Hotărârea nr. 160/2007

HOTARAREnr. 160 din 2007-07-12 PRIVIND ACHIZITIONAREA DE CATRE REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI A UNUI NUMAR DE 150 DE TROLEIBUZE PENTRU REABILITAREA TRANSPORTULUI URBAN DE CALATORI DIN MUNICIPIUL BUCURESTI. SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 333/2009
HOTARARE nr. 160 din 12/07/2007
HOTARARE nr. 160 din 12/07/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind achizitionarea de catre Regia Autonoma de Transport Bucuresti a unui numar de 150 de troleibuze pentru reabilitarea transportului urban de calatori din municipiul Bucuresti 

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General si raportul Directiei Generale Infrastructura si Servicii Publice;

            Luand in considerare raportul Comisiei Transporturi si Infrastructura Urbana si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In baza hotararii C.G.M.B. nr.180/1997 privind Strategia de dezvoltare a transportului public de suprafata din municipiul Bucuresti pana in anul 2000 si in perspectiva, pana in anul 2010;

In conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare;

            In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.”d” si alin.6 lit.”a” pct.14 si art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se aproba achizitionarea de catre Regia Autonoma de Transport Bucuresti a unui numar de 150 de troleibuze, in cadrul unui program multianual pe o durata de 3 ani, incepand cu anul 2008.

Art.2  Documentatia pentru organizarea licitatiei se va aviza de catre Directia Generala de Infrastructura si Servicii Publice din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti si va fi aprobata de Consiliul de Administratie al Regiei Autonome de Transport Bucuresti.

            Art.3 Finantarea se va asigura din bugetul local al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, iar procedura de achizitie publica va fi supusa prevederilor legislatiei in vigoare.

Art.4 Sumele corespunzatoare achizitiei se vor cuprinde corespunzator in bugetele anuale ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

Art.5 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General si Regia Autonoma de Transport Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 12.07.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 12.07.2007

Nr.160