Hotărârea nr. 158/2007

HOTARAREnr. 158 din 2007-07-12 PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI DOMNILOR TUDOR PETROV-POPA, ANDREI IVANTOC SI ALEXANDRU LESCO.


HOTĂRÂRE

privind conferirea fitilului de cetățean de onoare al municipiului București domnilor TȚlDOR PETROV-POPA, ANDREI IVANȚOC și

! ALEXANDRU LEȘCO ■    ’

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul Direcției de Cultură ;

Văzând raportul Comisiei învățământ, Cultură, Culte și avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 36 alin 8 și art. 45 alin 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic: Se conferă titlul de Cetățean de onoare al municipiului București domnilor TUDOR PETROV-POPA, ANDREI IVANȚOC și ALEXANDRU LEȘCO.

Această hotărâre General al Municipiulu


a fost aprobată în ședința ordinară a Consiliului i București din data de 12.07.2007.

SECRETAR GENERAL AL ^^MUNICIPIULUI BUCUREȘTI \ \ TudorToma

Bucureșț Nr.158 'B-dul Regina Elisabeta 47, sector |5. București, România; tel.; +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro