Hotărârea nr. 156/2007

HOTARAREnr. 156 din 2007-06-19 PRIVIND INFIINTAREA CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL BUCURESTI, INSTITUTIE PUBLIC IN SUBORDINEA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI ISI INCETEAZA APLICABILITATEA ART. 4 PRIN HCGMB NR. 195/2008 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 7/2010
HOTARARE nr. 156 din 19/06/2007
HOTARARE nr. 156 din 19/06/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind infiintarea Clubului Sportiv Municipal Bucuresti, institutie publica in subordinea Consiliului General al Municipiului Bucuresti

 

 

            Avand in vedere initiativa Domnului Consilier General Dan Radu Zatreanu, expunerea de motive a Primarului General si raportul Directiei Invatamant;

            Vazand raportul Comisiei Invatamant, Cultura, Culte si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevedererile art.22 alin.2 si art.29 din Legea educatiei fizice si sportului nr.69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, H.G. nr.884/2001 privind Regulamentul de punere in aplicare a dispozitiilor Legii nr.69/2000;

            In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.”a” si „d”, alin.3 lit.”b”, alin.6 lit.”a” pct. 5 si pct.6 si art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art.1 Se aproba infiintarea Clubului Sportiv Municipal Bucuresti, institutie publica cu personalitate juridica in subordinea Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

            Art.2 Sediul Clubului Sportiv Municipal Bucuresti se afla in Bd. Regina Elisabeta nr.47, sector 5, Bucuresti.

            Art.3 Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Clubului Sportiv Municipal Bucuresti se asigura din bugetul local al Consiliului General al Municipiului Bucuresti si din venituri proprii.

            Pentru anul 2007 subventia de la bugetul C.G.M.B. se asigura prin redistribuire pe seama cheltuielilor aprobate.

            Art.4 Se aproba organigrama, numarul de posturi, statul de functii si Regulamentul de organizare si functionare ale Clubului Sportiv Municipal Bucuresti, conform anexelor 1, 2 si 3.

            Anexele 1, 2 si 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.5- Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 19.06.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 19.06.2007

Nr.156ORGANIGRAMA

CLUBULUI SPOR TIV MUNICIPAL


ANEXA nr.I lou HCGim ni?-Aț    - >.    f y    Jfr!Anexa Nr.2
STATUL DE FUNCȚIi PE ANUL 2007 AL CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL BUCUREȘTI


DE CONDUCERE


ST


GRD

7TR


la.    np


cu aplicabilitate de la data de


.2007


NUMĂR

POSTURI


Anexele din O.G. nr. 10/2007 în baza cărora se stabilesc salariile de bază și indemnizațiile de conducere


CONDUCERE

1

Consilier

Director General

S

1A

1

II b,c +VI/1 b,c

2

Economist

Contabil Șef

S

1A

1

V/1b,c + VI/1 b, c

COMPARTIMENT MEDICAL


3

Medic primar

S

1

IV/11 b,c

4 7

Asistent medical (masor)

PL/M

4 -

IV/11 b,c

COMPARTIMENT JURIDIC

8 |Consilier Juridic

1A

II b,c


COMPARTIMENT ORGANIZĂRI COMPETIȚII9 Inspector de specialitate

1A

b,c

COMPARTIMENT RESURSE UMANE Șl PROTECȚIA MUNCII

10\

Inspector de specialitate

S

1A

1

, II b,c

. 11A

inspector

M .

1A

1

II b,c

BIROUL ECONOMIC


12.'

Inspector de specialitate

Șef Birou

S

1A

1

li b,c + vi/1 b,c

13.14

Economist

S ,

1A

2

V/1b,c

rG' 15

Contabil

M p

1A

1

V/1 b.c

BIROUL APROVIZIONARE- ADF

WINISTRATIV, P.S.I.    r    *

16 ‘

Inspector de specialitate

Șef Birou

S

- 1A

1

II b,c + VI/1 b,6

17

Contabil

M

? 1A

1

V/1 b.c

18 19

Magaziner

M

I

2

V/1 b.c

20

Secretar-dactilograf

M

1A

1

V/1 b.c

21 22

Muncitor calificat

»

I

2

V/1 b.c    f

23

Pompier

I

1

V/1 b.c

///


NR.

CRT.


COMPARTIMENTUL / rUNCTIA


DE EXECUȚIE


DE CONDUCERE


ST


GRD

/TR


NUMĂR

POSTURISECȚIA RUGBY

24

Inspector de specialitate

Șef Secție

S i

1A

1

II b,c +VI/1 b,c

25

Expert sportiv - antrenor

1A

1

IV/4 b,c

26

Antrenor cat. I

I ’

1

IV/4 b,c

27    51

Expert sportiv - Seniori

II

25

IV/4 b,c


SECȚIA BASCHET

52

Inspector de specialitate

Șef Secție

S ,

1A

1

II b,c + VI/1 b,c '

, 53

Expert sportiv - antrenor

1A

1

IV/4 b,c

54

Antrenor cat. I

I

1

IV/4 b,c

55    70

Expert sportiv

II

16

IV/4 b,c/’


SECȚIA HANDBAL

71

Inspector de specialitate

Șef Secție

S

1A

1

II b,c +VI/1 b,c

72 73

Expert sportiv - antrenor

1A

2

IV/4 b,c

74 75

Antrenor cat. I

, I

2 '

IV/4 b,c

76 90

Expert sportiv - Senioare

II

15

IV/4 b,c

91    105

Expert sportiv - Seniori

V

II

15

\    IV/4 b,c


106

Inspector de specialitate

Șef Secție

’S

1A

1

II b,c + VI/1 b,c

107

Expert sportiv - antrenor

1A

1

> IV/4 b,c

108

Antrenor cat. I

I

1

IV/4 b,c

109 116

Expert sportiv - Seniori

II

8

IV/4 b,c


.    NOTA:

Nivelul salariilor de bază și a indemnizației de conducere pentru fiecare funcție este cel stabilit pe baza OG nr.10/2007, a metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite și a normelor de evaluare a performanțelor profesional^, individuale, precum și pe baza hotărârii de indexare a salariilor și se modifică conform actelor normative apărute ulterior datei aprobării statului de funcții.    -

Salariile de merit se stabilesc o dată pe an, după aprobarea bugetelor anuale, prin Dispoziția Primar,ytGe^eral, conform art. 10 din O.G. nr. 10/2007 , la propunerea conducerii clubului Sportiv Municipal București 7'-' T ‘    .....-yA


REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE AL

"CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL BUCUREȘTI" (C.S.M.B.)

CAPITOLUL I

ORGANIZARE - FORMA JURIDICA - DENUMIRE - SEDIU

ARTICOLUL 1 - ORGANIZARE - FORMA JURIDICA

1.1    Clubul Sportiv Municipal București (denumit in cele ce urmeaza "C.S.M.B.")/ se organizează si funcționează in subordinea Consiliului General al Municipiului București (denumit in cele ce urmeaza "C.G.M.B."), ca persoana juridica de drept public, înființat ca instituție publica prin Hotararea nr.

________/2007 a C.G M B in temeiul Legii nr. 69/2000 a educație' fizice si

sportului, cu modificările si completările ulterioare, si a Legii nr. 215/2001 privind administrația•--•-locala, republicata- --    -    - •    

1.2    C.S.M.B., in calitate de club polisportiv, se organizează si funcționează după un regulamentul de organizare si funcționare propriu, aprobat de C.G.M.B. si se bucura de toate drepturile conferite de lege.

1.3    C.S.M.B. isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu prezentul Regulament de Organizare si Funcționare (denumit in cele ce urmeaza "Regulamentul").

1.4    Activitatea de specialitate a C.S.M.B. este coordonată funcțional de Direcția Invatamant din cadrul Primăriei Municipiului București, iar in alte domenii (economic, personal, audit etc.) de direcțiile de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General. De asemenea, instituția colaborează cu Federațiile de specialitate si asociațiile municipale de specialitate si respecta normele si normativele Agenției Naționale pentru Sport.

1.5    C.S.M.B. are deplina autonomie in stabilirea si realizarea programelor proprii, în consens cu politicile sportive ale autoritatilor locale, concepute pentru a răspunde nevoilor comunității.


2.2    C.S.M.B. are următoarele însemne si culori: emblema orașului București, pe culori albastru, alb si negru, cu inscripția completa sau inițialele C.S.M.B., in conformitate cu ANEXA 1 la prezentul Regulament.

2.3    Schimbarea denumirii, însemnelor si culorilor poate fi efectuata numai prin hotarare a C.G.M.B., pe baza avizului Agenției Naționale pentru Sport si a raportului motivat al inițiatorului unei astfel de operațiuni.

ARTICOLUL 3 - SEDIUL

3.1 Sediul C.S.M.B. este in București, Bd. Elisabeta nr. 47, sector 5.

CAPITOLUL II    .....

scopul si omerv! dp activit? -țructura ORGANIZATORICA

ARTICOLUL 4 - SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL C.S.M.B.

4.1    Scopul C.S.M.B. il constituie organizarea si administrarea de activitati sportive, prin dezvoltarea activitatii de performanta, selecția, pregătirea si participarea la competiții interne si internaționale.

4.2    Obiectul de Activitate al C.S.M.B. cuprinde următoarele :

4.2.1    Inițierea, desfasurarea si participarea la programe, acțiuni,

competiții, interne si internaționale;    •

4.2.2    Promovarea handbalului, a baschetului, a rugby-ului și a atletismului, ca discipline sportive si/sau a altor discipline, in cazul înființării de noi secții sportive;

4.2.3    Administrarea bazei sportive proprii;

4.2.4    Promovarea combaterii violentei, dopajului si a discriminării in cadrul activitatilor sportive in general si a celor organizate in cadrul C.S.M.B. in special;


4.2.5    Cultivarea spiritului de competiție si fair-play al tinerilor practicanti ai sportului de performanta, precum si a respectului pentru valorile perene ale sportului romanesc;

4.2.6    Atragerea de sponsori, coordonarea si facilitarea sponsorizării activitatii sportive de către agenții economici, persoane fizice si juridice, din tara si străinătate;

4.2.7    Sprijinirea sportivilor in vederea, pregătirii si participării acestora la competiții specifice atat la nivel intern cat si International, amicale sau oficiale;

4.2.8 Promovarea de schimburi cu caracter documentar-stiintific intre structuri similare, instituții neguvernamentale, asociații profesionale intersectând sfera sa de activitate;

.    4.2.9 Sprijinirea activitatilor de studii si cercetări referitoare la

activitatea sportiva;

4.2.10    Acordarea de burse, premii si prime, organizarea de cursuri de specialitate in tara si străinătate;

I

4.2.11    Producerea, editarea si difuzarea de cârti si reviste, materiale audio-video si alte asemenea activitati.legate de activitatea sportiva;

t>...... . ..4.3 S-S.M.R. poate cL/rferv/n si alte activitati ;n vederea realizării scopului

si a obiectului de activitate, in condițiile legii. .

1

4.4 C.S.M.B. promovează, cu prioritate, disciplinele, ramurile si probele sportive cuprinse in programul jocurilor olimpice.

ARTICOLUL 5 - STRUCTURA ORGANIZATORICA A C.S.M.B,

5.1. Structura organizatorica a C.S.M.B., concretizata in organigrama, se intocmeste de către instituție cu consultarea direcțiilor de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului General si se aproba de către Consiliul General al Municipiului București.

5.2 C.S.M.B. are in structura secții pe ramuri sportive.

5.2.1. Secțiile pe ramuri sportive sunt subunități prin care se realizează selecția, pregătirea si participarea la competiții.

5.3 C.S.M.B. se va afilia la federațiile secțiilor pe ramurile sportive proprii internaționale corespunzătoare.


5.4 înființarea unei secții pe ramura sportiva a C.S.M.B. se va putea face numai prin Hotarare a C.G.M.B. si cu avizul Agenției Naționale pentru Sport.

5.5    Desființarea unei secții pe ramura sportiva a C.S.M.B. se va putea face

numai prin Hotarare a C.G.M.B. si cu avizul Agenției Naționale pentru Sport la propunerea C.G.M.B.    z

5.6    In cazul desființări unei secții pe ramura sportiva, C.S.M.B. are obligația de a întreprinde toate demersurile necesare pentru radierea acesteia din evidenta federațiilor sportive naționale de specialitate, conform procedurii stabilite prin statutul acestora, si, după caz, de la celelalte asociații ia care s-au afiliat.

5.7    Conducerea Instituției :

5.7.1    Conducerea Executiva :

-    Directorul General    -

-    Contabilul Sef

-    Șefii de Secție

5.7.2    Organul de conducere deliberativa si consultativa:

- . ■-Consiliul Administrate:    - •    - — ■    -

5.8    Aparatul funcțional

Compartiment Resurse Umane si Protecția Muncii

Compartiment Juridic

Compartiment Medical

Compartiment Organizări Competiții

Birou Economic

Birou Aprovizionare , Administrativ , PSI

CAPITOL UL III

PATRIMONIUL - FINANȚARE - BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

ARTICOLUL 6 - PATRIMONIUL

6.1    Patrimoniul C.S.M.B. este format din drepturile si obligațiile patrimoniale dobândite in condițiile legii.

6.2    Patrimoniul inițial al C.S.M.B. este format din bunurile mobile si imobile, necesare desfășurării in bune condiții a activitatii .


6.3    Patrimoniul C.S.M.B. se stabilește anual, pe baza bilanțului contabil

încheiat la data de 31 decembrie.    «

6.4    C.S.M.B. administrează, cu diligenta unui bun proprietar, bunurile aflate in patrimoniul sau, in condițiile legii. Bunurile se evidențiază distinct in patrimoniul C.S.M.B, in vederea realizării scopului si obiectului de activitate.

6.5    C.S.M.B. administrează baza materiala pentru activitatea sportiva

aflata in patrimoniul C.G.M.B., a Primăriei Mynicipiului București, a altor unitati aflate in subordinea P.M.B. sau a unor persoane juridice sau fizice, data in administrare sau in folosința gratuita. Bazele si instalațiile sportive primite spre administrare si folosința sunt considerate patrimoniu sportiv si nu isi vor schimba destinația sportiva fara aprobarea Ministerului Tineretului si Sportului si a C.G.M.B.    ..... '

6.6    Administrarea bazei materiale pentru activitatea sportiva care aparține C.S.M.B, se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 69/2000 a educației fizice si sportului, cu modificările si completările ulterioare.

6.7    Patrimoniul C.S.M.B. poate fi modificat in conformitate cu dispozițiile j

legale.    •    ‘

ARTICOLUL 7 - FINANȚARE - BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

7.1    C.S.M.B. este finanțat prin bugetul anual de venituri si cheltuieli propriu administrat in conditile prevăzute de legislația in vigoare privind publice, pentru alocațiile de la bugetul local propriu, acordate de administrației publice locale structurilor sportive de drept public, p pentru veniturile proprii ale acestora.

înantel^ SCUnfesi7.2    Bugetul anual al C.S.M.B. cuprinde la partea de venituri:

7.2.1 Venituri proprii, pe structura clasificatiei bugetare;

7.2.3    Alocații de la bugetul local;

7.2.4    Alte surse, in condițiile legii.

7.3    Soldurile anuale rezultate din execuția bugetului C.S.M.B. se reportează in anul următor, daca legea nu prevede altfel si daca prin hotararea C.G.M.B. nu se va hotari altfel.

7.4. Sursele de finanțare ale C.S.M.B. provin din:

7.4.1    Alocații de la bugetul local;

7.4.2    Venituri din activitati economice realizate in legătură directa

cu scopul si obiectul de activitate;    '

7.4.3    Cotizații si contribuții bănești • sau in natura ale simpatizantilor;

7.4.4    Donații si sume sau bunuri primite prin sponsorizări;

7.4.5    Venituri obținute din reclama si publicitate;


7.4.6    Venituri obținute din valorificarea bunurilor aflate in patrimoniul C.S.M.B.;

7.4.7    Indemnizații obținute din participarea la compe&tiile si demonstrațiile sportive;

7.4.8    Indemnizații obținute din transferul sportivilor;

7.4.9    Sume ramase din exercițiul financiar precedent;

7.4.10    Alte venituri, in condițiile legii.

7.5    Veniturile obținute din activitati proprii se gestionează si se utilizează la nivelul C.S.M.B., pentru realizarea scopului si a obiectului de activitate, fara varsaminte la bugetul local si fara afectarea alocațiilor de la bugetul local.

7.6    Liberalitatile de orice fel vor putea fi acceptate potrivit legii numai daca nu sunt grevate de condiții sau sarcini care ar afecta patrimoniul C.S.M.B. sau de natura sa impună o conduita morala contrara scopului si obiectului de activitate al acestuia.

7.7    Pentru realizarea scopului si a obiectivelor sale, C.S.M.B. va putea încheia convenții de cooperare economica cu alte persoane juridice romane sau străine.


7.8    Cheltuielile C.S.M.B. vor fi structurate astfel:    >

r-


7.10.1    - de    •

7.10.2    - materiale si servicii; 7, o -j2 capitul.

CAPITOLUL IV

ORGANELE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE, COORDONARE SI CONTROL


ARTICOLUL 8 - ORGANELE DE CONDUCERE ALE C.S.M.B.

8.1    Conducerea executiva, respectiv directorul general, contabilul sef si șefii de secție, au obligația de a aduce la îndeplinire toate atribuțiile instituției, respectarea tuturor prevederilor legale in vigoare.

8.2    Organul de conducere deliberativ si consultativ :

• Consiliuf Administrativ este un organ de conducere deliberativ, avand următoarea componenta:

-    Directorul General - Președinte

-    consilierul juridic - secretar

-    3 consilieri generali desemnați de C.G.M.B., din care unul din consilieri va ocupa funcția de vicepreședinte.


-    un reprezentant al P.M.B. din cadrul direcției de specialitate (Direcția Invatamant);

-    un reprezentant al sponsorilor ;    «

-    in funcție de ordinea de zi a ședințelor Consiliului Administrativ vor putea fi invitați la dezbateri si specialiști.

ARTICOLUL 9 - DIRECTORUL GENERAL AL C.S.M.B.


9.1    Activitatea C.S.M.B. este condusa de către un Director General, numit de către C.G.M.B., pe baza concursului organizat potrivit procedurilor si criteriil aprobate de către C.G.M.B., la propunerea Primarului General al Municipii^ București.

9.2    Directorul General are următoarele atribuții:    ‘

9.2.1 Organizează si conduce activitatea C.S.M.B. si răspunde de îndeplinirea obiectivelor stabilite;

9.2.2 întocmește si pune in aplicare, după aprobarea acestuia de către Consiliul Administrativ, regulamentul de ordine interioara al C.S.M.B. si asigura respectarea lui de către personalul salariat;

. -    ..    9.2.3 Reprezintă personal sau prin delegat C.S.M.B. in j-piatii'-3 cu

organismele sportive interne si/sau internaționale, cu celelalte instituții publice

sau prsvate, organisme ju= oc:c!


b; sau agent, e.... ,,omics, precum

si cu persoanele fizice si juridice romane si/sau străine;

9.2.4 Elaborează programele de dezvoltare pe termen scurt si mediu ale C.S.M.B. in concordanta cu strategia stabilita in Consiliul Administrativ al C.S.M.B.;

9.2.5 Negociază si semnează contracte si alte acte juridice de angajare a C.S.M.B.;

9.2.6    Coordonează si controlează activitatea desfasurata in cadrul secțiilor C.S.M.B., precum si a antrenorilor, in vederea realizării scopului si obiectului de activitate al C.S.M.B.;

9.2.7    Stabilește si deleaga atribuții pe trepte ierarhice si funcții, avand in vedere regulamentul de organizare si funcționare propriu si structura organizatorica;

9.2.8 Răspunde, potrivit reglementarilor legale in vigoare, de încadrarea personalului salariat din subordine;

9.2.9    Organizează controlul îndeplinirii sarcinilor de către personalul din subordine si urmărește aplicarea masurilor pe care le dispune;

9.2.10    Aplica, cu aprobarea Consiliului Administrativ, sancțiuni

disciplinare salariatilor, in cadrul savarsirii de abateri disciplinare grave si dispune repararea prejudiciilor produse;    .


9.2.11    Aproba planurile de pregătire prezentate de șefii de secție

ai C.S.M.B.;    «

9.2.12    Analizează, periodic, împreuna cu șefii de secție, stadiul îndeplinirii obiectivelor stabilite si rezultatele realizate de sportivii legitimați la C.S.M.B.;

9.2.13    Coordonează pregătirea ‘ si participarea sportivilor la competițiile prevăzute in calendarul competitional intern si internațional al C.S.M.B., precum si organizarea competițiilor proprii si acțiunilor de selecție;


9.2.14 Participa la principalele competiții interne si internaționale

9.2.15    Stabilește pentru fiecare sef de secție, prin fisa postului,

numărul de grupe sportive pe niveluri valorice si numărul minim de sporWfm’' . legitimați sau nelegitimati cuprinși in pregătire;    ' ZWA

9.2.16    Asigura si răspunde de integritatea, întreținerea \ si funcționarea in condiții optime a bazei materiale sportive a C.S.M.B.;

9.2.17 Propune Consiliului Administrativ, pune in aplicare si răspunde, de calendarul competitional intern si,internațional al C.S.M.B.;

■    •    -9.2;1S-Dispune masuriitru promovarea spiritului as fair play

si pentru combaterea si prevenirea violentei si dopajului in activitatea C.S.M.B.;

