Hotărârea nr. 161/2007

HOTARAREnr. 161 din 2007-07-12 PRIVIND ACHIZITIONAREA DE CATRE REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI A UNOR VEHICULE SPECIALIZATE PENTRU INTRETINEREA LINIILOR DE TRAMVAI, DE TROLEIBUZ SI PENTRU DEPANARE/TRACTARE.
HOTARARE nr. 161 din 12/07/2007
HOTARARE nr. 161 din 12/07/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind achizitionarea de catre Regia Autonoma de Transport Bucuresti a unor vehicule specializate pentru intretinerea liniilor de tramvai, de troleibuz si pentru depanare/tractare 

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General si raportul Directiei Generale Infrastructura si Servicii Publice;

            Luand in considerare raportul Comisiei Transporturi si Infrastructura Urbana si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In baza hotararii C.G.M.B. nr.180/1997 privind Strategia de dezvoltare a transportului public de suprafata din municipiul Bucuresti pana in anul 2000 si in perspectiva, pana in anul 2010;

            In conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare;

            In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.”d” si alin.6 lit.”a” pct.14 si art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se aproba achizitionarea de catre Regia Autonoma de Transport Bucuresti a unor vehicule specializate pentru intretinerea liniilor de tramvai, de troleibuz si pentru depanare/tractare, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.2 Finantarea se va asigura din bugetul local al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, iar procedura de achizitie publica va fi supusa prevederilor legislatiei in vigoare.

Art.3 Caietul de sarcini va fi aprobat de Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

            Art.4 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General si Regia Autonoma de Transport Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 12.07.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 12.07.2007

Nr.161

 LISTA


Anex

Ia H.C.G.M.B. nr.


~ ~ r^i^iicî$eIOr și a utilajelor specializate pentru întreținerea

* /

''A-AOMAțAtA

Iînnloi


br de tramvai, de troleibuz și pentru depanare/tractare

Nr.

crt.

Denumire vehicul sau utilaj

Nr. buc.

1. '

Autovehicul specializat pentru intervenție la înălțime la rețeaua de contact a

tramvaielor, troleibuzelor, stâlpi    '

10

2.

Autospecială care s;

rulare

i aibă cabină simplă sau/și dublă pentru intervenții la calea de

6

J.

Vehicul specializat pentru polizare și profilare șină tramvai

1

4.

Vehicul specializat pentru încărcare cu sudură a uzurii laterale a șinei

1

5.

Autospecială cu agregat termic de sudură pentru întreținere și reparații linii tramvai

"■>

6.

Buldoexcavator cu ;

inexe

4

7.

Cilindru vibrocomp

actor

2

8.

Autobasculantă < 5 t

6

9.

Stivuitor 3-3,5 t

10

10.

Autoremorcher pentru tractare vehicule defecte

6

11.

Autoremorcher dota

defecte

t cu echipament pentru suspendarea și transportul vehiculelor

1

12.

Autovehicul pentru

intervenție < 5 t (care să aibă cabină dublă)

8

l 2).

Vehicul specializat

dispozitive de șlefui

aentru diagnosticare parametrii cale de rulare tramvai cu

t șina

1