Hotărârea nr. 171/2007

HOTARAREnr. 171 din 2007-07-16 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "MODERNIZARE RETELE TERMICE AFERENTE ANSAMBLULUI AVIATIEI"
HOTARARE nr. 171 din 16/07/2007
HOTARARE nr. 171 din 16/07/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare retele termice aferente Ansamblul Aviatiei”

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si raportul Directiei Utilitati Publice ;

Vazand  raportul Comisiei Utilitati Publice si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu Cap. III, sectiunea a 3-a, art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;

In temeiul art. 36 alin.(2), lit.,,b ", alin.(4), lit.,,d" si art. 45, alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata;

 

CONSILIUL  GENERAL  AL  MUNICIPIULUI  BUCURESTI

HOTARASTE :

 

Art.1 Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare retele termice aferente Ansamblul Aviatiei”, conform anexei care face parte integranta din hotarare.

Art.2 Finantarea obiectivului de investitii se face din alocatii bugetare si/sau din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinatie, conform listelor de investitii aprobate potrivit legii.

Art.3 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General  vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 16.07.2007.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 16.07.2007

Nr.171Obiectivul de investiții: Modernizare rețele termice aferente Ansamblul Aviației

Nr

crt

Indicator

U.M.

Situația

existenta

Situația

proiectata

A. Varianta statica

1

Valoarea totala, din care

C+M

Lei

Lei

66.622.329,94

58.793.239,05

2

Capacitati

Debit transportat

Rețea primăria

Rețea secundara

Lungime tronson

Rețea primara

Rețea secundara

GcalZh

m

luni

37,7 .

34,05

2438

7800

37,7

34,05

2438

9720

o

Durata de realizare & lucrărilor

24

4

Venituri anuale din activitatea de transp distribuție

ort si

Lei

10.792.694

10.792.694

5

Costuri anuale din activitatea de transț distribuție a energie

ort si i termice

Lei

5.030.752

3.342.729

6

Volum anual de em termica

rgie

Gcal/an

60.821,04

60.821,04

7

Costul energiei tem

îice

Lei/Gcal

73,27

54,96

8

Profit net anual

Lei

-2.384.054

643.726

9

Rata profitului

%

6,42

10

Termenul de recupe investiției

rare a

ani

18,49

B. Varianta dinanțica

1

Rata de actualizare

%

8

2

VNA (Venitul net actualizat) pe durata eficienta de funcționare

RON /30 ani

59.291.259

->

Raportul venituri totale actualizate/Cheltui^li totale actualizate

1,64

:\