Hotărârea nr. 159/2007

HOTARAREnr. 159 din 2007-07-12 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU ''CONSOLIDAREA IMOBILULUI DIN BD. REGINA ELISABETA NR. 47, SECTOR 5 ''SI ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B NR. 169/1999. SE MODIFICA PRIN H.C.G.M.B. NR. 38/2013


G'ortsiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate pentru « Consolidarea imobilului din Bd. Regina Elisabeta nr.47, sector $ » și abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr.169/1999

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General și raportul Direcției Generale de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană ;

Văzând raportul Comisiei Patrimoniu și avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din căprui Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de avizul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului - Comisia tehnică pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor nr. 13/02.04.2007 și de adresa Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor nr.23382/LB/12.06.2007 ;

în conformitate cu art.36 alin.2 lit.b), alin.4 lit.d) și art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată ;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se abrobă indicatorii tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate pentru « Consolidarea imobilului din Bd. Regina Elisabeta nr.47, sector 5 », conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Execuția lucrărilor prevăzute la art.1 se asigură din bugetul Consiliului Genera al Municipiului București, credite și alte surse constituite potrivit legii.

Art.3 Hotărârea C.G.M.B. nr.169/1999 se abrogă.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului

General vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâde a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului

General al Municipiului București din data de12.07.2007.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ    SECRETAR GENERAL

Maria Roxana Cosma


'    MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

T udor TomaANEXAI

INDICATQJtffffeffijfeO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI “CONSOLIDAREÂIMOBILULUI DIN B.DUL REGINA ELISABETA NR.47, --    ; ? Rector 5”

TITULAR: Consiliul GenerafaLMunicipiului București

BENEFICIAR: - Consiliul General al Municipiului București - Prefectura Municipiului București

PROIECTANT: SC PRț)ESCOM SRL

INDICATORII TEHNljzO-ECONOMICI:

Valoarea totală a investiției:    53.470.000 lei

în prețuri octombrie 2006 -1 Euro=3,5 lei

Construcții-montaj:    43.908.000 lei

Defalcare pe beneficiari^

Consiliul General al Municipiului București 66% - total/C+M 35.290.2001ei/28.979.280 lei

Prefectura Municipiului București


34% - total/C+M 18.179.800 lei/14.928.7001ei

EȘALONAREA LUCRURILOR:

Capacități puse în siguranță    mp.Ad 21.992

pentru consolidarea clădirii și punerea în siguranță prin procedeul „izo^it^a^i^x^


- lei -

PMB

Prefectura

M.B.

Anul I

Total

investiție

4.545.000

3.000.000

1.545.000

C+M

3.485.000

2.300.000

1.185.000

Anul II

Total investiție

42.425.000

28.000.500

14.424.500

C+M

34.423.000

22.719.180

11.703.820

Anul II

Total

investiție

6.500.000

4.290.000

2.210.000

C+M

6.000.000

3.960.000

2.040.000

rezulta următorii indicatori de preț

INDICE TOTAL CU TVA    lei/mp.Ad


Valoarea totală a investiției    2.431

C+M    1.997

INDICE TOTAL FARA TVA    lei/mp.Ad

Valoarea totală a investiției    2.043

-2


Durata de realizare


241uniFACTORII DE RISC?

Categoria de’ importanță a construcției este categoria „B”, „construcție de importanță deosebită”, clădirea având destinația de sedii pentru instituții ale administrației publice locale ale Municipiului București (fost palat al Ministerului Lucrărilor Publice) și monument de arhitectură înscris la poziția 969 cu numărul B II m A + 18688 în Lista Monumentelor Istorice a Municipiului București.

Clasa de importanță â construcției este I (vitală), conform PI00-92 cap.5, tabelul 3.

Clădirea se încadrează în gradul II de rezistență la foc, în conformitate cu condițiile minime stabilite în NP1189-99.

FINANȚAREA INVESTIȚIEI:

' Finanțarea obiectivului de mai sus se asigură din bugetul Consiliului General al Municipiului București, credite și alte surse constituite potrivit legii.