Hotărârea nr. 157/2007

HOTARAREnr. 157 din 2007-06-19 PRIVIND APROBAREA INCHEIERII CONVENTIEI INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI SI S.C. FAUR S.A.
HOTARARE nr. 157 din 19/06/2007
HOTARARE nr. 157 din 19/06/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea incheierii conventiei intre Municipiul Bucuresti si S.C. FAUR S.A.

 

 

Avand in vedere Expunerea de Motive a Primarului General si Raportul de specialitate al Directiei Generale de Dezvoltare, Investitii si Planificare Urbana;

Vazand Raportul Comisiei Patrimoniu si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.”d”, alin.6 lit.”a” pct.6 si art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1- Se aproba incheierea conventiei intre Municipiul Bucuresti si S.C. FAUR S.A, prin care partile sunt de acord cu realizarea obiectivului “Reabilitarea si Modernizarea Stadionului Lia Manoliu” si obtinerea de catre municipalitatea Bucuresti a avizelor si autorizatiilor necesare derularii acestui proiect de investitie, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

Art.2- Se imputerniceste Primarul General sa semneze conventia prevazuta la art.1.

 

Art.3- Primarul General si directiile din cadrul aparatului de specialitate al acestuia, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 19.06.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 19.06.2007

Nr.157S-a solicitat autentificarea prezentului înscris:


CONVENȚIEîncheiata intre:

1.    MUNICIPIULUI BUCUREȘTI reprezentat Primarul General, cu sediul in _

București, B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5

2.    S.C, FAUR S.A., cu sediul in București, B-dul Basarabia nr. 256, Sector 3,avand număr de ordine in Registrul Comerțului J40/13/1991, cod unic de inregistrare 339474 si atribut fiscal R , legal reprezentata de d-na ing. Hristea Mariana, avand funcția de Director General,

I

Avand in vedere faptul ca: - Prin cererea de chemare in judecata ce face obiectul dosarului nr.42584/3/2006 de pe rolul. Tribunalului București - Secția a IV - a Civila, SC FAUR SA in calitate de reclamanta, a solicitat in contradictoriu cu paratii Municipiul București, Consiliul General al Municipiului si Ministerul Finanțelor Publice, obligarea acestora din urma sa ii lase in deplina proprietate si pașnica posesie terenul in suprafața de 49.418 mp., situat in București,-B-dul Basarabia nr.37-39 si 47, sector 2, identificat conform ridicării topografice realizata de S.C. Topcadex S.R.L, denumit in continuare terenul revendicat (Anexa 1 la prezenta),

- Prin cererea de chemare in judecata ce face obiectul dosarului nr.3630/3/2007 de pe rolul Tribunalului București - Secția a III - a Civila, astfel cum a fost precizata, SC FAUR SA in calitate de reclamanta, a solicitat in contradictoriu cu paratii Municipiul București, si Consiliul General al Municipiului, pronunțarea unei ordonanțe presedintiale prin care paratii sa fie obligați, după cum urmează:    '


Sa nu solicite eliberarea de avize si alte documente necesare emiterii autorizației de construire pentru terenul identificat conform documentației


Page 1 of 5b) Sa nu elibereze autorizație de demolare/constructie pentru orice lucrări aferente realizării proiectului si pentru execuția obiectivului de investit» "Reabilitarea si modernizarea Stadionului National Lia Manoliu" pe terenul in suprafața de 49.418 mp., situat in București, B-dul Basarabia nr.47, sector 2, identificat conform documentației cadastrale realizata de SC TOPCADEX SRL;

c)    In contractul de achiziție publica sa nu fixeze termen de începere a lucrărilor de

construcție pe terenul identificat conform documentației cadastrale realizate de SC TOPCADEX SRL, înainte de ramanerea definitiva si irevocabila a hotărârii privind revendicarea dreptului de proprietate a terenului in suprafața de 49.418 mp., situat in București, B-dul Basarabia nr.47.

-    Prin Hotararea Guvernului României nr.499/19.04.2006, publicata in M.Of. nr.465/30.05.2006 > s-a aprobat trecerea imobilelor situate in București, B-dul Basarabia nr.37-39, compuse din

t

construcții si terenuri cu destinația de baze sportive, identificat conform anexei ce face parte ' integranta din aceasta hoiaraie, din domeniul public al statuiuL A administrarea Agenției

Naționale pentru Sport, prin Complexul Sportivi, Wotion?i"i Manoliu" București, in domeniul public al Municipiului București si in administrarea Consiliului General al Municipiului București;

-    Prin Hotararea nr.229/12.10.2006 emisa de Consiliul General al Municipiului București a fost aprobat studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitare si modernizare Stadionul National Lia Manoliu";

-    Intre Primăria Municipiului București si asocierea compusa din grupul de firme Max Bogl si Astaldi s-a incheiat contractul nr.3556/19.04.2007 avand ca obiect "Proiectare si execuție, reabilitare si modernizare Stadion Lia Manoliu" denumit in continuare "Obiectivul";- Prin Hotararea nrUHMB emisa de Consiliul General al Municipiului București a fost aprobata încheierea prezentei convenții, in condițiile si termenii de mai jos;

Părțile au hotarat încheierea prezentei convenții prin care inteleg sa stingă litigiul ce face obiectul dosarului nr.3630/3/2007 de pe rolul Tribunalului București - Secția a III - a Civila si sa preintampine orice alt litigiu decurgând din realizarea obiectivului "Reabilitare si Modernizare Stadionul National Lia Manoliu", inclusiv pe terenul in suprafața de 49.418 mp., situat in București, B-dul Basarabia nr.37-39 si nr.47, sector 2, identificat conform documentației cadastrale realizata de SC TOPCADEX SRL (Anexa 1 la prezenta) si sa reglementeze situația juridica a terenului revendicat la momentul obținerii hotărârii irevocabile de admietre a acțiunii in revendicare , după cum urmeaza:

