Hotărârea nr. 165/2007

HOTARAREnr. 165 din 2007-07-16 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2007. RECTIFICA H.C.G.M.B. NR. 87/2007


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului Consiliului General al Municipiului București pe anul 2007

Având în vedere raportul Primarului General al Municipiului București;

Văzând raportul Comisiei Economice, Buget, Finanțe și avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul prevederilor art. 36 (2) lit.b, (4) lit.a, art. 45 (2) lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Bugetul general al Consiliului General al Municipiului București pe anul 2007 aprobat prin Hotărârea nr.26/20.02.2007 și rectificat prin Hotărârea nr.87/31.05.2007, se rectifică cu suma de (-) 234.900,0 mii lei, din care:

( +) 200:000,0 mii lei, bugetul local;

(-) 434.900,0 mii lei, bugetul creditelor externe,

și se modifică în structură conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(1)    1.770,0 mii lei - la capitolul 54.02 , „Alte servicii publice generale”, pentru plata contribuției Consiliului General al Municipiului București la cheltuielile de funcționare a Agenției pentru Dezvoltare Regională București - Ilfov;

(2)    1.800,0 mii lei - la capitolul 68.02, „Asigurări și asistență socială”, pentru acordarea unui sprijin financiar Bisericii Sfântul Spiridon Vechi în vederea finalizării lucrărilor la Așezământul Socio-Medical.

Art.3. Primarul General va introduce modificările aprobate prin prezenta hotărâre fin nivelul și structura bugetului general al Consiliului General al Municipiului București.
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Hot.Nr

Anexa /    '

mii lei

BUGETUL PE ANUL 2007

Prevederi rectificate


Cod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

TOTAL BUGET GENERAL

5.582.713,50

-234.900,00

5.347.813,50

din care :

BUGETUL LOCAL

VENITURI

2.645.400,00

200.000,00

2.845.400,00

Din care:

04.02

Cote si sume defalcate din

impozitul pe venit

2.130.000,00

200.000,00

2.330.000,00

040201

Cote defalcate din impozitul pe venit

2.013.800,00

190.000,00

2.203.800,00

040204

Sume alocate din cotele ddfalcate din impozitul pe venit

pentru echilibrarea bugeteh

3r locale

116.200,00

10.000,00

126.200,00

CHELTUIELI

2.645.400,00

200.000,00

2.845.400,00

din total cheltuieli:

Administrația Monumentelor

51.01.01

Transferuri către instituți

publice

13.890,00

4.000,00

17.890,00

Opera Comică pentru Copii

51.01.01

Transferuri către instituți

publice

1.164,00

215,00

1.379,00

Teatrul Metropolis

51.01.01

Transferuri către instituții publice

5.118,00

1.600,00

6.718,00

67.02

Centrul de Conservare a Tradiției Populare

TOTAL CHELTUIELI

1.435,00

600,00

2.035,00

01

CHELTUIELI CURENTE

1.330,00

600,00

1.930,00

din care :

20

TITLUL II BUNURI SI SEF

tVICII

1.067,00

600,00

1.667,00

din care :

20.01.03

încălzit, Iluminat si forța mc

trica    ■

30,00

40,00

70,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radi

3, tv, internet

19,00

30,00

49,00

20.01.05

Carburanți si lubrifianti

0,00

10,00

10,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

12,00

10,00

22,00

20.14

Protecția muncii

--_ 6,00

10,00

16,00

20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri si s

ervicii    & N /%50,00

500,00

1.250,001/7Cod


BUGETUL PE ANUL 2007

Prevederi rectificate


Administrația Străzilor 8402 Transporturi

#40203 Transport rutier 84020303 Străzi

din care:

70    CHELTUIELI DE CAPITAL,

71    TITLUL X ACTIVE NEFIN>)\NCIARE 7103 Reparații capitale aferente ^ctivelor fixe

R.A.D.E.T

7002    LOCUINȚE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

700203    Locuințe

70020330 Alte cheltuieli in domeniul locuințelor (lucrări în ansambluri de locuințe)

8102 COMBUSTIBILI SI ENERGIE

810206 Energie termica

55.01.12 Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

din care:

. studii lucrări


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI din total :


BUCURESTIțactivitatea proprie)


5102

70

71

71.01

710102

710103


Autoritati publice si acțiuni externe din care:

CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFIN4NCIARE Active fixe

Mașini echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica ti alte active corporale