9.2.19    întocmește împreuna cu contabilul sef proiectul bugetului propriu al C.S.M.B. si contul de încheiere al exercițiului bugetar, pe care le supune avizării Consiliului Administrativ;

9.2.20    Prezintă informări la cererea C.G.M.B., îndeplinește si răspunde de orice alta activitate pentru buna desfășurare a activitatii C.S.M.B.;

9.2.21    Exercita funcția de ordonator tertiar de credite;

9.2.22    Asigura instruirea si perfecționarea personalului de specialitate din subordine;

9.2.23    întocmește si propune proiecte de hotarari Consiliului Administrativ, care vor fi transmise, după aprobare, C.G.M.B.;

9.2.24    Asigura informarea Consiliului Administrativ asupra desfășurării activitatii instituției, a principalelor probleme rezolvate si a masurilor adoptate ;

9.2.25 Concepe si pune in practica obiective, politici, strategii si sisteme coerente in domeniul resurselor umane;


9.2.26    Evaluarea performantelor profesionale a Directorului General va fi făcută anual, in condițiile legii, de Directorul Executiv al Direcției Invatamant, Directorul Executiv al Direcției Resurse Umane si Primarul General;

9.2.27    Asigura constituirea si actualizarea permanenta a fondului documentar si a bazei de date a C.S.M.B.;

9.2.28    In perioada absentarii din instituție atribuțiile postului de director general sunt preluate de o persoana desemnata de directorul general in exercițiu, iar in situația vacantarii postului, Primarul General numește provizoriu o persoana, conform legislației in vigoare;

9.2.29    Orice alte atribuții, cu excepția celor date potrivit reglementariilor legale sau ale prezentului Regulament in competenta altor organe.


ARTICOLUL 10 - CONTABILUL SEF

10.1 Asigura si răspunde de conducerea și coordonarea activital economico-financiare, stabilind sarcini concrete, îndrumând, controlând jși ‘ urmărind efectuarea lor;

io.;


ituatia financiara si contul de execuție bugetara

trimestrial si anual;

10.3 Asigura verificarea actelor si a înregistrărilor notelor contabile atat in contabilitate cat si in execuție;

10.4    Poate exercita si răspunde de controlul financiar-preventiv propriu, conform legii, în urma desemnării prin decizie de către directorul general al instituției;

10.5    Organizează si urmărește respectarea normelor privind inventarierea patrimoniului;

10.6    Asigura aplicarea masurilor privind integritatea patrimoniului instituției si recuperarea pagubelor aduse acestuia;

*

10.7    Planifica si elaborează, in conformitate cu prevederile bugetului de venituri si cheltuieli aprobat, si monitorizează execuția bugetara a lunii precedente, necesarul lunar de credite;

10.8    întocmește lunar contul de execuție bugetara, pe care il transmite in primele 5 zile ale lunii direcțiilor de specialitate din P.M.B. (Direcția Buget si Direcția Invatamant);

10.9    Coordonează, verifica si vizează întocmirea actele comisiilor de recepție, inventariere, casare si declasare, transferare a bunurilor;

10.10 Organizează si răspunde de activitatea de inventariere a bunurilor apartinand C.S.M.B., in conformitate cu prevederile legale la termenele stabilite;

ROF-C.S.M.B
/10.11    întocmește proiectul bugetului de venituri si cheltuieli anual, si după aprobarea acestuia, urmărește executarea lui prin încadrarea cheltuielilor in limitele prevăzute la fiecare articol bugetar;

10.12    Avizează incadrarea gestionarilor, organizează instruirea personala sau in colectiv a acestora si propune, atunci când este cazul, predarea sau preluarea de către alti salariat! a gestiunilor;

10.13    Răspunde de gestionarea eficiența a fondurilor publice la dispoziția

instituției;    '

10.14.Răspunde de procurarea, întreținerea si conservarea bunurilor instituției;

10.15    Răspunde de completarea registrelor contabile, conform legislației in vigoare;

10.16    Elaborează documentația economica necesara desfășurării

turneelor (devizele estimative cuprinzând cheltuielile de transport, cazare, fu. diurna și onorariul /după caz);    k

10.17    Repartizează pe activitati fondurile aprobate prin bugetul

creditele bugetare deschise;    '    .    ... . „ ,

.10.18 Vssftca tcam documentele- copîrbv--.--care.-atesta !r.iccarea . obiectivelor de inventar, utilaje, mijloace fixe etc. precum si ale diverselor sectoare de activitate din C.S.M.B.;    1

10.19    Verifica actele de casa si banca, deconturile, situațiile

inventarierilor, răspunde de efectuarea eficienta si legala a tuturor cheltuielilor si veniturilor;    ; ,

10.20    Contabilul sef solicita compartimentelor C.S.M.B. documentele si ' informațiile necesare pentru exercitarea atribuțiilor sale;

10.21    Răspunde de organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale privind activitatea C.S.M.B.;

»

10.22    Urmărește operațiunile de plăti pana la finalizarea lor si răspunde de efectuarea acestora in termen, de incadrarea plăților in prevederile bugetare, contractuale si legale;

10.23    Urmărește debitele instituției si răspunde de înștiințarea conducerii privind situația acestora;

10.24    Urmărește derularea contractelor de investiții din punct de vedere

financiar;    ,

10.25    Centralizează si tine evidenta execuției bugetelor proiectelor sportive;

10.26    Răspunde de respectarea obligațiilor de plata ce deriva din legile cu

caracter fiscal și de varsarea de către instituție integral si la termenele stabilite a sumelor aferente acestor obligații;    «

10.27    Coordonează procesul de scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe-si a obiectelor de inventar, precum si activitatea presupusa de derularea operațiunilor cu caracter economico-financiar care urmeaza acestora.

ARTICOLUL 11 - ȘEFII DE SECȚIE    ,

11.1 Șefii de secție au următoarele atribuții :

11.1.1 Pun in aplicare, pe scara ierarhica Regulamentul de Ordine Interioara al C.S.M.B.;


11.1.2    Elaborează programele si proiectele de dezvoltare pe termen scurt si mediu pe ramura si le inainteaza spre avizare Directorului general;

11.1.3    Propun si deleaga atribuții pe trepte ierarhice si funcții,

avand in vedere regulamentul de organizare si funcționare propriu si structura organizatorica;    •

11.1.4    Organizc3za r^tro|i !'.indepîinirii sarcinilor de către personalul din subordine si urmărește aplicarea masurilor pe care le dispune;

11.1.5 Propun aplicarea sancțiunilor corespunzatoere formei de raspu'ndere pe care o atrage ( răspunderea disciplinara , materiala , civila , contravenționala sau penala , după caz ) incalcarea acestor norme de către salariatii si sportivii instituției . Aplicarea sancțiunii se face Cu aprobarea Directorului General , cu avizul Consiliului Administrativ al C.S.M.B.

