Hotărârea nr. 170/2007

HOTARAREnr. 170 din 2007-07-16 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "MODERNIZARE 10 CENTRALE TERMICE AFERENTE ETAPA A-II-A - CENTRALA TERMICA 13 DECEMBRIE (18A)"
HOTARARE nr. 170 din 16/07/2007
HOTARARE nr. 170 din 16/07/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici   pentru  obiectivul de investitii „Modernizare 10 centrale termice cu retele termice aferente etapa a II a Centrala Termica 13 Decembrie (18A) „

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti precum si raportul Directiei  Utilitati Publice ;

Vazand raportul Comisiei pentru Utilitati Publice si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu  cap.III, sectiunea 3, art. 44 din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale;

In temeiul art. 36(2) lit. „b”, (4) lit. „d” si art. 45(2) din Legea  nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E :

 

Art.1 Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru  obiectivul de investitii „Modernizare 10 centrale termice aferente etapa a  II a –Centrala Termica 13 Decembrie (18A)”, conform anexei  care face parte integranta din prezenta hotarare.    

Art.2 Finantarea  obiectivului de investitii se face din alocatii bugetare si /sau din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinatie, conform listelor de investitii aprobate potrivit legii.

Art.3 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucuresti  vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 16.07.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 16.07.2007

Nr.170ANEXA LA HCGMB nr.

Obiectivul de investiții: Modernizare 10 centrale termice cu rețele termice aferente etapa a Il-a - Centrala Termica 13 Decembrie(18A)

Nr

crt

Indicata

r

U.M.

Situația

existenta

Situația

proiectata

A. Varianta static

a

1

Valoarea totala a investiției, din care C+M

lei

3.178.366

1.719.906

2

Capacitati

Debit producere

Gcal/h

4

2.77

3

Durata de realizare a lucrărilor

luni

12

4

Durata normala do funcționare

ani

30

5

Venituri anuale dii activitatea de prod distribuție a energi

î

acere si ei termice

lei

621.171

621.171

6

Costuri anuale din activitatea de prod distribuție

acere si

lei

699.608

490.312

7

Volum anual de en termica produsa si distribuita

ergie

Gcal/an

3.203,55

3.203,55

8

Costul energiei termice produsa si distribuita

RON/Gcal

200,68

151,58

9

Profit net anual dir activitatea de prod distribuție

i

acere si

RON

-78.437

109.922

10

Rata profitului

%

22.42

11

Termenul de recuperare a investiției

ani

14,18

B. Varianta dinamica

1

Rata de actualizare

%

8

2

VNA (Venitul net: actualizat) pe durata eficienta de funcționare

lei/30 ani

1.135.693

3

Raportul venituri totale actualizate/Cheltuieli totale actualizate

1,15