Hotărârea nr. 150/2007

HOTARAREnr. 150 din 2007-06-19 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - STR. GEORGE CALINESCU NR. 4, SECTOR 1
HOTARARE nr. 150 din 19/06/2007
HOTARARE nr. 150 din 19/06/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-str. GEORGE CALINESCU nr. 4, sector 1

 

 

Avand in vedere Expunerea de Motive a Primarului General si Raportul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului ;

Luand in considerare raportul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al municipiului Bucuresti ;

Vazand avizele emise de:

- Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului CTUAT - DUAT a  PMB – aviz de urbanism nr.32/1/16/18.12.2006

- Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului : – aviz nr.36/2007

- Agentia regionala  pentru protectia mediului Bucuresti – aviz nr. 757/42/22.03.2007

- Comisia de coordonare a PMB- aviz nr.589012/1/05.01.2007

- Comisia de circulatie – aviz nr. 2539/15.02.2007

Tinand seama de prevederile:

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare ;

- Ordinului MTCT nr.22/2007 privind unele masuri speciale pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism in municipiul Bucuresti ;

- Hotararii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata;

- PUG – Municipiul Bucuresti aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000.

 

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (2 ), lit.e) si art.36 alin.(2) lit. c) si art. 36 alin. (5) lit.c) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art. 1: Se aproba Planul Urbanistic Zonal –str. George Calinescu nr. 4,sector 1, pentru o suprafata studiata de cca.1000 mp din care suprafata terenului care a generat documentatia S= 725,7 mp proprietate persoana juridica ;

Incadrare in PUG : subzona L1a  – locuinte individuale si colective mici cumax.P+2E,POTmax=45%,CUTmax=1,3.

Conditii de construire aprobate: locuinte, comert, birouri ;

POTmax= 80 %, CUTmax=4, Hmax = 17 m ; Rmaxh = P+3-4 E .

 

Art. 2: Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire.

 

Art. 3: Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

 

Art. 4: Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5(cinci) ani .

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 19.06.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 19.06.2007

Nr.150