Art.1.Părțile semnatare, de comun acord, avand in vedere ca Obiectivul "Reabilitare si Modernizare Stadionul National Lia Manoliu" ce urmeaza sa fie realizat pe terenurile aflate in domeniul public al Municipiul București conform Hotărârii Guvernului nr.499/19.04.2006, se suprapune parțial cu terenul revendicat de SC FAUR SA, stabilesc faptul ca realizarea si exploatarea Obiectivului "Reabilitare si Modernizare Stadionul National Lia Manoliu" nu va fi afectata in nici un mod si in nici o măsură de existenta pe rolul instanțelor judecătorești a acțiunii in revendicare formulata de SC FAUR SA, acțiune in revendicare!ce in prezent face obiectul

t

dosarului nr.42584/3/2006 de pe rolul Tribunalului București - Secția a IV - a Civila.

Ai t.C ' CC FAUR SA declara ca este de acord cu realizarea si exploatarea „Obiectivului "Reabilitare si Modernizare Stadionul National Lia Manoliu" si se angajeaza sa nu intreprinda nici un demers, de natura judiciara si/sau administrativa sau de alta natura in vederea contestării contractelor si actelor administrative, incluzând dar fara a se limita la avize si autorizații, emise in vederea realizării si exploatării Obiectivului, si totodată sa nu solicite sistarea totala si/sau parțiala a lucrărilor de demolare/construire a acestuia. ,

Art.3 SC FAUR SA declara ca in conformitate cu dispozițiile art.246 Cod Proc. Civ. renunța la judecata in dosarul nr.3630/3/2007 de pe rolul Tribunalului București - Secția a III - a Civila, cauza avand ca obiect cererea de emitere a ordonanței presedintiale menționata mai sus, in acest sens urmând sa fie prezentata in .dosar o declarație de renunțare la judecata conform modelului ce constituie Anexa 2 la prezenta. In aceasta cauza Municipiul București nu va solicita cheltuieli de judecata.de utilitate publica, părțile semnatare, de comun acord, stabilesc ca, in ipoteza in care va fi admisa prin hotarare judecătoreasca definitiva si irevocabila acțiunea in revendicare formulata de SC FAUR SA, cauza ce face obiectul dosarului nr.42584/3/2006 de pe rolul Tribunalului București - Secția a IV - a Civila, Municipiul București va retroceda către SC FAUR SA terenul la care va fi obligat prin dispozitivul hotărârii judecătorești, restituirea urmând insa sa fie realizata: a) prin acordarea unui alt imobil (teren) echivalent, de aceeași suprafața si din aceeași categorie urbanistica si de folosința, situat in intravilanul Municipiului București; sau b) prin plata unor despăgubiri, in conformitate cu dispozițiile Legii nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica sau, după caz, a altor dispoziții legale ce vor fi in vigoare la momentul realizării operațiunii. In măsură in care ambele modalitati de restituire sunt posibile, SC FAUR SA are drept de opțiune intre acestea.

(2) In ipoteza in care la momentul obligării Municipiului București la restituirea in natura a terenului printr-o hotarare judecătoreasca ramasa definitiva si irevocabila, terenul menționat anterior va fi liber si totodată se va fi renunțat de către municipalitate la realizarea Obiectivului, restituirea urmeaka sa fie realizata pe vechiul amplasament.

Ârt. 6. In situația admiterii acțiunii in revencicare, caca iri termen de'30 ziie de la data rămânerii definitive si irevocabile a    nu convin asupra modalității de restituire, conform art. 5

a terenului revendicat, restituirea urmeaza sa se faca prin echivalent, cel puțin la suma de 1.000 EURO (in litere - unamie EURO) pentru 1 (un) m.p. teren, pe care părțile semnatare o considera valoarea mininima a terenului revendicat, iar in situația in care prețul de piața va fi considerat mai mare, determinarea se va face pe baza unei expertize ANEVAR, contractata de oricare dintre parii, in termen de 15 zile de la data expirării primului termen privind modalitatea de restituire conform art. 5. Fiecare dintre parti are dreptul ca la efectuarea expertizei sa fie reprezentat de un consilier expert autorizat desemnat in acest sens.

Art.7 Prin încheierea prezentei convenții părțile semnatare reglementează acordul SC FAUR SA la realizarea si exploatarea Obiectivului "Reabilitare si Modernizare Stadionul National Lia Manoliu", semnarea convenției neconstituind, direct si/sau indirect, o recunoaștere de către

^țSÎÎSPj^ucuresti a legalității si temeiniciei pretențiilor SC FAUR SA, si nici o recunoaștere de Cjjjg^SC^AUR SA a legalității si temeiniciei dreptului de proprietate publica a Municipiului r    EfF Saupra terenurilor aflate in domeniul public al Municipiului București potrivit

^^^99/2$ 6, aceste probleme urmând sa fie soluționate de instanța de judecata in acțiunea

RO*Page 4 of 5formulata de SC FAUR SA ce face obiectul dosarului nr.42584/3/2006 de pe rolul Tribunalului

București - Secția a IV - a Civila.

Încheiata la sediul Primăriei Municipiului București, astazi_, in 5 (cinci) exemplare originale,

cate doua pentru fiecare parte semnatara si unul pentru arhiva notarului public.

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI    S.C. FAUR S.A.

Primar General - Adriean Videanu    Prin_