Hotărârea nr. 16/2007

HOTARAREnr. 16 din 2007-01-18 HOTARIRE 16 din 18/01/2007 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU STR. ALEXANDRU ZAGORITZ, NR. 9, SECTOR 2
HOTARARE nr. 16 din 18/01/2007
HOTARIRE 16 din 18/01/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu STR. ALEXANDRU ZAGORITZ,

nr.9, sector 2

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

Vazand raportul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

Tinand seama de prevederile:

Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, modificata si completata prin Legea nr.289/2006;

Legii nr.50/1991, privind autorizarea lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

Ordinului MTCT nr.1107/01.08.2001 privind unele masuri speciale pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism in Municipiul Bucuresti

Hotararii Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata;

PUG-Municipiul Bucuresti aprobat prin Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.269/21.12.2000.

In temeiul prevederilor art. 38 alin.(2), lit.”c”, alin.(5), lit.”c” si art. 46 alin.(2) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001 modificata si completata prin Legea nr.286/2006,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

Art.1 Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu Str. Alexandru Zagoritz, nr.9, sector 2, pentru o suprafata studiata de S=0,5 ha, din care suprafata terenului care a generat documentatia S= 302,68 mp - teren proprietate mixta din care S=100,95 proprietate persoana fizica si S=201,73 proprietate privata a municipiului Bucuresti din care s-a concesionat in vederea extinderii locuintei suprafata de 50,00 mp. prin Contractul de Concesiune nr.253/29.08.2006;

Incadrarea in PUG – conform PUG-MB aprobat prin Hotararea C.G.M.B. nr.269/2000, amplasamentul se afla in subzona L2b-locuinte individuale si colective mici realizate pe baza unor lotizari urbane anterioare cu P-P+2 niveluri situate in zone protejate. Conform PUZ - Zone protejate, aprobat cu Hotararea C.G.M.B. nr.279/200, amplasamentul se afla in zona protejata 61 - parcelarea Maior Coravu. Indicatori urbanistici reglementati sunt: POTmax=40%; CUTmax=1,8; Hmax:10m – Hmin:7m.

Conditii de construire aprobate: LOCUINTA: POTmax=50%, CUTmax=1,8, Rmh=S+P+2.

Art.2 Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire.

Art.3 Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5(cinci) ani.

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 18.01.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

Maria Roxana Cosma

p. SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Adrian Iordache

Bucuresti, 18.01.2007

Nr. 16