5402

55

55.01
Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

538.158,00

15.000,00

553.158,00

354.358,00

15.000,00

369.358,00

354.358,00

15.000,00

369.358,00

354.358,00

15.000,00

369.358,00

124.400,00

15.000,00

139.400,00

124.400,00

15.000,00

139.400,00

108.000,00

15.000,00

123.000,00

160.524,00

-9.800,00

150.724,00

570,00

140,00

710,00

570,00

140,00

710,00

570,00

140,00

710,00

140,00

159.954,00

-9.940,00

150.014,00

159.954,00

-9.940,00

150.014,00

159.954,00

-9.940,00

150.014,00

159.954,00

-9.940,00

150.014,00

310,00

-10.250,00

.379.316,00

188.385,00

1.567.701,00

162.957,00

1.700,00

164.657,00

90.000,00

1.700,00

91.700,00

90.000,00

1.700,00

91.700,00

90.000,00

1.700,00

91.700,00

0,00

1.050,00

1.050,00

90.000,00

650,00

90.650,00

26.500,00

270,00

26.770,00

1.500,00

270,00

1.770,00

\500,00

270,00

_LZ70,00Cod


55.01.18 68J


680250

55

550118

7002


BUGETUL PE ANUL 2007

Prevederi rectificate


Alte transferuri curente interne

Asigurări și asistență socială

din care :

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale TITLUL VII ALTE TRANSFERURI Alte transferuri curente interne


Locuințe,servicii si dezvoltare publica din care :

70020330 Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70    CHELTUIELI DE CAPITAL

71    TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 7101 Active fixe

710101 Construcții    i

(consolidări locuințe- cota buget local)

700250 Alte servicii in domeniile locuințelor,serviciilor si dezvoltării comunale din care :

CHELTUIELI DE CAPITAL din care:

71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 71^^1 Construcții

Studii ,consultanță(proiecte parteneriat public privat, altele)


7402

740206

70

71

71.01

71.01.01


8402

84020303

70

71

71.01.01


Protecția mediului

din care :

Canalizarea si tratarea apelor reziduale CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe

Construcții

din care

Reabilitare statie de epurare Qlina

Transporturi

din care:

Străzi

CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANC^IARE Constructi/

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

1.500,00

270,00

1.770,00

2.100,00

1.800,00

3.900,00

0,00

1.800,00

1.800,00

0,00

1.800,00

1.800,00

0,00

1.800,00

1.800,00

77.240,00

4.500,00

81.740,00

2.000,00

1.500,00

3.500,00

2.000,00

1.500,00

3.500,00

2.000,00

1.500,00

3.500,00

2.000,00

1.500,00

3.500,00

2.000,00

1.500,00

3.500,00

42.590,00

3.000,00

45.590,00

6.700,00

3.000,00

9.700,00

6.600,00

3.000,00

9.600,00

6.600,00

3.000,00

9.600,00

3.000,00

47.150,00

-1.000,00

46.150,00

35.500,00

-1.000,00

34.500,00

35.500,00

-1.000,00

34.500,00

35.500,00

-1.000,00

34.500,00

35.500,00

-1.000,00

34.500,00

. 35.500,00

-1.000,00

34.500,00

7.000,00

-1.000,00

6.000,00

535.635,00

181.115,00

716.750,00

155.095,00

181.115,00

336.210,00

r^.095,00

181.115,00

336.210,00

^9^095,00

181.115,00

336.210,00

>^5.095,00

181.115,00

336.210,00


3/7BUGETUL PE ANUL 2007

Prevederi rectificate


Prevederi

Prevederi

Cod

Influente

(+/-)

aprobate

rectificate


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII DE

©

431009

LA BUGETUL LOCAL

VENITURI

din care

Subvenții pentru instituții publice

328.167,50

286.719,00

5.815,00

5.815,00

333.982,50

292.534,00

din total:

Administrația Monumentelor

67.10.50

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

13.906,00

4.000,00

17.906,00

0010

TOTAL VENITURI    ;

13.906,00

4.000,00

17.906,00

din care:

4310

SUBVENȚII

13.890,00

4.000,00

17.890,00

431009

Subvenții pentru instituții publice

13.890,00

4.000,00

17.890,00

TOTAL CHELTUIELI

13.906,00

4.000,00

17.906,00

din care:

20 ■

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

13.093,00

4.000,00

17.093,00

din care :

20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

12.500,00

4.000,00

16.500,00

Opera Comică pentru Copil

67.10.03.4

Instituții publice de spectacole si concerte

1.272,00

215,00

1.487,00

0010

TOTAL VENITURI

1.272,00

215,00

1.487.00

din care:

43.10.09

Subvenții pentru instituții publice

1.164,00

215,00

1.379,00

TOTAL CHELTUIELI

1.272,00

215,00

1.487,00

din care:

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

547,00

20,00

567,00

din care :

10.01.04 Spor de vechime

.    45,00

2,00

47,00

10.01.08

Fond de premii

10,00

8,00

18,00

10.01.10

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

44,00

5,00

49,00

10.03.01

Contribuții de asigurări sociale de stat

84,00

3,00

87,00

10.03.03

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

25,00

2,00

27,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

645,00

195,00

840,00

din care :

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii    s?

