Hotărârea nr. 153/2007

HOTARAREnr. 153 din 2007-06-19 PRIVIND APROBAREA MODIFICARII INDICATORILOR STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU CONSOLIDARE IMOBIL STR. ION BREZOIANU NR. 38, SECTOR 1
HOTARARE nr. 153 din 19/06/2007
HOTARARE nr. 153 din 19/06/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea modificarii indicatorilor studiului de fezabilitate pentru consolidare imobil str.Ion Brezoianu, nr.38, sector 1

 

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti precum si raportul Directiei de Investitii;

            Vazand  Raportul Comisiei Patrimoniu si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            Tinand cont de avizul Inspectoratului de Stat in Constructii nr.8316/2007;

            In conformitate cu art. 36, alin.(2) lit. ,,b ”, alin.(4) lit. ,,d ” si art. 45, alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala republicata;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art.1 Se aproba modificarea indicatorilor tehnico-economici din studiul de fezabilitate pentru lucrarile de consolidare imobil str.Ion Brezoianu nr.38, sector 1, dupa cum urmeaza:

 

Indicator

U.M.

Valori Modificate Inclusiv T.V.A.

in preturi februarie 2007

Valoarea totala a investitiei-

din care

constructii montaj

lei

 

lei

1.919.920,40

 

1.470.613,20

 

Art.2  Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 19.06.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 19.06.2007

Nr.153