11.1.6 Analizează, periodic, împreuna cu antrenorii, stadiul îndeplinirii obiectivelor stabilite si rezultatele realizate de sportivii legitimați la C.S.M.B.și realizarea planurilor de echipa și individuale;

11.1.7 Urmăresc pregătirea si participarea sportivilor la competițiile prevăzute in calendarul competitional intern si internațional al C.S.M.B., precum si organizarea competițiilor proprii si acțiunilor de selecție;

11.1.8 Participa la principalele competiții interne si internaționale

ale C.S.M.B.;

11.1.9 Stabilesc pentru fiecare antrenor, prin fisa postului, numărul de grupe de sportive pe niveluri valorice si numărul minim de sportivi legitimați sau nelegitimati cuprinși in pregătire;

•    11.1.10 Propun Directorului General, pun in aplicare si răspund, de

calendarul competitional intern si internațional al C.S.M.B.;

11.1.11 Asigura instruirea si perfecționarea personalului de specialitate din subordine;


Pagina 11 din


11.1.12    întocmesc si propun proiecte de hotarari Directorului

General, care au ca scop imbunatatirea activitatii C.S.M.B.;    «

11.1.13    Asigura relațiile de colaborare cu instituțiile sportive pe

ramura;

11.1.14 Negociază si propun Directorului General jucătorii pentru formarea echipei si îndeplinirea performantelor pfopuse.

ARTICOLUL 12 - CONSILIUL ADMINISTRATIV AL C.S.M.B.

12.1 Consiliul Administrativ are următoarele atribuții:

12.1.1    Avizează proiectul bugetului C.S.M.B. si contul de încheiere

al exercițiului bugetar;    .    »

12.1.2    Dezbate problemele privitoare la conducerea tuturor

sectoarelor instituției;    

1    12.1.3 Dezbate problematica legala cu privire la derularea unor

investiții, necesitatea unor dotări specifice si aprovizionarea cu materiale r.eces“r<y.d.£sf?.f’jrarH in bune condiții a activitatilor ;    -    .

-    - 1 2    12.1.4 Avizeaza---structura organizatoric-a -si 3 •.iu,.—ruhii do

personal al C.S.M.B.;

4

12.1.5    Analizează activitatea C.S.M.B. si propune masuri si programe de îmbunătățire a activitatii;

lA2'....    ’


12.1.6    Avizează asupra înstrăinării mijloacelor fixe din patrimoniul clubului, altele decit bunurile imobile, in condițiile legii;

12.1.7 Propune C.G.M.B. statul de funcții si fisele posturilor;

12.1.8 Propune C.G.M.B. regulamentul de ordine interioara si programele de activitate;

12.1.9    Aproba calendarul competitional intern si internațional al

C.S.M.B.;

12.1.10    Avizează strategia C.S.M.B. si o propune spre aprobare

C.G.M.B.;

12.1.11    Analizează si avizeaza documentația care sta la baza

proiectelor de hotarare ale C.G.M.B care au ca drept scop imbunatatirea activitatii C.S.M.B .    .


12.1.13 îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege sau de către C.G.M.B., pentru buna desfășurare a activitatii C.S.M.B.    «

12.2    Consiliul Administrativ se întrunește in ședința ordinara trimestrial

precum si in ședința extraordinara ori de cate ori este necesar, la sediul C.S.M.B. sau in alt loc menționat in convocare, la data stabilita de către Directorul General sau Președintele Consiliului Administrativ. Dezbaterile Consiliului Administrativ se concretizează in hotarari , care se adopta cu respectarea legislației in vigoare consemnate in registrul de procese-verbale.^ Acestea au caracter obligatoriu pentru conducerea clubului.    '

12.3    Convocările se vor face in scris, cu cel puțin 2 zile lucratoare inainte de data întrunirii, de către Directorul General sau Președintele Consiliului Administrativ, cu indicarea expresa a ordinii de zi, si vor fi comunicate tuturor membrilor.

12.4    Deciziile Consiliului Administrativ se vor lua in mod valabil ’in

prezenta a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor. In cazul in care nu se întrunește jumătate plus unu din numărul membrilor, ședința se va desfasura cu cei prezentî. In caz de balotaj, votul Președintelui se considera dublu.    ,

12.5 Membrii Consiliului Administrativ nu vor,;fi retribuit! din fonduri bugetare.

ARTICOLUL 13 - APARATUL FUNCȚIONAL

13.1 Compartimentul Resurse Umane si Protecția Muncii

încheierea si gestionarea contractelor individuale de munca ale personalului angajat inclusiv ale colaboratorilor teatrului (recrutarea, încadrarea personalului, avansarea);

Elaborarea procedurilor necesare intocmirii tuturor fiselor de post si evaluării posturilor din statul de funcții aprobat, precum si pentru evaluarea performantelor profesionale individuale ale salariatilor (in colaborare cu șefii de secții , compartimente si birouri), întocmirea planurilor privind promovarea personalului;

Fundamentează fondul de salarizare din cadrul bugetului;

Pe baza propunerilor șefilor de compartimente, întocmește un program anual de perfecționare profesionala a personalului angajat pe care îl înaintează spre aprobare directorului general ;

Elaborarea statelor de funcții anuale in conformitate cu organigrama și numărul de posturi aprobat;

Elaborarea schemelor de încadrare, cu modificările produse in legislație (indexări, majorări, promovări atunci când este cazul);

întocmirea dosarelor de pensionare si urmărirea finalizării acestora prin emiterea deciziilor;

Completarea dosarelor de personal, la zi;

Asigura gestionarea carnetelor de munca âle salariatilor;

Răspunde si întocmește diferitele situații solicitate de organele de control abilitate;

Organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor vacante si pentru promovare, in conformitate cu legislația in vigoare si asigurarea secretariatului comisiilor de examinare nominalizate de conducerea instituției prin decizie;    -

Vizarea semestriala a legitimațiilor de serviciu ale salariatilor;

Eliberarea de adeverințe salariatilor pentru diferite scopuri;

întocmirea si actualizarea Registrului de evidenta al salariatilor; Programarea si urmărirea concediilor de odihna ale salariatilor;

Colaborarea eficienta cu toate compartimentele instituției;

Redactarea, actualizarea si aducerea la cunoștința salariatilor a Regulamentului Intern;

Propune locurile de munca si meseriile cu condiții grele, periculoase etc., conform legii, in vederea acordării sporurilor;

Participa, împreuna cu serviciile de specialitate, ia determinarea si elaborarea necesarului de personal pe structura, funcții si meserii, grade si trepte profesionale, in limita numărului de personal si a creditelor aprobate;

t

Stabilește in cadrul Contractului de munca drepturile salariale si celelalte drepturi prevăzute de legislația in vigoare: salariul de baza, indemnizația de conducere, salariul de merit, sporuri ce se acorda la salariul de baza;

Executa si alte sarcini transmise de conducere sau rezultate din actele normative in vigoare;

întocmește împreuna cu celelalte compartimente din cadrul instituției, proiectul programului de masuri si propuneri privind protecția muncii;

Răspunde de instruirea in domeniul protecției muncii la angajare, lunar, trimestrial si anual, după caz, a muncitorilor si a celorlalte categorii de salariati din instituție;    «

Analizează cauzele accidentelor de munca si a îmbolnăvirilor profesionale si propune, in scris masurile legale de eliminare imediata a acestora ;

Informează conducerea instituției asupra accidentelor de munca produse in unitate.    ‘    „

Participa la cercetarea cauzelor accidentelor de munca;

Stabilește potrivit legii, schimbarea locurilor de munca, pe baza avizelor medicale, a personalului instituției;


Coordonează activitatea de protecția muncii in conformitate cu legislația in vigoare;    ,

Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca, respectiv executant, sarcina de munca, mijloace de munca/echipamente de munca si mediul de munca pe locuri de munca/posturi de lucru; -

Elaborarea si actualizarea planului de* prevenire si protecție ...

