Hotărârea nr. 154/2007

HOTARAREnr. 154 din 2007-06-19 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6 BUCURESTI IN VEDEREA INFIINTARII UNUI SERVICIU PUBLIC DE INTERES LOCAL SUB DENUMIREA DE CENTRUL CULTURAL EUROPEAN
HOTARARE nr. 154 din 19/06/2007
HOTARARE nr. 154 din 19/06/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind imputernicirea Consiliului Local al Sectorului 6 Bucuresti in vederea infiintarii unui serviciu public de interes local sub denumirea de Centrul Cultural European

 

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si Raportul Directiei Cultura;

Vazand Raportul Comisiei Invatamant, Cultura, Culte si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In temeiul prevederilor art.36 alin.(1), art.45 alin.(1), art.81 alin.(2) lit.”h” si alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art.1- Se imputerniceste Consiliul Local al Sectorului 6 Bucuresti sa infiinteze Centrul Cultural European Sector 6 serviciu public specialitzat de interes local, cu personalitate juridica si buget propriu, in subordinea Consiliului Local Sector 6.

 

Art.2- Consiliul Local al Sectorului 6 va adduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 19.06.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 19.06.2007

Nr.154