Hotărârea nr. 163/2007

HOTARAREnr. 163 din 2007-07-12 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII ''BIBLIOTECA PUBLICA DIMITRIE CANTEMIR - REABILITARE SI EXTINDERE''.
HOTARARE nr. 163 din 12/07/2007
HOTARARE nr. 163 din 12/07/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii “Biblioteca Publica DIMITRIE CANTEMIR – reabilitare si extindere”

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul Directiei Cultura;

Vazand raportul Comisiei Economice, Buget, Finante si Avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al  Municipiului Bucuresti;

In temeiul prevederilor art.36 alin.2, lit.b”, art. 36 alin. 4 lit. “d”, art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE :

 

Art.1 -  Se aproba indicatorii tehnico-economici aferenti studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii “Biblioteca Publica DIMITRIE CANTEMIR – reabilitare si extindere” prezentati in anexa, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 -  Finantarea investitiei prevazuta la art. 1 se va face din fonduri alocate de la bugetul local.

Art.3 - Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 12.07.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 12.07.2007

Nr.163«7-


(O


Anexa nr. 1 la HCGMB nr. .O/..<4^.7:.......


indicatorii teihnicp-tecpinondici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de v- ;    ..r    investiții

" Biblioteca Publică DIMITRIE CANTEMIR - Reabilitare și extindere "

l-'.

Indicatori

U.M.

Valoare conform deviz general, inclusiv TVA

Preturi la noiembrie 2006

1

Din care C+M

lei

euro

lei

euro

Valoare investiție »

an I

lei/euro

1.980.443

562.737,76

1.650.280

468.922,80

Valoare investiție an II

lei/euro

826.000

234.705,76

460.272

130.785,10

Valoarea totală ai investiției

lei/euro

2.806.443

797.443,52

2.110.552

599.707,90

Capacitate de consolidat

mp

Aed 847 mp

Sursa de finanțare

%

BIBLIOTECA METROPOLITANA BUCUREȘTI

Durata estimată de realizare a investiției

luni

24 de luni calendaristice

i

Precizări:    ;

C + M = construcție + montaj

Aed = arie construită desfășurată

I

Curs euro (la data de 03 noiembrie 2006) = 3,5193 lei