Elaborarea de ir,..tracțiuni


pentru, complete. <-a . ,’oau apucarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, ținând seama de particularitățile activitatilor si ale unitatii, precum si ale locurilor de munca;

Propunerea atribuțiilor si răspunderilor in domeniul securității si sanatatii in munca, ce revin lucratorilor, corespunzător funcțiilor exercitate, care se consemnează in fisa postului, cu aprobarea angajatorului;

întocmirea unui necesar de documentații cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor in domeniul securității si sanatatii in munca;

Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul unitatii;

Evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare;

Evidenta meseriilor si a profesiilor prevăzute de legislația specifica, pentru care este necesara autorizarea exercitării lor;

Urmărirea actualizării planului de avertizare, a planului de protecție si prevenire si a planului de evacuare;

întocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfasurarea acestor activitati.


13.2 Compartiment Juridic

Acorda asistenta juridica instituției, pe baza mandatului conducerii, in fata tuturor instanțelor judecătorești, organelor de urmărire penala, precum si in raporturile acesteia cu autoritatile si instituțiile publice, precum si cu orice persoana juridica sau fizica, romana sau străină;

Reprezintă instituția in acțiunile civile, penale, in/ata instanțelor de fond, ordinare si extraordinare; in fata tuturorjnstantelor de judecata pe cale ierarhica, a altor organe de jurisdicție, in fata organelor de cercetare penala, notariatelor, a oricărui organ al administrației de stat, pe baza de mandat acordat de conducerea instituției, pentru actele contencioase si necontencioase;

Consulta cronologic publicarea noilor acte normative si asigură aducerea la cunoștință către personalul instituției a actelor normative de interes, a modificărilor si completărilor ulterioare ale actelor normative aflate in vigoare;


Avizează deciziile emise de directorul general al C.S.M.B ;

Analizează si avizeaza din punct de vedere al legalității deciziile privind problemele de personal (organizare,concursuri, încadrări in munca, încetarea contractelor de munca, aplicarea de sancțiuni disciplinare etc.)

Analizează si propune spre avizare din punct de vedere a! legalității, organigrama, regulamentul de organizare si funcționare;

Redactează răspunsuri la memoriile si petițiile transmise clubului in legătură respectarea legalității deciziilor privind problemele de personal;


Elaborează, la cererea conducerii instituției, proiectele de contracte: de munca, de drept de proprietate intelectuala, de achiziție publica, de prestări servicii, de furnizare de produse, de parteneriat, de închiriere, etc.

Analizează si avizeaza din punct de vedere al legalității proiectele de contracte transmise de către compartimentele de specialitate;

Analizează si avizeaza din punct de vedere al legalității proiectele de contracte transmise de către alte persoane juridice;

Elaborează proiectele oricăror acte cu caracter sau efect juridic întocmite in legătură cu activitatea clubului ;    -

întocmește regulamente, note și instrucțiuni, precum și orice alte acte cu caracter normativ, care sunt în legătură cu atribuțiile și activitatea instituției;

Urmărește durata contractelor de drept de autor semnalînd factorilor de decizie termenele de valabilitate ale acestora in timp util;


Participa la elaborarea si negocierea contractului colectiv de munca la nivel de instituție;    <

Avizează si asigura înregistrarea contractului colectiv de munca la nivel de instituție in timp util;

Redactează motivarea in fapt si in drept, la solicitarea conducerii si pe baza documentației primite de la compartimentele de resort, redactează plângeri, acțiuni către instanțele de judecata, cereri notariale si orice cereri cu caracter juridic privind activitatea clubului , urmarindu-le pe cele procesuale pana la definitiva lor soluționare;

La sesizarea contabilului sef, stabilește împreuna cu conducerea instituției modul de recuperare a debitelor si propune măsurile necesare pentru recuperarea acestora;    >


Exprima puncte de vedere privind interpretarea actelor normative la cererea compartimentelor si acorda asistenta de specialitate acestora;

Formulează puncte de vedere cu privire la proiectele de acte normative prezentate de alte instituții spre consultare care privesc activitatea de / -• profil .a. ch'hii’t’i.;. '    .. l-LJt

Lprrr<-Hstc:.L-evidența temab'c: normative aplicabile;

Tine evidenta cronologica a tuturor contractelor intocmite de club in Registrul special de evidenta contracte;

Tine evidenta cronologica a tuturor actelor vizate juridic;

Tine evidenta si pastreaza dispozițiile Primarului General si hotărârile Consiliului General al Municipiului București cu referire la C.S.M.B ;

Consultă cronologic publicarea noilor acte normative și se asigură de aducerea la cunoștință către personalul instituției a celor din domeniul de activitate al instituției, a modificărilor și completărilor ulterioare ale actelor normative aflate în vigoare;

Răspunde de aplicarea legalității în toate domeniile de activitate ale instituției;

Atribuțiile compartimentului se detaliaza in fisele posturilor.

13.3 Biroul Aprovizionare, Administrativ , PSI

Organizează si asigura efectuarea curățeniei in spatiile deținute ;


Asigura curățenia si întreținerea tuturor caidirilor si a spatiilor exterioare din vecinătatea acestora ;

Intervine operativ in căzu! unor avarii sau calamitati ;    '

Răspunde de luarea tuturor masurilor care sa asigure intretinerea, modernizarea, repararea si exploatarea instalațiilor si a altor echipamente din dotare, in condiții de deplina siguranța;

Asigura gestiunea obiectelor de inventar, a mijloacelor fixe;

Se preocupa de achiziționarea materialeor necesare activitatii C.S.M.B ;

întocmește documentațiile pentru diversele autorizații de funcționare ale instituției;

Face propuneri privind reamenajarile, reparațiile capitale si curente ale sediilor, urmărește aprobarea si executarea proiectelor, executarea si recepția lucrărilor in conformitate cu proiectele si cu devizele aprobate, in condițiile legislației in vigoare si in colaborare cu biroul economic .


Asigura protecția împotriva incendiilor;

Elaborează planurile de evacuare in caz de calamitate sau incendiu;

Veghează pentru respectarea condițiilor impuse de lege privind fumatul si\ lucrul cu foc;    '


Instruiește personalul instituției in acțiunea de aparare civila;

Intervine operativ in cazul unor calamitati: inundații, inzapeziri, incendii etc.

i

Sesizează in timp util eventualele avarii intervenite la instalațiile de    l- *

stingere a incendiilor;

Asigura respectarea dispozițiilor Comandamentului de Pompieri,

întocmind, in funcție de acestga planuri de masuri si urmărind respectarea lor;

Răspunde de instructajul PSI al salariatilor, executa exerciții periodice si aplicații practice,

Verifica si intretine mijloacele PSI;

întocmește planurile de evacuare pe care le afiseaza in loc vizibil;

Răspunde la prezentarea documentelor si de relațiile solicitate de Brigada de Pompieri in timpul controlului sau efectuării cercetărilor in caz de incendiu;

Pagina 18 din 2(/

Atribuțiile biroului se detaliaza in fisele posturilor.

