Hotărârea nr. 164/2007

HOTARAREnr. 164 din 2007-07-12 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU CONSOLIDAREA IMOBILULUI SITUAT IN STR. STIRBEI VODA NR. 17, SECTOR 1 SI ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 175/2003.
HOTARARE nr. 164 din 12/07/2007
HOTARARE nr. 164 din 12/07/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru consolidarea imobilului situat in Str.Stirbei Voda nr.17, sector 1 si abrogarea Hotararii C.G.M.B. nr.175/2003

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General si raportul Directiei Generale de Dezvoltare, Investitii si Planificare Urbana ;

            Vazand raportul Comisiei Patrimoniu si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti; 

In conformitate cu art.36 alin.2 lit.b), alin.4 lit.d) si art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE :

 

            Art.1 Se abroba indicatorii tehnico-economici pentru consolidarea imobilului situat in Str. Stirbei Voda nr.17, sector 1, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.2 Finantarea investitiei se asigura din transferuri de la bugetul statului pentru locuinte proprietate persoane fizice, din alocatii de la bugetul local pentru spatii aflate in administrarea Administratiei Fondului Imobiliar si din sursele proprii ale proprietarilor spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta, persoane fizice sau juridice.

            Art.3 Hotararea C.G.M.B. nr.175/2003 se abroga.

Art.4 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 12.07.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 12.07.2007

Nr.1641 t f    '/

<C' cr-


ANEXA nr.


Indicatorii tehnieo-economici ai obiectivului

A^VAXX5'


CONSOLIDARE IMORÎȚ SITUAT IN STR. ȘTIRBEI VODĂ NR. 17, SECTOR 1

INDICATOR

U.M.

Valori indicatori tehnico - economici (inclusivT.V.A.) în prețuri mai 2007

Valoarea totală a investiției -

lei

5.210.588

din care

construcții montaj

lei

4.596.730

DIRECȚIA GENERALA DE DEZVOLTARE, INVESTIȚII ȘI PLANIFICARE URBANĂ

DIRECȚIA DEvINVESTITII

DirectorȚĂtâcytiv

BOCiDAN^^SOACĂ


< J ’

V; 0-    aa    77*

•ĂTĂ    &

\ <0.    x •