Hotărârea nr. 167/2007

HOTARAREnr. 167 din 2007-07-16 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "MODERNIZARE 10 CENTRALE TERMICE CU RETELELE TERMICE AFERENTE ETAPA A-II-A - CENTRALA TERMICA ALEEA TRANDAFIRILOR"
HOTARARE nr. 167 din 16/07/2007
HOTARARE nr. 167 din 16/07/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare 10 centrale termice cu retele termice aferente etapa a-II-a – Centrala Termica Aleea Trandafirilor”

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si raportul Directiei Utilitati Publice ;

Vazand  raportul Comisiei Utilitati Publice si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu Cap. III, sectiunea a 3-a, art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;

In temeiul art. 36 alin.(2), lit.,,b ", alin.(4), lit.,,d" si art 45, alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata;

 

CONSILIUL  GENERAL  AL  MUNICIPIULUI  BUCURESTI

HOTARASTE :

 

Art. 1 - Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare 10 centrale termice cu retele termice aferente etapa a-II-a – Centrala Termica Aleea Trandafirilor”, conform anexei care face parte integranta din hotarare.

Art.2 Finantarea obiectivului de investitii se face din alocatii bugetare si/sau din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinatie, conform listelor de investitii aprobate potrivit legii.

Art.3 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General  vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 16.07.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 16.07.2007

Nr.167ANEXA LA HCGMB nr.


Obiectivul de investiții: Modernizare 10 centrale termice cu rețele termice aferente etapa a Ii-a - Centrala Termica Aleea Trandafirilor


Nr

crt

Indicato

r

U.M.

Situația

existenta

Situația

proiectata

A. Varianta statica

1

Valoarea totala a investiției, din care C+M

lei

8.561.813

6.446.552

2

Capacitati

Debit producere

Gcal/h

0,88

0,88

3 '

Durata de realizare lucrărilor

a

luni

12

4

Durata normala de funcționare

ani

30

5

Venituri anuale din activitatea de producere si distribuție a energiei termice

lei

682.838

682.838

6

Costuri anuale din activitatea de producere si distribuție

lei

909.964

644.608

7

Volum anual de energie termica produsa si distribuita

Gcal/an

3.526.,33

3.526..33

8

Costul energiei tenpice produsa si distribuita

RON/Gcal

232,35

181,35

9

Profit net anual din activitatea de proddcere si distribuție

RON

-227.126

32.113

10

Rata profitului

%

4,98

11

Termenul de recuperare a investiției

ani

27.75

B. Varianta dinamica

1

Rata de actualizare

%

8

2

VNA (Venitul net actualizat) pe durata eficienta de funcționare

lei/30 ani

331,788

3

Raportul venituri totale actualizate/Cheltuieli totale actualizate

1,02