13.4 Biroul Economic

Răspunde de buna funcționare a activitatiî financiar-contabile a instituției, in conformitate cu dispozițiile legale si delegările de autoritate primite din partea conducerii instituției;    ‘    , întocmește si supune spre aprobare Consiliului Administrativ proiectul anual al bugetului de venituri si cheltuieli, situațiile financiare, structura cheltuielilor si stocurilor de valori materiale si propune masuri pentru utilizarea eficienta a fondurilor;

Urmărește executarea integrala si întocmai a bugetului aprobat;

întocmește toate documentele si efectuează toate înregistrările contabile in conformitate cu prevederile legislative si cu indicațiile metodologice ale direcției de specialitate din Primăria Municipiului București, urmărește recuperarea sumelor debitoare si achitarea sumelor creditoare;


Centralizează propunerile de dotare cu echipamente întocmit de compartimentele insti’’"^’ si ^răfuiește planul de investiții, urmărind realizarea lui;

Verifica legalitatea si exactitatea documentelor de decontare;

t

Verifica legalitatea si exactitatea datelor din documentele de evidenta gestionara;

întocmește si transmite orice situație economico-financiara solicitata de conducerea instituției, de Administrația Financiara, de Institutul National de Statistica etc.

Asigura intocmirea actelor justificative si a documentelor contabile cu respectarea dispozițiilor legale si asigura înregistrarea cronologica si sistematica in contabilitate a acestora in funcție de natura lor;

Asigura evidenta corecta a rezultatelor activitatîi economico-financiare;

Ia masurile necesare in vederea prevenirii deturnărilor de fonduri, degradărilor sau sustragerii de bunuri materiale sau bănești;

Asigura intocmirea corecta si in termen a documentelor cu privire la depunerile si plățile in numerar, controlând respectarea plafonului de casa aprobat;    ‘

Urmărește primirea la timp a extraselor de cont , verificarea acestora si a documentelor însoțitoare;


Asigura controlul asupra tuturor documentelor prin care se autorizează efectuarea de cheltuieli in general sau din care deriva direct sau indirect angajamentele de plăti;    «

Exercita controlul zilnic asupra operațiilor efectuate de casierie si asigura încasarea la timp a creanțelor, lichidarea obligațiilor de plata, luind masurile necesare pentru stabilirea răspunderilor atunci când este cazul;

Răspunde de asigurarea fondurilor necesare, in limita creditelor bugetare aprobate, desfășurării in bune condiții a^activitatilor administrației;

Răspunde de asigurarea creditelor necesare in vederea realizării obiectivelor de investiții aprobate de Consiliul General al Municipiului București;

Controlează si ia masuri pentru buna conservare si securitate a bunurilor materiale si bănești, in scopul prevenirii degradărilor, distrugerilor, pierderilor si risipei;


Urmărește circulația documentelor si ia masuri de îmbunătățire a acesteia;

Asigura clasarea si pastrarea in ordine si in condiții de siguranța a documentelor si actelor justificative ale operațiilor contabile si evidenta ^le^derii sau distrugerii lor parțiale sau totale; ..    .e.

Participa le. analiza si ^aiectiu ofertelor de achiziții-public,ferm -prevederilor legale;

Exercita controlul financiar preventiv conform dispozițiilor legale in vigoare;

Prezintă, spre aprobarea conducerii administrației bilanțul contabil,    LSî

raportul explicativ, participa la analiza rezultatelor economice si financiare pe baza datelor din bilanț si urmărește aducerea la îndeplinire a sarcinilor ce ii revin din procesul verbal de analiza;

Răspunde de realizarea masurilor si sarcinilor ce-i revin in domeniul contabil, stabilite ca urmare a controalelor financiar-gestionare efectuate de organele'in drept;

întocmește documentația necesara deschiderii finanțării investițiilor la Trezoreria Statului;

îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției sau rezultate din actele normative in vigoare;

Asigura gestiunea obiectelor de inventar, a mijloacelor fixe si mișcarea acestora;

Asigura folosirea eficienta a parcului auto prin planificarea riguroasa a transporturilor, controlul foilor de parcurs, întocmirea F.A.Z.-urilor si consumului lunar de combustibil;


Pagina 20 din 26

întocmește si urmărește casarea mijloacelor fixe si declararea obiectelor de inventar ;    -i

Valorifica mijloacele fixe sau obiecte de inventar scoase din gestiunea clubului , conform legilatiei in vigoare.

întocmește statele de plata a drepturilor salariate si efectuează

viramentele privind obligațiile de plata ale instituției si ale salariatilor către bugetul de stat, bugetele asigurărilor sogiale etc;

întocmește lunar, timestrial, semestrial si anual situații privind asigurările sociale de stat, asigurările sociale de sanatate, declarații privind plata ajutorului de șomaj, dări de seama privind calcularea, reținerea si virarea impozitelor pe salarii, statistici privind numărul personalului si veniturile salariale;

Asigura depunerea acestora, la termenele stabilite, la organele abilitate (Administrația Financiara, CNPAS, CASMB, CASAOPSNAJ, ANOFM, etc)

întocmește Fisele Fiscale nr.l si nr.2, in conformitate cu prevederile legale si le susține in fata organelor abilitate;    

întocmește adeverințele pentru personalul plătit ;    _

fo;


- .. ........

A-'p

-S'afc-o.'-'enza programul anual dcacb’cîtii pe baza necesităților si pcloritatilrir ,    b'^.-

comunicate de celelalte compartimente si a analizelor si evaluărilor    '


efectuate cu1 referire la consumurile si cheltuielile din anii anteriori;

Răspunde de utilizarea pentru clasificarea statistica a produselor, serviciilor si lucrărilor a vocabularului comun al achizițiilor publice - CPV.

Estimează valoarea fiecărui contract de achiziție publica in baza solicitărilor comunicate de celelalte compartimente si a studiului de piața efectuat si intocmeste nota privind determinarea valorii estimate;


Răspunde de stabilirea procedurilor de atribuire aferente fiecărui contract de achiziție publica si intocmeste note justificative privind alegerea procedurii de atribuire;    •

Stabilește perioadele care trebuie asigurate intre data transmiterii spre publicare a anunțurilor de participare sau data transmiterii invitațiilor de participare si data limita pentru depunerea ofertelor in funcție de complexitatea contractului;

întocmește notele de fundamentare cu privire la accelerarea procedurii de achiziție publica daca este cazul;

întocmește nota justificativa cu privire la impunerea unor cerințe minime de calificare referitoare la situația economica si financiara ori Ia capacitatea tehnica si profesionala a operatorilor economici;
Propune cuantumul garanțiilor de participare in corelație cu valoarea estimata a contractului de achiziție publica si buna execuție in corelație cu valoarea contractului de achiziție publica si conform prevederilor legale precum si forma de constituire a acestora;

Propune directorului general spre aprobare pentru atribuirea fiecărui contract de achiziție publica componenta comisiilor de evaluare a ofertelor;

*

Propune si fundamentează necesitatea participării acestora, cooptarea unor experti din afara instituției;    "

Asigura respectarea regulilor de evitare a conflictului de interese;

