Hotărârea nr. 162/2007

HOTARAREnr. 162 din 2007-07-12 PRIVIND ACHIZITIONAREA DE CATRE REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI A 32 CABINE CAP DE LINIE IN PERIOADA 2007-2008.
HOTARARE nr. 162 din 12/07/2007
HOTARARE nr. 162 din 12/07/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind achizitionarea de catre Regia Autonoma de Transport Bucuresti a 32 cabine cap de linie in perioada 2007-2008

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General si raportul Directiei Generale Infrastructura si Servicii Publice;

            Luand in considerare raportul Comisiei Transporturi si Infrastructura Urbana si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare;

            In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.”d” si alin.6 lit.”a” pct.14 si art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se aproba achizitionarea de catre Regia Autonoma de Transport Bucuresti a 32 de cabine cap de linie, in perioada 2007-2008, care se vor amplasa potrivit anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.2 Finantarea se va asigura din bugetul local al Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

            Art.3 Caietul de sarcini va fi aprobat de Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

            Art.4 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General si Regia Autonoma de Transport Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 12.07.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 12.07.2007

Nr.162ANEXA la HCGMB nr...'.It-t........./. E

Capete linii

Nr.

crt.

DerniViure. .

TA C.G.W-3. A'

’A    :

Adresă

Suprafață

Buc.

1.

Bd. Âîegaridfttdbregia

Bd. Alex. Obregianr. 39, sect, 4

30 mp.

2

2.

Apusului

Str. Apusului nr. 68, sect. 6

30 mp.

2

n

J.

Platf. Ind. Pipera

Bd. Dimitrie Pompei nr. 5, sect. 2

30 mp.

2

4.

Baicului

Bd. Gării de Est. nr. 26, sect. 2

30 mp.

2

5.

C.F.R. Constanța

Sos. Pipera/Intr. Căpătișa sect. 1

30 mp.

2

6.

C.F.R. Progresul

Șos. Giurgiului nr. 262, sect. 5

30 mp.

2

7.

Dridu (Pajura)

Str. Băiculești, sect. 1

30 mp.

2

8.

Străulesti

Bd. Bucureștii Noi nr. 243, sect. 1

30 mp.

2

9.

P-ța Reșița

Str. Costila nr. 1, sect. 4

30 mp.

2

10.

Luică

i

1,

Str. Tr. Măgurele nr. 24, sect.4

30 mp.

9

11.

Plalf. Valea Oltului

Str. Valea Oltului nr. 1, sect 6

30 mp.

2

12.

Sălaj - Bacău

Slr. Bacău nr. 1, sector 5

30 mp.

2

13.

Baneasa SA

Str. Erou lancu Nicolae nr. 1, com. Voluntari

30 mp.

2

14.

Cart. 16 Februarie

Cal. Giulești, sect 6

30 mp.

2

15.

CET Vest

Bd. Timișoara, nr. 106, sect. 6

30 mp.

2

16,

Bd. Lacul Tei

Bd. Lacul Tei nr. 123, sect. 2

30 mp.

2

Total: 32 buc.