565,00

195,00

760 00
BUGETUL PE ANUL 2007

Prevederi rectificatePrevederi

Prevederi

Cod

Influente

(+/-)

aprobate

rectificate

Teatrul Metropolis

674n.03.4 Instituții publice de spectacole si concerte

5.418,00

1.600,00

7.018,00

0dO    TOTAL VENITURI

5.418,00

1.600,00

7.018,00

din care:

0,00

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

5.118,00

1.600,00

6.718,00

TOTAL CHELTUIELI

5.418,00

1.600,00

7.018,00

din care :

0,00

CHELTUIELI CURENTE

4.258,00

1.265,00

5.523,00

din care:

0,00

10    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1.244,00

228,00

1.472,00

din care:

0,00

10.01.03 Indemnizație de conducere

15,00

20,00

35,00

10.01.06 Alte sporuri

5,00

158,00

163,00

10.01.08 Fond de premii

20,00

30,00

50,00

10.01.10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul

15,00

20,00

35,00

20    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

3.014,00

1.037,00

4.051,00

din care:

0,00

20.01.03 încălzit, Iluminat si forța motrica

70,00

85,00

155,00

20.01.04 Apa, canal si salubritate

20,00

6,00

26,00

20.01.09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

66,00

50,00

116,00

4^.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

40,00

30,00

70,00

20.02    Reparații curente

1.300,00

700,00

2.000,00

20.05.30 Alte obiecte de inventar

250,00

50,00

300,00

20.13    Pregătire profesionala

5,00

16,00

21,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.100,00

100,00

1.200,00

70    CHELTUIELI DE CAPITAL

1.160,00

335,00

1.495,00

71    TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

1.160,00

335,00

1.495,00

71.01    Active fixe

1.160,00

335,00

1.495,00

71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport

1.050,00

240,00

1.290,00

71.01.03 Mobilier, aparatura birotica ii alte active corporale

. 80,00

80,00

160,00

71.01.30 Alte active fixe

30,00

15,00

45,00

BUGETUL PE ANUL 2007

Prevederi rectificate

Cod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

BUGETUL CREDITELOR EXTERNE

TOTAL CHELTUIELI

2.762.095,00

-434.900,00

2.327.195,00

din care:

Administrația Străzilor

8406

Transporturi

350.000,00

-15.000,00

335.000,00

840603

Transport rutier

350.000,00

-15.000,00

335.000,00

84060303

Străzi

350.000,00

-15.000,00

335.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

350.000,00

-15.000,00

335.000,00

7103

Reparații capitale aferente adtivelor fixe

RADET

350.000,00

-15.000,00

335.000,00

8106

Combustibili si energie

62.980,00

-40.000,00

22.980,00

810606

Enegie termica

62.980,00

-40.000,00

22.980,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL |

62.980,00

-40.000,00

22.980,00

710101

Construcții

62.980,00

-40.000,00

22.980,00

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCURESTIfactivitatea proprie)

6506

Invatamant

680.895,00

-600.200,00

80.695,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

680.895,00

-600.200,00

80.695,00

71.01.01

Construcții

589.145,00

-537.200,00

51.945,00

71.01.03

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

75.500,00

-60.000,00

15.500,00

71.01.30

Alte active fixe

16.250,00

-3.000,00

13.250,00

0,00

65.06.03

învățământ preșcolar si primar

25.745,00

-20.500,00

5.245,00

65.06.03.01

'învățământ preșcolar

25.745,00

-20.500,00

5.245,00

65.06.03.02

'învățământ primar

0,00

65.06.04

învățământ secundar

498.900,00

-440.300,00

58.600,00

65.06.04.01

învățământ secundar inferior

359.610,00

-310.500,00

49.110,00

65.06.04.02

învățământ secundar superior

139.290,00

-129.800,00

9.490,00

65.06.07

învățământ nedefinibil prin nivel

156.250,00

-139.400,00

16.850,00

65.06.07.04

învățământ special

^^^250,0°

-139.400,00

16.850,00

K / ■* )i'

. A

6/7


BUGETUL PE ANUL 2007

Prevederi rectificate

Cod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

8406

Transporturi

1.073.880,00

240.200,00

1.314.080,00

^840603

($660303

Transport rutier

1.073.880,00

240.200,00

1.314.080,00

Străzi

1.073.880,00

240.200,00

1.314.080,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.073.880,00

240.200,00

1.314.080,00

71.01.01

Construcții

1.073.880,00

240.200,00

1.314.080,00

8106

Combustibili si energie

18.390,00

-17.700,00

690,00

810606

Enegie termica

(contorizare energie termica^

18.390,00

-17.700,00

690,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

18.390,00

-17.700,00

690,00

71.01.01

Construcții

18.390,00

-17.700,00

690,00

7406

Protecția mediului

30.000,00

-2.200,00

27.800,00

740606

Canalizarea si tratarea apel CHELTUIELI DE CAPITAL

or reziduale

30.000,00

-2.200,00

27.800,00

70

30.000,00

-2.200,00

27.800,00

71.01.01

Construcții

30.000,00

-2.200,00

27.800,00

Reabilitare statie de epurare Glina

30.000,00

-2.200,00

27.800,00

NOTA :    Cheltuielile de capital se detaliază pe poziiții prin listele de investiții aprobate de Ordonatorul Principal de

Credite