Elaborareaza sau după caz coordonează activitatea de elaborare a documentației de atribuire a contractului de achiziție publica sau in cazul unui concurs de soluții a documentației de concurs, in baza solicitărilor si informațiilor comunicate de celelalte compartimente

Propune achiziționarea serviciilor de consultanta pentru elaborarea documentației de atribuire a contractului de achiziție publica daca este cazul, cu referire îndeosebi la elaborarea caietului de sarcini si a caracteristicilor tehnice si funcționale solicitate in documentația de atribuire;


Răspunde de întocmirea si 'îndeplinirea tuturor formalităților de publicitate / comunicare pentru procedurile organizate, in conformitate cu prevederile legale;

Răspunde si asigura transmiterea documentației de elaborare si prezentare a ofertei către operatorii economici;


Răspunde si asigura comunicarea cu operatorii economici in toate fazele de desfășurare a procedurii de atribuire (transmiterea invitațiilor de participare, răspunsuri la clarificări, solicitare de clarificări, transmiterea procesului verbal de deschidere a ofertelor, comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, comunicarea notificărilor de contestație);

Răspunde si asigura primirea, înregistrarea si pastrarea ofertelor pentru procedurile organizate;

Asigura întocmirea proceselor verbale de deschidere a ofertelor;

Asigura întocmirea raportului procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publica;

Urmărește si propune restituirea garanțiilor de participare la procedurile de achiziție publica in condițiile prevăzute de lege;

Răspunde de respectarea termenelor legale pentru încheierea contractului de achiziție publica;

- /

Pagina 22 din 26

Asigura comunicarea cu Consiliul National de Soluționare a Contestațiilor si transmiterea in termenele prevăzute de lege a tuturor informatiilgr si materialelor solicitate de către acesta;

Asigura încheierea contractelor de achiziție publica cu câștigătorii procedurilor de achiziții organizate pentru bunuri, servicii si lucrări si transmiterea lor pentru urmărire compartimentelor de specialitate;

*

Răspunde de îndeplinirea tuturor formalităților de raportare si transmiterea acestora conform prevederilor legale către Autoritatea Naționala pentru Reglementarea si monitorizarea Achizițiilor Publice;

Asigura gestionarea informațiilor cu privire la procedurile de achiziție publica organizate;

Răspunde de cunoașterea si aplicarea legislației specifice domeniului de activitate al compartimentului;

Atribuțiile biroului se detaliaza in fisele posturilor.

13.5 Compartimentul Medical

Personalul de specialitate angajat, participa si urmărește starea fizica a sportivilor , /«ce recomandări... după caz , atc.ț oțegatire/.a.ntrenarnns.tșt cat si la competiții ;    .

(p

Efectuează controlul medical pentru sportivii legitimați , periodic sau or^> de cate ori este nevoie la Centrul de Medicina Sportivă.    pp

Efectuează demersurile necesare , conform legislației in vigoare , pentru asigurarea medicala a sportivilor care participa la competiții interne /externe ;

Solicită control doping.

13.6 Compartimentul Organizări Competiții

Organizează acțiunile ordonate de directorul general al clubului: competiții sportive interne si internaționale oficiale, conferințe de presa, protocolul aferent, participa si răspunde direct de buna desfășurare a acestora;

Asigură condiții optime de transport, cazare si servirea mesei pentru toate secțiile sportive aflate în cantonamente si deplasări;

Se documentează permanent pentru cunoașterea regulamentului de organizare si desfășurare a competițiilor interne si internaționale;

Colaborează permanent cu șefii de secții, antrenorii clubului si biroul economic;    <

Asigură în permanentă preschimbarea pașapoartelor pentru toti sportivii si tehnicienii clubului;

Se ocupă în permanentă de eliberarea vizelor în timp util de către ambasadele statelor cu sediul în «București (unde este cazul), privind participarea sectjjlor sportive la competițiile internaționale;

Urmărește modul de întocmire a planurilor financiare la timp si corect de către personalul din secțiile clubului;

Urmărește ca personalul biroului să efectueze decontările pentru deplasările efectuate, în timp util;    •

întocmește ordonantările de plată, planurile financiare si efectuează decontările pentru secțiile sportive de care răspunde;    .

Răspunde de buna organizare si desfășurare a activității compartimentului, de or-^^a ^ disciplina în cadrul acestuia.

I q:

'    l.L '

-    , ........ . r    ................... F

-

CAPITOLUL V

ARTICOLUL 14 - ACTIVITATEA C.S.M.B. - RECOMPENSE -MASURI

DISCIPLINARE

i

14.1.1 Pentru rezultate deosebite obținute in competițiile interne si ' internaționale, ca si pentru recunoașterea contribuției unor specialiști sau persoane fizice ori juridice la dezvoltarea activitatii sportive, C.S.M.B. poate acorda următoarele recompense:

•    titlul de Membru de Onoare al C.S.M.B.;

1 (

•    distincții, trofee, prime si premii.

14.2 Abaterile de la regulamentul de organizare si funcționare, precum si la regulamenul de ordine interioara, se analizeaza de organele C.S.M.B. care, in funcție de gravitatea acestora, pot aplica următoarele sancțiuni:

1. Pentru sportivii si oficialii ramurilor sportive:

-    avertisment;

-    amenda;

-    propune federațiilor de resort suspendarea temporara sau definitiva din activitatea sportiva;

14.3 Cuantumul amenzilor se Stabilește de către Directorul General al C.S.M.B., pentru fiecare ramura sportiva in parte, si se menționează in Regulamentul de Ordine Interioara.    *

CAPITOLUL VI

DISPOZIȚII FINALE - DREPTURI EXCLUSIVE - LEGEA APLICABILA

ARTICOLUL 15 - DISPOZIȚII FINALE

15.1 C.S.M.B. este supus înregistrării pe ramuri sportive in Registrul Sportiv. Ca urmare a înregistrării in Registrul Sportiv, C.S.M.B. va primi un număr de identificare si Certificat de Identitate Sportiva.

’    15.2 C.S.M.B. se va afilia la federațiile naționale aferente secțiilor spoitive

din cadrul acestuia.

ARTICOLUL 16 - DREPTURI EXCLUSIVE

16.1 C.S.M.B. deține exclusivitatea cu privire la:

16.1.1 Dreptul asupra imaginii de club sau individuale, statica si in/^ mișcare a sportivilor in echipament de concurs si de reprezentare, când particip^la competiții in numele C.S.M.B.;    ,


i'-i '    "o/.’

16.1.2 Dreptul de folosința asupra siglei/emblemei proprii, precum    '^^4'


si a denumirii competițiilor pe care le va organiza;

16.1.3    Drepturile de reclama, publicitate si de transmisie radio si ' televiziune la competițiile pe care le organizează sau la care participa, după caz;

16.1.4    Alte drepturi prevăzute de lege.    :

16.2 Drepturile menționate la art. 15.1 de mai sus pot fi cesionate de [C ' către C.S.M.B., in condițiile legii.    “

ARTICOLUL 17 - LEGEA APLICABILA

Prezentul Regulament se completează cu dispozițiile Legii nr. 69/2000 a educației fizice si sportului, cu modificările si completările ulterioare, si a Legii nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata si ale regulamentelor federațiilor naționale la care C.S.M.B. va fi afiliat.

1

Pagina 12 din/26

/

2