Hotărârea nr. 152/2007

HOTARAREnr. 152 din 2007-06-19 PRIVIND APROBAREA COOPERARII MUNICIPIULUI BUCURESTI CU JUDETUL ILFOV IN VEDEREA REALIZARII IN COMUN A UNOR PROIECTE PRIVIND EXTINDEREA RETELEI DE APA SI CANALIZARE, CAT SI A UNOR PROIECTE DE MEDIU, FINANTATE DIN FONDURI STRUCTURALE SI DE COEZIUNE ALE UNIUNII EUROPENE IN CADRUL PROGRAMULUI OPERATIONAL DE MEDIU.
HOTARARE nr. 152 din 19/06/2007
HOTARARE nr. 152 din 19/06/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea cooperarii Municipiului Bucuresti cu Judetul Ilfov in vederea realizarii in comun a unor proiecte privind extinderea retelei de apa si canalizare, cat si a unor proiecte de mediu, finantate din fonduri structurale si de coeziune ale Uniunii Europene in cadrul

Programului Operational de Mediu

 

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul Directiei Utilitati Publice si al Directiei Managementul Creditelor Externe;

Vazand raportul Comisiei pentru Utilitati Publice si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.b), e), alin.4 e), f) alin.7 lit.a), c) si art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art.1 Se aproba cooperarea Municipiului Bucuresti cu Judetul Ilfov in vederea realizarii in comun a unor proiecte privind extinderea retelei de apa si canalizare, cat si a unor proiecte de mediu, posibil de finantat din fonduri structurale in cadrul Programului Operational de Mediu.

 

Art.2 Se imputerniceste Primarul General al Municipiului Bucuresti sa negocieze si sa semneze contractele de cooperare.

 

Art.3.  Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 19.06.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 19.06.2007

Nr.152