Hotărârea nr. 155/2007

HOTARAREnr. 155 din 2007-06-19 PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA CATRE PATRIARHIA ROMANA A UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 1050 MP SITUAT IN STR. OLTENIEI F.N., SECTOR 3, IN SCOPUL RECONSTRUIRII BISERICII "SFANTA VINERI" SI A CASEI PAROHIALE "GENERAL CONSTANTIN HERESCU NASTUREL"
HOTARARE nr. 155 din 19/06/2007
HOTARARE nr. 155 din 19/06/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind atribuirea in folosinta gratuita catre Patriarhia Romana a unui teren in suprafata de 1050 mp situat in str.Olteni f.n., sector 3, in scopul reconstruirii Bisericii “Sfanta Vineri” si a casei parohiale „General Constantin Herascu Nasturel”

 

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul Directiei  Evidenta Imobiliara si Cadastrala ;

Vazand raportul Comisiei de patrimoniu si avizul Comisiei  juridice si de disciplina ale Consiliului General al  Municipiului Bucuresti ;

In temeiul  art.36 alin.(2), lit.c , art.45 alin.(3) si art.124 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art.1 Se aproba atribuirea in folosinta gratuita catre Patriarhia Romana, a terenului situat in str.Olteni f.n., sector 3, in suprafata de 1050 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Bucuresti, in scopul reconstruirii Bisericii “Sfanta Vineri” si a casei parohiale “General Constantin Herascu Nasturel”.

Art.2 Terenul se identifica potrivit planului topografic scara 1 :500 prezentat in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 Terenul prevazut la art.1 se atribuie pe durata existentei constructiei.

Art.4 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 19.06.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 19.06.2007

Nr.155