Hotărârea nr. 166/2007

HOTARAREnr. 166 din 2007-07-16 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII " REFACEREA HIDROIZOLATIEI TRASEELORLA 24 PUNCTE TERMICE DIN PROGRAMUL START"
HOTARARE nr. 166 din 16/07/2007
HOTARARE nr. 166 din 16/07/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind  aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru  obiectivul de investitii „Refacerea hidroizolatiei teraselor la 24 puncte termice din programul START”

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti precum si raportul Directiei  Utilitati Publice;

Vazand raportul Comisiei pentru Utilitati Publice si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu  cap.III, sectiunea 3, art. 44 din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale;

In temeiul art. 36(2) lit. b, (4) lit. d si art. 45(2) din Legea  nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E :

 

Art. 1-  Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru  obiectivul de investitii „Refacerea hidroizolatiei teraselor la 24 puncte termice din programul START”,  conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2- Finantarea obiectivului de investitii se face din alocatii bugetare si/sau din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinatie, conform listelor de investitii aprobate potrivit legii.

Art. 3- Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucuresti  vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 16.07.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 16.07.2007

Nr.166Obiectivul de investiții: Refacerea hidroizolatiei teraselor la 24puncte termice din programul START

Valoarea tota -TONA -din care coi

ja a investiției

nstructii montaj

2.881.744,15 lei 1.581.562,00 lei

817.585,92 Euro 448.708,54 Euro

Durata de realizare a lucrărilor

3 luni

Durata norm: funcționare

ila de

20 ani

Suprafețele teraselor care se refac

8825 n?