceului nr. 27 (Octav Onicescu)”, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Finantarea obiectivului de investitii prevazut la art. 1 se va face din alocatii bugetare si/sau din  alte fonduri legal constituite cu aceasta destinatie, conform listelor de investitii aprobate potrivit legii.

Art.3 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 16.07.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 16.07.2007

Nr.172ANEXA LA HCGMB nr.

Obiectivul de investiții: Modernizare rețele termice aferente Liceului 27 (Octav Onicescu)

Nr

crt

Indicator

U.M.

Situația

existenta

Situația

proiectata

A. Varianta statica

1

Valoarea totala a ia din care C+M Valoarea ramasa ac a mijloacelor fixe e’ incluse in cadrul obiectivului de inve

vestitiei,

tualizata

fdstente

stitie

lei

442.255,86

273.476,00

1.518,86

2

Capacitati

Debit transport

Lungime tronson

Gcal/h

m

0,285 Gcal/h 170 m

0,285 Gcal/h

132 m

3

Durata de realizare] lucrărilor

a

luni

1

4

Durata normala de funcționare

ani

30

5

Venituri anuale din) activitatea de si di st energiei termice

ributie a

lei

82.124

82.124

6

Costuri anuale din activitatea de distri energiei termice

xitie a

lei

16.873

12.060

7

Volum anual de energie

Gcal/an

457,77

457,77

8

Costul energiei termice

Lei/Gcal

34,07

26,35

9

Profit net anual din activitatea de distribuție a energiei termice

Lei

15.807

20.985

10

Rata profitului

%

33.65

11

Termenul de recuperare a investiției

ani

48,22

B. Varianta dinamica

1

Rata de actualizare

%

8

2

VNA ( Venitul net actualizat) sau Cast (Lei pe durata eficie funcționare)

Flow inta de

lei/30 ani

662.754

3

Raportul venituri to actualizate/Cheltuie actualizate    ,

tale

Iii totalg_

2.09

v-    -

MM

/ S /

/ X sS'T/    a *2 (

1 'Fw    \

\. ■ —

/ 7

LyL—--