Hotărârea nr. 168/2007

HOTARAREnr. 168 din 2007-07-16 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "MODERNIZARE 10 CENTRALE TERMICE AFERENTE ETAPA A-II-A - CENTRALA TERMICA VICTORIEI"
HOTARARE nr. 168 din 16/07/2007
HOTARARE nr. 168 din 16/07/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare 10 centrale termice cu retele termice aferente etapa a-II-a – Centrala Termica Victoriei”

 

Avand in vedere expunerea de Motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si raportul Directiei Utilitati Publice ;

Vazand  raportul Comisiei Utilitati Publice si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu Cap. III, sectiunea a 3-a, art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;

In temeiul art. 36 alin.(2), lit.”b” , alin.(4), lit.”d” si art. 45, alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata;

 

CONSILIUL  GENERAL  AL  MUNICIPIULUI  BUCURESTI

HOTARASTE :

 

Art.1 Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare 10 centrale termice cu retele termice aferente etapa a-II-a – Centrala Termica Victoriei”, conform anexei care face parte integranta din hotarare.

Art.2 Finantarea obiectivului de investitii se face din alocatii bugetare si/sau din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinatie, conform listelor de investitii aprobate potrivit legii.

Art.3 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General  vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 16.07.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 12.07.2007

Nr.168ANEXA LA HCGMB nr


Obiectivul de investiții: Modernizare 10 centrale termice cu rețele termice aferente etapa a Il-a - Centrala Termica Victoriei


Nr

crt

Indicato

U.M.

Situația

existenta

Situația

proiectata

A. Varianta static

a

1

Valoarea totala a ir din care C+M

ivestitiei,

lei

1.870.725,78

892.824

2

Capacitati

Debit producere

Gcal/h

0,851

0,851

3

Durata de realizare lucrărilor

a

luni

12

4

Durata normala de funcționare

ani

20

5

Venituri anuale dir activitatea de prodi distribuție a energi

icere si îi termice

lei

197.707

197.707

6

Costuri anuale din activitatea de prodi distribuție

îcere si

lei

305.491

175.356

7

Volum anual de en termica produsa si distribuita

ergie

Gcal/an

1.020,61

1.020.61

8

Costul energiei ten produsa si distribui

nice

ta

RON/Gcal

259,97

171,54

9

Profit net anual din activitatea de prodi distribuție

îcere si

RON

-107.784

18.783

10

Rata profitului

%

10.71

11

Termenul de recup investiției

erare a

ani

12.42

B. Varianta dinamica

1

Rata de actualizare

%

8

2

VNA (Venitul net actualizat) pe durai eficienta de funcție

a

nare

lei/20 ani

167.024

Raportul venituri totale actualizate/Cheltuipli totale actualizate

1,05