Hotărârea nr. 169/2007

HOTARAREnr. 169 din 2007-07-16 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "MODERNIZARE 10 CENTRALE TERMICE CU RETELE TERMICE AFERENTE ETAPA A-II-A - CENTRALA TERMICA BACIULUI"
HOTARARE nr. 169 din 16/07/2007
HOTARARE nr. 169 din 16/07/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind  aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru  obiectivul de investitii „Modernizare 10 centrale termice cu retele termice aferente etapa

a II a Centrala Termica Baciului”

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul Directiei  Utilitati Publice ;

Vazand raportul Comisiei  pentru Utilitati Publice  si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu art. 44 din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale;

In temeiul art. 36(2) lit. b, (4) lit. d si art. 45(2) din Legea  nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare 10 centrale termice cu retele termice aferente etapa a II a Centrala Termica  Baciului”, conform  anexei care face parte integranta din hotarare.

Art. 2 Finantarea obiectivului de investitii se face din alocatii bugetare si/sau din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinatie, conform listelor de investitii aprobate potrivit legii.

Art. 3 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucuresti  vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 16.07.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 16.07.2007

Nr.169ANEXA LA HCGMB nr..


Obiectivul de investiții: Modernizare 10 centrale termice cu rețele termice aferente etapa a Il-a - Centrala Termica Baciului


Nr

crt

Indicatq

r

U.M.

Situația

existenta

Situația

proiectata

A. Varianta statuia

1

Valoarea totala a investiției,

din care C+M

lei

12.210.493

8.879.160

2

Capacitati:

Debit producere

Gcal/h

12

7,445

3

Durata de realizare a lucrărilor

luni

12

4

Durata normala de funcționare

ani

30

5

Venituri anuale din activitatea de producere si distribuție a energici termice

lei

1.963.429

1.963.430

6

Costuri anuale din activitatea de prodpcere si distribuție

lei

2.802.087

1.605.242

7

Volum anual de en termica produsa si distribuita

ergie

Gcal/an

10.123,99

10.123,99

8

Costul energiei termice produsa si distribuita

RON/Gcal

212,69

154,44

9

Profit net anual din activitatea de prodi distribuție

.scere si

RON

-838.658

300.878

10

Rata profitului

%

18,74

11

Termenul de recuperare a investiției

ani

9

B. Varianta dinamica

1

Rata de actualizare

%

8

2

VNA (Venitul net actualizat) pe durați eficienta de funcționare

lei/30 ani

3.108.627

3

Raportul venituri totale actualizate/Cheltuieli totale actualizate

1,12